De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze middagdienst! Voorganger is ds. H. de Bruijne.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze middagdienst! Voorganger is ds. H. de Bruijne."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze middagdienst! Voorganger is ds. H. de Bruijne

2 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 164 Stil gebed, votum en groet Psalm 24 Gebed Schriftlezing: Spreuken 3 (NBV) Psalm 119: 1, 2

3 Orde van de dienst - 2 Preek Psalm 85: 4 Gebeden Collecten Gezongen geloofsbelijdenis Zegen

4 Spreuk van de week “Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert naar goede raad” Spreuken 11: 15

5 Welkom en mededelingen

6 Gezang 164: 1, 2, 3, 4 Gij die de ster van David zijt en wijzen roept en dwazen leidt, Gij hebt in duister U gewaagd en naar de rechte weg gevraagd.

7 Gezang 164: 1, 2, 3, 4 Gij die de Heer zijt en de Geest die van de aanvang is geweest, Gij hebt U onderworpen aan de letter van ons voortbestaan.

8 Gezang 164: 1, 2, 3, 4 Gij die de zin der schriften zijt, Gods woord in alle eeuwigheid, Gij hebt gehoorzaamheid geleerd, een vuur van hoop heeft U verteerd.

9 Gezang 164: 1, 2, 3, 4 O Zoon van God, ons aller hoofd, gelijk een kind hebt Gij geloofd en als een minnaar liefgehad Jeruzalem uw moederstad.

10 Stil gebed, votum en groet

11 Psalm 24: 1, 2, 3, 4, 5 De aarde en haar volheid zijn des HEREN koninklijk domein, de wereld en die daarin wonen. Het land rijst uit de oceaan, rivieren breken zich ruim baan om Gods volmaakte macht te tonen.

12 Psalm 24: 1, 2, 3, 4, 5 Wie is de mens die op zal gaan en voor Gods heilig aanschijn staan? Wie mag de tempel binnentreden? Wie niet op loze wijsheid bouwt, zijn hart en handen zuiver houdt van kwade trouw en valse eden.

13 Psalm 24: 1, 2, 3, 4, 5 God is hem zegenrijk nabij, in 't recht des HEREN wandelt hij, de God des heils zal hem verblijden. Een nieuw geslacht gaat op in 't licht en zoekt des HEREN aangezicht, Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

14 Psalm 24: 1, 2, 3, 4, 5 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, aloude deur, maak wijd uw boog, laat uw verheven koning binnen. Wie is die vorst zo groot in eer, die sterke held? Het is de HEER, die alle macht kan overwinnen.

15 Psalm 24: 1, 2, 3, 4, 5 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, aloude deur, maak wijd uw boog, ruim baan voor de verheven koning. Wie is die vorst zo groot in kracht? Het hoofd van 's hemels legermacht! Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

16 Gebed

17 Schriftlezing: Spreuken 3 (NBV)

18 1 Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. 2 Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk. 3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. 4 God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. 5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.

19 6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. 7 Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. 8 Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam. 9 Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.

20 10 Graan zal je voorraadschuren vullen, je kuipen lopen over van wijn. 11 Mijn zoon, een berisping van de HEER mag je nooit terzijde schuiven, zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan, 12 want de HEER straft wie hij liefheeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon. 13 Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.

21 14 Wijsheid levert meer op dan zilver, geeft meer profijt dan goud, 15 is kostbaarder dan edelstenen. Alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij de wijsheid in het niet. 16 Met haar ene hand schenkt ze een lang leven, eer en rijkdom geeft ze met haar andere hand. 17 Haar wegen zijn lieflijk, haar paden vredig.

22 18 Ze is een levensboom voor wie haar omhelst, wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen. 19 De HEER heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd. 20 Door zijn kennis brak het water los uit de diepte en druppelt er dauw uit de wolken. 21 Mijn zoon, streef naar bedachtzaamheid en wijs beraad, verlies die nooit uit het oog.

23 22 Ze zullen een bron van leven voor je zijn, een sieraad om je hals. 23 Je zult veilig je weg kunnen gaan, nergens zul je struikelen. 24 Je hoeft niet bang te zijn wanneer je slapen gaat, je slaap zal vredig zijn. 25 Je hoeft geen angst te hebben plotseling te worden opgeschrikt door onheil dat van goddelozen komt.

24 26 Je kunt vertrouwen op de HEER, hij beschermt je tegen hinderlagen. 27 Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt. 28 Zeg nooit tegen je medemens: ‘Ga weg, kom morgen maar terug,’ terwijl je hebt wat je hem schuldig bent. 29 Behandel hem niet zo schandalig terwijl hij zijn vertrouwen in je heeft gesteld.

25 30 Maak geen ruzie met iemand die je geen kwaad berokkend heeft. 31 Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt, kies niet de weg die hij gaat, 32 want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat, maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen. 33 De HEER vervloekt het huis van goddelozen, maar de woning van rechtvaardigen zegent hij.

26 34 Met spotters drijft hij de spot, maar verschoppelingen schenkt hij zijn gunst. 35 Wijzen verwerven eer, dwazen torsen schande.

27 Psalm 119: 1, 2 Welzalig wie de rechte wegen gaan, wie in de regels van Gods wijsheid treden. Zalig wie zijn getuigenis verstaan, van ganser harte zoeken naar zijn vrede. Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

28 Psalm 119: 1, 2 Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, opdat wij die met ijver onderhouden. Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde.

29 Preek

30 Richtlijnen van Vrouwe Wijsheid: 1.Liefde en trouw: de grondstof van het leven 2.Serieus bedacht zijn op God helpt je verder 3.Afstaan maakt rijk 4.Terechtwijzingen zijn een bewijs van Gods liefde 5.Rechtvaardigen worden gezegend, goddelozen vervloekt

31 Richtlijnen van Vrouwe Wijsheid: 1.Liefde en trouw: de grondstof van het leven

32 Richtlijnen van Vrouwe Wijsheid: 1.Liefde en trouw: de grondstof van het leven 2.Serieus bedacht zijn op God helpt je verder

33 Richtlijnen van Vrouwe Wijsheid: 1.Liefde en trouw: de grondstof van het leven 2.Serieus bedacht zijn op God helpt je verder 3.Afstaan maakt rijk

34 Richtlijnen van Vrouwe Wijsheid: 1.Liefde en trouw: de grondstof van het leven 2.Serieus bedacht zijn op God helpt je verder 3.Afstaan maakt rijk 4.Terechtwijzingen zijn een bewijs van Gods liefde

35 Richtlijnen van Vrouwe Wijsheid: 1.Liefde en trouw: de grondstof van het leven 2.Serieus bedacht zijn op God helpt je verder 3.Afstaan maakt rijk 4.Terechtwijzingen zijn een bewijs van Gods liefde 5.Rechtvaardigen worden gezegend, goddelozen vervloekt

36 Psalm 85: 4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

37 Gebeden

38 Collecten: 1.Emeritikas 2.Kerk

39 “Het lied van het aloude geloof”: 1, 2, 3 (melodie: Ps. 68) Belijden wij met hart en mond de trouwe God van het verbond, prijzen wij onze Vader! Hij schiep ons mensen naar zijn beeld, hemel en aarde, al wat leeft, Hij schiep het en Hij draagt het.

40 “Het lied van het aloude geloof”: 1, 2, 3 (melodie: Ps. 68) God stelt in ons geluk zijn eer, Jezus zijn Zoon is onze Heer, de naam waarin wij leven. God riep Hem uit een vrouwenschoot, Hij is ons vlees, een mensenzoon, Hij brengt ons heil en vrede.

41 “Het lied van het aloude geloof”: 1, 2, 3 (melodie: Ps. 68) Hij deelt ons menselijk bestaan, ten dode toe met ons begaan, Hij sterft aan onze zonden. Hij overwint de duisternis, baanbrekend treedt Hij aan het licht, ons roept Hij om te volgen.

42 “Het lied van het aloude geloof”: 1, 2, 3 (melodie: Ps. 68) Hemelhoog richt de Heer zich op, vorstelijk troont Hij naast zijn God, heilzaam en hartverwarmend. Eenmaal spreekt Hij het laatste woord, vrede zal bloeien ongestoord, zalig wie Hem verwachten.

43 “Het lied van het aloude geloof”: 1, 2, 3 (melodie: Ps. 68) De Geest van God brengt leven voort, Hij gaat de ganse schepping door, Gods Geest is mededeelzaam. Hij brengt ons bij de Heer terecht, Hij bindt ons aan de ene kerk, sticht liefde en gemeenschap.

44 “Het lied van het aloude geloof”: 1, 2, 3 (melodie: Ps. 68) Hij heeft het groot geheim onthuld, wij sterven niet aan onze schuld, de zonden zijn vergeven. God redt ons uit de diepste nood, Hij is de trouwe bondgenoot, voorgoed zullen wij leven.

45 Zegen te beantwoorden met

46 Tot volgende week.


Download ppt "Welkom in deze middagdienst! Voorganger is ds. H. de Bruijne."

Verwante presentaties


Ads door Google