De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opwekking689: Gezang179a: NGB2, 3: Psalm99:1, 6, 8 Gezang131:4, 5, 6 LvdK1:1 - 4 Gezang182E:Amen Liturgie br. C. Slob preeklezen Collecte:Diaconie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opwekking689: Gezang179a: NGB2, 3: Psalm99:1, 6, 8 Gezang131:4, 5, 6 LvdK1:1 - 4 Gezang182E:Amen Liturgie br. C. Slob preeklezen Collecte:Diaconie."— Transcript van de presentatie:

1 Opwekking689: Gezang179a: NGB2, 3: Psalm99:1, 6, 8 Gezang131:4, 5, 6 LvdK1:1 - 4 Gezang182E:Amen Liturgie br. C. Slob preeklezen Collecte:Diaconie

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. H. Hidding uit Bunschoten-west 16:30 voorganger: br. C. Slob Diensten 09:30 voorganger: ds. H. Hidding uit Bunschoten-west 16:30 voorganger: br. C. Slob Mededelingen kerkenraad De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

3 Mededelingen kerkenraad Volgende week zondag zullen we in de morgendienst het Heilig Avondmaal vieren. Op woensdag 7 mei vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De vergadering begint om 20.00 uur. De diakenen vergaderen op maandag 5 mei a.s.

4 Agenda 10 mei 19 30 Lidwina in concert 10 mei 19 30 Lidwina in concert 8 mei V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 32 8 mei V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 32

5 4 mei:br Oscar de Ruiter Laura van der Weijden 5 mei:zr Jacobine Anholts-van Harten zr Annemieke Huizinga-Gosker zr Hannie Sonneveld-de Gelder 6 mei:Joris van de Kuilen 7 mei:Mirjam Sytsma br Frido van der Weijden 8 mei:Annemé Bondt br Roel Ellen 9 mei:br Martin Joosse zr Dorien Sollie-van der Boom 10 mei:zr Dineke van der Horst-Kuiper 4 mei:br Oscar de Ruiter Laura van der Weijden 5 mei:zr Jacobine Anholts-van Harten zr Annemieke Huizinga-Gosker zr Hannie Sonneveld-de Gelder 6 mei:Joris van de Kuilen 7 mei:Mirjam Sytsma br Frido van der Weijden 8 mei:Annemé Bondt br Roel Ellen 9 mei:br Martin Joosse zr Dorien Sollie-van der Boom 10 mei:zr Dineke van der Horst-Kuiper Deze week zijn jarig:

6 Opwekking689: Gezang179a: NGB2, 3: Psalm99:1, 6, 8 Gezang131:4, 5, 6 LvdK1:1 - 4 Gezang182E:Amen Liturgie br. C. Slob preeklezen Collecte:Diaconie

7 Opwekking689: Gezang179a: NGB2, 3: Psalm99:1, 6, 8 Gezang131:4, 5, 6 LvdK1:1 - 4 Gezang182E:Amen Liturgie br. C. Slob preeklezen Collecte:Diaconie

8 175 C

9 ● Opwekking689: Gezang179a: NGB2, 3: Psalm99:1, 6, 8 Gezang131:4, 5, 6 LvdK1:1 - 4 Gezang182E:Amen Liturgie br. C. Slob preeklezen Collecte:Diaconie

10 Opw. 689 Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart U hoort en verzadigd wordt Zaai uw woord, plant het diep in ons, en verander ons naar uw evenbeeld, zodat Christus licht in ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, o Heer, en voltooi in ons, wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

11 Opw. 689 Leer ons Heer, uw volmaakte weg, echte needrigheid en gehoorzaamheid. Toets ons hart en ons denken nu, in het heilig vuur van uw zuiverheid. In geloof zien wij dan uw majesteit, en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. Woord van hoop, dat ons leven deed, overwinning geeft over ongeloof.

12 Opw. 689 Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, laat de diepten zien van uw plan met ons. Woord dat klonk voor de tijd begon, onze vaste grond tot in eeuwigheid. Uw genade geeft ons de zekerheid: al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.

13 Opw. 689 Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk, en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. Uw genade geeft ons de zekerheid: al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

14 Opwekking689: ● Gezang179a: NGB2, 3: Psalm99:1, 6, 8 Gezang131:4, 5, 6 LvdK1:1 - 4 Gezang182E:Amen Liturgie br. C. Slob preeklezen Collecte:Diaconie

15 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

16 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

17 Opwekking689: Gezang179a: ● NGB2, 3: Psalm99:1, 6, 8 Gezang131:4, 5, 6 LvdK1:1 - 4 Gezang182E:Amen Liturgie br. C. Slob preeklezen Collecte:Diaconie

18 Opwekking689: Gezang179a: NGB2, 3: Psalm99:1, 6, 8 Gezang131:4, 5, 6 LvdK1:1 - 4 Gezang182E:Amen Liturgie br. C. Slob preeklezen Collecte:Diaconie

19 Opwekking689: Gezang179a: NGB2, 3: Psalm99:1, 6, 8 Gezang131:4, 5, 6 LvdK1:1 - 4 Gezang182E:Amen Liturgie br. C. Slob preeklezen Collecte:Diaconie

20 Opwekking689: Gezang179a: NGB2, 3: Psalm99:1, 6, 8 Gezang131:4, 5, 6 LvdK1:1 - 4 Gezang182E:Amen Liturgie br. C. Slob preeklezen Collecte:Diaconie

21 Hoe lees je de bijbel?

22 Bijbelmoeheid

23

24

25

26

27 Leenwoord leeswoord leenwoord leefwoord

28 Leenwoord leeswoord leenwoord leefwoord

29 Leenwoord leeswoord leenwoord leefwoord

30 Leenwoord leeswoord leenwoord leefwoord

31 Zingen: Psalm 99:1,6,8

32 Psalm 99: 1, 6, 8 1 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, die met macht gekroond op de cherubs troont. Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen.

33 Psalm 99: 1, 6, 8 6 In een dichte wolk sprak Hij tot zijn volk. Wat Hij metterdaad openbaarde, staat in hun hart gegrift als zijn heilig schrift. ’t Woord, door God gegeven, is voor hen het leven.

34 Psalm 99: 1, 6, 8 8 Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer, die met macht gekroond op de Sion troont. Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de HERE.

35 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. (...) Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader... Johannes 1

36 Denk niet dat Ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Matteus 5: 17

37 Op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft Hij door ons gesproken door zijn Zoon... Hebreeen 1:1,2

38 U bestudeert de Schriften, en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over Mij... Johannes 5:39

39 Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. 1 Korintiers 2:2

40 Jezus heeft nog veel meer tekenen en wonderen gedaan, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God en opdat u door te geloven leeft door zijn Naam. Johannes 20:30

41 God maakt Zichzelf nog volkomener bekend door zijn heilig en goddelijk Woord, namelijk voor zover dat voor ons in dit leven nodig is tot zijn eer en tot behoud van de zijnen. NGB artikel 2

42 God heeft in zijn bijzondere zorg voor ons en ons behoud geboden zijn geopenbaarde Woord op schrift te stellen. NGB artikel 3

43 Artikel 25 NGB

44 Leenwoord niet klakkeloos/op de klank af

45 Leenwoord niet klakkeloos/op de klank af 'tota scriptura'

46 Leenwoord niet klakkeloos/op de klank af 'tota scriptura' samen met alle heiligen

47 Leenwoord niet klakkeloos/op de klank af 'tota scriptura' samen met alle heiligen tijd voor nemen

48 Leenwoord niet klakkeloos/op de klank af 'tota scriptura' samen met alle heiligen tijd voor nemen biddend, met een open hart

49 Leenwoord niet klakkeloos/op de klank af 'tota scriptura' samen met alle heiligen tijd voor nemen biddend, met een open hart pas het toe, leef eruit

50

51 reageren? preek nalezen? www.janhaveman.nl

52 Opwekking689: Gezang179a: NGB2, 3: Psalm99:1, 6, 8 ● Gezang131:4, 5, 6 LvdK1:1 - 4 Gezang182E:Amen Liturgie br. C. Slob preeklezen Collecte:Diaconie

53 4 Leer ons uw weg te willen gaan, de fakkel van uw Woord vooraan; laat stralen voor uw aangezicht ons nieuwe leven door het Licht. 5 Vernieuw ons zwak en zondig hart, voor U zo schuldig en zo zwart; laat schijnen in de duisternis uw Woord, het licht dat helder is. Gezang 131, Gz38: 4, 5, 6

54 6 Sterk zendelingen bij hun werk en leid de herders van de kerk; laat ons vrijmoedig met uw Woord getuigen zijn van U die hoort.

55 Opwekking689: Gezang179a: NGB2, 3: Psalm99:1, 6, 8 Gezang131:4, 5, 6 LvdK1:1 - 4 Gezang182E:Amen Liturgie br. C. Slob preeklezen Collecte:Diaconie

56 Opwekking689: Gezang179a: NGB2, 3: Psalm99:1, 6, 8 Gezang131:4, 5, 6 ● Luisterlied: Sela – Het woord van God LvdK1:1 - 4 Gezang182E:Amen Liturgie br. C. Slob preeklezen Collecte:Diaconie

57 Opwekking689: Gezang179a: NGB2, 3: Psalm99:1, 6, 8 Gezang131:4, 5, 6 ● LvdK1:1 - 4 Gezang182E:Amen Liturgie br. C. Slob preeklezen Collecte:Diaconie

58 LvdK 1: 1 – 4 1 God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort. 2 God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.

59 LvdK 1: 1 – 4 3 God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord. 4 God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

60 Opwekking689: Gezang179a: NGB2, 3: Psalm99:1, 6, 8 Gezang131:4, 5, 6 LvdK1:1 - 4 ● Gezang182E:Amen Liturgie br. C. Slob preeklezen Collecte:Diaconie

61 182 E 4-stemmig

62 Opwekking689: Gezang179a: NGB2, 3: Psalm99:1, 6, 8 Gezang131:4, 5, 6 LvdK1:1 - 4 Gezang182E:Amen Liturgie br. C. Slob preeklezen Collecte:Diaconie

63 Zaterdag 10 mei 19.30-20.30 uur Klezmajeur Programma op www.lidwinaconcerten.nl

64 Orgelconcert Vrijdag 9 mei 2014 Orgelconcert door Bram Beekman op het van Vulpenorgel in de Chr.Ger.Kerk, Schootsestraat 47 te Eindhoven. Gespeeld worden werken van Bruhns, Bach, Mendelssohn, Matter en een improvisatie. Aanvang: 20.15 uur Toegang vrij, collecte na afloop en gelegenheid tot napraten met de concertgever en concertgangers.


Download ppt "Opwekking689: Gezang179a: NGB2, 3: Psalm99:1, 6, 8 Gezang131:4, 5, 6 LvdK1:1 - 4 Gezang182E:Amen Liturgie br. C. Slob preeklezen Collecte:Diaconie."

Verwante presentaties


Ads door Google