De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IS YEHSHUA DE WARE PROFEET ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "IS YEHSHUA DE WARE PROFEET ?"— Transcript van de presentatie:

1 IS YEHSHUA DE WARE PROFEET ?
EEN PROFEET ZOALS MOZES IS YEHSHUA DE WARE PROFEET ?

2 Lucas 24:27 En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.

3 Lucas 24 : 44 Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. 45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.

4 Hoe komt het dat de Joden niet geloven in Yehshua als de Profeet gezonden door YHVH ??

5 Volgens het Joodse begrip
is Mozes de standaard waarbij elke Profeet gemeten wordt en de toekomstige Profeet gezonden door YHWH zal de eigenschappen van Mozes moeten hebben

6 Deuteronomium 18:18 – 20 18 een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. 19 De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen. 20 Maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven.

7 Voldoet YEHSHUA als deze Profeet gezonden door YHVH????
We moeten de geschriften onderzoeken om te bewijzen dat Yeshua de Messias is (gezalfde) zoals Mozes

8 Johannes 12:49 Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet.

9 Johannes 5:23 – 24, 23 opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft. 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

10 Johannes 5:30 30 Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. Johannes 5:36 36 Maar Ik heb een getuigenis, gewichtiger dan dat van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft.

11 Johannes 7:16 – 17, 16 Yehshua antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft; 17 indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek.

12 Typologie van de wederkomst in het leven van Mozes
Mozes openbaarde zichzelf de eerste keer maar werd afgewezen door Zijn broeders, maar de tweede keer dat Mozes verscheen was met de macht en de naam van YHVH als een verlosser van Israël Toen Yehshua zich de eerst keer openbaarde aan ZIJN broeders wezen ze hem af, maar de tweede keer dat Yeshua zich zal vertonen aan zijn broeders dan komt hij met de naam van YHVH als de Verlosser van Israël

13 Midrash Rabbah - Nummers XI:2
. Mijn gelieve sprak en zei tot mij (S.S. II, 10). Hij zei, Ik ben de YHVH uw Elohim(Ex. XX, 2). Een andere verklaring van de tekst , ' Mijn beminde is als een gazel ‘: Israel, zo verklaarde R. Isaac, zei to de Heilige, gezegend is Hij: ' Heerser van het Heelal! U had ons verteld dat U eerst tot ons zou komen .’ ' Mijn beminde is als een gazel ‘; zoals een gazel eerst verschijnt en dan weer verdwijnt , zo ook verscheen de eerste verlosser en verdween dan weer.

14 [4Q521, Dode Zeerollen te Qumran
“En wat de wonderen betreft die niet het werk zijn van Adonai, als hij , dat is de Messiah, komt, dan zal hij de zieken genezen , de doden opwekken en aan de armen zal hij een vreugdevolle tijd aankondigen." [4Q521, Dode Zeerollen te Qumran]

15 [Midrash Ruth Rabbath 5:6]
"Hij zal met de laatste verlosser zijn, (Messiah), zoals met de eerste (Mozes); zoals de eerste verlosser zich eerst openbaarde aan de Israelieten en zich dan terugtrok, zo ook zal de laatste verlosser zich eerst openbaren aan de Israelieten en zich dan terugtrekken voor een tijd."

16 Midrash Rabbah - Ruth V:6
De vijfde interpretatie verwijst naar de Messiah . KOM DICHTER : kom nader tot het koninkrijk. EN EET VAN HET BROOD verwijst naar het brood van het koningschap; EN DIP UW STUKJE BROOD IN DE AZIJN verwijst naar zijn lijden, zoals is gezegd , Maar hij was verwond door onze overtredingen (Jesaja. LIII, 5). EN ZIJ ZAT NAAST DE MAAIER, en hij zal voor een tijd beroofd worden van zijn heerschapij, zoals gezegd, En ik zal alle naties in Jeruzalem verzamelen om te strijden; en de stad zal ingenomen worden (Zach. XIV, 2). EN ZIJ GREPEN HAAR VERSCHROEIDE ZAAD, betekent dat hij zijn troon in ere zal herstellen , zoals is gezegd, En hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds (Jesaja XI, 4). R. Berekiah zei in de naam van R. Levi: De toekomstige Verlosser zal zijn zoals de eerste Verlosser .3 Net zoals de eerste Verlosser zich eerst openbaarde en later voor hen verborgen was.

17 Yehshua en Moses met het brood
gezonden uit de hemel Johannes 6:33 want dát is het brood van Elohims, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. 34 Zij zeiden dan tot Hem: YHVH, geef ons altijd dit brood. 35 Yehshua zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. Exodus 16:4 Toen zeide YHVH tot Mozes: Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen; dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is, opdat Ik het op de proef stelle, of het al dan niet wandelt naar mijn wet.

18 Mozes moeder en de moeder van Yehshua
De moeder van Mozes was onder de slavernij der Egyptenaren Miriam was onder de slavernij van de Romeinse authoriteit

19 Wie beschermde Mozes en Yehshua gedurende de beginjaren van hun leven
Exodus 2:7 Toen zeide zijn zuster tot de dochter van Farao: Zal ik voor u uit de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan roepen, om het kind voor u te zogen? Miriam beschermde Yehshua

20 Mozes en Yehshua verlieten beiden Egypte
Exodus 2:15 Toen Farao van deze zaak hoorde, trachtte hij Mozes te doden, maar Mozes vluchtte voor Farao en zocht verblijf in het land Midjan. Matteüs 2:15 Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen. Ho 11:1

21 Mozes ging naar Egypte- Yehshua ging de stad Yeruzalem binnen
Exodus 4:20 Daarop nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen, zette hen op een ezel en keerde naar het land Egypte terug; ook nam Mozes de staf Gods in zijn hand. Zachariah 9: 9 Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.

22 Yehshua reed de stad binnen op een ezel
Matteüs 21:5 Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel, en op een veulen, het jong van een lastdier.

23 Mozes ging naar Egypte in de naam van YHVH Yehshua kwam in de naam van YHVH
Exodus 3:13 Daarop zeide Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De Elohim uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam – wat moet ik hun dan antwoorden? 14 Toen zeide Elohim tot Mozes: IK BEN DIE IK BEN. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij tot u gezonden. 15 Voorts zeide ELOHIM tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: YHVH, ELOHIM uwer vaderen, de ELOHIM van Abraham, de ELOHIM van Isaak en de ELOHIM van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Openbaring 1:8 Ik ben de alfa en de omega, zegt YHVH, die is en die was en die komt, de Almachtige.

24 Wat is de naam die Yehshua zal hebben bij Zijn tweede komst??
Zacharia 14:3 3 Dan zal YHVH uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;

25 Mozes en Yehshua ontsnapten aan de dood in hun kinderjaren
Exodus 1:15 Ook beval de koning van Egypte de vroedvrouwen der Hebreeuwse vrouwen, van wie de een Sifra heette en de ander Pua: 16 Wanneer gij de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, dan moet gij goed toezien bij de verlossing; indien het een zoon is, dan moet gij hem doden, maar indien het een dochter is, mag zij blijven leven. Matteüs 2:16 Toen Herodes zag, dat hij door de wijzen misleid was, ontstak hij in hevige toorn en zond bevel om in Betlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens van twee jaar oud en daar beneden om te brengen, in overeenstemming met de tijd, die hij bij de wijzen had uitgevorst.

26 Mozes was een prins en gaf zijn positie op om een diestknecht te zijn-Yehshua is de prins en werd een dienstknecht Hebreeën 11:24 Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter, 25 maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten. Filip. 2:6 die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

27 Yehshua en Mozes zijn beiden afgewezen door hun broeders
Exodus 2:13 Toen hij op een andere dag uitging, zie, daar waren twee Hebreeuwse mannen aan het vechten, en hij zeide tot de schuldige: Waarom slaat gij uw naaste? 14 Deze echter zeide: Wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? Denkt gij soms mij te doden, zoals gij de Egyptenaar gedood hebt? Daarop werd Mozes bevreesd, want hij dacht: Voorwaar, de zaak is bekend geworden. Mattëus 27:20 Maar de overpriesters en de oudsten overreedden de scharen, dat zij om Barabbas zouden vragen, maar Yahshua zouden laten ter dood brengen. 21 De stadhouder antwoordde en zeide tot hen: Wie van die twee wilt gij, dat ik u loslaat? Zij zeiden: Barabbas. 22 Pilatus zeide tot hen: Wat moet ik dan doen met Yehshua, die Christus genoemd wordt? Zij zeiden allen: Hij moet gekruisigd worden!

28 Mozes strekte zijn hand uit en de zee ging open / Yehshua bedaarde de zee met kracht
Exodus 14:21 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en YHVH deed de zee de gehele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar droog, en de wateren werden gespleten. Matteüs 8:26 En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil. 27 En de mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?

29 Mozes veranderde de Nijl in bloed - Yehshua veranderde water in wijn
Exodus 7:16 En gij zult tot hem zeggen: YHVH, de ELOHIM der Hebreeën, heeft mij tot u gezonden met de boodschap: laat mijn volk gaan, om Mij te dienen in de woestijn; maar zie, tot nu toe hebt gij niet willen horen. 17 Zó zegt YHVH: hieraan zult gij weten, dat Ik YHVH ben: zie, ik zal met de staf die in mijn hand is, op het water in de Nijl slaan; het zal in bloed veranderd worden. Johannes 2 : 7 Yahshua zeide tot hen: Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand. 8 En Hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het aan de leider van het feest. En zij brachten het. 9 Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de bedienden, die het water geschept hadden, wisten het riep de leider van het feest de bruidegom.

30 Mozes en Yehshua werden beiden een steen des aanstoots
Exodus 10:7 Daarop zeiden de dienaren van Farao tot hem: Hoe lang zal deze ons tot een valstrik zijn? Laat die mannen gaan om YHVH, hun God, te dienen. Beseft gij nog niet, dat Egypte te gronde gaat? 1Petr. 2:8 voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn.

31 Mozes en Yeshua waren bijna gestenigd
Exodus 17:4 Toen riep Mozes luide tot YHVH en zeide: Wat moet ik met dit volk doen? Nog een ogenblik en zij gaan mij stenigen! Johannes 8:59 Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen; maar Yehshua verborg Zich en verliet de tempel.

32 Mozes en Yehshua namen 12 leiders
Deut.1:23 Dit nu was goed in mijn ogen. Dus koos ik uit u twaalf mannen, voor elke stam één; Marcus 3:13 En Hij ging de berg op en riep tot Zich, wie Hij zelf wilde, en zij kwamen tot Hem. 14 En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken,

33 Mozes en Yehshua selecteerden 70 leiders
Numeri 11:16 Toen zeide YHVH tot Mozes: Vergader Mij uit de oudsten van Israël zeventig mannen, van wie gij weet, dat zij oudsten en opzieners van het volk zijn, en breng hen naar de tent der samenkomst, opdat zij zich daar bij u opstellen. Lucas 10:1 Daarna wees YHVH nog zeventig aan en Hij zond hen twee aan twee voor Zich uit naar alle steden en plaatsen, waar Hij zelf komen zou.

34 [Midrash Ruth Rabbath 5:6]
“Hij zal zowel met de laatste verlosser zijn (Messiah), als met de eerste (Mozes); en de eerste verlosser openbaarde zichzelf eerst aan de Israelieten en trok zich daarna terug, zo ook met de laatste verlosser die zich zal openbaren aan de Israelieten en zich daarna voor een tijdje zal terugtrekken

35 Mozes en Yehshua als verlossers van Israël
Romeinen 11:26 en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. Exodus 3:10 Nu dan, ga, Ik zend u tot Farao, om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden.

36 Het hart van Farao verhardde, net zoals het hart van de wereld zal verharden
Exodus 7:13 Maar het hart van Farao verhardde en hij luisterde niet naar hen zoals YHVH gezegd had. Openbaring 16:9 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. 10 En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, 11 en zij lasterden de ELOHIM des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.

37 Israël leed aan gebrek van vertrouwen
Exodus 32:1 Toen het volk zag, dat Mozes toefde van de berg af te dalen, verzamelde het zich rondom Aäron, en zeide tot hem: Welaan, maak ons goden, die vóór ons uit gaan, want deze Mozes, die man, die ons uit het land Egypte heeft gevoerd wij weten niet, wat er van hem geworden is. 2 Petr 3:3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is.

38 Mozes de dienaar / Yehshua de dienaar
Psalm 105:26 Hij zond Mozes, zijn knecht, en Aäron, die Hij Zich verkoren had. Matteüs 12:18 Zie, mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen.

39 Mozes de Profeet / Yehshua de Profeet
Deutronomium 18:17 Toen zeide YHVH tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben; 18 een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. 19 De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen. Johannes 6:14 Toen dan de mensen zagen, welk teken Hij verricht had, zeiden zij: Deze is waarlijk de profeet, die in de wereld komen zou.

40 Mozes de Hoge Priester / Yehshua de Kohen HaGadol
Psalm 99:6 Mozes en Aäron waren onder zijn priesters, Samuël onder hen die zijn naam aanriepen; zij riepen tot YHVH en Hij antwoordde hun. Hebreeën 7:24 doch Híj heeft, juist doordat Hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap, dat op geen ander kan overgaan. Hebreeën 5:6 zoals Hij ook op een andere plaats spreekt: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek.

41 Mozes de herder / Yehshua de ware herder
Exodus 3:1 Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan, te hoeden. Eens, toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods, Horeb. Johannes10:11 Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Johannes10:14 Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij

42 Mozes en Yehshua als bemiddelaars van Israël
1Timoteüs 2:5 Want er is één God en ook één middelaar tussen ELOHIM en mensen, de mens Christus Yehshua, Exodus 33:8 Wanneer Mozes uitging naar de tent, stond het gehele volk op en ging staan, ieder aan de ingang van zijn tent, en zij zagen Mozes na, totdat hij de tent was binnengegaan. 9 Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkkolom neer en bleef staan aan de ingang van de tent, en YHVH sprak met Mozes.

43 Mozes en Yehshua zijn bemiddelaars voor ons.
Ex 32:31 Toen keerde Mozes tot YHVH terug en zeide: Ach, dit volk heeft een grote zonde begaan, want zij hebben zich een gouden god gemaakt. 32 Maar nu, vergeef toch hun zonde en zo niet, delg mij dan uit het boek dat Gij geschreven hebt. 33 Maar YHVH zeide tot Mozes: Wie tegen Mij gezondigd heeft, zal Ik uit mijn boek delgen. Romeinen 8:33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? ELOHIM is het, die rechtvaardigt; 34 wie zal veroordelen? Christus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.

44 Mozes was een zeer zachtmoedig man / Yehshua is de zachtmoedige man
Numeri 12:3 Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. Matteüs 11:29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.

45 Mozes en Yehshua de getrouwe dienaars
Hebreeën 3:5 Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, Openbaring 3:14 En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods:

46 Mozes gaf water aan het volk. Yehshua is het levende water
Numeri 20:11 Daarop hief Mozes zijn hand op en sloeg de rots met zijn staf tweemaal, en er kwam veel water uit, zodat de vergadering kon drinken en ook het vee. Johannes 4:14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. 1Korintiërs 10:4 en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus.

47 Mozes de Koning / Yehshua de Koning van de wereld
Timoteüs 6:14 dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Adon Yehshua Messias. 15 welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren, Deutronomium 33:4 Mozes heeft ons de wet geboden, een bezit voor de gemeente van Jakob. 5 Hij werd Koning in Jesurun, toen de hoofden van het volk bijeenkwamen, de stammen van Israël alle tezamen.

48 Mozes en Yehshua maakten verzoening voor uw zonden.
Exodus 32:30 De volgende dag zeide Mozes tot het volk: Gij hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik opklimmen tot YHVH, misschien zal ik voor uw zonde verzoening bewerken. Rom5:11en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in Elohim door onze Yehshua deMessias, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.

49 Mozes en Yahshua als rechters van Israël
Exodus 18:13 En de HERE deed naar het woord van Mozes, zodat de kikvorsen uit de huizen, uit de hoven en van de velden wegstierven Johannes 8:10 En Yahshua richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? 11 En zij zeide: Niemand, YHVH. En Yahshua zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!

50 Mozes kwam met het teken van de melaatsheid / Yehshua genas de melaatsen
Exodus 4:6 Wederom zeide YHVH tot hem: Steek uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem en toen hij ze eruit trok, zie, zijn hand was melaats, sneeuwwit. 7 Daarop zeide Hij: Steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem en toen hij ze eruit trok, zie, zij was weer geworden als zijn overige vlees. Matteüs 8:3 En Yehshua strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid.

51 Babylonian Talmud, Sanhedrin 98b
De Rabbijnen zeiden : Zijn naam is “de melaatste geleerde," zoals is geschreven , Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. [Jesaja 53:4]. -- Soncino Talmud editie.

52 DE WIJSHEID VAN MOZES EN YEHSHUA
Kol 2:2 opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus. Hand.7:22 En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken.

53 DE KENNIS VAN MOZES EN YEHSHUA GEGEVEN DOOR YHVH
Johannes 5:20 Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Psalm 103:6 YHVH doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten. 7 Hij maakte Mozes zijn wegen bekend, de kinderen Israëls zijn daden. 8 Barmhartig en genadig is YHVH, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid;

54 MOZES EN YEHSHUA WERDEN KWAAD
Exodus 32:19 En zodra hij de legerplaats genaderd was en het kalf en de reidansen zag, ontbrandde de toorn van Mozes; hij wierp de tafelen uit zijn hand en verbrijzelde ze aan de voet van de berg. Matteüs 21:12  En Yehshua ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven verkochten.

55 Mozes en Yehshua vertoefden een tijd in de woestijn
Mozes was 40 jaar in de woestijn Yehshua vertoefde 40 dagen in de woestijn

56 Mozes en Yehshua wasten de voeten van het volk
Leviticus 8:6 En Mozes deed Aäron en zijn zonen naderen en wies hen met water; Johannes 13:5 Daarna deed Hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met de doek, waarmede Hij omgord was.

57 De dood van Mozes en Yehshua was nodig voor het volk om het beloofde land binnen te gaan
Joshua 1:2 Mijn knecht Mozes is gestorven; welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk, naar het land, dat Ik hun, de Israëlieten, geven zal. Johannes 12:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.

58 Mozes en Yehshua zegende het volk
Exodus 39:43 En Mozes zag al het werk, en zie, zij hadden het gemaakt zoals de HERE geboden had; zó hadden zij het gemaakt. Toen zegende Mozes hen. Lucas 24:50 En Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen.

59 YHVH liet een raadsman achter nadat Mozes enYehshua hun taak hadden volbracht
Deutronomium 31:23 En Hij gebood Jozua, de zoon van Nun: Wees sterk en moedig, want gij zult de Israëlieten brengen in het land, dat Ik hun onder ede beloofd heb, en Ik zal met u zijn. Johannes 14:16 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17 de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 18 Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.

60 Mozes en Yehshua refereren naar het Tabernakel
Exodus 40:1 YHVH sprak tot Mozes: 2 Op de eerste dag van de eerste maand zult gij de tabernakel, de tent der samenkomst, oprichten. Zach. 6:12 en zeg tot hem: Zo zegt YHVH der heerscharen: zie, een man, wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des YHVH bouwen. Johannes 2:19 Yehshua antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.

61 Mozes en Yehshua hielden Pesach
Johannes 13:1 En vóór het Paasfeest, toen Yehshua wist, dat zijn ure gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft Hij de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde. 2 En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iskariot, in het hart had gegeven Hem te verraden. Exodus 12:21Toen ontbood Mozes al de oudsten van Israël en zeide tot hen: Trekt heen, haalt kleinvee voor uw geslachten en slacht het Pascha.

62 Opstijgen en weer Nederdalen, zowel Yehshua als Mozes deden het
Mozes beklom de berg en daalde ook weer af Yehshua daalde van de Hemel en steeg op naar de Hemel

63 Mozes en Yehshua zegende het volk
Exodus 19:10 En YHVH zeide tot Mozes: Ga tot het volk; heilig hen heden en morgen, en laten zij hun klederen wassen. Hebreeën 13:11 Want van de dieren, waarvan het bloed als zondoffer door de hogepriester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. 12 Daarom heeft ook Yehshua, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden.

64 Mozes en Yehshua als de Redders van Israel
Exodus 6:6 Zeg derhalve tot de Israëlieten: Ik ben YHVH, Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Titus 2:13 verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote Elohim en Heiland, Yehshua de Messias, 14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

65 Is Yehshua de ware Profeet ????

66 Ja, dat is Hij !!!!!

67 Met dank aan Rico Cortes
De originele presentatie is te vinden op: Nederlandse vertaling K.De Smedt


Download ppt "IS YEHSHUA DE WARE PROFEET ?"

Verwante presentaties


Ads door Google