De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 22-07-2012 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 22-07-2012 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag morgendienst

2 Ouderling: E. Groenewold Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. H. de Bruijne Ouderling: E. Groenewold Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Psalm 5: 1, 2, 3 en 6
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 5: 1, 2, 3 en 6 Stil gebed, votum en groet Psalm 66: 2 Schuldbelijdenis en genadeverkondiging Het lied van het ongehoorde Gebed Schriftlezing: Filippenzen 4: 4-13 Verheugt u in de Heer, altijd De kinderen gaan naar de bijbelklas

4 De kinderen komen terug Apostolische opwekking
Orde van de dienst - 2 Preek Psalm 35: 10 Gebeden De kinderen komen terug Apostolische opwekking Toelichting op de offergaven en groeten Collectes: pastoraat gezondheidszorg en emeritikas Zie uit naar God Zegen

5 Spreuk van de week “Wie liefdevol is, bewijst zichzelf een weldaad, wie wreed is, schaadt zichzelf.” Spreuken 11: 17

6 Welkom en mededelingen

7 Psalm 5: 1, 2, 3 en 6 Laat mij, mijn Koning, tot U spreken. Vroeg in de morgen kom ik, Heer, en leg mijn noden voor U neer. Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken: ik wacht uw teken!

8 Psalm 5: 1, 2, 3 en 6 Gij hebt een afschuw van de zonde. Gij haat de hand waar bloed aan kleeft, de tong die van de leugen leeft. Wie in geweld hun sterkte vonden richt Gij te gronde.

9 Psalm 5: 1, 2, 3 en 6 Ik zal mij naar uw Huis begeven. Door uwe goedertierenheid word ik uw tempel ingeleid en buig mij, Koning van mijn leven, in vrees en beven.

10 Psalm 5: 1, 2, 3 en 6 Maar die uw lieve naam belijden, vinden een schuilplaats aan uw hart: zij zullen vrij van zorg en smart juichende zich in U verblijden te allen tijde.

11 Stil gebed Votum en groet

12 Psalm 66: 1 en 2 Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer. Laat van alom Hem lof ontvangen. Geducht zijn uwe daden, Heer. Uw tegenstanders, diep gebogen, aanvaarden veinzend uw beleid. Heel d' aarde moet uw naam verhogen, psalmzingen uwe majesteit.

13 Psalm 66: 1 en 2 Komt, ziet nu de geduchte werken die God aan mensen heeft gedaan: Hij stelde aan de waatren perken, droogvoets zijn zij erdoor gegaan. Laat zich ons hart in Hem verblijden: God houdt de volken in het oog. Zijn rijk is over alle tijden. Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

14 Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

15 Het lied van het ongehoorde
Bron: Zingenderwijs Tekst: H. Bouma. Melodie: Psalm 33

16 Het lied van het ongehoorde: 1 en 2
Wij zingen van het ongehoorde, een vreemd verhaal heeft ons verbaasd, het hoge Woord kwam ons ter ore, bevrijdend sprak de Heer ons aan. Meer dan wij verwachtten, anders dan wij dachten is Hij onze God. Bondgenoot der mensen, Vader vol ontferming, God die ons verlost.

17 Het lied van het ongehoorde: 1 en 2
Wij zingen van de ongedroomde: Jezus, Gods uitgesproken Woord, God is ons tegemoetgekomen, baanbrekend gaat zijn Zoon ons voor. Vreemdeling op aarde, eenzaam en verlaten, staat Hij voor ons in. Hij wijst nieuwe wegen, ongekende vrede, geeft ons leven zin.

18 Schriftlezing Filippenzen 4: 4-13 uit de Herziene Statenvertaling.

19 4 Verblijd u altijd in de Here; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
5 Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

20 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. 8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

21 9 Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.

22 Dank voor de ontvangen gaven
10 En ik ben zeer verblijd geweest in de Here dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is; u hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. 11 Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer.

23 12 En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. 13 Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.

24 Gebed

25 Verheugt u in de Heer, altijd……
Gezang 89 uit Zingende Gezegend Tekst A.F. Troost naar Filippenzen 4: 4 – 7. Melodie gezang 169

26 Verheugt u in de Heer, altijd…: 1, 2 en 3
Verheugt u in de Heer, altijd, dat zich uw hart verblijde; en laat daarbij uw vriendlijkheid aan alle mensen blijken. De Heer komt weer! – Hij is nabij, verheugt u zeer, weest blij, weest blij, nu en te allen tijde!

27 Verheugt u in de Heer, altijd…: 1, 2 en 3
Weest in geen enkel ding bezorgd ! Is het u bang te moede, brengt dan uw wens én dank bij God – Hij keert het kwaad ten goede. In Christus zal, van hogerhand, Gods vrede boven ons verstand uw hoofd en hart behoeden.

28 Verheugt u in de Heer, altijd…: 1, 2 en 3
Verheugt u in de Heer, altijd, dat zich uw hart verblijde; en dat als licht uw vriendlijkheid zich wijd en zijd verspreide, want Christus komt – Hij is nabij, verheugt u zeer, weest blij, weest blij, weest blij, te allen tijde!

29 Leef blij, onbezorgd, en zoals het hoort: dat is, in Gods vrede.
Preek Leef blij, onbezorgd, en zoals het hoort: dat is, in Gods vrede.

30

31 Psalm 35: 10 Laat vrolijk zingen, maak verblijd wie lust heeft in gerechtigheid. Zij overal de Heer aanbeden, want Hij geeft zijn dienaren vrede! Dan zal ik tot uw lof en prijs bezingen op een nieuwe wijs uw recht dat ik op aarde zag, uw heil, den gansen lieven dag!

32 Gebeden

33 De kinderen komen terug.

34 Apostolische opwekking Toelichting op de offergaven Groeten

35 Filippenzen 4: 8-23 8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

36 9 Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.

37 Dank voor de ontvangen gaven
10 En ik ben zeer verblijd geweest in de Here dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is; u hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. 11 Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer.

38 12 En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. 13 Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.

39 14 Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking.
15 En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het Evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgave en ontvangst, dan u alleen.

40 16 Want ook in Tessalonica hebt u mij een- en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had.
17 Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt.

41 18 Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God.

42 19 Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. 20 Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

43 Groeten en zegenbede 21 Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. 22 Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. 23 De genade van onze Here Jezus Christus zij met u allen. Amen.

44 Collectes Pastoraat in de gezondheidszorg. Emeritikas.

45 Wait for the Lord Zie uit naar God

46

47 Zie uit naar God, zijn dag komt gauw
Zie uit naar God, zijn dag komt gauw. Zie uit naar God, sta op, houd moed. Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord, keep watch, take heart.

48 Zegen, af te sluiten met

49 Vanmiddag begint de dienst om 17 uur.
Voorganger: ds. A. van de Bovenkamp van Veenendaal (Bethelkerk).


Download ppt "Zondag 22-07-2012 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google