De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 19 februari 2012 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 19 februari 2012 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 19 februari 2012 morgendienst

2 Welkom in deze gezamenlijke dienst!
Voorganger: ds. H. de Bruijne Ouderling: E. Groenewold Organist: Jochen de Gier

3 Welkom en mededelingen Psalm 87 (oude berijming)
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 87 (oude berijming) Stil gebed, votum en groet Psalm 147: 1, 5 en 7 Tien geboden Psalm 25: 6, 7, 8 en 10 Gebed Schriftlezing: Marcus 7:

4 Heer Jezus, ach, schenk mij …… De kinderen gaan naar de bijbelklas
Orde van de dienst - 2 Heer Jezus, ach, schenk mij …… De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Psalm 66: 1a en 2b, 5 en 7 Gebeden Inleiding avondmaal: formulier 3 Aan de tafel van uw leven …… Viering van het avondmaal

5 De collecte in de kelken is voor De Hoop
Orde van de dienst - 3 De collecte in de kelken is voor De Hoop Dankzegging en gebed, met het Onze Vader … Psalm 116: 8 De kinderen komen terug Collecte voor de emeritikas Gezang 434: 4 en 5 Zegen

6 Zie ook het Mededelingenblad.
Noodhulp Mozambique In Mozambique heeft de cycloon Funso eind januari grote schade aangericht. Er is voedsel nodig en geld voor wederopbouw van de vernielde gebouwen. De CG zending heeft banden met de kerk in de provincie Zambesia en wil hulp geven. Via de melkbussen bij de ingang van de kerk en via giro van de diaconie kunt u een bijdrage leveren voor dit doel. Zie ook het Mededelingenblad.

7 Noodhulp Mozambique .

8 Een nieuw jongerenkoor van de Mattheüskerk zoekt leden, vooral mannen (18-35 jaar). Repetities op vrijdag uur. Inlichtingen bij de dirigent, Rienk Bakker / Zie het Mededelingenblad.

9 Welkom en mededelingen

10 PSALM 87: 1, 2, 3, 4 en 5 Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd; de Heer, die Zich in Sions heil verblijdt, bemint het meer dan alle Jakobs steden.

11 PSALM 87: 1, 2, 3, 4 en 5 Men spreekt van u zeer herelijke dingen, o schone stad van Isrels Opperheer. 'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer, bij hen geteld, die mijne grootheid zingen.

12 PSALM 87: 1, 2, 3, 4 en 5 De Filistijn, de Tyriër, de Moren, zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen: ,,Deez' en die is daar geboren''.

13 PSALM 87: 1, 2, 3, 4 en 5 God zal hen zelf bevestigen en schragen, en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, hen tellen, als in Isrel ingelijfd, en doen den naam van Sions kind'ren dragen.

14 PSALM 87: 1, 2, 3, 4 en 5 Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; dan zullen daar de blijde zangers staan, de speelliên op de harp en cimbel slaan, en binnen u al mijn fonteinen wezen.

15 Stil gebed Votum en groet

16 Psalm 147: 1, 5 en 7 Lof zij den Heer, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven. Lieflijk en recht te allen tijde is 't onze God ons lied te wijden. Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, het volk in ballingschap verloren brengt Hij er samen, heelt hun wonden, hoezeer hun harten zijn geschonden.

17 Psalm 147: 1, 5 en 7 Jeruzalem, gewijde woning, prijs Sion, prijs den Heer uw Koning. Als u een vijand aan wil randen sluit Hij de poort met eigen handen. Hij doet uw kindren veilig wonen, vervult met heldenmoed uw zonen. Uw daaglijks brood geeft Hij u heden. Ja, altijd schenkt Hij u zijn vrede.

18 Psalm 147: 1, 5 en 7 De Heer heeft Jakob uitverkoren om naar zijn heilig woord te horen. Aan Israël heeft Hij ten leven zijn rechten en zijn wet gegeven. Zo deed Hij aan geen andre volken. Laat ons des Heren lof vertolken. De kracht, de heerlijkheid, de ere zijn Hem, die eeuwig zal regeren.

19 Tien geboden

20 Wie heeft lust de Heer te vrezen, 't allerhoogst en eeuwig goed?
Psalm 25: 6, 7, 8 en 10 Wie heeft lust de Heer te vrezen, 't allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandlen moet. Wie het heil van Hem verwacht zal het ongestoord verwerven, en zijn zalig nageslacht zal 't gezegend aardrijk erven.

21 Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont;
Psalm 25: 6, 7, 8 en 10 Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont; 't heilgeheim wordt aan zijn vrinden naar zijn vreêverbond getoond, d'Ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts, om op God te letten: Hij, die trouw is, zal mijn voet voeren uit der bozen netten.

22 Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer!
Psalm 25: 6, 7, 8 en 10 Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer! Eenzaam ben ik en verschoven, ja, d'ellende drukt mij neer. 'k Roep U aan in angst en smart, duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn bekommerd hart: voer mij uit mijn angst en noden!

23 Mogen mij toch steeds behoeden vroomheid en waarachtigheid.
Psalm 25: 6, 7, 8 en 10 Mogen mij toch steeds behoeden vroomheid en waarachtigheid. Hoopvol is het mij te moede, U verwacht ik t’ allen tijd. Here God van Israël, red uw volk in tegenspoeden! Toon uw goddelijk bestel, dat uw hand ons toch behoede!

24 Gebed

25 Schriftlezing Marcus 7: 24 - 30

26 En Hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Tyrus en Sidon; en toen Hij een huis binnengegaan was, wilde Hij niet dat iemand het wist, maar Hij kon niet verborgen blijven, 25 want een vrouw van wie het dochtertje een onreine geest had, hoorde van Hem, kwam en viel neer aan Zijn voeten.

27 26 Deze vrouw nu was een Griekse, afkomstig uit Syro-Fenicië; en zij vroeg Hem de demon uit haar dochter uit te drijven. 27 Maar Jezus zei tegen haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen.

28 28 Maar zij antwoordde en zei tegen Hem: Ja, Here, maar de hondjes eten toch ook onder de tafel van de kruimels van de kinderen. 29 En Hij zei tegen haar: Omwille van dit woord ga heen, de demon is uit uw dochter uitgegaan.

29 30 En toen zij in haar huis kwam, merkte zij dat de demon uitgegaan was en dat haar dochter op bed lag.

30 Heer Jezus, ach, schenk mij gehoor Uit: “Poëzie om te zingen”.
Tekst: Daniël Sudermann [1550 –1631]. Vertaling Ad den Besten. Melodie gezang 259.

31 Heer Jezus, ach, schenk mij gehoor: 1, 2, 3 en 4
ik klaag U dat mijn dochter door de duivel is bezeten. In plaats dat zij U diende, viel zij toe aan hem, - ach red mijn ziel, ach wil toch van haar weten!

32 Heer Jezus, ach, schenk mij gehoor: 1, 2, 3 en 4.
Zij is zo doof voor U en blind. Toont gij U haar niet welgezind, hoe zou z’ U kennen moeten ? Ik bid U, Heer, erbarm U toch, jaag mij niet weg,- duld, Jezus, nog het hondje aan uw voeten.

33 Heer Jezus, ach, schenk mij gehoor: 1, 2, 3 en 4
Zo bedelt wie niet waardig is het brood te eten van uw dis. Heer, laat van tafel vallen één kruimel maar, een kruimel klein, en reeds zal ik verzadigd zijn, U danken ’t meest van allen.

34 Heer Jezus, ach, schenk mij gehoor: 1, 2, 3 en 4
Genees mijn ziel door uw gezag, dat zij weer zien en horen mag, U kennen mag, o Here. Verlos mij van de boze, - dan dien ik U wat ik dienen kan en leef te uwer ere.

35 De kinderen gaan naar de bijbelklas
De kinderen gaan naar de bijbelklas. Onderwerp: Ik ben het levende water. Johannes 4: 1 – 42 en 7: 37 – 40.

36 Preek

37 Psalm 66: 1a + 2b, 5 en 7 Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer. Laat van alom Hem lof ontvangen. Geducht zijn uwe daden, Heer. Laat zich ons hart in Hem verblijden: God houdt de volken in het oog. Zijn rijk is over alle tijden. Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

38 Psalm 66: 1a + 2b, 5 en 7 Ik kom met gaven in mijn handen. Zie, tot uw tempel treedt uw knecht en brengt U, Heer, de offeranden, U in benauwdheid toegezegd. Brandoffers wil ik U bereiden en zoete geuren op doen gaan. Ik wil U heel mijn leven wijden: aanvaard het, neem mijn offer aan.

39 Psalm 66: 1a + 2b, 5 en 7 De naam des Heren zij geprezen! Hij, die getrouw is en nabij, heeft mijn gebed niet afgewezen. De Heer is goed geweest voor mij.

40 Dankzegging en voorbeden

41 Inleiding op het avondmaal Formulier 3

42 Aan de tafel van uw leven …
Uit: “Zingen in zonlicht”. Vrij naar “Schmücke dich, o liebe Seele” van Johann Franck [ 1618 – 1677], door Fokkelien Oosterwijk [1952 -]. Melodie gezang 355.

43 Tafellied - Aan de tafel van uw leven: 1a, 2 en 3

44 Tafellied - Aan de tafel van uw leven: 1b, 2 en 3

45 Tafellied - Aan de tafel van uw leven: 1, 2a en 3

46 Tafellied - Aan de tafel van uw leven: 1, 2b en 3

47 Tafellied - Aan de tafel van uw leven: 1, 2 en 3a

48 Tafellied - Aan de tafel van uw leven: 1, 2 en 3b

49 De avondmaalscollecte is voor de stichting De Hoop

50 Viering van het avondmaal

51 Psalm 116: 8 Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem offers van dank naar mijn beloften brengen, in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

52 De kinderen komen terug
De kinderen komen terug. Collecte voor de emeritikas, de pensioenvoorziening voor de predikanten.

53 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
Gezang 434: 4 en 5 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, lof zij de hemelse liefde die over ons regent. Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, die u met liefde bejegent.

54 heerlijkste naam van zijn namen, christenen looft Hem
Gezang 434: 4 en 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: Amen.

55 Zegen te beantwoorden met

56 Vanmiddag begint in dit kerkgebouw de dienst om 17 uur.
Voorganger: ds. F.H. Blokhuis uit Nieuwegein


Download ppt "Zondag 19 februari 2012 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google