De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 23 februari 2014 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. W.W. Nijdam van Alblasserdam Ouderling:E. Groenewold Organist: Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 23 februari 2014 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. W.W. Nijdam van Alblasserdam Ouderling:E. Groenewold Organist: Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 23 februari 2014 middagdienst

2 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. W.W. Nijdam van Alblasserdam Ouderling:E. Groenewold Organist: Wim Brunsveld

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 29: 2, 5 en 6 Stil gebed, votum en groet Psalm 63: 1 en 3 Gebed Schriftlezing: Daniël 2: 1 - 23 Psalm 46: 1 en 6 (berijming 1773) Preek

4 4 Orde van de dienst - 2 Psalm 3: 1 en 2 Gebeden Collectes: emeritikas en kerk Gezang 255: 1 en 2 Geloofsbelijdenis Gezang 255: 3 en 4 Zegen

5 Welkom en mededelingen 5

6 Psalm 29: 2, 5 en 6 2 Op de waatren wijd en zijd dreunt zijn stem vol majesteit. Grote vloeden stuwt Hij voort en Hij dwingt ze met zijn woord. Donderslagen doet Hij spreken en de watermassa' s smeken. Hoort de grote God der ere! Machtig is de stem des HEREN. 6

7 Psalm 29: 2, 5 en 6 5 Tot in 't diepste van het bos maakt zijn stem de stammen los, plant de echo van het woord zich in dood en leven voort. Ja, zijn stem in storm en regen brengt ontzetting allerwegen. Maar die in zijn huis verkeren zingen luid de lof des HEREN. 7

8 Psalm 29: 2, 5 en 6 6 Boven 't bodemloos geweld heeft de HEER zijn troon gesteld. Hij die zetelt op de vloed, Koning zal Hij zijn voorgoed. Levenskracht zal Hij ons geven, ja, zijn volk zal Hij doen leven. Overvloedig deelt Hij mede voorspoed en geluk en vrede. 8

9 Stil gebed Votum en groet 9

10 Psalm 63: 1 en 3 1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. Mijn hart wil niets dan U ontvangen, die leven zijt en leven laat. O Heer, mijn ziel en zinnen smachten en dorsten naar U in een land, waarop de zon verzengend brandt, - schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 10

11 Psalm 63: 1 en 3 3 Wanneer ik wakend in de nacht mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, dan mag ik weer uw goedheid proeven; uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, zing ik mij van mijn zorgen vrij. Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, door uw hand word ik vastgehouden. 11

12 Gebed 12

13 13 Schriftlezing Daniël 2: 1 – 23

14 Daniël 2 1 In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebukadnessar een droom die hem zo verontrustte dat hij de slaap niet meer kon vatten. 2 De koning gaf opdracht de magiërs, bezweerders, tovenaars en Chaldeeën bijeen te roepen om hem te vertellen waar zijn droom over ging. Toen ze voor de koning verschenen waren, 3 zei hij tegen hen: ‘Ik heb een droom gehad die mij verontrust, daarom wil ik weten wat ik gedroomd heb.’ 14

15 4 De Chaldeeën zeiden tegen de koning: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! Vertel uw dienaren uw droom, dan zullen wij hem verklaren.’ 5 Toen zei de koning tegen de Chaldeeën: ‘Mijn besluit staat vast. Als u me niet vertelt wat ik heb gedroomd en wat die droom betekent, laat ik u in stukken hakken en zal ik uw huizen in puin leggen.6 Voldoet u aan mijn verzoek, dan zal ik u overladen met kostbare geschenken en eerbewijzen. Zeg me dus wat ik gedroomd heb en wat die droom betekent.’ 15

16 7 Zij antwoordden nogmaals: ‘Laat de koning zijn droom aan zijn dienaren vertellen, dan zullen wij hem verklaren.’ 8 Daarop zei de koning: ‘Ik weet heel goed dat u tijd probeert te winnen, want u merkt dat mijn besluit vaststaat. 9 Er is maar één oordeel over u mogelijk als u niet kunt vertellen wat ik heb gedroomd. U hebt afgesproken mij iets voor te liegen in de hoop dat de situatie verandert. Vertel me dus mijn droom, dan weet ik dat u die kunt verklaren.’ 16

17 10 De Chaldeeën antwoordden de koning: ‘Er is geen mens ter wereld die aan het verzoek van de koning kan voldoen; daarom heeft geen koning, hoe groot en machtig ook, iets dergelijks ooit van een magiër, bezweerder of Chaldeeër gevraagd. 11 Wat de koning vraagt is te moeilijk, niemand zal het de koning kunnen vertellen, behalve de goden, maar die verkeren niet onder de stervelingen.’ 17

18 12 Hierop verloor de koning zijn geduld en hij gaf woedend het bevel alle wijzen van Babylonië ter dood te brengen. 13 Toen het bevel werd uitgevaardigd om de wijzen te doden, liepen ook Daniël en zijn vrienden gevaar. 14 Daarom wendde Daniël zich discreet en tactvol tot Arjoch, de commandant van de koninklijke lijfwacht, die de wijzen van Babylonië moest doden. 18

19 15 Hij vroeg de gevolmachtigde van de koning: ‘Waarom heeft de koning zo’n wreed bevel uitgevaardigd?’ Daarop legde Arjoch hem de zaak uit. 16 Daniël ging naar de koning en vroeg hem respijt, opdat hij hem zijn droom zou kunnen verklaren. 17 Vervolgens ging hij naar huis, bracht zijn vrienden Chananja, Misaël en Azarja op de hoogte 19

20 18 en vroeg hun de God van de hemel te smeken zich barmhartig te tonen en het mysterie te onthullen, zodat hij en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babylonië ter dood zouden worden gebracht. 19 Het mysterie werd aan Daniël onthuld in een nachtelijk visioen. Daarop prees hij de God van de hemel. 20

21 20 Hij zei: ‘Geprezen zij de naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hij bezit wijsheid en kracht. 21 Hij verandert tijden en uren, hij zet koningen af en stelt koningen aan, hij geeft de wijzen hun wijsheid, en de verstandigen hun kennis. 21

22 22 Hij onthult diepe, verborgen dingen, hij weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij hem. 23 U, God van mijn voorouders, loof ik en roem ik, want u hebt mij wijsheid en kracht geschonken, en mij onthuld wat wij u hebben afgesmeekt, u hebt ons laten weten wat de koning verontrust.’ 22

23 Psalm 46: 1 en 6 (berijming 1773) 1.God is een toevlucht voor de zijnen, Hun sterkt', als zij door droefheid kwijnen; Zij werden steeds zijn hulp gewaar, In zielsbenauwdheid, in gevaar; Dies zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon d' aard' uit hare plaats mocht wijken, schoon 't hoogst gebergt', uit zijne steê, verzet wierd in het hart der zee. 23

24 Psalm 46: 1 en 6 (berijming 1773) 6.De HEER, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren; de HEER, de God van Jakobs zaad, Is ons een burg, een toeverlaat. 24

25 25 Preek over Daniël 2: 2, 17 en 18a 2 De koning gaf opdracht de magiërs, bezweerders, tovenaars en Chaldeeën bijeen te roepen om hem te vertellen waar zijn droom over ging. …… 17 Vervolgens ging hij (Daniël) naar huis, bracht zijn vrienden Chananja, Misaël en Azarja op de hoogte 18 en vroeg hun de God van de hemel te smeken zich barmhartig te tonen en het mysterie te onthullen…….

26 Psalm 3: 1 en 2 1 O HEER, de vijand stelt zijn overmacht in 't veld en staat mij naar het leven. Ook hoor ik overal dat niets mij baten zal daar God mij heeft begeven. Maar, HEER, Gij zijt mijn schild. Ik heb bij U geschuild met opgerichten hoofde. Uit Sions heilig oord kwam steeds uw wederwoord als ik U riep en loofde. 26

27 Psalm 3: 1 en 2 2 Ik legde mij en sliep. Ik wist dat wie mij schiep voor mijn behoud zou waken. De morgen is gekeerd en ik mocht ongedeerd, dank zij Gods trouw, ontwaken. Nu is mijn vrees voorbij, God ondersteunde mij en blijft mij vergezellen. Zo treed ik in het perk hoe dreigend ook en sterk tienduizenden zich stellen. 27

28 Gebeden 28

29 Collectes 1.Emeritikas 2.Kerk =========================== De emeritikas vormt de pensioenvoorziening voor de CG predikanten en hun gezinnen. 29

30 Gezang 255: 1 en 2 1 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heil'ge Geest, de Trooster, de Drieëen'ge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drieëen'ge in zijn troon! 30

31 Gezang 255: 1 en 2 2 Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd. 31

32 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

33 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

34 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

35 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

36 Gezang 255: 3 en 4 3 Ere zij de Heer der eng'len, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk! 36

37 Gezang 255: 3 en 4 4 Halleluja, lof, aanbidding brengen eng'len U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer! 37

38 38 Zegen te beantwoorden met

39 39


Download ppt "1 Zondag 23 februari 2014 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. W.W. Nijdam van Alblasserdam Ouderling:E. Groenewold Organist: Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google