De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 20 oktober 2013 middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 20 oktober 2013 middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 20 oktober 2013 middagdienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger: ds. G.P.M. van der Linden
Ouderling: Egge Groenewold Organist: Wim Brunsveld

3 Gezang 426: 1 en 5 Psalm 18: 1 en 9 Psalm 42: 1 en 7 Psalm 66: 3 en 10 Zingende gezegend 288: 1 en 4 Geloofsbelijdenis 2 Koningen 2: 1 – 18

4 Spreuk van de week: “Een arm mens wordt zelfs door zijn vriend gehaat, wie rijk is heeft veel vrienden.” (Spreuken 13: 20)

5

6 Welkom en mededelingen

7 Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt?
Gezang 426: 1 en 5 Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt? Want ik zie in alle dingen niets dan zijn genegenheid. Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer? Liefde draagt hen meer en meer, die in dienst van Hem zich geven. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

8 Omdat Gij mijn hart doet branden, omdat Gij mij zo bemint,
Gezang 426: 1 en 5 Omdat Gij mijn hart doet branden, omdat Gij mij zo bemint, hef ik, Heer, tot U mijn handen: Vader, zie ik ben uw kind. Wil mij de genade geven, U te dienen, hier en nu; God die liefde zijt, aan U vast te houden, heel mijn leven, tot ik U na deze tijd liefheb in der eeuwigheid.

9 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

10 Ik heb U lief van ganser harte, Here.
Psalm 18: 1 en 9 Ik heb U lief van ganser harte, Here. Gij immers zult het onheil van mij weren. Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd.

11 Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
Psalm 18: 1 en 9 Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, zijn woord is waar en zuiver t’allen tijde. Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid. Want wie is God, dan deze onze Here? Wie is de rots die alles kan trotseren? Alleen die God die mij met kracht omgordt, bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

12 Gebed Gebed

13 We lezen nu uit de Herziene Statenvertaling 2 Koningen 2: 1 – 18.

14 2 Koningen 2: 1 – 18 Elia wordt weggenomen 2 1 Het gebeurde nu, toen de HEERE Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. 2 Elia zei tegen Elisa: Blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei: Zo waar de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij naar Bethel.

15 2 Koningen 2: 1 – 18 3 Toen kwamen de leerling-profeten die in Bethel waren, de stad uit, naar Elisa toe en zeiden tegen hem: Weet u dat de HEERE heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei: Ik weet het ook, zwijg erover. 4 En Elia zei tegen hem: Elisa, blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei: Zo waar de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen zij in Jericho.

16 2 Koningen 2: 1 – 18 5 Toen kwamen de leerling-profeten die in Jericho waren, naar voren, naar Elisa toe en zeiden tegen hem: Weet u dat de HEERE heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei: Ik weet het ook, zwijg erover. 6 En Elia zei tegen hem: Blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei: Zo waar de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beiden verder.

17 2 Koningen 2: 1 – 18 7 En vijftig mannen van de leerling-profeten gingen erheen en bleven op grote afstand staan, en zij beiden stonden bij de Jordaan. 8 Toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water. Dat werd naar beide zijden verdeeld, en zij gingen er beiden door, over het droge.

18 2 Koningen 2: 1 – 18 9 Het gebeurde nu, toen zij overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei: Vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei: Laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn. 10 Maar hij zei: U hebt een moeilijke zaak gevraagd; als u mij zult zien als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het u gebeuren, maar zo niet, dan zal het niet gebeuren.

19 2 Koningen 2: 1 – 18 11 Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. 12 Elisa zag het en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters! En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken.

20 2 Koningen 2: 1 – 18 13 Hij pakte de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, op, keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. 14 Hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei: Waar is de HEERE, de God van Elia, ja Hij? Hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld, en Elisa ging erdoor.

21 Elisa als de nieuwe profeet
2 Koningen 2: 1 – 18 Elisa als de nieuwe profeet 15 Toen nu de leerling-profeten uit Jericho, die aan de overzijde waren, hem zagen, zeiden zij: De geest van Elia rust op Elisa. Zij kwamen hem tegemoet en bogen zich ter aarde voor hem neer.

22 2 Koningen 2: 1 – 18 16 En zij zeiden tegen hem: Zie toch, er zijn bij uw dienaren vijftig dappere mannen. Laat hen toch uw meester gaan zoeken, of de Geest van de HEERE hem misschien niet heeft opgenomen en op een van de bergen of in een van de dalen geworpen heeft. Maar hij zei: Stuur hen niet.

23 2 Koningen 2: 1 – 18 17 Zij drongen echter bij hem aan, tot beschamens toe, en hij zei: Stuur hen dan maar. En zij stuurden vijftig mannen, die drie dagen zochten, maar hem niet vonden. 18 Toen kwamen zij bij hem terug, terwijl hij in Jericho verbleef, en hij zei tegen hen: Heb ik niet tegen u gezegd: Ga niet?

24 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht,
Psalm 42: 1 en 7 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht, God van leven, God van licht. Wanneer zal ik Hem weer loven, juichend staan in zijn voorhoven?

25 Hart, onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel,
Psalm 42: 1 en 7 Hart, onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel, hoop op God en wees geborgen. Hij verheft wie nederviel. Eens verschijn ik voor den Heer, vindt mijn ziel het danklied weer: Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven altijd aan de dood ontheven.

26 Preek Preek

27 Juich, aarde, juich met blijde galmen
Psalm 66: 3 en 10 (o.b.) Juich, aarde, juich met blijde galmen Den groten Schepper van ’t heelal; Zing d’ eer Zijns Naams met dankb’re psalmen; Verhef Zijn roem met lofgeschal. Zeg: ”O hoe vrees’lijk zijn Uw werken! Gij doet Uw wijdgeduchte kracht, O God, aan al Uw haters merken, Die veinzend buigen voor Uw macht.”

28 God zij altoos op ’t hoogst geprezen; Lof zij Gods goedertierenheid,
Psalm 66: 3 en 10 (o.b.) God zij altoos op ’t hoogst geprezen; Lof zij Gods goedertierenheid, Die nimmer mij heeft afgewezen, Noch mijn gebed gehoor ontzeid.

29 Gebeden Gebeden

30 Hoe kom ik aan de overzijde? De doodsrivier is veel te diep!
Zingende Gezegend 288: 1 en 4 Hoe kom ik aan de overzijde? De doodsrivier is veel te diep! Wie kan mij over water leiden, de zee, die niemand nog ontliep? De golven gaan als huizen hoog, niemand, geen mens blijft droog.

31 God dank! Met Hem kan ik het wagen, ik voel zijn handen onder mij,
Zingende Gezegend 288: 1 en 4 God dank! Met Hem kan ik het wagen, ik voel zijn handen onder mij, die tillen mij hoog op en dragen mij naar de verre overzij; ik ga niet onder in de schoot van duisternis en dood.

32 Er zal nu worden gecollecteerd. De collecten zijn bestemd voor:
Red een Kind Emeritikas

33 Ik geloof in God de Vader, die almachtig, wijs en goed,
Geloofsbelijdenis 1, 2 en 3 Ik geloof in God de Vader, die almachtig, wijs en goed, aard’ en hemel heeft geschapen, vorm en kleur in overvloed. Die de stilte heeft doorbroken en zichzelf heeft uitgesproken in het vleesgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

34 Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God,
Geloofsbelijdenis 1, 2 en 3 Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God,   die als Redder van de wereld werd gekruisigd en gedood. Maar die opgestaan ten leven, hemelhoog nu is verheven, boven heerschappij en macht die ten onder wordt gebracht. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

35 Ik geloof in God de Trooster, die van oudsher, wereldwijd,
Geloofsbelijdenis 1, 2 en 3 Ik geloof in God de Trooster,   die van oudsher, wereldwijd,   overal zijn volk vergadert en tot dienen toebereid. Met Gods kinderen verbonden, in vergeving van mijn zonden mag ik op de jongste dag opstaan, leven met een lach. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

36 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

37 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 20 oktober 2013 middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google