De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 9 februari 2014 middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. W. van Sorge (Veenendaal) Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 9 februari 2014 middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. W. van Sorge (Veenendaal) Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 9 februari 2014 middagdienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. W. van Sorge (Veenendaal) Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Wim Brunsveld

3 Psalm 119: 6 en 7 Psalm 25: 4 Gezang 473: 1, 2, 3, 4 en 5 Psalm 22: 14 (ob) Psalm 86: 5 (ob) Gezang 257 1 Petrus 2: 1 – 17

4 Welkom en mededelingen

5 O God, ik ben van harte zeer verblijd over de weg van uw getuigenissen. In uw bevelen ligt mijn zaligheid, ik zal mij van uw wegen vergewissen. Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen. Psalm 119: 6 en 7

6 Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. Open mijn oog, zodat het helder ziet, dat ik de wondren van uw wet ontware. O Heer, verberg mij uw geboden niet: ik ben een gast en vreemdeling op aarde. Psalm 119: 6 en 7

7 Stil gebed Votum en groet

8 God is goed, Hij is waarachtig en gaat zijn getrouwen voor, brengt, aan zijn verbond gedachtig, zondaars in het rechte spoor. Hij zal leiden ’t zacht gemoed in het effen recht des Heren: wie Hem needrig valt te voet, zal van Hem zijn wegen leren. Psalm 25: 4

9 Gebed

10 We lezen uit de Herziene Statenvertaling: 1 Petrus 2: 1 – 17

11 1 Petrus 2: 1 – 17 De levende steen en het heilige volk 2 1 Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. 2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, 3 indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is,

12 1 Petrus 2: 1 – 17 4 en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

13 1 Petrus 2: 1 – 17 6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 7 Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok;

14 1 Petrus 2: 1 – 17 8 voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,

15 1 Petrus 2: 1 – 17 10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Een voorbeeld voor de heidenen 11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel.

16 1 Petrus 2: 1 – 17 12 Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Aan alle gezag onderdanig 13 Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als hoogste machthebber,

17 1 Petrus 2: 1 – 17 14 hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goeddoen. 15 Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; 16 als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God.

18 1 Petrus 2: 1 – 17 17 Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees God; eer de koning.

19 Gezang 473: 1, 2, 3, 4 en 5 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

20 Gezang 473: 1, 2, 3, 4 en 5 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

21 Gezang 473: 1, 2, 3, 4 en 5 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

22 Gezang 473: 1, 2, 3, 4 en 5 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

23 Gezang 473: 1, 2, 3, 4 en 5 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heilge Geest er woon’.

24 Preek

25 Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond; Haast wendt het zich tot God met hart en mond; En, waar men ooit de wildste volken vond, Zal God ontvangen Aanbidding, eer en dankb’re lofgezangen, Want Hij regeert, En zal Zijn almacht tonen; Hij heerst, zover de blindste heid’nen wonen, Tot Hem bekeerd. Psalm 22: 14 (ob)

26 Gebeden

27 Er zal nu worden gecollecteerd. De collecten zijn bestemd voor: kerkjeugd en onderwijs emeritikas

28 Al de heid’nen door Uw handen Voortgebracht in alle landen, Zullen tot U komen, Heer, Bukken voor Uw aanschijn neer, En Uw Naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven; Gij doet duizend wonderheên: Gij zijt God, ja Gij alleen. Psalm 86: 5 (ob)

29 Geloofsbelijdenis

30 Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht, word’ op aard’ en in de hemel, Here, voor uw liefd’ U toegebracht! Vader, sla ons steeds in liefde gade; Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; uw gemeenschap, Geest van God, amen, zij ons eeuwig lot! Gezang 257

31 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

32 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 9 februari 2014 middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. W. van Sorge (Veenendaal) Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google