De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 3 juni 2012 1 Psalm 66: 5 Psalm 113: 1, 2, 3 Lied naar zondag 30A Gezang 303: 2 Ev. Liedbundel 313 Gezang 68: 1 Psalm 148: 1, 6 Schriftl. I : Rom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 3 juni 2012 1 Psalm 66: 5 Psalm 113: 1, 2, 3 Lied naar zondag 30A Gezang 303: 2 Ev. Liedbundel 313 Gezang 68: 1 Psalm 148: 1, 6 Schriftl. I : Rom."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 3 juni 2012 1 Psalm 66: 5 Psalm 113: 1, 2, 3 Lied naar zondag 30A Gezang 303: 2 Ev. Liedbundel 313 Gezang 68: 1 Psalm 148: 1, 6 Schriftl. I : Rom. 12: 1 – 8 (HSV) II : Hebr. 10: 4 – 12 (HSV)

2 2 Welkom in deze dienst Voorganger:ds. H. de Bruijne Ouderling:Egge Groenewold Organist: Rienk Bakker Intro

3 Welkom en mededelingen

4 Psalm 66 : 5 Ik kom met gaven in mijn handen. Zie, tot uw tempel treedt uw knecht en brengt U, Heer, de offeranden, U in benauwdheid toegezegd. Brandoffers wil ik U bereiden en zoete geuren op doen gaan. Ik wil U heel mijn leven wijden: aanvaard het, neem mijn offer aan. 4

5 Stil gebed, votum en groet 5

6 Prijst, halleluja, prijst den HEER, gij 's HEREN knechten, immermeer moet 's HEREN naam gezegend wezen. Van waar de zon in 't Oosten straalt, tot waar z'in 't Westen nederdaalt, zij 's HEREN grote naam geprezen. 6 Psalm 113 : 1, 2, 3

7 Ver boven aller volken trots blinkt hemelhoog de glorie Gods. Wie is als Hij, de HEER der Heren? Hij onze God, die troont zo hoog, slaat op het diepste diep zijn oog. Hemel en aarde moet Hem eren. 7 Psalm 113 : 1, 2, 3

8 Wie onderligt in stof en slijk, maakt God aan edelen gelijk. Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen. Hij zegent die onvruchtbaar scheen, met bloei van kindren om haar heen. Prijst Hem, den HEER, met lofgezangen. 8 Psalm 113 : 1, 2, 3

9 Gebed

10 10 We lezen uit de Herziene Staten Vertaling Romeinen 12 : 1-8 Hebreeën 10 : 4-12

11 1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 11 Romeinen 12 : 1-8

12 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 12

13 3 Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. 13

14 4 Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. 6 En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: 14

15 7 hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; 8 hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. 15

16 4 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. 5 Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. 6 Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. 16 Hebreeën 10 : 4 - 12

17 7 Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. 8 Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. 17

18 9 Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. 10 Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht. 18

19 11 En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, 12 maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. 19

20 Jezus’ offer is voldoende Naar zondag 30A Bron: “Wegwijzer naar Christus” Tekst: Dr. H. van ’t Veld Melodie Psalm 42 20 Samenzang

21 Jezus’ offer is voldoende, zo zegt ons het avondmaal, om met God ons te verzoenen, het spreekt duidelijke taal. D’eenge grond van zaligheid is op Golgotha bereid: door het offer van zijn leven, wordt ons alle schuld vergeven. 21 Naar zondag 30a : 1, 2, 3

22 En het avondmaal laat weten: met Hem schept de Geest een band, in de hemel neergezeten aan zijns Vaders rechterhand. Hij, als mens niet meer op aard, is daar onze hulde waard. Die op aarde heeft geleden, wil daarboven zijn aanbeden. 22 Naar zondag 30a : 1, 2, 3

23 Van dit houvast af gaan dwalen, die in ’t ritueel der mis Christus’ offer gaan herhalen alsof ’t niet voldoende is. Alsof Hij in brood en wijn lijflijk zou aanwezig zijn, wordt Hij daarin aangebeden, offert men Hem ook nog heden. 23 Naar zondag 30a : 1, 2, 3

24 Verkondiging

25 Door God bijeen vergaderd, Eén volk dat Hem behoort, als kindren van één Vader; Eén doop, één Geest, één woord. Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs. Eén naam is aller zegen, Eén brood is aller spijs. 25 Gezang 303 : 2

26 Viering van het Heilig Avondmaal Viering van het Heilig Avondmaal Formulier 3

27 Evangelische Liedbundel 313 Heer, ik geef me aan U volkomen, 'k leg mijn al hier voor U neer, opdat Gij in mij zoudt wonen met uw Geest, o Heer! Al de liefde van mijn harte zij U voortaan toegewijd! 'k Vrees geen moeite meer of smarte, daar Gij met mij zijt. 27

28 Refrein: Glorie, glorie, Halleluja! 'k Leg mijn al aan Jezus' voet, en nu is mijn heil volkomen, door het dierbaar bloed. 28

29 Ev.lied 313:2. Heer, mijn wil leg 'k voor U neder, neem hem aan nu voor altijd; dat niets kwaads hem immer weder van de uwe scheid’! Heer, tot U breng ik mijn leven, hoor nu mijn geloften aan; 'k heb mijn al aan U gegeven, neem het, Heiland, aan. 29

30 Refrein: Glorie, glorie, Halleluja! 'k Leg mijn al aan Jezus' voet, en nu is mijn heil volkomen, door het dierbaar bloed. 30

31 Ev.lied 313:3. Heer, mijn God, bestuur mijn wegen, strijden wil ik slechts voor U! Jezus' bloed kocht ook mijn leven, Hem behoor ik nu. Openbaar U zelf aan mij, Heer, als mijn eeuwig trouwe Vriend! Tot in 't stervensuur bewaar mij, voor altijd uw kind. 31

32 Refrein: Glorie, glorie, Halleluja! 'k Leg mijn al aan Jezus' voet, en nu is mijn heil volkomen, door het dierbaar bloed. 32

33 Avondmaalcollecte voor Stichting De Hoop 33

34 Gebeden

35 Viering van het Heilig Avondmaal

36 36

37 37

38 Viering van het Heilig Avondmaal

39 Zo laat Gij, Heer, uw knecht, naar 't woord hem toegezegd, thans henengaan in vrede, nu hij uw zaligheid, zo lang door hem verbeid, gezien heeft op zijn bede. 39 Gezang 68 : 1

40 De collecte is vandaag voor Stichting Red een kind 40

41 Halleluja! Prijst God en zingt, gij fiere hemel die daar blinkt, gij legioen dat naar Hem hoort, gij engelen die draagt zijn woord, zonlicht en maan en alle sterren, hemel der hemelen van verre, peilloos verschiet boven ons hoofd: de naam des HEREN zij geloofd! 41 Psalm 148 : 1, 6

42 Naam van den HEER die heilig zijt, gezegend uw aanwezigheid. Ver boven aard' en hemel gaat de luister van uw hoge staat. God is nabij en zeer verheven, Hij doet zijn volk in ere leven. Daarom gij schepping wijd en zijd, verhoogt den HEER en weest verblijd! 42 Psalm 148 : 1, 6

43 43 Zegen te beantwoorden met


Download ppt "Zondag 3 juni 2012 1 Psalm 66: 5 Psalm 113: 1, 2, 3 Lied naar zondag 30A Gezang 303: 2 Ev. Liedbundel 313 Gezang 68: 1 Psalm 148: 1, 6 Schriftl. I : Rom."

Verwante presentaties


Ads door Google