De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 15 juni 2014 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:student L.J. Koopman Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 15 juni 2014 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:student L.J. Koopman Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 15 juni 2014 middagdienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:student L.J. Koopman Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Wim Brunsveld

3 Gezang 399: 1, 3 Psalm 97: 1, 3, 6 Psalm 115: 1, 3, 5 Gezang 444: 1-3 Psalm 138: 1, 3 Gezang 399: 6 Schriftlezing: Psalm 115 (HSV)

4 Welkom en mededelingen

5 Zingende Gezegend 185 Gezang 399: 1, 3 1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer. Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen, onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: …

6 Zingende Gezegend 185 Gezang 399: 1, 3 … Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

7 Zingende Gezegend 185 Gezang 399: 1, 3 3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. …

8 Zingende Gezegend 185 Gezang 399: 1, 3 … U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

9 Stil gebed Votum en groet

10 1. Groot Koning is de H EER. Volken, bewijst Hem eer, breek uit in jubel, aarde, nu Hij de macht aanvaardde. De landen wijd en zijd zijn in zijn naam verblijd. Op recht en op gericht heeft Hij zijn troon gesticht in de verborgenheid. Psalm 97: 1, 3, 6

11 3. De hemel, H EER, verbreidt alom uw majesteit, uw glorie komt getogen voor aller volken ogen. Hen, die zich wendden tot een beeld, een leugengod, hebt Gij beschaamd, o Heer; gij goden, buigt u neer: Hij heeft uw macht geknot. Psalm 97: 1, 3, 6

12 6. Gods heil, Gods glorie staat licht als de dageraad reeds voor het oog te gloren van wie Hem toebehoren. en vreugde van de H EER stroomt in hun harten neer. Gij die rechtvaardig zijt, weest in de H EER verblijd. Zijn naam zij lof en eer! Psalm 97: 1, 3, 6

13 Gebed

14 We lezen Psalm 115 uit de Herziene Statenvertaling. Schriftlezing

15 1 Niet ons, HEERE, niet ons, maar geef Uw Naam eer, om Uw goedertierenheid, om Uw trouw. 2 Waarom zouden de heidenvolken zeggen: Waar is toch hun God? 3 Onze God is immers in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt. 4 Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden: Psalm 115

16 5 zij hebben een mond, maar spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet; 6 zij hebben oren, maar horen niet; zij hebben een neus, maar ruiken niet; 7 hun handen, die tasten niet; hun voeten, die gaan niet; er komt geen geluid uit hun keel. 8 Laat wie ze maken hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt. Psalm 115

17 9 Israël, vertrouw op de HEERE, Hij is hun hulp en hun schild. 10 Huis van Aäron, vertrouw op de HEERE, Hij is hun hulp en hun schild. 11 U die de HEERE vreest, vertrouw op de HEERE, Hij is hun hulp en hun schild. 12 De HEERE heeft aan ons gedacht: Hij zal zegenen, Psalm 115

18 Hij zal het huis van Israël zegenen, Hij zal het huis van Aäron zegenen. 13 Hij zal zegenen wie de HEERE vrezen, de kleinen met de groten. 14 De HEERE zal u meer en meer zegenen, u en uw kinderen. 15 U bent gezegend door de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 115

19 16 De hemel, de hemel is van de HEERE, maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven. 17 De doden zullen de HEERE niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn. 18 Maar wíj zullen de HEERE loven, van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja! Psalm 115

20 1 Niet ons, o H EER, niet ons zij eer gewijd, doch uw voortdurende aanwezigheid, uw trouw en uw genade. Waar is uw God? tart ons het heidendom. Hij onze God, gaat in zijn heiligdom slechts met zichzelf te rade. Psalm 115: 1, 3, 5

21 3 Wie in die goden zijn behagen vindt en wie ze maakt, wordt even doof en blind als deze dode dingen. Maar wij, wij hebben onze God die leeft, die spreekt en hoort en die het leven geeft aan alle stervelingen. Psalm 115: 1, 3, 5

22 5. Vertrouw op God, gij die den H ERE vreest, die altijd voor de zijnen is geweest hun schild, hun vast betrouwen. De H EER heeft zegenrijk aan ons gedacht, Aärons huis en Israëls geslacht doet Hij zijn gunst aanschouwen. Psalm 115: 1, 3, 5

23 Verkondiging Thema: ‘Onze God is in de hemel’

24 Onze God is in de hemel 1.De ontmaskering van de afgoden 2.De noodzaak om op God te vertrouwen 3.De belofte van Gods zegen

25

26 Gezang 444: 1-3 1. Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert Uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

27 Gezang 444: 1-3 2. Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuw'ge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle eng'len, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

28 Gezang 444: 1-3 3. Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

29 Gebeden

30 We staan onze gaven af voor: 1)Diaconie 2)Emeritikas Collecte

31 1. U loof ik, Heer, met hart en ziel, in eerbied kniel ik voor U neder. Ja, in de tegenwoordigheid der goden wijd ik U mijn beden. Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. Gij zult, o Here, wijd en zijd uw heerlijkheid en trouw bewijzen. Psalm 138: 1, 3

32 3. Dan zingen zij, in God verblijd, aan Hem gewijd, van 's H EREN wegen. Groot is des H EREN heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, op hen het oog die needrig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de eigenwaan van trotse zielen. Psalm 138: 1, 3

33 Geloofsbelijdenis

34 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, …

35 Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. …

36 Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

37 6. Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag! Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, geef, dat wij bij uw komst onstraf'lijk wezen mogen: ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen! … Gezang 399: 6

38 … Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen. Gezang 399: 6

39 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

40 Wel thuis en een goede week gewenst. Diensten D.V. zondag 22 juni 10:00 Ds. W.J.A. Ester (’s Gravenmoer) 17:00 ds. M. Janssens Gezamenlijke dienst NGK met Heilig Avondmaal (Jeruzalemkerk)

41


Download ppt "Zondag 15 juni 2014 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:student L.J. Koopman Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google