De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagmorgen 6 oktober 2013. WELKOM Orde van de dienst (1 van 3) Voorganger ds. H. de Bruijne Sing-in van opwekkingsliederen: 244 – Welzalig de man.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagmorgen 6 oktober 2013. WELKOM Orde van de dienst (1 van 3) Voorganger ds. H. de Bruijne Sing-in van opwekkingsliederen: 244 – Welzalig de man."— Transcript van de presentatie:

1 Zondagmorgen 6 oktober 2013

2 WELKOM

3 Orde van de dienst (1 van 3) Voorganger ds. H. de Bruijne Sing-in van opwekkingsliederen: 244 – Welzalig de man. 121 – De Heer is mijn herder. 420 – Geen andere naam. 462 – Aan uw voeten, Heer. Mededelingen Gezang 383 : 6 en 7 Stil gebed – Votum - Groet

4 Orde van de dienst (2 van 3) Voorganger ds. H. de Bruijne Zingen psalm 134 De wet van de HERE Zingen psalm 125 : 4 Gebed Bijbellezing Filemon 1 : 1 - 7 Zingen psalm 107 : 19 en 20 De kinderen kunnen naar de bijbelklas Preek

5 Orde van de dienst (3 van 3) Voorganger ds. H. de Bruijne Zingen psalm 133 Gebeden De kinderen komen terug Collecten Zingen gezang 281 Zegen

6 Oktober 2010 Vandaag ligt er weer een nieuw nummer van het gemeenteblad van de Singelkerk voor u en jou klaar om mee te nemen. Oktober 2013

7 Spreuk van de week (Uit: Spreuken van koning Salomo 13 : 18) Wie zich niet laat terechtwijzen, wachten armoede en schande; wie berispingen aanvaardt, wordt geëerd.

8 VakantieBijbelFeest Donderdag 24 oktober 2013. In de Jeruzalemkerk. Van 09.45 tot 11.30 uur. Met Matthijs Vlaardingenbroek.

9 Vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober 2013 In de Grote Kerk in Dordrecht ontmoeten Christenen elkaar. Meer informatie: www.nationalesynode.nl.

10 Sing–in

11 Opwekking 244: Welzalig de man

12 Opwekkingslied 244 Welzalig de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters, maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want ……………

13 Opwekkingslied 244 Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

14 Opwekking 121: De Heer is mijn herder

15 Opwekkingslied 121 : 1, 2 en 3 De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in rechte sporen om zijns naams wil.

16 Opwekkingslied 121 : 1, 2 en 3 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen.

17 Opwekkingslied 121 : 1, 2 en 3 Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.

18 Opwekking 420: Geen andere naam

19 Opwekkingslied 420 (1 van 4) Geen andere naam dan de naam van Jezus, geen andere naam dan de naam van de Heer. Geen andere naam dan de naam van Jezus is waard te ontvangen de glorie en ere, de kracht en de lof in eeuwigheid.

20 Opwekkingslied 420 (2 van 4) Zijn naam is verheven boven heel de aard'. Zijn naam is hoger dan de hemel. Zijn naam is verheven boven heel de aard'. Geef glorie en eer Hem en prijs nu zijn naam.

21 Opwekkingslied 420 (3 van 4) Geen andere naam dan de naam van Jezus, geen andere naam dan de naam van de Heer. Geen andere naam dan de naam van Jezus is waard te ontvangen de glorie en ere, de kracht en de lof in eeuwigheid.

22 Opwekkingslied 420 (4 van 4) Is waard te ontvangen de glorie en ere, de kracht en de lof in eeuwigheid.

23 Opwekking 462: Aan uw voeten, Heer

24 Opwekkingslied 462 (1 van 6) Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U.

25 Opwekkingslied 462 (2 van 6) Ja, ik verkies nu om bij U te zijn en om naar U te luist'ren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer.

26 Opwekkingslied 462 (3 van 6) Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U.

27 Opwekkingslied 462 (4 van 6) Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding. In geest en waarheid samen één te zijn, in aanbidding voor U.

28 Opwekkingslied 462 (5 van 6) Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U.

29 Opwekkingslied 462 (6 van 6) Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja, zo omarmt U ook mij. U bent een Vader die vertroost en beschermt en ik kom tot rust bij U, en ik kom tot rust bij U.

30 Mededelingen

31 Gezang 383 : 6 en 7 Zie Heer hoe wij gevangen zijn, in onze moeiten, onze pijn, sta in het duister ons terzij, troost onze ziel en maak ons vrij.

32 Gezang 383 : 6 en 7 O Vader, dat uw liefd' ons blijk', o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uwe troost ons neer, Drieënig God, U zij al d’ eer!

33 Stil gebed Votum en groet

34 Psalm 134 : 1, 2 en 3 Gij dienaars aan den HEER gewijd, zegent zijn naam te allen tijd. Gij die des daags zijn gunst verwacht, zegent zijn naam ook in de nacht.

35 Psalm 134 : 1, 2 en 3 Die in het huis des HEREN zijt, zegent zijn naam en majesteit, zingt tot zijn eer met luider stem en heft uw handen op naar Hem.

36 Psalm 134 : 1, 2 en 3 Uit Sion, aan den HEER gewijd, zegene u zijn heiligheid. Hij die hemel en aarde schiep, Hij is 't die u bij name riep.

37 De wet van de HERE Perkament uit 1768 van Jekoethiéel Sofer in de Portugees-Israëlitische Synagoge te Amsterdam

38 Psalm 125 : 4 Wie op de dwaalweg zet zijn voeten en wie in eigenwaan kwaad doet, zal 't kwaad vergaan. Maar laat wie goed doet goed ontmoeten, wie vraagt naar U, HEER, – richt zijn schreden! Schenk Isrel vrede!

39 Gebed

40 De lezing uit de Bijbel is Filemon 1 : 1 - 7 volgens de Nieuwe BijbelVertaling.

41 Filemon 1 1 Van Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs. Aan onze geliefde medewerker Filemon, 2 aan onze zuster Apfia en onze medestrijder Archippus, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt.

42 Filemon 1 3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 4 Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem, 5 want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen toedraagt.

43 Filemon 1 6 Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt, u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt. 7 Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, broeder, want u hebt de heiligen gesterkt.

44 Psalm 107 : 19 en 20 Wie nooddruft heeft, hij hope: een herder is de Heer. Hij doet de toekomst open, hun leven neemt een keer. Al wie het goede doet zal zien en zich verheugen: de waarheid spreekt voorgoed, verstommen zal de leugen.

45 Psalm 107 : 19 en 20 Wie wijs is, zal den HERE zijn goedertierenheid toezingen en vereren de God die ons bevrijdt. Want wie zijn hulp verlangt, Hem aanroept in gebeden, verlost Hij uit de angst en leidt Hij tot den vrede.

46 De kinderen mogen naar de bijbelklas gaan. Daar wordt verteld over de profeet Elia bij de berg Karmel (n.a.v. 1 Koningen 18).

47 Preek

48 Psalm 133 : 1, 2 en 3 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen van 't zelfde huis als broeders samenwonen. Eén liefdeband houdt hen tezaam. De zegen van Gods hoog verheven naam daalt op hen neer vol zoete tederheid, als olie die den priester wijdt.

49 Psalm 133 : 1, 2 en 3 Als olie die Aärons baard en kleren met geur doordringt, zo is de gunst des Heren voor wie eendrachtig samen zijn. Als dauw is het, die ligt zo mild en rein op Hermons top en daalt op Sion neer. 't Wordt al een tuin voor God den Heer.

50 Psalm 133 : 1, 2 en 3 Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen, hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen en leven tot in eeuwigheid.

51 Gebeden

52 Als de kinderen terug zijn, wordt er gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de Theologische Universiteit Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken (TUA). De tweede rondgang is voor de Singelkerk.

53 Gezang 281 : 1, 2, 3 en 4 Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om, de maan zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt.

54 Gezang 281 : 1, 2, 3 en 4 Het lied in alle talen zal zijn liefde loven overal, en uit de kindermond ontspringt de lofzang die zijn naam omringt.

55 Gezang 281 : 1, 2, 3 en 4 Zijn rijk is volle zaligheid, wie was gevangen wordt bevrijd, wie moe was komt tot rust voorgoed, wie arm was leeft in overvloed.

56 Gezang 281 : 1, 2, 3 en 4 Laat loven al wat adem heeft de koning die ons alles geeft. O aarde om dit nieuw begin stem met het lied der englen in.

57 Zegen, te beantwoorden met:

58 Om 17.00 uur kerkdiensten: in de Rehobothkerk, voorganger ds. J. Holtland; in de Singelkerk, voorganger ds. H. de Bruijne.


Download ppt "Zondagmorgen 6 oktober 2013. WELKOM Orde van de dienst (1 van 3) Voorganger ds. H. de Bruijne Sing-in van opwekkingsliederen: 244 – Welzalig de man."

Verwante presentaties


Ads door Google