De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 9 juni 2013 morgendienst. Welkom in deze (lees)dienst. Voorganger:broeder Anne Geurtsen Ouderling:Cors Visser Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 9 juni 2013 morgendienst. Welkom in deze (lees)dienst. Voorganger:broeder Anne Geurtsen Ouderling:Cors Visser Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 9 juni 2013 morgendienst

2 Welkom in deze (lees)dienst. Voorganger:broeder Anne Geurtsen Ouderling:Cors Visser Organist:Krijn van Veen

3 Psalm 146: 1 en 4 Gezang 244: 1 en 2 Psalm 139: 3, 4 en 14 Opwekking 520 Gezang 402: 1, 9 en 10 Psalm 32: 3 Gezang 446: 1, 2, 3, 4 en 6 Galaten 1

4 Spreuk van de week: “Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.” (Spreuken 13:3)

5 Welkom en mededelingen

6 Zing, mijn ziel, voor God uw Here, zing die u het leven geeft. Zing, mijn ziel, uw God ter ere, zing voor Hem zolang gij leeft. Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor den Heer uw God. Psalm 146: 1 en 4

7 Aan wie hongert geeft Hij spijze, aan verdrukten recht gericht. Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, blinden geeft Hij het gezicht. Hij geeft den gebukten moed en heeft lief wie zijn wil doet. Psalm 146: 1 en 4

8 Stil gebed Votum en groet

9 Gezang 244: 1 en 2

10

11

12 Laat u door de Trooster vinden, eens onbemind, nu Gods beminden, o kindren van Jeruzalem, dwaalt niet moedeloos, als vreemden, want Christus leeft, Hij die u kende. Nu neemt de Geest en deelt uit Hem. … Gezang 244: 1 en 2

13 Uw wachten is voorbij, de Dag komt naderbij, merkt het teken, maakt u bereid, de Heer bevrijdt, staat op en volgt, het is de tijd. Gezang 244: 1 en 2

14 Galaten 5 (apostolisch vermaan)

15 1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. 2 Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. 3 En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. Galaten 5

16 4 U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen. 5 Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. 6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is. Galaten 5

17 7 U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? 8 Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept. 9 Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. 10 Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is. Galaten 5

18 11 Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan. 12 Lieten zij die u opruien, zich maar afsnijden! 13 Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. Galaten 5

19 14 Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 15 Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. 16 Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Galaten 5

20 17 Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. 18 Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. 19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, Galaten 5

21 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, 21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. Galaten 5

22 22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Daartegen richt de wet zich niet. 24 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. Galaten 5

23 26 Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Galaten 5

24 Verootmoedigingsgebed

25 Waar zou ik vluchten voor uw Geest? Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. Gij legt uw hand op mij, Gij zijt zo dichtbij met uw majesteit, zo ver en zo met mij verbonden: hoe kan ik uw geheim doorgronden? Psalm 139: 3, 4 en 14

26 Waar vlucht ik voor uw aangezicht? Al steeg ik op in ’t hemels licht, al daald’ ik tot de doden af, Gij zult er zijn, zelfs in het graf. Gij blijft mij, God, in alle dingen, altijd en overal omringen. Psalm 139: 3, 4 en 14

27 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt toch open voor uw aangezicht. Toets mij of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan U voorbij. O God, houd mij geheel omgeven, en leid mij op den weg ten leven. Psalm 139: 3, 4 en 14

28 Gebed om de opening van Gods woord

29 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, leer mij U kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht; wakend of slapend, vervuld van uw licht. … Opwekking 520

30 Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, dat ik in U blijf en U in mij Heer, U als mijn Vader en ik als uw kind dat in uw armen geborgenheid vindt. … Opwekking 520

31 Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht, als een toren van kracht, wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. … Opwekking 520

32 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: bij U te wonen is al wat ik wens, met als beloning dat ik op U lijk; Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. … Opwekking 520

33 Hemelse Koning, die het kwaad overwon, als ik daar kom in het licht van uw zon, stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. Stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. Opwekking 520

34 We lezen uit de Herziene Statenvertaling Galaten 1.

35 Galaten 1 Afzenders, geadresseerden, groet 1 1 Paulus, een apostel – geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft – 2 en al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië: 3 genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus,

36 Galaten 1 4 Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. 5 Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

37 Galaten 1 Geen ander Evangelie 6 Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, 7 terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.

38 Galaten 1 8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

39 Galaten 1 De roeping van Paulus tot apostel 10 Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is.

40 Galaten 1 12 Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. 13 U hebt immers gehoord van mijn levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte;

41 Galaten 1 14 en dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. 15 Maar toen het God, Die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door Zijn genade, behaagde

42 Galaten 1 16 Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik niet meteen te rade bij vlees en bloed, 17 en ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al vóór mij apostel waren; maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus.

43 Galaten 1 18 Daarna, drie jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef vijftien dagen bij hem. 19 En ik heb niemand anders van de apostelen gezien; alleen Jakobus, de broer van de Heere. 20 Wat ik u schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. 21 Daarna kwam ik in de streken van Syrië en Cilicië.

44 Galaten 1 22 En ik was van gezicht onbekend aan de gemeenten van Judea die in Christus zijn. 23 Maar zij hadden alleen horen zeggen: Hij die ons voorheen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte. 24 En zij verheerlijkten God in mij.

45 Gezang 402: 1, 9 en 10 Verheugt u, christenen, tesaam! Laat ons van vreugde springen en zegenen Gods grote naam; laat ons de Heer bezingen, die ons zo machtig heeft bevrijd, die voor der mensen zaligheid de hoogste prijs betaalde.

46 Gezang 402: 1, 9 en 10 En keer Ik tot mijn Vader weer en laat u in dit leven, Ik ben uw God, Ik ben uw Heer, Ik zal mijn Geest u geven, de Geest die u zal troosten en u openbaren wie Ik ben, u in de waarheid leiden.

47 Gezang 402: 1, 9 en 10 Wat Ik gedaan heb en geleerd, zult gij ook doen en leren, opdat mijn Vader wordt geëerd, zijn rijk zal triomferen; en loop niet ’s werelds wijsheid na, dat niet uw schat verloren ga, laat u door Mij gezeggen.

48 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas. Het zal gaan over de gestorven jongen in Naïn (Lukas 7: 11 – 17).

49 Preek

50 Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven, Gij zult aan mij al uw beloften staven. Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, omringt met liedren van bevrijding mij! Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan. Psalm 32: 3

51 Danken en voorbeden

52 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor: werelddiaconaat (Asal Chhimekee Nepal) ACN helpt en begeleidt o.a. vrouwelijke druggebruikers. Ze richt zich op hun behandeling maar geeft ook begeleiding bij en ondersteuning aan hun goede terugkeer in de gemeenschap. Zie verder het mededelingenblad. kerk

53 Gezang 446: 1, 2, 3, 4 en 6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in ’t oor, uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor;

54 Gezang 446: 1, 2, 3, 4 en 6 uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst, die onze dood en zonde deelt en onze vrees verdrijft.

55 Gezang 446: 1, 2, 3, 4 en 6 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet, mijn priester die mijn schuld ontbindt, mijn weg waarop ik treed;

56 Gezang 446: 1, 2, 3, 4 en 6 al wat ik doe, al wat ik wil, het is te zwak, te koud, maar sterk en vurig wordt de ziel wanneer zij U aanschouwt.

57 Gezang 446: 1, 2, 3, 4 en 6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in ’t oor, als ik van alles scheiden moet gaat nog die naam mij voor.

58 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

59 Vanmiddag is er een gezamenlijke dienst met de NGK in de Jeruzalemkerk. Volgende week zondag is er een kinderdienst. Alvast een goede week gewenst!


Download ppt "Zondag 9 juni 2013 morgendienst. Welkom in deze (lees)dienst. Voorganger:broeder Anne Geurtsen Ouderling:Cors Visser Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google