De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 2 februari 2014 middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 2 februari 2014 middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 2 februari 2014 middagdienst

2 Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. J. Jonkman uit Zeewolde Ouderling: J.L.H. Rink Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Gezang 399: 2 en 3 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 399: 2 en 3 Stil gebed, votum en groet Psalm 34: 2 Gebed Schriftlezing: Johannes 6: 60-71 Gezang 326: 1, 2 en 5

4 thema: Woorden die eeuwig leven geven
Orde van de dienst - 2 Preek thema: Woorden die eeuwig leven geven Psalm 56: 5 en 6 (berijming 1773) Gebeden Collectes: werelddiaconaat en kerk Gezang 481: 1 en 2 Geloofsbelijdenis Gezang 481: 3 en 4 Zegen

5 Welkom en mededelingen

6 Gezang 399: 2 en 3 2 U looft d’ apostelschaar in heerlijkheid, o Heer, profeten, martelaars vermelden daar uw eer. Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden, in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden. Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen, onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen!

7 Gezang 399: 2 en 3 3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

8 Stil gebed Votum en groet

9 Psalm 34: 1 en 2 1 Ik loof den HEER altijd. Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer. Ja, ik beroem mij op den HEER en prijs zijn hoog beleid. Gods kleinen horen mij en zij verheugen zich tezaam. Verheft met mij des HEREN naam, zegent dien en weest blij.

10 Psalm 34: 1 en 2 2 'k Heb naar den HEER gevraagd en Hij beantwoordt mijn gebed. Hij heeft mij van mijn angst gered, en mijn verlossing daagt. Die opzien naar den HEER, zij zullen blinken in het licht, geen schaamrood is op hun gezicht, nooit slaan zij d' ogen neer.

11 Gebed

12 nieuwe bijbelvertaling.
Schriftlezing Johannes 6: 60 – 71 uit de nieuwe bijbelvertaling.

13 Johannes 6 60 Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’ 61 Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen: ‘Ergeren jullie je hieraan? 62 Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was? 63 De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven.

14 64 Maar sommigen van jullie geloven niet
64 Maar sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren. 65 ‘Daarom heb ik jullie gezegd,’ zei hij, ‘dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ 66 Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. 67 Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’

15 68 Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer
68 Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, 69 en wij geloven en weten dat u de heilige van God bent.’ 70 Jezus zei: ‘Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een duivel.’ 71 Hiermee doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot, want hij, een van de twaalf, zou hem uitleveren.

16 Gezang 326: 1, 2 en 5 1 Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heren aangezicht.

17 Gezang 326: 1, 2 en 5 2 God opent hart en oren, opdat wij in geloof zijn roepstem zouden horen, voor and're stemmen doof. Gods woord gordt mensen aan, om zonder te versagen het smalle pad te gaan en stil het kruis te dragen achter hun Heiland aan.

18 Gezang 326: 1, 2 en 5 5 O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil, zie hoe wij aan uw voeten zitten en luist'ren stil. Geef dat tot U, o Heer, 't woord van uw welbehagen niet ledig wederkeer', maar dat het vrucht mag dragen, uw grote naam ter eer.

19 Woorden die eeuwig leven geven.
Preek met het thema Woorden die eeuwig leven geven.

20

21 Psalm 56: 5 en 6 (berijming 1773) 5.Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. 'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; wat sterv'ling zou mij schenden? Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord.

22 Psalm 56: 5 en 6 (berijming 1773) 6.Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot; Gij zijt voor mij een schild in allen nood; Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven. 'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven. Zo word' door mij Zijn Naam altoos verheven; zo word' Zijn lof vergroot.

23 Collectes Werelddiaconaat Kerk

24 Het is de eerste zondag in februari, hulpverleningszondag
Het is de eerste zondag in februari, hulpverleningszondag. In 1953 werd ons land na de grote ramp op 1februari enorm geholpen vanuit de hele wereld. Jaarlijks collecteren wij op deze zondag voor anderen die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld:

25 Rehabilitatie van drugsgebruikers in Nepal

26 Warme kleding voor de koude tijd in de Kalahari

27 Schoolgeld voor Arme kinderen in Zuid-Afrikad
deanderdenaaste @diaconaatCGK

28 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

29 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

30 Via de eerste collecte kunt u hulp bieden via de projecten van deputaten diaconaat. U kunt ook royaal bijdragen via bankrekening NL54 INGB van Diaconie Chr. Geref. Kerk Utrecht-Centrum o.v.v. hulpverleningscollecte.

31 Gezang 481: 1 en 2 1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

32 Gezang 481: 1 en 2 2 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

33 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

34 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

35 Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

36 Gezang 481: 3 en 4 3 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen, opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen. Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

37 Gezang 481: 3 en 4 4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

38 Zegen te beantwoorden met

39


Download ppt "Zondag 2 februari 2014 middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google