De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Raadgevend Comité Toepassing huishoudelijk reglement en Evaluatie prestatie-indicatoren november.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Raadgevend Comité Toepassing huishoudelijk reglement en Evaluatie prestatie-indicatoren november."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Raadgevend Comité Toepassing huishoudelijk reglement en Evaluatie prestatie-indicatoren november 2006 – september 2007 Chris BOYEN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 TOEPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT aanwezigheidsgraad leden – plaatsvervangers ontslagnemende leden/plaatsvervangers naleving deontologie

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

4 ONTSLAGNEMENDE LEDEN PLAATSVERVANGERS Sinds de invoegetreding van het KB van 28 juni 2006 houdende aanduiding leden en plaatsvervangers van het RC, hebben een aantal leden en plaatsvervangers hun ontslag gegeven Een ontwerp tot wijziging van vermeld KB werd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de heer Didier Donfut ter goedkeuring voorgelegd

5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen NALEVING REGELS DEONTOLOGIE Respect voor deontologische regels buiten een paar aanvaringen in de pers, die door het FAVV werden rechtgezet Geen bemerkingen bij de toepassing van het huishoudelijk reglement Wel een vraag tot tijdige indiening van variapunten d.w.z. ten laatste 3 dagen voor de vergadering Lage aanwezigheidsgraad tot afwezigheid van bepaalde groepen

6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen EVALUATIE PRESTATIE-INDICATOREN Actieve tussenkomsten van de leden van het RC Schriftelijke standpunten van de leden op expliciete vraag van het FAVV Realisatie jaarprogramma Informatiedoorstroming FAVV naar achterban Deelname leden RC aan werkgroepen Uitgebrachte adviezen op jaarbasis

7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ACTIEVE TUSSENKOMSTEN TIJDENS DE VERGADERINGEN de overzichtstabel toont aan dat er gemiddeld genomen een hoog aantal tussenkomsten per vergadering worden geformuleerd, in casu 31,9/vergadering in voorkomend geval kunnen een paar uitschieters worden vermeld zoals TA, de Boerenbond, de FWA, FEVIA en Fed. Ho.Re.Ca.

8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen SCHRIFTELIJKE STANDPUNTEN SECTOREN OP EXPLICIETE VRAAG FAVV Op door het FAVV geagendeerde punten wordt overwegend mondeling gereageerd Een stijgende trend wordt vastgesteld in de mededeling van schriftelijke standpunten op expliciete vragen van het FAVV Bvb. voor wat betreft het ontwerp van KB erkenningen /toelatingen / registraties, in het kader van de financiering, de toepassing bonus malus… Variapunten van sectoren bevatten meestal een standpunt omtrent de vraagstelling

9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen REALISATIEGRAAD JAARPROGRAMMA 2007

10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen DOORSTROMING INFO FAVV SectorInfoVerspreiding FEBETRA Permanent dossier “voedselveiligheid”, aangifte & registratie, financiering FAVV, transport en opslag voedselketen Permanent dossier intranet/nieuwsflash FEDIS Verspreiding info FAVV aan filières voor standpuntbepaling, synthese belangrijkste info RC via “Forum”, via mail bij noodzaak Via de vergaderingen commissie “voedingsbeleid” Fedis, via vaktijdschrift “Forum”, via e-mail (bij hoogdringendheid) FENAVIAN Relevante info via mail, gaande van hygiëneregelgeving tot press releases Via e-mail, publicaties op de website MHR-viandes.com, wekelijks via FEVIA Flash

11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen DOORSTROMING INFO FAVV (VERVOLG) SectorInfoVerspreiding FEVIA Communicatie met brede achterban: stand van zaken financiering, voorstellen wetgeving, relevante info Via FEVIA Flash, info-sessies, werkgroepen, circulaires, bij incident systeem om info in real time te versturen, Landsbond der beenhouwers Info over: nieuwe wetgeving en verplichtingen leden (jaarlijkse FAVV- aangifte, autocontrolegids, registratieformulieren, checklists en OCI), Via vaktijdschrift “ de Belgische Beenhouwerij”, publicatie artikels, organisatie infoavonden met o.a. uiteenzettingen over specifieke onderwerpen SAV Relevante info over: aangifte FAVV-heffing 2006, registratie FAVV Via fax, via vakblad SAV news, info beschikbaar op EXTRASAV voor SAV-leden

12 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen DOORSTROMING INFO FAVV (vervolg) SectorInfoVerspreiding FWA Info over :o.a. Nieuwe regelgeving, financiering FAVV, opvolging dierziektencrisissen, autocontrole, sectorgids enz. Het vaktijdschrift “Plein Champ”, via interne server INFOFWA, via website, via mail, interne verspreiding relevante documenten, behandeling specifieke punten op werkgroepen en “Conseil Général”. VBT Communicatie aan de leden veilingen: over regelgeving, stand van zaken financiering, autocontrole, per RC wordt kort VBT-verslag bezorgd, overmaken berichtgeving FAVV, bezorgen relevante links FAVV, adviesaanvragen en bemerkingen over bvb. regelgeving, formulieren, input werkgroepen. Communicatie via website, bedrijfsmagazine, vergaderingen, individuele begeleiding en opvolging( bvb. over autocontrole, heffingen)

13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen DOORSTROMING INFO FAVV ( vervolg) SectorInfoVerspreiding UNIZO Info over: nieuwe financiering, FAVV- aangifte, problemen rond facturatie, inlichtingen- en klachtenprocedure i.v.m. heffingen en retributies van het FAVV, stand van zaken financiering, stand van zaken autocontrole- gids, introductie van de Smiley in de voedingsdetailhandel. Via vaktijdschriften bvb. nieuwsbrieven in UNIZO Winkelraad, rubrieken “VDV Actief” in Super Magazine, artikels in “ZO Magazine”, besprekingen over stand van zaken AC- gidsen, introductie Smiley, FAVV-financiering in de algemene ledenvergadering.

14 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen DEELNAME LEDEN RC AAN WERKGROEPEN Uit navraag bij het FAVV blijkt dat de deelnemers (leden/plaatsvervangers) op een constructieve manier meewerken aan verschillende werkgroepen die in de schoot van de DG’s worden opgericht om bepaalde dossiers ten gronde te bespreken, om adviezen voor te bereiden enz. In dit verband dient de subwerkgroep Financiering (heffingen / retributies) vermeld Specifieke dossiers en sectorgebonden onderwerpen komen eerder aan bod in sectoroverleg (of in bilaterales) tussen het FAVV en bvb. het Agrofront, Fevia, Febev, Fedis, Horeca, Unizo, enz…

15 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen UITGEBRACHTE ADVIEZEN OP JAARBASIS Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 7: Het raadgevend comité adviseert op eigen initiatief of op vraag van de Minister of op vraag van de gedelegeerd bestuurder, over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het door het Agentschap gevolgde en te volgen beleid In 2007 werden een aantal ontwerpteksten van KB’s en MB’s voor advies of ter kennisgeving voorgelegd aan het RC. Buiten vermelde wettelijk bepaalde adviezen, werden er geen andere adviesaanvragen ingediend


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Raadgevend Comité Toepassing huishoudelijk reglement en Evaluatie prestatie-indicatoren november."

Verwante presentaties


Ads door Google