De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DNB Deskundigheidstoets

Verwante presentaties


Presentatie over: "DNB Deskundigheidstoets"— Transcript van de presentatie:

1 DNB Deskundigheidstoets
Informatiebijeenkomst voor verzekeraars Donderdag 26 mei 2011

2 Programma 14.00 Welkom (Hendrik-Jan Boehlé, afdelingshoofd Toezicht
middelgrote en kleine verzekeraars) 14.10 Achtergrond en opzet van de beleidsregel (Saskia Bezoen, Toezicht beleid) Deskundigheid: de beleidsregel en consequenties voor de praktijk (Mary Westerduin, Toezicht expertisecentrum Cultuur, organisatie en integriteit) 15.00 Ervaringen uit de praktijk: Generali (Senior Financieel Risico Analist Generali Nederland) 15.15 De toets: uitvoering en ervaringen tot nu toe (Evelien Vlastuin, Toezicht verzekeraars, Toezichthouder deskundigheidstoets) 15.35 Ervaringen uit de praktijk: PGGM (Iris Mallon, Corporate Juridische & Fiscale Zaken PGGM, en Jan van Vulpen, Corporate Risk & Compliance PGGM) Einde

3 Achtergrond en opzet beleidsregel deskundigheid
Saskia Bezoen Toezicht beleid

4 Doel, opzet en reikwijdte
Verduidelijken wettelijke eis, invulling toets en samenwerking tussen DNB/AFM Drie hoofdstukken H1: Algemene bepalingen deskundigheidstoetsing beleidsbepalers. H2: Nadere bepalingen voorafgaand aan het aantreden van beleidsbepalers van ondernemingen in groep B en C*. H3: Slotbepalingen Bijlage met competenties: niet-limitatief & niet-cumulatief Toelichting: Algemeen en per hoofdstuk Van toepassing op alle beleidsbepalers van alle ondernemingen die onder Wft, Wtt en Pw/Wvb vallen Wft: dagelijks beleidsbepalers = bestuurders en personen die feitelijk het beleid bepalen (≥ formele (statutaire) bestuurders) Per (voorzien): commissarissen/leden RvT

5 Uitgangspunten Deskundigheid is een doorlopende eis;
Onderneming is verantwoordelijk voor deskundige beleidsbepalers; Onderneming overtuigt toezichthouder van deskundigheid van haar beleidsbepalers; Beleidsbepalers moeten deskundig zijn t.a.v. de verplichtingen die de wet oplegt aan de ondernemingen; Toezichthouder heeft eigen verantwoordelijkheid om de deskundigheid te toetsen. BR is hierbij het uitgangspunt voor toezichthouder. Wat is volgens u de relatie met CG Code Verzekeraars?

6 Proportionaliteit (i):
De eisen zijn voor elke beleidsbepaler hetzelfde, invulling van deze eis is echter niet identiek! Aspecten die bij toetsing in acht worden genomen: Functie Aard (soort), omvang, complexiteit en risicoprofiel Samenstelling en functioneren collectief

7 Proportionaliteit (ii)*
Drie groepen ondernemingen (A, B en C): Recht doen aan verschillen tussen ondernemingen Omvang toezichtpopulatie AFM Rekening houden met bestaande beleidsregel AFM Verzekeraars in groep A; 2 uitzonderingen in groep C: Natura-uitvaartverzekeraar OWM met verklaring Hoofdstuk 1 = principle based normenkader dat voor iedereen geldt Hoofdstuk 2 = rule based toets voor beleidsbepalers groep B en C vóór aantreden van een beleidsbepaler Hoofdstuk 2 komt alleen in plaats van onderdeel Voor het overige is hoofdstuk 1 onverkort van kracht! Na aantreden geldt ook voor groep B en C onderdeel 1.2.1

8 Momenten van toetsing De toezichthouder toetst deskundigheid van een beleidsbepaler: Vóór het aantreden van een beleidsbepaler, bij vergunningsaanvraag, of bij het voornemen tot aantreden als nieuwe beleidsbepaler bij een onderneming die beschikt over een vergunning (danwel verklaring) – onderdeel 1.5.a; en Ná het aantreden van een beleidsbepaler, indien feiten en/of omstandigheden hiertoe redelijke aanleiding geven – onderdeel 1.5.b.

9 Ontwikkelingen in wetgeving
Geschiktheid = ‘deskundigheid+’ Voorzien per Toetsing geschiktheid leden toezichthoudend orgaan (commissarissen / leden Raad van Toezicht) Overgangsrecht zittende leden tot

10 Deskundigheid: de beleidsregel en consequenties voor de praktijk
Mary Westerduin Toezicht expertisecentrum Cultuur, organisatie en integriteit

11 Het waarom van de beleidsregel
lessons learned

12 Wat is deskundigheid? Deskundigheid bestaat uit: kennis vaardigheden
professioneel gedrag

13 Wat is deskundigheid? Deskundigheid blijkt uit: opleiding werkervaring
competenties doorlopende toepassing daarvan

14 Wat is deskundigheid? Deskundig waarin:
Bestuur, organisatie en communicatie Producten, diensten en markten waarop instelling actief is Beheerste en integere bedrijfsvoering Evenwichtige en consistente besluitvorming

15 Belang van het collectief
DNB betrekt in de individuele toetsing Samenstelling collectief Functioneren collectief

16 Wanneer wordt u getoetst?
voor het aantreden van een beleidsbepaler na het aantreden van een beleidsbepaler, indien feiten en of omstandigheden hiertoe een redelijke aanleiding geven Wat is volgens u een redelijke aanleiding?

17 Termijnen Melding en alle informatie in een keer compleet binnen:
Besluit binnen zes weken na ontvangst van de melding Melding ontvangen, maar informatie niet volledig ontvangen: DNB verzoekt binnen twee weken na ontvangst van de melding om nadere gegevens Na ontvangst van de volledige informatie én na toetsingsgesprek besluit DNB binnen vier weken DNB heeft de mogelijkheid tot opschorten, maar besluit in principe binnen dertien weken na ontvangst van de melding.

18 Wegingsfactoren informatie
Verband informatie of antecedenten en gedragingen Belangen die de wet beoogt te beschermen Zwaarte en datering van informatie Houding, motivering (kandidaat)bestuurder ten aanzien van informatie of antecedent Combinatie van informatie en antecedenten ……(etc)

19 Wat vragen uit de markt Wat is de rol van de AFM?
Uitwisseling van informatie is geregeld (concrete gevallen) Evenals borging consistente toepassing (gezamenlijk panel) Hoe gaat DNB met informatie om, ligt mijn dossier op straat?

20 Het is aan U dank

21 De deskundigheidstoets: uitvoering en ervaringen tot nu toe
Evelien Vlastuin Toezicht middelgrote en kleine verzekeraars Toezichthouder deskundigheidstoets

22 Wat wil DNB weten? Wat wil DNB weten over de kandidaat beleidsbepaler?
3 vragen: Hoe ziet de “ideale” kandidaat voor deze functie er volgens de verzekeraar uit? Hoe is deze kandidaat bij de verzekeraar in beeld gekomen? Hoe past de voorgedragen kandidaat in het “ideale” beeld?

23 “Ideale” kandidaat Functieprofiel geeft profielschets van de gezochte “ideale” kandidaat Het functieprofiel omvat ten minste: Taken (of werkzaamheden) Verantwoordelijkheden Benodigde competenties Vereist niveau (opleiding en ervaring)

24 Hoe bent u aan de kandidaat gekomen?
Dit geeft u aan middel het “Beleid voor werving en selectie” Beleid werving en selectie: Niet: handboeken toesturen (tenzij procedure handboek daadwerkelijk volledig is gevolgd) Wel: beschrijving van de werkelijk doorlopen procedure

25 Hoe geschikt is de voorgedragen kandidaat?
Uw besluitvorming en overwegingen bij benoeming: Schriftelijk vastgelegd Geeft informatie over In hoeverre past kandidaat bij functieprofiel? (opleiding, achtergrond, werkervaring, competenties) Hoe past kandidaat bij het collectief? Wat voegt kandidaat toe aan collectief? Hierbij ingaan op in beleidsregel genoemde aspecten: Deskundigheid Variabelen van toetsing Samenstelling collectief

26 Eerste fase: bureauonderzoek DNB
Beoordelen ontvangen informatie (proportioneel naar soort, omvang, complexiteit en risicoprofiel van de verzekeraar) Informatie opvragen bij andere toezichthouders (DNB/AFM/ buitenlandse toezichthouders) Zoeken in openbare bronnen (o.a. internet) Nagaan of er antecedenten zijn over de kandidaat en/of een instelling in de periode dat kandidaat (mede)beleidsbepalende rol heeft vervuld Bellen referenten

27 Referenten Referenten geven vaak realistisch beeld  nuttige input voor gesprek. Open vragen: Hoedanigheid waarin referent kandidaat kent typering kandidaat Geschiktheid voor beoogde positie/ instelling Verbeterpunten Integriteit Overige zaken Uitsluitend referenten uit eigen organisatie kan voor DNB aanleiding zijn om extra referenten op te vragen.

28 Laatste fase: toetsinggesprek
Toetsinggesprek is vast onderdeel van deskundigheidstoets. Doel: beeld vanuit bureauonderzoek spiegelen aan werkelijkheid om zo vollediger beeld te krijgen. Beoordeeld worden kennis, vaardigheden en professioneel gedrag Geen “examen” maar wel toetsend karakter Vanuit DNB toezichthouder op instelling+ onafhankelijke collega toezichthouder bij gesprek aanwezig

29 Toetsinggesprek (vervolg)
Hoe? Naar functie en instelling toegespitste vragen over onderwerpen A (bestuur, organisatie en communicatie) B (producten, diensten en markten) C (beheerste en integere bedrijfsvoering) D (evenwichtige en consistente besluitvorming) Persoonlijke vragen (drijfveren, persoonlijke visie op markt/instelling, karaktereigenschappen, etc)

30 Ervaringen vanuit DNB Gesprek geeft veel “zachte” informatie over kandidaat Geeft toezichthouder op instelling mogelijkheid tot informele kennismaking Open gesprekken Maar ook: Kandidaten met onvoldoende inhoudelijke kennis tijdens gesprek (kwamen van buiten de branche) Kandidaten die niet goed wisten wat de functie inhield Resultaat: formeel aftoetsen, doe daarom geen vooraankondigingen!

31 VRAGEN?


Download ppt "DNB Deskundigheidstoets"

Verwante presentaties


Ads door Google