De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 9 maart 2014 middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 9 maart 2014 middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 9 maart 2014 middagdienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst
Voorganger: ds W. Quist uit Amersfoort Ouderling: Egge Groenewold Pianist: Elsbeth Pasterkamp

3 Zingende Gezegend 185 Psalm 145: 1, 2 Schriftlezing 1: Jozua 5: : 5 Gezang 298 Schriftlezing 2: Matteus 28: Gezang 304 Psalm 118: 5, 6, 9 Gezang 393: 1, 2, 3 Gezang 393: 4

4 Welkom en mededelingen

5 Zingende Gezegend 185 (allen)

6 Zingende Gezegend 185 (allen)

7 Zingende Gezegend 185 (vrouwen)

8 Zingende Gezegend 185 (mannen)

9 Zingende Gezegend 185 (vrouwen)

10 Zingende Gezegend 185 (mannen)

11 Zingende Gezegend 185 (allen)

12 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

13 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
Psalm 145: 1, 2 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, ik wil uw naam verheffen boven al. Van dag tot dag roem ik uw majesteit, ik zegen U voor eeuwig en altijd. Groot is de HEER, zijn grootheid zij geprezen, groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen. Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

14 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
Psalm 145: 1, 2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, van al de wondren die Gij hebt verricht, opdat men alom spreke van uw kracht, en roeme in uw overwinningsmacht. Uw grootheid, HEER, gaat boven mijn begrippen, uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen en juichend zal men overal bezingen uw recht, o HEER, uw trouw aan stervelingen.

15 Gebed Gebed

16 We lezen Jozua 5: 13 – 6 : 5 uit de Nieuwe Bijbelvertaling.
Schriflezing We lezen Jozua 5: 13 – 6 : 5 uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

17 Jozua 5: 13 – 6 : 5 13 Toen Jozua eens in de omgeving van Jericho liep, zag hij plotseling een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de hand. Jozua ging op hem af en vroeg: ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ 14 De man antwoordde: ‘Bij geen van beide, ik ben de aanvoerder van het leger van de HEER. Daarom ben ik hier.’

18 Jozua 5: 13 – 6 : 5 Jozua viel op zijn knieën, boog diep voorover en vroeg hem: ‘Mijn heer, ik ben uw dienaar, wat beveelt u mij?’ 15 De aanvoerder van het leger van de HEER zei tegen Jozua: ‘Trek je sandalen uit, want de plaats waarop je staat is heilig.’ Jozua deed wat hem bevolen was.

19 Jozua 5: 13 – 6 : 5 1 Jericho was toen al volkomen afgegrendeld uit angst voor de Israëlieten, er kon niemand in of uit. 2 De HEER zei tegen Jozua: ‘Ik lever Jericho met zijn koning en al zijn dappere helden aan je uit. 3 Jullie moeten om de stad trekken; alle weerbare mannen moeten eenmaal om de stad gaan, en dat zes dagen achter elkaar.

20 Jozua 5: 13 – 6 : 5 4 Er moeten zeven priesters met zeven ramshoorns voor de ark van het verbond uit gaan. Maar op de zevende dag moeten jullie zevenmaal om de stad trekken. De priesters moeten op de ramshoorns blazen, 5 en als het volk die hoort klinken moet het uitbarsten in luid geschreeuw. De muur van de stad zal dan instorten en iedereen zal de stad binnenklimmen vanaf de plaats waar hij zich bevindt.’

21 Wij staan ten laatsten kamp gereed, een strijd van dood en leven!
Gezang 298: 1, 2 Wij staan ten laatsten kamp gereed, een strijd van dood en leven! Houdt daarin moedig stand en weet: God zal u nooit begeven. De oude wereld komt ten val, zij stort in puin, maar Christus zal het nieuwe rijk doen rijzen.

22 Bazuingeschal verkondigt blij: 't wordt overal vernomen
Gezang 298: 1, 2 Bazuingeschal verkondigt blij: 't wordt overal vernomen reeds komt de Heiland naderbij, zijn rijk zal weldra komen! Blijft tot het laatste toe bijeen, tezamen sterk en met Hem één: zo zult gij overwinnen.

23 We lezen Matteus 28: 16 – 20 uit de Nieuwe Bijbelvertaling.
Schriflezing We lezen Matteus 28: 16 – 20 uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

24 Matteus 28: 16 – 20 16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

25 Matteus 28: 16 – 20 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

26 God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Gezang 304: 1 2 3 God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand. Gez.304:2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden; een sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; de adem zijner lippen overmant de tegenstand. Gez.304:3. De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land als Gods gezant.

27 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
Gezang 304: 1 2 3 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden; een sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; de adem zijner lippen overmant de tegenstand.

28 De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt,
Gezang 304: 1 2 3 De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land als Gods gezant.

29 Verkondiging over Jozua 5: 13 - 15
“Niet Piekeren” Preek

30 2. Dat machtige leger van de HÉRE... reken jij daar nog wel mee?
Verkondiging 1. Pieker jij ook wel eens? 2. Dat machtige leger van de HÉRE... reken jij daar nog wel mee? 3. God komt bij 'pieker - Jozua' – niet verwacht en onverdiend! Preek

31 4. Vanuit je eigen 'niet kunnen' de God van
Verkondiging 4. Vanuit je eigen 'niet kunnen' de God van 'Mij is álle macht' zien is BEMOEDIGEND 5. Nooit zonder 'Here, wat wilt U dat ik doen zal' 6. Geloof - 'Híj zal het doen' - én bekering - 'ik volg' Preek

32 7. Wat is 'knielen'... bevrijdend!
Verkondiging 7. Wat is 'knielen'... bevrijdend! 8. Op de weg achter de HERE gebeuren wonderen 9. Gelooft u (nog) in wonderen? Preek

33 De HEER is mij tot hulp en sterkte,
Psalm 118: 5 6 9 De HEER is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het, die mijn heil bewerkte. Ik loof den HEER mijn leven lang. Hoort in hun kamp Gods knechten zingen nu Hij de zege heeft gebracht: Gods rechterhand doet grote dingen, Gods rechterhand heeft grote kracht!

34 Des HEREN hand is hoog verheven, des HEREN rechterhand is sterk.
Psalm 118: 5 6 9 Des HEREN hand is hoog verheven, des HEREN rechterhand is sterk. Ik zal niet sterven, ik zal leven en zingen van des HEREN werk. De HEER heeft mij wel zwaar geslagen, maar niet verlaten in mijn nood, en zijn genadig welbehagen gaf mij niet over aan de dood.

35 Dit is de dag, die God deed rijzen,
Psalm 118: 5 6 9 Dit is de dag, die God deed rijzen, juicht nu met ons en weest verblijd. O God, geef thans uw gunstbewijzen, geef thans het heil door ons verbeid. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's HEREN naam. Wij zeegnen u uit 's HEREN woning, wij zegenen u al tezaam.

36 Gebeden Gebeden

37 We staan onze gaven af voor: 1. Red een kind 2. Emeritikas
Collecte We staan onze gaven af voor: 1. Red een kind 2. Emeritikas

38 De dag, door uwe gunst ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt;
Gezang 393: 1 2 3 De dag, door uwe gunst ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt; en dankbaar klinken onze zangen tot U, die 't licht en 't duister maakt.

39 Die dan, als onze beden zwijgen, als hier het daglicht onderduikt,
Gezang 393: 1 2 3 Die dan, als onze beden zwijgen, als hier het daglicht onderduikt, weer nieuwe zangen op doet stijgen, ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

40 Zodat de dank, U toegezonden, op aard nooit onderbroken wordt,
Gezang 393: 1 2 3 Zodat de dank, U toegezonden, op aard nooit onderbroken wordt, maar steeds opnieuw door mensenmonden gezongen en gesproken wordt.

41 Geloofsbelijdenis Gebeden

42 zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

43 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel,
Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

44 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

45 Voorwaar, de aarde zal getuigen van U, die thans en eeuwig zijt,
Gezang 393: 4 Voorwaar, de aarde zal getuigen van U, die thans en eeuwig zijt, tot al uw schepselen zich buigen voor uwe liefd' en majesteit.

46 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

47 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 9 maart 2014 middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google