De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2012-05-27 middag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2012-05-27 middag."— Transcript van de presentatie:

1 middag

2 Welkom in deze gezamenlijke dienst Voorganger: P
Welkom in deze gezamenlijke dienst Voorganger: P. Houtman (Barneveld) Organist: Wim Brunsveld Ouderling van dienst: Wouter Roorda 2

3 Welkom en mededelingen Gezang 328: 1 en 2 Stil gebed – votum – groet
Orde van dienst (1) Welkom en mededelingen Gezang 328: 1 en 2 Stil gebed – votum – groet Psalm 133: 1, 2 en 3 Gebed Schriftl: Handelingen 2: 1-24a; 33; 36-47 Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 Tekstlezing: Handelingen 2: 41 en 42 Preek

4 Gezang 239: 1, 2, 3 en 4 Gebed Collecten Geloofsbelijdenis
Orde van dienst (2) Gezang 239: 1, 2, 3 en 4 Gebed Collecten Geloofsbelijdenis Gezang 477: 1 Zegen

5 Maandag 21 mei j.l. hebben Jasper en Eefke van Nieuwenhuizen een zoon gekregen. Zijn naam is: Jedidja Tobias; zijn roepnaam Tobias. Jasper en Eefke van harte gefeliciteerd. Hierna volgt de foto van Tobias

6

7 Welkom en mededelingen

8 zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort
Gezang 328: 1 en 2 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

9 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
Gezang 328: 1 en 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

10 Stil gebed – votum - groet

11 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
Psalm 133: 1, 2 en 3 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen van 't zelfde huis als broeders samenwonen. Eén liefdeband houdt hen tezaam. De zegen van Gods hoog verheven naam daalt op hen neer vol zoete tederheid, als olie die den priester wijdt.

12 Als olie die Aärons baard en kleren
Psalm 133: 1, 2 en 3 Als olie die Aärons baard en kleren met geur doordringt, zo is de gunst des Heren voor wie eendrachtig samen zijn. Als dauw is het, die ligt zo mild en rein op Hermons top en daalt op Sion neer. 't Wordt al een tuin voor God den Heer.

13 Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen,
Psalm 133: 1, 2 en 3 Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen, hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen en leven tot in eeuwigheid.

14 Gebed

15 Schriftlezing uit de NBV: Handelingen 2: 1 – 24a; 33; 36 - 47

16 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar
1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,

17 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.

18 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?

19 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’

20 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

21 14 Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. 15 Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. 16 Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:

22 17 “Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. 18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren.

23 19 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. 21 Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.”

24 22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht.

25 23 Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgele verd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. 24 God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen,

26 33 Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.

27 36 Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.’

28 37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden,

29 39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ 40 Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’

30 41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

31 43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.

32 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

33 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: door uwe poort zal ieder binnentreden.

34 Rahab en Babel zullen U behoren.
Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 Rahab en Babel zullen U behoren. Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer en ieder land erkent Hem als de HEER. O moederstad, uit u is elk geboren!

35 God zal hen zelf bevestigen en schragen
Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, hen tellen, als in Isrel ingelijfd, en doen de naam van Sions kindren dragen.

36 Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, dansend de harpen en cymbalen slaan, en onder fluitspel in het ronde gaan, zingend: "In u zijn al onze fonteinen".

37 Tekstlezing uit de NBV: Handelingen 2: 41 en 42

38 41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

39 preek

40

41 Kom Schepper God, o Heilge Geest, daal in de mensenharten neer,
Gezang 239: 1, 2, 3 en 4 Kom Schepper God, o Heilge Geest, daal in de mensenharten neer, zij zijn uw schepselen geweest, herschep hen in genade, Heer.

42 Uw naam is Trooster. Gij geleidt, o goddelijk geschenk, ons voort,
Gezang 239: 1, 2, 3 en 4 Uw naam is Trooster. Gij geleidt, o goddelijk geschenk, ons voort, o balsem die ons werd bereid, o bron van vuur, o levend woord.

43 Ontsteek een licht in ons verstand en maak tot liefde ons hart bereid,
Gezang 239: 1, 2, 3 en 4 Ontsteek een licht in ons verstand en maak tot liefde ons hart bereid, geleid met milde vaste hand ons zwakke vlees in zekerheid.

44 Gij zijt door gaven zevenvoud de vinger van Gods rechterhand,
Gezang 239: 1, 2, 3 en 4 Gij zijt door gaven zevenvoud de vinger van Gods rechterhand, die 's Vaders woord ons toevertrouwt zodat het klinkt in ieder land.

45 Voorbede en dankzegging

46 . Er wordt gecollecteerd: 1) Zending 2) Kerk

47 Geloofsbelijdenis

48 hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede
Gezang 477: 1a Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen,

49 met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
Gezang 477: 1b als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

50 zegen

51


Download ppt "2012-05-27 middag."

Verwante presentaties


Ads door Google