De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 1 januari 2012 morgendienst 1 Psalm 75 : 1, 2 Gezang 157 : 1, 4, 5, 7 Psalm 41 : 5 Gezang 296 “Laten wij elkaar verdragen” Psalm 40 : 7 Openbaringen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 1 januari 2012 morgendienst 1 Psalm 75 : 1, 2 Gezang 157 : 1, 4, 5, 7 Psalm 41 : 5 Gezang 296 “Laten wij elkaar verdragen” Psalm 40 : 7 Openbaringen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 1 januari 2012 morgendienst 1 Psalm 75 : 1, 2 Gezang 157 : 1, 4, 5, 7 Psalm 41 : 5 Gezang 296 “Laten wij elkaar verdragen” Psalm 40 : 7 Openbaringen 22 : 6-21 (HSV)

2 2 Welkom in deze dienst Voorganger:ds. H. de Bruijne Ouderling:Wouter Roorda Organist: Krijn van Veen Intro

3 Welkom en mededelingen

4 Psalm 75 : 1, 2 U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Men vertelt in heel het land al de wondren van uw hand. 4

5 "Ja, Ik kom, Ik kies de tijd, Ik kies de tijd ten gericht. Lijkt het of de aarde zwicht, wankelt recht en zekerheid, Ik bewaar het wereldrond, op mijn trouw is het gegrond." 5 Psalm 75 : 1, 2

6 Stil gebed, votum, groet 6

7 Gezang 157 : 1, 4, 5, 7 Hoe helder staat de morgenster, en straalt mij tegen van zo ver, de luister van mijn leven. Komt tot mij, zoon van David, kom, mijn Koning en mijn Bruidegom, mijn hart wil ik U geven. … 7

8 Lieflijk, Vriendlijk, schoon en heerlijk, zo begeerlijk, mild in 't geven, stralend, vorstelijk verheven. 8

9 Hoe liefelijk is uw gelaat; als Gij uw ogen op mij slaat, dan doet de vreugd mij beven. Gij Jezus, zijt zo trouw en goed; uw woord en geest, uw vlees en bloed, zij zijn mijn ziel, mijn leven. …. 9 Gezang 157 : 1, 4, 5, 7

10 … Heer des Hemels laat, getrouwe, mij aanschouwen uw erbarmen. Herder neem mij in uw armen. 10

11 Voor Gij de wereld hebt gemaakt, heeft mij uw liefde aangeraakt, mijn sterke held, mijn Vader. Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit, Hij is mijn liefste, ik zijn bruid, ik treed Hem zingend nader. … 11 Gezang 157 : 1, 4, 5, 7

12 … Hij de mijne, die het leven mij zal geven hoog daarboven, eeuwig zal mijn hart Hem loven. 12

13 Hoe is Hij mij zo innig na, de Alfa en de Omega, mijn hart doet Hij ontbranden. Hij zal mij tot zijn lof en prijs opnemen in zijn paradijs, dan klap ik in de handen. … 13 Gezang 157 : 1, 4, 5, 7

14 … Amen, Kom mij troosten Allerschoonste, mijn begeren, toef niet langer, kom o Here. 14

15 Gebed

16 Schriftlezing 16 Schriftlezing uit de Herziene Statenvertaling: Openbaringen 22 : 6 – 21 6-11 Waarschuwingen en beloften 12-21 Christus bevestigd zijn Woord

17 17 6 En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.

18 18 8 En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. 9 En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God.

19 19 10 En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. 11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

20 20 12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. 13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. 14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

21 21 15 Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. 16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

22 22 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. 18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.

23 23 19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. 20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! 21 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

24 Looft nu den HEER, zingt Isrels God verblijd, prijst Hem voor zijn gena van eeuwigheid tot in all' eeuwigheid! Ja, waarlijk, amen, ja! 24 Psalm 41 : 5

25 De kinderen van 4-12 jaar kunnen nu naar de bijbelklas. Thema n.a.v. Lucas 6 : 22 - 39 25

26 Verkondiging over Openbaringen 22

27 27

28 Gezang 296 : 1, 2, 3 Ik kom met haast, roept Jezus' stem. Hij heeft de dood verslagen. Nu zal al wie gelooft in Hem de kroon des levens dragen. Wijk niet van Hem. Hoor naar zijn stem. Reeds wenken ons van boven de scharen, die Hem loven. 28

29 Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast wat Ik u heb gegeven. Er blijft bij alle aardse last een open deur ten leven. Werp van u af wat Ik niet gaf. Blijf u standvastig scharen bij wie mijn woord bewaren. 29 Gezang 296 : 1, 2, 3

30 Ik kom met haast, houd wat gij hebt, nog is de worstling gaande. Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, houd in de strijd u staande. Zie op naar Mij: Ik blijf nabij. Ik houd u vast in 't lijden. Niets zal u van Mij scheiden. 30 Gezang 296 : 1, 2, 3

31 Gebeden 31

32 Laten wij elkaar verdragen bron: Gezangenbundel NGK Gez. 510. Naar Rom. 15; 1- 13. tekst: Koos Veefkind. Melodie Gezang 109 LB 32

33 Laten wij elkaar verdragen zoals Christus ons verdroeg; laten wij elkaar behagen zoals Christus naar ons vroeg. laten wij dan eensgezind zijn naar het voorbeeld van de Heer; brengen wij die zo bemind zijn uit één mond de Vader eer. 33 Laten wij elkaar verdragen 1, 2, 3

34 Laten wij elkaar aanvaarden zoals Christus ons aanvaardt. Eer zij God op heel de aarde, Hij is onze lofzang waard ! Laat de volken Hem vereren wegens zijn barmhartigheid; Jezus Christus zal regeren in de nieuwe wereldtijd. 34 Laten wij elkaar verdragen 1, 2, 3

35 God der hope, geef ons vreugde ! God der vreugde, geef geloof ! God van het geloof, geef vrede ! God van vrede, geef ons hoop ! Wil ons met geloof vervullen, doe ons uitzien naar uw feest, wil ons in uw liefde hullen door de kracht van de heilige Geest. 35 Laten wij elkaar verdragen 1, 2, 3

36 De kinderen komen terug uit de bijbelklas Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk 36

37 Psalm 40 : 7 Laat wie uw heil beminnen hier en nu in U verheugd zijn, U ter eer uitroepen: groot is onze HEER! Laat wie U zoeken jubelen in U! Al leef ik in ellende, de Here zal het wenden, de Heer ziet naar mij om. Gij die mijn helper zijt, mijn God die mij bevrijdt, o toef niet langer, kom! 37

38 Zegen 38

39 Beste wensen wensen? 39


Download ppt "Zondag 1 januari 2012 morgendienst 1 Psalm 75 : 1, 2 Gezang 157 : 1, 4, 5, 7 Psalm 41 : 5 Gezang 296 “Laten wij elkaar verdragen” Psalm 40 : 7 Openbaringen."

Verwante presentaties


Ads door Google