De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gewijzigde Subsidieregeling Actie E - 2010 Een presentatie van de implicaties van de nieuwe regelgeving Paul Latour en David Lindenaar - 9 september 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gewijzigde Subsidieregeling Actie E - 2010 Een presentatie van de implicaties van de nieuwe regelgeving Paul Latour en David Lindenaar - 9 september 2010."— Transcript van de presentatie:

1 gewijzigde Subsidieregeling Actie E - 2010 Een presentatie van de implicaties van de nieuwe regelgeving Paul Latour en David Lindenaar - 9 september 2010

2 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 2 Inhoud deel I 1.Sociale innovatie en ESF 2.Thema’s van sociale innovatie 3.Wijzigingen in de regelgeving van Actie E - 2010 4.Selectie van projecten 5.Subsidiabele activiteiten en projectfasen 6.Uitsluitingen van subsidie

3 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 3 Sociale innovatie en ESF (1/2) Definitie: Sociale innovatie (s.i.) is de vernieuwing van de arbeidsorganisatie (door middel van het innoveren van werkwijzen, -processen en arbeids- verhoudingen) en het maximaal benutten van competenties, gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties en ontplooiing van talent, met als doel verhoging van de arbeidsproductiviteit. ESF wordt ingezet ten behoeve van de totstandkoming van implementatieplannen voor sociale innovatie. Deze implementatieplannen worden in iedere deelnemende arbeidsorganisatie opgesteld en getest en zijn overdraagbaar. Jaarlijks worden thema’s bepaald die als aangrijpingspunt dienen.

4 Sociale innovatie en ESF (2/2) Specifieke eisen voor ESF projecten: 1.Project past binnen thema’s; 2.Begrote kosten tussen € 50.000,= en € 160.000,= ; 3.Projectduur maximaal 12 maanden; 4.Start project binnen 8 maanden na indiening volledige aanvraag; 5.Uitgewerkt voorstel bij aanvraag; 6.Externe samenwerking? Dan intentieverklaring of overeenkomst; 7.Draagvlakdocument; 8.Resultaten zijn overdraagbaar; 9.Implementatieplan met elementen conform art. E5, onderdeel i;

5 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 5 Thema’s van sociale innovatie 1.Arbeidstijdenmanagement, waaronder begrepen: Rooster flexibiliteit; Slimmer pauzeren; Arbeidstijden; Ontkoppelen werk en werkplek. 2.Procesverbetering gericht op interne werk- en taakverdeling, waaronder begrepen: Zelfsturing; Verbeterteams; multi inzetbaar personeel; Taakroulatie en taakverrijking; Uitwisseling van kennis en ervaring via bestaande en nieuwe technologieën

6 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 6 Wijzigingen in de regelgeving van Actie E - 2010 1.Subsidieplafond verhoogd naar € 12.000.000,= (Stcrt. 8942 dd 9/6) toegepast op ronde 2009, zou dit hebben geleid tot ± 120 toekenningen in plaats van 68. 2.Voorrang voor aanvragers naargelang aantal keer eerder ontvangen subsidie. 3.Extra accent op 2 kwaliteitscriteria: Innovatiegehalte haalbaarheid

7 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 7 Selectie van projecten: 1.Comité van experts bepaalt de rangorde van projectaanvragen aan de hand van 6 criteria (zie factsheet op website www.agentschapszw.nl): a.Innovatiegehalte (60 punten); b.Betrokkenheid van stakeholders (30 punten); c.Verankering (30 punten); d.Externe overdraagbaarheid (30 punten); e.Haalbaarheid (60 punten); f.Eerdere toekenning van subsidie (30 punten); 2.Ingeval twee aanvragen ex aequo eindigen, heeft die aanvraag voorrang, die eerder volledig werd ingediend.

8 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 8 Wij zijn dus op zoek naar………. ……………………… pareltjes

9 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 9 Subsidiabele activiteiten en implementatieplan (1/2) Subsidiabel zijn de kosten van het opstellen en in de praktijk uittesten van een op sociale innovatie betrekking hebbend ontwerp implementatieplan, zoals omschreven onder artikel E5, onderdeel i, enkel voor zover die kosten gemaakt zijn tijdens de projectperiode en betrekking hebben op: a. directe loonkosten van de projectleider en de projectmedewerkers, of b. directe kosten van het inhuren van deskundigen, bestaande uit het werkelijk aantal bestede uren vermenigvuldigd met het uurtarief van de desbetreffende deskundigen. PM: indirecte kosten zijn niet subsidiabel !!

10 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 10 Subsidiabele activiteiten en implementatieplan (2/2) Implementatieplannen bevatten in elk geval: 1.Een analyse van de knelpunten in de arbeidsproductiviteit 2.Een analyse van de sociale innovatie potentie 3.Een beschrijving van de meetbare doelstellingen 4.Testen in pilots van mogelijke oplossingen 5.Een vastgesteld verslag van het uittesten van het implementatieplan 6.Een kosten/batenanalyse van het vervolgtraject 7.Een activiteitenplan en een daaraan gekoppelde tijdsplanning van het vervolgtraject van sociale innovatie. PM: de uitrol of implementatie van de testresultaten in de organisatie is dus NIET (!) subsidiabel.

11 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 11 Uitsluitingen van subsidie Uitgesloten van subsidie zijn implementatieplannen gericht op het stimuleren van: Kennisverspreiding Deregulering Loopbaanplanning Scholing van werkenden Instrumentontwikkeling onderzoek of de totstandkoming van een arbocatalogus. Zie artikel E6 lid 2 van de Subsidieregeling 2007-2013 (herzien)

12 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 12 Dank voor uw aandacht …………....……… ik geef nu het woord aan: David Lindenaar

13 David Lindenaar - 9 september 2010 Registratie, aanvraag en projectuitvoering Een presentatie over de registratie van de aanvrager, indiening van de aanvraag en handvaten voor projectuitvoering

14 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 14 Inhoud deel II 1.De Registratie 2.De Aanvraag 3.De Uitvoering

15 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 15 Tijdslijn volledigheid Interim bezoek * Inhoudelijk Start project Eind project Max. 8 mnd Indiening einddeclaratie Max. 3 mnd Eindcontrole bezoek vaststelling verlening Verslag Interim bezoek Rapport van bevindingen 1 jaar *: Het interim bezoek is niet verplicht Commissie van Experts Aanvraagtijdvak: Oktober 2010 Startgesprek (telefonisch) Telefonisch overleg

16 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 16 De registratie 1.Surf naar www.mijnagentschapszw.nl 2.Ga naar registeren 3.Voeg alle nuttige informatie toe op het E-Platform: 3.1 Tekenbevoegde en contactpersoon invullen 3.2 Voeg alle contactgegevens van de aanvrager toe Opmerking: het wachtwoord kan worden gewijzigd (de username niet) Tip: Raadpleeg de handleiding voor het registratieproces

17 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 17 De registratie: Borging informatie aanvrager Tip: Informatie op het E-platform up-to-date, compleet en correct opnemen. Gevolg: snelle en effectieve correspondentie. Tip: Bewaar de inloggegevens op een veilige plaats. De aanvrager draagt verantwoording.

18 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 18 De aanvraag (1/6): Screenshot inlogscherm

19 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 19 De aanvraag (2/6): Screenshot aanvraaggegevens

20 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 20 De aanvraag (3/6) : Screenshot E-formulier

21 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 21 De aanvraag (4/6) : Screenshot E-formulier

22 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 22 De aanvraagfase (5/6) : Screenshot E-formulier

23 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 23 De aanvraagfase (6/6) : Screenshot E-formulier

24 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 24 De aanvraag: De Bijlagen De bijlagen bij het E-formulier ESF Actie E, Aanvraagtijdvak 2010: Let op: bijlagen moeten in office 1997-2003 format, office 2007 of 2010 format is niet toegestaan. 1.AO/IC 2.Activiteitenbegroting 3.Deelnemende werkgevers (intentieverklaring) en externe uitvoerders 4.Draagvlak betrokken werknemers (Subsidieregeling artikel E5 lid G) 5.Samenwerkingsdocument (Subsidieregeling artikel E5 lid F) 6.Bijlage machtiging deelnemende werkgevers 7.Uitgewerkt voorstel (Subsidieregeling artikel E5 lid E en H) (volgende slide)

25 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 25 De aanvraag: Het uitgewerkt voorstel Het uitgewerkt voorstel bestaat uit: 1.Een probleemanalyse, 2.Ideeën/oplossingsrichtingen en een 3.Een uitgewerkt plan van aanpak voor de totstandkoming van een ontwerp implementatieplan. Zie artikel E5 van de Subsidieregeling 2007-2013 (herzien).

26 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 26 De uitvoering: Het urenregistratieformulier

27 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 27 Tips nav de vorige aanvraagtijdvakken (1/3) Betrek alle projectleden bij de vormgeving, uitdragen van en de implementatie van de AO/IC. Een goede implementatie van de AO/IC is het halve werk. Urenschrijfstaat: let op volledigheid, sluitend- en tijdig schrijven en houd u aan de publiciteitseisen. Verslaglegging: (het implementatieplan) Let op transparantie, overdraagbaarheid, verantwoording (controlespoor) Er is geen vaststaand format voor de verslaglegging. Tip: Gebruik de handreiking voor het samenstellen van het implementatieplan. Zie www.agentschapszw.nl > Regelingen ESFwww.agentschapszw.nl 2007-2013 > Documenten en publicaties De Uitvoering:

28 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 28 Tips nav de vorige aanvraagtijdvakken (2/3) Definieer de arbeidsproductiviteit zo scherp mogelijk. Toelichting dmv actie E aanvragen in de zorg: Meer uren besteden aan een zorgvrager (meer uren achter de deur) leidt niet automatisch tot een hogere arbeidsproductiviteit. Marktconformiteit: Voer een volledige en correcte marktconformiteitsprocedure. Administreer alle gegevens van de procedure nauwkeurig. De begroting: Verdeel de begroting over alle 7 fasen. Middel het uurtarief per fase. De Uitvoering:

29 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 29 Tips nav de vorige aanvraagtijdvakken (3/3) Datum volledigheid: Stuur alle bijlagen mee. Vermeld ‘niet van toepassing’ op de bijlage die u verder leeg laat. Start u project binnen 8 maanden na de datum volledigheid. Zie artikel E5 lid D van de Subsidieregeling 2007-2013 (herzien). Breng focus aan bij de realisatie uw subsidieproject. Elke betrokken afdeling moet worden besproken in het implementatieplan. De Uitvoering:

30 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 30 Indienen aanvragen: Loket is open van vrijdag 1 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 2010

31 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 31 Vragen? Opmerkingen? Suggesties?

32 ESF Sociale Innovatie - 9 september 2010 32 Verdere informatie: Afdeling Europese Regelingen Tel: 070-315 2054 Email: esf@agentschapszw.nlesf@agentschapszw.nl Website: http://www.agentschapszw.nlhttp://www.agentschapszw.nl


Download ppt "Gewijzigde Subsidieregeling Actie E - 2010 Een presentatie van de implicaties van de nieuwe regelgeving Paul Latour en David Lindenaar - 9 september 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google