De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze ochtenddienst!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze ochtenddienst!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze ochtenddienst!
Voorganger: Ds. J. Verhage Ouderling: Egge Groenewold Organist: Krijn van Veen

2 Zondag 28 juli 2013 Welkom en mededelingen Gezang 434: 1 en 2 Votum en groet Psalm 84: 1 en 6 Tien Geboden & Samenvatting Psalm 81: 7, 8 en 9 Verootmoedigingsgebed Genadeverkondiging

3 Zondag 28 juli 2013 Gezang 449: 4 en 5 Gebed Schriftlezing: Genesis 28:10-22 Psalm 146: 3 (OB) Genesis 35: 1-7, 9 ELB 425 – “Dit is de dag” Kinderen naar de Bijbelklas

4 Zondag 28 juli 2013 Prediking Psalm 56:4 ELB 209: 1, 2 en 3 Dankzegging en voorbeden Collecten Gezang 21: 1, 3 en 4 Zegen Amen door gemeente

5 Spreuk van de week: Spreuken 13:8
“De rijkdom van een mens is het losgeld voor zijn leven, ben je arm, dan word je niet bedreigd.” Spreuken 13:8

6 HYPERLINK WELKOM EN MED>

7 Gezang 434: 1 en 2 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademt de Here.

8 Gezang 434: 1 en 2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.

9 VOTUM EN GROET

10 Psalm 84: 1 en 6 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet.

11 Psalm 84: 1 en 6 Want God onze Heer die ons mild bestraalt als zon, beschermt als schild, zal in genade ons verhogen. Zijn hand onthoudt het goede niet aan wie oprecht Hem hulde biedt en eerlijk wandelt voor zijn ogen. HEER, die het al in handen houdt, welzalig die op U vertrouwt.

12 Welkom en mededelingen

13 10 Geboden en Samenvatting

14 Welkom en mededelingen

15 Psalm 81: 7, 8 en 9 Luister, welk bevel Ik u in wil scherpen. Hoor Mij, Israël! Laat geen vreemde god, laat geen vreemd gebod ooit u onderwerpen!

16 Psalm 81: 7, 8 en 9 Ik ben HIJ DIE IS: God wil Ik u wezen. Uit de duisternis van de slavernij maakte Ik u vrij: hebt gij nog te vrezen?

17 Psalm 81: 7, 8 en 9 Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig. Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt, al waar gij om smeekt geef Ik overvloedig.

18 Welkom en mededelingen
verootmoed.GEBED Genadeverkondiging horen naar Johannes 1,1-13 (NBV)

19 Gezang 449: 4 en 5 Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonde. Zijn schuldloos bloed maakt alles goed en reinigt ons van zonde.

20 Gezang 449: 4 en 5 God onze Heer, wil tot uw eer ons klein geloof versterken. Dan zullen wij Hem, waarlijk vrij, volgen in goede werken.

21 Welkom en mededelingen
Gebed om de opening vh Woord en de leiding door de Heilige Geest

22 We lezen uit de Herziene Statenvertaling: Genesis 28:10-22

23 Genesis 28:10-22 (HSV) 10 Jakob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran. 11 Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van, en legde zich op die plaats te slapen. 12 Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag.

24 Genesis 28:10-22 (HSV) 13 En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. 14 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

25 Genesis 28:10-22 (HSV) 15 En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb! 16 Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: De HEERE is werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten.

26 Genesis 28:10-22 (HSV) 17 Daarom was hij bevreesd en zei hij: Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. 18 Daarna stond Jakob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op.

27 Genesis 28:10-22 (HSV) 19 Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. 20 Jakob legde een gelofte af en zei: Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken,

28 Genesis 28:10-22 (HSV) 21 en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de HEERE mij tot een God zijn. 22 Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven.

29 Welkom en mededelingen

30 Psalm 146:3 (OB) Zalig hij, die in dit leven, Jakobs God ter hulpe heeft; Hij, die door den nood gedreven, Zich tot Hem om troost begeeft; Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, Vestigt op den Heer', zijn God.

31 We lezen uit de Herziene Statenvertaling: Genesis 35:1-7 en 9

32 Genesis 35: 1-7 en 9 (HSV) 1 Daarna zei God tegen Jakob: Sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen en maak daar een altaar voor de God Die aan u verschenen is, toen u vluchtte voor uw broer Ezau. 2 Toen zei Jakob tegen zijn huisgezin en tegen allen die bij hem waren: Doe de vreemde goden die in uw midden zijn, van u weg. Reinig u en verwissel uw kleren.

33 Genesis 35: 1-7 en 9 (HSV) 3 Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God Die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was, en Die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. 4 Toen gaven zij Jakob al de vreemde goden die ze bij zich hadden, en de ringen die ze in de oren droegen. En Jakob verborg ze onder de eik die bij Sichem staat.

34 Genesis 35: 1-7 en 9 (HSV) 5 Daarop braken zij op. Gods verschrikking lag over de steden die hen omringden, zodat zij de zonen van Jakob niet achtervolgden. 6 Zo kwam Jakob in Luz, dat in het land Kanaän ligt – het tegenwoordige Bethel – hij en al het volk dat bij hem was. 7 Hij bouwde daar een altaar en noemde die plaats El Bethel, want God had Zich daar aan hem geopenbaard, toen hij voor zijn broer vluchtte.

35 Genesis 35: 1-7 en 9 (HSV) 9 En God verscheen opnieuw aan Jakob, nadat hij uit Paddan-Aram gekomen was, en Hij zegende hem.

36 Welkom en mededelingen

37 ELB 425 – “Dit is de dag” Dit is de dag (2x) die de HEER ons geeft. (2x) Weest daarom blij (2x) en zingt verheugd. (2x) Dit is de dag die de HEER ons geeft. Weest daarom blij en zingt verheugd. die de HEER ons geeft.

38 Welkom en mededelingen

39 De kinderen van 4-12 jaar kunnen nu naar de bijbelklas
De kinderen van 4-12 jaar kunnen nu naar de bijbelklas. Het gaat over Maria en Marta Lucas 10:38-42

40 Genesis 28:15, 20 / Genesis 35: 1 en 3 (HSV)
15 En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb! 20 Jakob legde een gelofte af en zei: Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken,

41 Genesis 28:15, 20 / Genesis 35: 1 en 3 (HSV)
1 Daarna zei God tegen Jakob: Sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen en maak daar een altaar voor de God Die aan u verschenen is, toen u vluchtte voor uw broer Ezau. 3 Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God Die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was, en Die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben.

42 Welkom en mededelingen
Verkondiging “Jacob komt twee keer in Bethel!”

43 Welkom en mededelingen

44 Welkom en mededelingen

45

46 Psalm 56: 4 Geloften heb ik toegezegd, mijn God, U die van aanstoot hebt verlost mijn voet, laat mij nu voor de redding van de dood lofoffers U betalen. Geprezen zijt Gij, HEER, die telkenmale de zon van uw gelaat voor mij deed stralen, dat ik mag wandelen en ademhalen in 't licht dat leven doet!

47 Welkom en mededelingen
Hierna meteen zingen: ELB209

48 Evangelische Liedbundel 209

49 Evangelische Liedbundel 209

50 Evangelische Liedbundel 209

51 Welkom en mededelingen
Dankzegging en voorbeden

52 De kinderen komen terug uit de bijbelklas
Collecten De kinderen komen terug uit de bijbelklas Daarna zijn de collecten voor: Diaconie Kerk

53 Welkom en mededelingen
Danken en bidden

54 Gezang 21 : 1, 3 en 4 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja!

55 Gezang 21 : 1, 3 en 4 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft? Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja! Halleluja!

56 Gezang 21 : 1, 3 en 4 Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, die al wat is tot aanzijn riep, de enige God die zijn macht openbaarde, Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. Hij, die het al heeft in zijn hand, houdt ook ons zwak geloof in stand. Halleluja! Halleluja!

57 Welkom en mededelingen
ZEGEN

58 Zegen Te beantwoorden met

59 Vanmiddag om uur Gezamenlijke dienst met de NGK alhier Voorganger: ds. K.T. de Jonge.


Download ppt "Welkom in deze ochtenddienst!"

Verwante presentaties


Ads door Google