De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagochtend 13 mei 2012. WELKOM Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne Welkom en mededelingen Zingen ’Hoe lief’lijk is het leven’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagochtend 13 mei 2012. WELKOM Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne Welkom en mededelingen Zingen ’Hoe lief’lijk is het leven’"— Transcript van de presentatie:

1 Zondagochtend 13 mei 2012

2 WELKOM

3 Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne Welkom en mededelingen Zingen ’Hoe lief’lijk is het leven’ : 1 en 2 Stil gebed - votum - groet Zingen ‘Hoe lief’lijk is het leven’: 3 en 4 Verootmoedigingsgebed Zingen psalm 106 : 1 Tien geboden Zingen psalm 106 : 2 Gebed bij de opening van de Bijbel Bijbellezing Filippensen 1 : 12 – 26

4 Orde van de dienst (2 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne Zingen psalm 108 : 1, 2 en 4 De kinderen kunnen naar de bijbelklas gaan Preek (thema: drie tegenvallers die meevallen in het licht van Pasen) Zingen gezang 427 : 3, 5 en 7 Gebeden De kinderen komen terug Collecten Zingen Evangelische Liedbundel 183 Zegen

5 Wie rechtvaardig is, wordt bevrijd van zijn ellende, zijn plaats wordt ingenomen door een goddeloze. Spreuk van de week (Uit: Spreuken van koning Salomo 11 : 8)

6 A.s. vrijdag (18 mei 2012) de landelijke kerkendag op Urk. Meer informatie in de kerkelijke media.

7 Welkom en mededelingen

8 Zingen : ‘Hoe lief’lijk is het leven’. Bron:‘Zingend Geloven’. Tekst: Martin Behm (1557 – 1622). Vertaling:Ad den Besten. Melodie:Johann Steurlein.

9

10

11 ‘Hoe lief’lijk is het leven’ : 2 Ik wil U hart'lijk danken voor al die heerlijkheid. Geef, dat aan tak en ranken nu rijke vrucht gedijt. 't Ligt alles in uw handen, God, die uw schepsel voedt, o zegen onze landen, wees voor de mensen goed!

12 Stil gebed Votum Groet

13 ‘Hoe lief’lijk is het leven’ : 3 en 4 Laat, Heer, uw zon ook stralen in onze duisternis, dat wij ons hart ophalen aan wat uw gave is en ons in 't licht verheugen dat uit uw godd'lijk woord valt over onze wegen als uit een open poort.

14 ‘Hoe lief’lijk is het leven’ : 3 en 4 Help mij mijn werk verrichten uw lieve naam ter eer, laat heel mijn leven lichten en vruchtbaar zijn, o Heer. Doe in mij opgaan bloemen van deugden velerlei, dat dit bestaan U roeme en niet verwerp'lijk zij.

15 Verootmoedigingsgebed

16 Psalm 106 : 1 Looft nu den HEER, want Hij is goed, die met zijn liefde ons ontmoet. Zijn trouw houdt stand te allen tijde. Wie prijst zijn daden woord voor woord? Wie kan zijn heerlijkheid belijden? Wie looft Hem zo dat elk het hoort?

17 Tien geboden

18 Psalm 106 : 2 Gelukkig zijn die Hij geleidt, die leven in gerechtigheid. Gedenk mij naar uw welbehagen. Dat ik met heel mijn volk U dien, met hen van voorspoed mag gewagen, de zegen van uw erfdeel zien.

19 Gebed bij de opening van de Bijbel

20 De lezing uit de Bijbel is Filippenzen 1 : 12 - 26 (in de Nieuwe BijbelVertaling).

21 Filippenzen 1 12 U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. 13 Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus.

22 Filippenzen 1 14 Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. 15 Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen.

23 Filippenzen 1 16 Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. 17 Maar de eersten verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, om mijn gevangenschap te verzwaren.

24 Filippenzen 1 18 Maar wat doet het er eigenlijk toe! Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt – dàt het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend, 19 omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt.

25 Filippenzen 1 20 Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven. 21 Want voor mij is leven Christus en sterven winst.

26 Filippenzen 1 22 Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. 23 Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste; 24 anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven.

27 Filippenzen 1 25 Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. 26 Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan.

28 Psalm 108 : 1, 2 en 4 Mijn hart is, Heer, in U gerust. Uw lof te zingen is mijn lust. Maakt, harp en luit, den Here groot. Mijn lied begroet het morgenrood. Ik breng mijn lof, o HEER, U toe onder de volken en ik doe in ieder land mijn psalm weerklinken, daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

29 Psalm 108 : 1, 2 en 4 Ja, hoger dan het hemels blauw is, HEER, uw goedheid en uw trouw. Verhef U, dat uw aangezicht de hemel met zijn glans verlicht. Op aarde blink' uw heerlijkheid. Gord uw geliefden tot de strijd. Ten zege zij uw hand geheven, hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

30 Psalm 108 : 1, 2 en 4 Wie voert mij met een vaste hand tot in het hart van 's vijands land? O God, die ons verstoten had, trek met ons uit, wijs ons het pad, want mensenhulp is ijdelheid. Nu God ons bijstaat in de strijd is elke heldendaad te wagen. De vijand wordt door Hem verslagen.

31 De kinderen mogen naar de bijbelklas gaan. Daar zal verteld worden over de doop van Cornelius, een centurio van de Italiaanse cohort in Caesarea (Handelingen 10).

32 Thema van de preek: Drie tegenvallers die meevallen in het licht van Pasen.  De tegenvaller van opsluiting leidt tot de meevaller van de uitbraak van het evangelie.  De tegenvaller van zelfzuchtige medechristenen brengt als meevaller de verdere verbreiding van het evangelie.  De tegenvaller van het sterven wordt een meevaller met winst.

33 Thema van de preek: Drie tegenvallers die meevallen in het licht van Pasen.  De tegenvaller van opsluiting leidt tot de meevaller van de uitbraak van het evangelie.

34 Thema van de preek: Drie tegenvallers die meevallen in het licht van Pasen.  De tegenvaller van opsluiting leidt tot de meevaller van de uitbraak van het evangelie.  De tegenvaller van zelfzuchtige medechristenen brengt als meevaller de verdere verbreiding van het evangelie.

35 Thema van de preek: Drie tegenvallers die meevallen in het licht van Pasen.  De tegenvaller van opsluiting leidt tot de meevaller van de uitbraak van het evangelie.  De tegenvaller van zelfzuchtige medechristenen brengt als meevaller de verdere verbreiding van het evangelie.  De tegenvaller van het sterven wordt een meevaller met winst.

36 Gezang 427 : 3, 5 en 7 Uw trouw en uw genade, o Vader, weet zo goed wat voor de mens tot schade of winste worden moet. Wat Gij hebt uitgelezen, dat werkt Gij, sterke held, en brengt in stand en wezen, wat G’ U hebt voorgesteld.

37 Gezang 427 : 3, 5 en 7 Laat Hem besturen, waken, 't is wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken, dat g’ u verwondren moet, als Hij, die alle macht heeft, met wonderbaar beleid geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schreit.

38 Gezang 427 : 3, 5 en 7 Maar blijft gij met vertrouwen naar God zien in de nacht; dan doet Hij u aanschouwen wat gij het minst verwacht. Eens zal Hij u bevrijden ook van de zwaarste last, houd moedig bij het strijden aan zijn beloften vast.

39 Gebeden

40 Als de kinderen terug zijn, wordt er gecollecteerd voor: 1.het werelddiaconaat, 2.de emeritikas. De collecte voor het werelddiaconaat betreft het hazenlipproject in Indonesië (zie volgende dia).

41 Via de Gereja Toraja Mamasa (GTM) op Sulawesi (vroeger Celebes) steunen onze kerken ook het diaconale werk, o.a. het z.g. hazenlipproject in een kliniek in Makassar.

42 Evangelische Liedbundel 183 : 1, 2, 3 en 4 Dit weet ik zeker, dit maakt mij blij: Ik ben in Jezus, Hij blijft in mij! Door Hem herboren onder het kruis volg ik mijn Heiland - zo kom ik thuis.

43 Evangelische Liedbundel 183 : refrein Dit is mijn vreugde: Christus in mij; dit is Gods zegen, zo maakt Hij vrij. Blijven in Christus, nu en altijd, dat is mijn leven, mijn zekerheid.

44 Evangelische Liedbundel 183 : 1, 2, 3 en 4 Dit is de weg: te gaan op zijn Woord 't spoor van de voeten, voor mij doorboord. Ik moet aan 't kruis, maar met Hem verrijst een nieuwe mens die God dient en prijst!

45 Evangelische Liedbundel 183 : refrein Dit is mijn vreugde: Christus in mij; dit is Gods zegen, zo maakt Hij vrij. Blijven in Christus, nu en altijd, dat is mijn leven, mijn zekerheid.

46 Evangelische Liedbundel 183 : 1, 2, 3 en 4 Dit is mijn doel - het oud’ is voorbij: alles voor Jezus, niets meer van mij. Alles op aarde staat in zijn gloed, nu ik de hemel in Hem ontmoet.

47 Evangelische Liedbundel 183 : refrein Dit is mijn vreugde: Christus in mij; dit is Gods zegen, zo maakt Hij vrij. Blijven in Christus, nu en altijd, dat is mijn leven, mijn zekerheid.

48 Evangelische Liedbundel 183 : 1, 2, 3 en 4 Dit zal mij troosten, dit geeft mij kracht: dat ik zijn grote toekomst verwacht! Ga ik door diepten, lijden en pijn - zijn komst zal vrede, heerlijkheid zijn.

49 Evangelische Liedbundel 183 : refrein Dit is mijn vreugde: Christus in mij; dit is Gods zegen, zo maakt Hij vrij. Blijven in Christus, nu en altijd, dat is mijn leven, mijn zekerheid.

50 Zegen, te beantwoorden met:

51 VANMIDDAG: 17.00 uur kerkdienst vanuit dit gebouw met ds. H. de Bruijne als voorganger.


Download ppt "Zondagochtend 13 mei 2012. WELKOM Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne Welkom en mededelingen Zingen ’Hoe lief’lijk is het leven’"

Verwante presentaties


Ads door Google