De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 3 maart 2013 Gezongen votum Psalm 5 : 1-3 Psalm 6 : 1-3 Psalm 41: 3, 4 Gezang 379 : 6 Gezang 488b Johannes 6 : 41-71 (NBV)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 3 maart 2013 Gezongen votum Psalm 5 : 1-3 Psalm 6 : 1-3 Psalm 41: 3, 4 Gezang 379 : 6 Gezang 488b Johannes 6 : 41-71 (NBV)"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 3 maart 2013 Gezongen votum Psalm 5 : 1-3 Psalm 6 : 1-3 Psalm 41: 3, 4 Gezang 379 : 6 Gezang 488b Johannes 6 : (NBV)

2 Welkom in deze ochtenddienst Voorganger: Ds. H. de Bruijne
Ouderling: Egge Groenewold Organist: Wim Brunsveld Intro

3 Sing in 1. Heer Onze God, hoe heerlijk is uw naam 2. Heft je hoofd omhoog 3. Hij kwam bij ons heel gewoon

4 70 Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam
die U ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van uw heerlijkheid.

5 Heer, onze God, die aard'en hemel schiep, zeeën en land met macht te voorschijn riep. Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

6 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid, leven om Jezus wil in eeuwigheid!

7 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan, Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

8 Buig nu voor Hem en aanbid Hem. Zing... (hosanna voor de Heer).
288 Hef je hoofd omhoog Hef je hoofd omhoog, want de Koning komt. Buig nu voor Hem en aanbid Hem. Zing... (hosanna voor de Heer). Vol van heerlijkheid is zijn majesteit. Breng nu ere aan de Here. Hij, de Koning, komt.

9 268 De Koning knecht  Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd.

10 Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

11 En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn, verscheurd door angst en verdriet maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

12 Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

13 Zie je de wonden zo diep. De hand die aard en hemel schiep, vergaf de hand die Hem sloeg. De man, die onze zonden droeg.

14 Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

15 Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij. Wie is er need'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn.

16 Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

17 Welkom en mededelingen

18 Stil gebed + gezongen votum

19 Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer
Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij, die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. Genade en vrede van God, de Vader. Door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. Hij woont met zijn Geest in ons. 2x Halleluja, halleluja, amen!

20 Psalm 5 : 1, 2, 3 Laat mij, mijn Koning, tot U spreken. Vroeg in de morgen kom ik, HEER, en leg mijn noden voor U neer. Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken: ik wacht uw teken!

21 Psalm 5 : 1, 2, 3 Gij hebt een afschuw van de zonde. Gij haat de hand waar bloed aan kleeft, de tong die van de leugen leeft. Wie in geweld hun sterkte vonden richt Gij te gronde.

22 Psalm 5 : 1, 2, 3 Ik zal mij naar uw Huis begeven. Door uwe goedertierenheid word ik uw tempel ingeleid en buig mij, Koning van mijn leven, in vrees en beven.

23 10 geboden

24 Psalm 6 : 1, 2, 3 HEER, toon mij uw genade, straf mij niet naar mijn daden, ik was in kwaad verblind. Komt mij uw hand kastijden, sla mij met medelijden als uw weerspannig kind.

25 Psalm 6 : 1, 2, 3 Ik word verteerd door vrezen, o HEER, kom mij genezen, mijn hart is droef en bang. Hoe lang al zijn de nachten ÈÈn luisteren en wachten? Ach HERE, tot hoe lang?

26 Psalm 6 : 1, 2, 3 Keer weder, red mijn leven! Wil mij toch uitkomst geven: uw goedheid is zeer groot. Want wie kan U gedenken, wie kan U ere schenken in 't donker van de dood?

27 Gebed

28 We lezen uit Nieuwe Bijbelvertaling: Johannes 6 : 41-71 Het brood des levens

29 Johannes 6 : (NBV) 41 De Joden begonnen te protesteren omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. 42 ‘Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald?’ 43 Jezus zei: ‘Ik hoor u bezwaren maken. 44 Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken.

30 45 Het staat geschreven in de Profeten: “Zij zullen allemaal door God onderricht worden.” Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij. 46 Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft – alleen hij die van God komt, heeft hem gezien. 47 Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. 48 Ik ben het brood dat leven geeft. 49 Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven.

31 50 Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. 51 Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’

32 52 Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: ‘Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven!’ 53 Daarop zei Jezus: ‘Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. 54 Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken.

33 55 Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank
55 Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. 56 Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. 57 De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. 58 Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven.’

34 59 Dit alles zei hij in de synagoge van Kafarnaüm toen hij daar onderricht gaf. 60 Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’ 61 Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen: ‘Ergeren jullie je hieraan? 62 Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was?

35 63 De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets
63 De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven. 64 Maar sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren. 65 ‘Daarom heb ik jullie gezegd,’ zei hij, ‘dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ 66 Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee.

36 67 Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan
67 Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ 68 Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, 69 en wij geloven en weten dat u de heilige van God bent.’ 70 Jezus zei: ‘Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een duivel.’ 71 Hiermee doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot, want hij, een van de twaalf, zou hem uitleveren.

37 Psalm 41 : 3a, 4

38 Psalm 41 : 3b, 4

39 Psalm 41 : 3, 4a

40 Psalm 41 : 3, 4b

41 De kinderen van 4-12 jaar kunnen nu naar de bijbelklas
De kinderen van 4-12 jaar kunnen nu naar de bijbelklas. Het gaat over de toren van Siloam en de onvruchtbare vijgeboom n.a.v. Lukas 13:1-9

42 Verkondiging “Jezus’ vlees eten en zijn bloed drinken“

43 Gezang 379 : 6 Weest Gij daaglijks onze spijze, God in Jezus eeuwig goed, dat wij toch met alle wijze eten van uw vlees en bloed, en ons harte zo gelooft, dat wij eeuwig niet en sterven, schoon de dood dit leven rooft, maar een beter leven erven.

44 Gebeden

45 De kinderen komen terug uit de bijbelklas Daarna zijn de collecten voor: 1 Wereldiaconaat 2 Kerk

46 Gezang 488 : 1, 2 ,3, 4, 5 Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft, zolang zijt Gij ons aller Vader, wij danken U voor al wat leeft.

47 Gezang 488 : 1, 2, 3, 4, 5 Zolang de mensen woorden spreken, zolang wij voor elkaar bestaan, zolang zult Gij ons niet ontbreken, wij danken U in Jezus' naam.

48 Gezang 488 : 1, 2, 3, 4, 5 Gij voedt de vogels in de bomen, Gij kleedt de bloemen op het veld, o Heer, Gij zijt mijn onderkomen en al mijn dagen zijn geteld.

49 Gezang 488 : 1, 2, 3, 4, 5 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, Gij redt de wereld van de dood. Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, zijn lichaam is het levend brood.

50 Gezang 488 : 1, 2, 3, 4, 5 Daarom moet alles U aanbidden, uw liefde heeft het voortgebracht, Vader, Gijzelf zijt in ons midden, o Heer, wij zijn van uw geslacht..

51 Zegen Te beantwoorden met

52 U bent uitgenodigd om nu gezamenlijk een kopje koffie te drinken. Vanmiddag om uur dienst met ds. H. de Bruijne alhier. De preek gaat dan over het 8ste gebod: Gij zult niet stelen


Download ppt "Zondag 3 maart 2013 Gezongen votum Psalm 5 : 1-3 Psalm 6 : 1-3 Psalm 41: 3, 4 Gezang 379 : 6 Gezang 488b Johannes 6 : 41-71 (NBV)"

Verwante presentaties


Ads door Google