De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 21 juli 2013 morgendienst. Welkom in deze (lees)dienst. Voorganger:broeder Wouter Roorda Ouderling:Jacob Rink Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 21 juli 2013 morgendienst. Welkom in deze (lees)dienst. Voorganger:broeder Wouter Roorda Ouderling:Jacob Rink Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 21 juli 2013 morgendienst

2 Welkom in deze (lees)dienst. Voorganger:broeder Wouter Roorda Ouderling:Jacob Rink Organist:Krijn van Veen

3 Opwekking 392 Psalm 27: 2 en 4 Psalm 119: 7 en 12 Gezang 170: 1 en 2 Psalm 138: 1 en 4 Gezang 427: 1, 2 en 7 Markus 8: 11 – 30

4 Spreuk van de week: “De een doet zich rijk voor terwijl hij niets bezit, de ander doet of hij arm is terwijl hij een vermogen heeft.” (Spreuken 13: 7)

5 Welkom en mededelingen

6 Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn vriend. Want U nam de straf op U die ik had verdiend. De grote Verlosser, mijn Redder bent U; ’k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. Opwekking 392: 1, 2, 3 en 4

7 Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij. Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; ’k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. Opwekking 392: 1, 2, 3 en 4

8 Ik zal van U houden in leven en dood. En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U, ’k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. Opwekking 392: 1, 2, 3 en 4

9 Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, dan buig ik mij voor U, in uw heiligdom. Gekroond met uw heerlijkheid, zal ’k zingen voor U, ’k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu, maar nooit zoveel als nu. Opwekking 392: 1, 2, 3 en 4

10 Stil gebed Votum en groet

11 Eén ding slechts kan ik van den Heer verlangen, dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev’ Hem dagelijks te loven met gezangen, te wonen in zijn huis zo lang ik leef! Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, aanschouwende hoe schoon en zuiver is zijn licht, verlichtende de duisternis. Psalm 27: 2 en 4

12 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden die Gij eens zeide: “Zoek mijn aangezicht”. Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, ik smacht naar ’t uur dat Gij U openbaart! Psalm 27: 2 en 4

13 Tien geboden

14 Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. Open mijn oog, zodat het helder ziet, dat ik de wondren van uw wet ontware. O Heer, verberg mij uw geboden niet: ik ben een gast en vreemdeling op aarde. Psalm 119: 7 en 12

15 Ik klem mij vast aan uw getuigenis. O Heer, laat niet vergeefs mij op U hopen! Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis, Gij doet uw woorden voor mijn ogen open, verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis. Ik zal de weg van uw geboden lopen. Psalm 119: 7 en 12

16 Gebed

17 We lezen uit de Nieuwe bijbelvertaling Markus 8: 11 – 30.

18 Markus 8: 11 – 30 11 Daar kwamen de farizeeën op hem af, en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel. 12 Jezus slaakte een diepe zucht en zei: ‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!’ 13 Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant.

19 Markus 8: 11 – 30 14 De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de boot. 15 Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.’ 16 Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. 17 Toen hij dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht?

20 Markus 8: 11 – 30 Zijn jullie dan zo hardleers? 18 Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer 19 hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf,’ antwoordden ze. 20 ‘En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze.

21 Markus 8: 11 – 30 21 Toen zei hij: ‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’ Genezing van een blinde 22 Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken. 23 Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’

22 Markus 8: 11 – 30 24 Hij begon weer te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ 25 Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. 26 Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’ Wie is Jezus? 27 Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi.

23 Markus 8: 11 – 30 Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 28 Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ 29 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’ 30 Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.

24 Gezang 170: 1 en 2 Meester, men zoekt U wijd en zijd, komend langs velerlei wegen. Oudren gaan rustig welbereid jongeren aarzlend U tegen. Maar vroeg of laat, ’t zij dag of nacht, eens vindt Ge ons moe en zonder kracht, hunkerend naar uwe zegen.

25 Gezang 170: 1 en 2 Arts aller zielen, ’t is genoeg, als Gij ons neemt in uw hoede. Heel toch de wond, die 't leven sloeg, laat ons niet hooploos verbloeden. Spreek slechts één woord, één woord met macht, dan krijgt ons leven nieuwe kracht. Spreek, dan keert alles ten goede.

26 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas. Er zal verteld worden over Maria en Marta (Lukas 10: 38 – 42).

27 Preek

28 Thema van de preek: De Heiland doet geen half werk. n.a.v. Markus 8: 22 – 26 Hij geeft zicht Hij geeft inzicht Hij geeft uitzicht

29 Preek

30 U loof ik, Heer, met hart en ziel, in eerbied kniel ik voor U neder. Ja, in de tegenwoordigheid der goden wijd ik U mijn beden. Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. … Psalm 138: 1 en 4

31 Gij zult, o Here, wijd en zijd uw heerlijkheid en trouw bewijzen. Psalm 138: 1 en 4

32 Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden. … Psalm 138: 1 en 4

33 Verlaat niet wat uw hand begon, o Levensbron, wil bijstand zenden. Psalm 138: 1 en 4

34 Voorbede en dankzegging

35 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor: pastoraat in de gezondheidszorg Toerusting en stimulering van pastoraal werkers en geestelijk verzorgers in de gezondheidszorg. emeritikas

36 Gezang 427: 1, 2 en 7 Beveel gerust uw wegen, Al wat u ’t harte deert, der trouwe hoed’ en zegen van Hem, die ’t al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan.

37 Gezang 427: 1, 2 en 7 De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij de uitkomst goed, op Hem uw hope bouwen, zal slagen wat gij doet. Door geen bekommeringen, geen klagen en geen pijn laat God zich iets ontwringen: Hij wil gebeden zijn.

38 Gezang 427: 1, 2 en 7 Uw trouw en uw genade, o Vader, weet zo goed wat voor de mens tot schade of winste worden moet. Wat Gij hebt uitgelezen, dat werkt Gij, sterke held, en brengt in stand en wezen, wat Ge U hebt voorgesteld.

39 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

40 Er is nu gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken in de zaal achter de kerk. Vanmiddag is er een gezamenlijke dienst met de NGK in de Jeruzalemkerk. Alvast een goede week gewenst!


Download ppt "Zondag 21 juli 2013 morgendienst. Welkom in deze (lees)dienst. Voorganger:broeder Wouter Roorda Ouderling:Jacob Rink Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google