De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 27 april 2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 27 april 2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 27 april 2014 morgendienst

2 Organist: Wim Brunsveld
Welkom in deze dienst! Voorganger: C.D. Affourtit te Amsterdam Ouderling: C.M. Visser Organist: Wim Brunsveld

3 Welkom en mededelingen Opwekking 359 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Opwekking 359 Stil gebed, votum en groet Psalm 81: 1, 7, 8, 9 en 11 Geboden (Nieuwtestamentische versie) Psalm 51: 5 Gebed Lezing: 1 Korintiërs 15: 1-20 en 50-58 Evangelische liedbundel 422 De kinderen gaan naar de bijbelklas

4 Preek met als thema Overwinningsleven Gezang 317 Gebeden
Orde van de dienst - 2 Preek met als thema Overwinningsleven Gezang 317 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: Onderlinge bijstand en advies en kerk Gezang 281: 1, 2, 3 en 4 Zegen Wilhelmus

5 Welkom en mededelingen

6 Opwekking 359: 1, 2, 3 en 4 1. De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer. En alles buigt voor de schoonheid van de Heer.

7 Opwekking 359: 1, 2, 3 en 4 2. In eeuwigheid zal Hij het Lam zijn op de troon. En daarom knielen wij uit eerbied voor Gods Zoon.

8 Opwekking 359: 1, 2, 3 en 4 3. Kom zing met mij tot eer van de verrezen Heer. Hij kocht ons vrij met zijn leven en zijn eer.

9 Opwekking 359: 1, 2, 3 en 4 4. In eeuwigheid zult Gij het Lam zijn op de troon. En daarom knielen wij uit eerbied voor Gods Zoon.

10 Stil gebed Votum en groet

11 Psalm 81: 1, 7, 8, 9 en 11 1. Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte! Juicht voor Isrels Heer, stem en tegenstem springen op voor Hem die ons heil bewerkte.

12 Psalm 81: 1, 7, 8, 9 en 11 7. Luister, welk bevel Ik u in wil scherpen. Hoor Mij, Israël! Laat geen vreemde god, laat geen vreemd gebod ooit u onderwerpen!

13 Psalm 81: 1, 7, 8, 9 en 11 8. Ik ben HIJ DIE IS: God wil Ik u wezen. Uit de duisternis van de slavernij maakte Ik u vrij: hebt gij nog te vrezen?

14 Psalm 81: 1, 7, 8, 9 en 11 9. Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig. Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt, al waar gij om smeekt geef Ik overvloedig.

15 Psalm 81: 1, 7, 8, 9 en 11 11. Ga niet van Mij heen, volg Mij op Mijn wegen, sluit u hecht aaneen. Waar gij langs zult gaan maak Ik u ruim baan: niemand houdt u tegen.

16 De geboden in een nieuwtestamentische vorm

17 Ik ben de Heer, Ik sluit mijn verbond met u
Ik ben de Heer, Ik sluit mijn verbond met u. Ik heb u in Jezus Christus verlost. Ik wil dat u in vrijheid met Mij omgaat. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Van niets of niemand in de wereld zult u een afgod maken. U zult van Mij geen eigen voorstelling maken. In Jezus Christus heb Ik laten zien wie Ik ben. Zie Mij in Hem en getuig van Hem.

18 Draag mijn naam dankbaar en vol vertrouwen
Draag mijn naam dankbaar en vol vertrouwen. Misbruik mijn naam niet, want dan kom je aan Mij. Vier de dag van Jezus’ opstanding als de dag van verlossing en blijdschap. Leef uit de zondag al de dagen van de week. Uw ouders, eer hen als uw vader en uw moeder die Ik u gaf. Uw kinderen, zie hen als mijn kinderen die Ik aan uw zorg heb toevertrouwd.

19 U zult uw naaste laten delen in mijn liefde
U zult uw naaste laten delen in mijn liefde. Ook hij is door Mij geschapen. Zijn leven mag u niet aantasten en vernietigen, ook niet door woorden. Het huwelijk is door Mij ingesteld. Daarin zult u elkaar trouw zijn zoals Ik u trouw ben. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zullen met respect met elkaar omgaan. De aarde is van Mij met alles wat erin is. Uw bezit is tijdelijk, u mag het gebruiken als u daar eerlijk mee omgaat. U kunt niet Mij en tegelijk het geld dienen. U zult de armen helpen.

20 Uw ja zij ja en uw nee nee. Als u over uw naaste spreekt, zult u oprecht en betrouwbaar zijn. U moet er op uit zijn de naam van uw naaste te beschermen. Er mag in uw hart geen jaloezie opkomen. Ik Zelf wil u alles geven wat u nodig hebt. Wees niet bezorgd.

21 Samenvatting: U zult Mij, de Heer uw God, uw Verlosser, liefhebben met heel uw hart en met heel uw verstand en met al uw kracht. En u zult uw naaste liefhebben als uzelf.

22 Psalm 51: 5 5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid U blijft beminnen, verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, en richt geheel mijn wil op uw gebod, dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

23 Gebed

24 Bijbellezing 1 Korintiërs 15: 1-20 en 50-58 door Tiemenna Rink

25 1 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is 2 en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen.

26 3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5 en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen.

27 6 Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. 7 Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. 8 Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. 9 Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd.

28 10 Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben
10 Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods genade. 11 Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap, en door die boodschap bent u tot geloof gekomen.

29 12 Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? 13 Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; 14 en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos.

30 15 Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan.

31 16 Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. 17 Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden 18 en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. 19 Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagens-waardigste mensen die er zijn.

32 20 Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.

33 50 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. 51 Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden,

34 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke.

35 54 En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen. 55 Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ 56 De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. 57 Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.

36 58 Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

37 Evangelische liedbundel 422: 1, 2, 3 en 4
1. Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen. Dromen van vrede worden niet waar, kwaad is niet om te buigen. Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria. (2x)

38 Evangelische liedbundel 422: 1, 2, 3 en 4
2.Als je geen antwoord geeft op verdriet, zullen de tranen niet drogen. Als je het leed in de wereld niet ziet, worden Gods woorden verbogen. Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria. (2x)

39 Evangelische liedbundel 422: 1, 2, 3 en 4
3. Als je geen oog hebt voor het gemis, als je geen brood weet te delen, denk dan aan Jezus die brood en die vis uit liefde deelde met velen. Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria. (2x)

40 Evangelische liedbundel 422: 1, 2, 3 en 4
4. Als je geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer op zegen. Kinderen, maak de liefde toch waar; schrijf het op alle wegen. Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria. (2x)

41 Ester, die koningin wordt
De kinderen gaan naar de bijbelklas. Daar wordt verteld over Ester, die koningin wordt uit Ester 1:1 tot 2:18.

42 Verkondiging met het thema Overwinningsleven

43 1 1 Korintiërs 15: Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

44 2 OVERWINNINGSLEVEN

45 3 1 Korintiërs 15: 12, 14, 17 en Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? 14 … als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. 17 Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden 20 Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.

46 4 1 Korintiërs 15: 3 3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat,

47 5 1 Korintiërs 15: Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat,

48 6 1 Korintiërs 15: (eind)54-55 ‘De dood is opgeslokt en overwonnen. 55 Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’

49 7 1 Korintiërs 15: 57-58 Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

50 8 1 Korintiërs 15: 5-7 en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. 6 Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. 7 Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen.

51 9 1 Korintiërs 15: 58 Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

52 Gezang 317: 1 en 2 1. Halleluja, 't loflied rijze Hem, die onze banden slaakt! Hem, die ons zijn naam ten prijze koningen en priesters maakt; Hem, die redt uit alle noden, …..

53 Gezang 317: 1 en 2 ….. die, waarachtig en getrouw, vastheid geeft aan 't Godsgebouw, Hem, de eerst'ling uit de doden, Hem, de Koning van 't heelal, wien 't heelal eens eren zal!

54 Gezang 317: 1 en 2 2. Amen, Jezus Christus, amen! Ja, Gij zult in 't groot heelal 't rijk der duisternis beschamen, tot het niet meer wezen zal. …..

55 Gezang 317: 1 en 2 ….. Woon, o Heiland, in ons midden! Onder uwe heerschappij zijn wij zalig, zijn wij vrij. Leer ons strijden, leer ons bidden! Amen, heerlijkheid en macht word’ U eeuwig toegebracht!

56 Gebeden

57 De kinderen komen terug. Daarna: collectes voor:
Onderlinge bijstand en advies Kerk

58 Gezang 281: 1, 2, 3 en 4 1. Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om, de maan zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt.

59 Gezang 281: 1, 2, 3 en 4 2. Het lied in alle talen zal zijn liefde loven overal, en uit de kindermond ontspringt de lofzang die zijn naam omringt.

60 Gezang 281: 1, 2, 3 en 4 3. Zijn rijk is volle zaligheid, wie was gevangen wordt bevrijd, wie moe was komt tot rust voorgoed, wie arm was leeft in overvloed.

61 Gezang 281: 1, 2, 3 en 4 4. Laat loven al wat adem heeft de koning die ons alles geeft. O aarde om dit nieuw begin stem met het lied der eng'len in.

62 Gezang 411: 1 en 6 1 Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd, den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

63 Gezang 411: 1 en 6 6 Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer! Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar te aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

64 Zegen te beantwoorden met

65 Vanmiddag begint de dienst om 17 uur. Voorganger: ds. C.D. Affourtit.


Download ppt "Zondag 27 april 2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google