De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagmiddag 5 augustus 2012. WELKOM in/bij deze gezamenlijke middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagmiddag 5 augustus 2012. WELKOM in/bij deze gezamenlijke middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondagmiddag 5 augustus 2012

2 WELKOM in/bij deze gezamenlijke middagdienst.

3 Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. H.J. Vazquez Welkom en mededelingen Zingen psalm 108 : 1 en 2 Stil gebed - votum - groet Zingen psalm 89 : 3 en 7 Gebed Bijbellezing: Mattheüs 16 : 21 t/m 28 en 26 : 36 t/m 46 Zingen gezang 473 : 1 en 5 Heidelbergse Catechismus: zondag 49

4 Orde van de dienst (2 van 2) Voorganger ds. H.J. Vazquez Verkondiging: Een gebed om zelfverloochening Zingen psalm 86 : 4 Dankgebed en voorbede Collecten Zingen gezang 432 : 1 en 2 Geloofsbelijdenis Zingen gezang 432 : 3 Zegen

5 Spreuk van de week (Uit: Spreuken van koning Salomo 11 : 19) Wie werkelijk rechtvaardig is vindt het leven, wie uit is op het kwaad de dood.

6 Een bijzondere middag-/avondexcursie voor jong (vanaf 5 jaar) en oud(er):  Woensdag 29 augustus 2012 naar Ede.  Schaapskudde Ginkelse Heide, pannenkoek eten, film in Natuurcentrum Veluwe en bezoek aan Wildkansel De Hindekamp in het bos.  Vanaf de wildkansel zijn edel- herten, reeën en wilde zwijnen (zittend) goed te zien.  Extra spannend voor kinderen.  Ook bereikbaar voor mensen met rollator of in een rolstoel.  Zie mededelingenblad.

7 Welkom en mededelingen

8 Psalm 108 : 1 en 2 Mijn hart is, Heer, in U gerust. Uw lof te zingen is mijn lust. Maakt, harp en luit, den Here groot. Mijn lied begroet het morgenrood. Ik breng mijn lof, o HEER, U toe onder de volken en ik doe in ieder land mijn psalm weerklinken, daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

9 Psalm 108 : 1 en 2 Ja, hoger dan het hemels blauw is, HEER, uw goedheid en uw trouw. Verhef U, dat uw aangezicht de hemel met zijn glans verlicht. Op aarde blink' uw heerlijkheid. Gord uw geliefden tot de strijd. Ten zege zij uw hand geheven, hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

10 Stil gebed, votum en groet

11 Psalm 89 : 3 en 7 Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor. Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. Geen enkel schepsel, HEER, hoe hoog in 't licht gezeten, hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen in eerbied en ontzag uw grote troon omringen.

12 Psalm 89 : 3 en 7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

13 Gebed

14 De lezing uit de Bijbel is Mattheüs 16 : 21 t/m 28 en 26 : 36 t/m 46 (in de Nieuwe BijbelVertaling).

15 Mattheüs 16 21 Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. 22 Petrus nam hem ter zijde en begon hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’

16 Mattheüs 16 23 Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ 24 Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.

17 Mattheüs 16 25 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. 26 Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?

18 Mattheüs 16 27 Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. 28 Ik verzeker jullie: sommigen van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt.’

19 Mattheüs 26 36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ 37 Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38 zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’

20 Mattheüs 26 39 Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ 40 Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken?

21 Mattheüs 26 41 Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 42 Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ 43 Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand.

22 Mattheüs 26 44 Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. 45 Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. 46 Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’

23 Gezang 473 : 1 en 5 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

24 Gezang 473 : 1 en 5 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heilge Geest er woon'.

25 Catechismus, zondag 49, vraag en antwoord 124: Wat is de derde bede? Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Dat wil zeggen: geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzamen; opdat aldus ieder zijn taak en roeping even gewillig en getrouw moge vervullen als de engelen in de hemel.

26 Verkondiging: Een gebed om zelfverloochening.

27 Psalm 86 : 4 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. HEER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

28 Dankgebed en voorbede

29 Er wordt gecollecteerd voor: 1.de emeritikas, 2.de (Singel)kerk. De collecte voor de emeritikas betreft de oudedagsvoorziening voor predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ook predikantsweduwen en –wezen en langdurig zieke predikanten vallen onder deze emeritikas.

30 Gezang 432 : 1 en 2 Wat God doet, dat is welgedaan, zijn wil is wijs en heilig. 'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, die hand geleidt mij veilig. In nood is mij zijn trouw nabij. Ja Hij, de Heer der heren, blijft eeuwig wijs regeren.

31 Gezang 432 : 1 en 2 Wat God doet, dat is welgedaan. Hij is mijn licht en leven. Ik wil mijzelf van nu voortaan blijmoedig aan Hem geven, omdat ik weet in vreugd en leed: zijn vaderlijk’ ontferming blijft eeuwig mijn bescherming.

32 Geloofsbelijdenis (1) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

33 Geloofsbelijdenis (2) is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

34 Geloofsbelijdenis (3) Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

35 Gezang 432 : 3 Wat God doet, dat is welgedaan, daar laat ik het bij blijven. Al moet ik door de engten gaan waar mij de dood zal drijven. Als God mij leidt kan ik de tijd van duisternis verdragen: ik zal zijn licht zien dagen.

36 Zegen

37 Volgende week zondag: 09.30 uur Jeruzalemkerk: ds. M. Janssens (Heilig Avondmaal). 10.00 uur Singelkerk: br. E. Groenewold. 17.00 uur Jeruzalemkerk: ds. M. Janssens, gezamenlijke dienst van CGK Utrecht-Centrum en NGK Utrecht.


Download ppt "Zondagmiddag 5 augustus 2012. WELKOM in/bij deze gezamenlijke middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google