De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 9 september 2012 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:W.B. Roorda Organist:Rienk Bakker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 9 september 2012 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:W.B. Roorda Organist:Rienk Bakker."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 9 september 2012 middagdienst

2 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:W.B. Roorda Organist:Rienk Bakker

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 87 Stil gebed, votum en groet Gezang 125: 4 Gebed Lezing: Matteüs 16: 13-19 en 18: 1-18 Zingen: Tucht …….. Preek

4 4 Orde van de dienst - 2 ELB 409 Gebeden Collectes: 1.Diaconie 2.Kerk Psalm 147: 5 Geloofsbelijdenis Gezang 147: 7 Zegen

5 5

6 6 Spreuk van de week “Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker, wie gierig is, wordt arm.” Spreuken 11: 24

7 Kom naar het gemeenteweekend op vrijdag 14 en zaterdag 15 september: BOUWEN AAN EEN LEVEND HUIS 7

8 Hoe vormen we als broeders en zusters, geleid door de Geest, een levende gemeente? Spreker: ds. Dick Westerkamp (NGK Houten) 8

9 Na het startweekend kunnen de kringen aan de slag met 3 startbijbelstudies in dit boekje om het thema verder uit te diepen. 9

10 Tijdens het weekend tijd voor gezelligheid en ontspanning 10

11 Geef u vandaag nog op, want vol is vol! Nog maar 5 nachtjes slapen…. 11

12 12 Welkom Mededelingen

13 Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: door uwe poort zal ieder binnentreden. 13

14 Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 Rahab en Babel zullen u behoren. Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer en ieder land erkent Hem als de HEER. O moederstad, uit u is elk geboren! 14

15 Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, hen tellen, als in Isrel ingelijfd, en doen de naam van Sions kindren dragen. 15

16 Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, dansend de harpen en cymbalen slaan, en onder fluitspel in het ronde gaan, zingend: “In U zijn al onze fonteinen”. 16

17 Stil gebed Votum en groet 17

18 Gezang 125: 4 O kom, Gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom; dat wij betreden uwe poort, Jeruzalem, o vredesoord! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! 18

19 Gebed 19

20 20 Schriftlezing Matteüs 16: 13-19 en 18: 1-18

21 Matteüs 16: 13-19 13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ 14 Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ 21

22 22 15 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ 16 ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God’, antwoordde Simon Petrus. 17 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.

23 23 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. 19 Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’

24 Matteüs 18: 1-18 1 Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ 2 Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer 3 en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. 24

25 25 4 Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. 5 En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op. 6 Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken.

26 26 7 Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet! 8 En als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg: je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwigbrandend vuur geworpen worden.

27 27 9 Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg: je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden.

28 28 10 Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. 11 12 Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken?

29 29 13 Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren. 14 Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat.

30 30 15 Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. 16 Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen.

31 31 17 Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. 18 Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn.

32 32 Tucht in dienst van de verlossing Uit: Wegwijzer naar Christus. Tekst: Dr. H. van ’t Veld. Naar zondag 31. Melodie: Gezang 295.

33 Tucht in dienst …: 1, 2, 3 en 4 Christus sluit de hemel open voor wie ’t Evangeliewoord in de prediking gehoord met geheel hun hart geloven: dat God al hun schuld vergeeft, daar zijn Zoon geleden heeft. 33

34 Tucht in dienst …: 1, 2, 3 en 4 ’t Hemelrijk wordt toegesloten voor wie zich niet echt bekeert en zich afkeert van die leer en blijft weigren te geloven. Op hen rust de toorn van God; eeuwig oordeel is hun lot. 34

35 Tucht in dienst …: 1, 2, 3 en 4 ’t Hemelrijk wordt toegesloten, de gemeente dwingt te gaan, wie, hoe dikwijls ook vermaand, toch hardnekkig, onverdroten in het leven, in de leer tegen God bewust zich keert. 35

36 Tucht in dienst …: 1, 2, 3 en 4 Christus sluit de hemel open, de gemeente neemt hen aan, wanneer zij zich beetren gaan en op Zijn genade hopen. Op wie werklijk zich bekeert, rust de toorn van God niet meer. 36

37 Preek 37

38 38

39 Preek 39

40 Evangelische liedbundel 409: 1, 2, 3, en 4 Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan om vrede te bekomen. 40

41 Refrein: Genade Gods, zo rijk zo vrij! die poort staat open, ook voor mij! Voor mij, voor mij, staat open, ook voor mij. 41

42 Evangelische liedbundel 409: 1, 2, 3, en 4 Die open poort laat d' ingang vrij aan wie komt binnen vlieden; aan rijk en arm, aan u en mij komt Jezus vrede bieden. 42

43 Refrein: Genade Gods, zo rijk zo vrij! die poort staat open, ook voor mij! Voor mij, voor mij, staat open, ook voor mij. 43

44 Evangelische liedbundel 409: 1, 2, 3, en 4 Die open poort leidt tot Gods troon; gaat door, laat niets u hind'ren. Neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon die God biedt aan zijn kind'ren. 44

45 Refrein: Genade Gods, zo rijk zo vrij! die poort staat open, ook voor mij! Voor mij, voor mij, staat open, ook voor mij. 45

46 Evangelische liedbundel 409: 1, 2, 3, en 4 In 't hemelrijk voor Jezus' troon, daar leidt het kruis tot zegen. Daar dragen wij voor kruis een kroon, door Jezus' bloed verkregen. 46

47 Refrein: Genade Gods, zo rijk zo vrij! die poort staat open, ook voor mij! Voor mij, voor mij, staat open, ook voor mij. 47

48 Gebeden 48

49 49 Collectes 1.Diaconie 2.Kerk

50 50 Psalm 147: 5 Jeruzalem, gewijde woning, prijs Sion, prijs den HEER uw Koning. Als u een vijand aan wil randen sluit Hij de poort met eigen handen. Hij doet uw kindren veilig wonen, vervult met heldenmoed uw zonen. Uw daaglijks brood geeft Hij u heden. Ja, altijd schenkt Hij u zijn vrede.

51 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

52 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

53 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

54 54 Psalm 147: 7 De HEER heeft Jakob uitverkoren om naar zijn heilig woord te horen. Aan Israël heeft Hij ten leven zijn rechten en zijn wet gegeven. Zo deed Hij aan geen andre volken. Laat ons des HEREN lof vertolken. De kracht, de heerlijkheid, de ere zijn Hem, die eeuwig zal regeren.

55 55 Zegen te beantwoorden met

56 56


Download ppt "1 Zondag 9 september 2012 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:W.B. Roorda Organist:Rienk Bakker."

Verwante presentaties


Ads door Google