De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gez. 320 Ps. 89: 1, 7 (Oude berijming) Ps. 118: 7, 8, 9 Ps. 127: 1, 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gez. 320 Ps. 89: 1, 7 (Oude berijming) Ps. 118: 7, 8, 9 Ps. 127: 1, 2"— Transcript van de presentatie:

1 Gez. 320 Ps. 89: 1, 7 (Oude berijming) Ps. 118: 7, 8, 9 Ps. 127: 1, 2
Zondag 2 september 2012 Gez. 320 Ps. 89: 1, 7 (Oude berijming) Ps. 118: 7, 8, 9 Ps. 127: 1, 2  Opw. 520  Opw. 705 Ev. Liedb. Gez. 144 I Petr. 2: (NBV)

2 1. U maakt ons één, u bracht ons tezamen 2. Hoor ons loflied
Sing in 1. U maakt ons één, u bracht ons tezamen 2. Hoor ons loflied 3. Maak een vrolijk geluid voor de heer 4. Jezus vol liefde

3 U maakt ons één, U bracht ons tezamen, wij eren en aanbidden U. (2x)
Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, iedereen zal deel zijn van uw gezin.

4 Hoor ons loflied (553) (Hear our praises)
Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

5 Refrein: In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied overal, in de hemel en op aarde, als uw glorie komen zal.

6 Laat uw licht zien in het duister, als wij buigen voor het kruis
Laat uw licht zien in het duister, als wij buigen voor het kruis. Laat uw heerlijkheid verschijnen in de wereld, in ons huis.

7 Refrein: In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied overal, in de hemel en op aarde, als uw glorie komen zal.

8 Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. (4x)

9 Refrein: In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied overal, in de hemel en op aarde, als uw glorie komen zal.

10 Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je thuis bent, of buiten op straat
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met de bel van je fiets op de maat
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij
Doe je mee, want ook jij hoort erbij
Zing en fluit
Roep het uit
Maak een vrolijk geluid voor de Heer

11 Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je bruin bent, of sproetig of blond
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met je hand of je voet of je mond
Want een vrolijk geluid maakt je blij
Ben je ziek of gezond, kom erbij
Ook je stem
Is van Hem
Maak een vrolijk geluid voor de Heer

12 Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je thuis bent, of buiten op straat
maak een vrolijk geluid voor de Heer
Met de bel van je fiets op de maat
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij
Dat Hij jubelt met jou en met mij
Zing en fluit
Roep het uit
Maak een vrolijk geluid voor de Heer

13 Jezus vol Liefde Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. Maak ons een voIk Heer, heilig en rein, dat U Heer, voIkomen steeds toegewijd zal zijn.

14 Welkom in deze ochtenddienst Voorganger: Ds. H. de Bruijne
Ouderling: Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen Intro

15 Welkom en mededelingen

16 Gezang 320 : 1, 2, 3, 4 Zingt een nieuw lied voor God de Here en weest van harte zeer verblijd. God wil alhier met ons verkeren, hier wordt een huis voor Hem bereid. Hij heeft de hand en het verstand gezegend voor het werk, de bouw van Christus' kerk.

17 Gezang 320 : 1, 2, 3, 4 Kinderen van éénzelfde Vader, komt nu tezaam van zuid en noord. Van oost en west treden wij nader tot dit welaangename oord. Kracht van de jeugd, breng nu verheugd de stenen bij elkaar. God helpt u wonderbaar.

18 Gezang 320 : 1, 2, 3, 4 God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw. Dat Hij met ons samen wil wonen, geeft ons de moed voor dit gebouw. Maar niet met steen en hout alleen is 't grote werk gedaan. 't Zal om onszelve gaan.

19 Gezang 320 : 1, 2, 3, 4 De Heilge Geest geeft taal en teken. Christus deelt al zijn gaven uit. De Vader zelf wil tot ons spreken en elk verstaat wat het beduidt. Wees ons nabij en maak ons vrij in dit uw heiligdom. Kom, Here Jezus, kom!

20 Stil gebed, votum, groet

21 Gods goedertierenheên; Uw waarheid t' allen tijd,
Psalm 89: 1, 7 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; Uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn ren. Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen

22 Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

23 dat naar Uw klanken hoort! Zij wand'len, HEER, in 't licht
Psalm 89 : 1, 7 Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk Aanschijn voort; Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden;

24 Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden, Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

25 Schuldbelijdenis

26 Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid.
Psalm 118 : 7, 8, 9 Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Laat mij de voorhof binnentreden en loven 's HEREN majesteit. Dit is de poort, de poort des HEREN, Gods knechten zullen binnengaan. God van mijn heil, U wil ik eren, nu ik uw antwoord heb verstaan.

27 De steen, die door de tempelbouwers
Psalm 118 : 7, 8, 9 De steen, die door de tempelbouwers verachtlijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's HEREN hand alleen geschied. Het is een wonder in onz' ogen. Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

28 Dit is de dag, die God deed rijzen,
Psalm 118 : 7, 8, 9 Dit is de dag, die God deed rijzen, juicht nu met ons en weest verblijd. O God, geef thans uw gunstbewijzen, geef thans het heil door ons verbeid. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's HEREN naam. Wij zeegnen u uit 's HEREN woning, wij zegenen u al tezaam.

29 Gebed

30 We lezen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling 1 Petrus 2 : 1 – 10

31 1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is?

32 4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.

33 6 In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’

34 8 En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie,

35 een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.

36 Wanneer de HEER het huis niet bouwt, is, alle metselwerk ten spijt,
Psalm 127 : 1, 2 Wanneer de HEER het huis niet bouwt, is, alle metselwerk ten spijt, de opbouw niets dan ijdelheid. Wanneer de HEER de wacht niet houdt, geen wachter die de vijand keert, geen stadsmuur die zijn aanval weert.

37 Voor dag en dauw reeds op te staan en op te zijn tot 's avonds laat,
Psalm 127 : 1, 2 Voor dag en dauw reeds op te staan en op te zijn tot 's avonds laat, hard werken voor slechts weinig baat en schamel brood, 't is niets dan waan. Hij geeft het immers wie Hij mint, als in de slaap, als aan een kind.

38 De kinderen van 4-12 Jaar kunnen nu naar de bijbelklas
De kinderen van 4-12 Jaar kunnen nu naar de bijbelklas. Daar wordt hetzelfde thema behandeld als in de dienst

39 Verkondiging

40 Wees mijn verlangen Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, leer mij U kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht; wakend of slapend, vervuld van uw licht.

41 Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, dat ik in U blijf en U in mij Heer, U als mijn Vader en ik als uw kind dat in uw armen geborgenheid vindt.

42 Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht, als een toren van kracht, wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

43 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: bij U te wonen is al wat ik wens, met als beloning dat ik op U lijk; Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

44 Hemelse Koning, die het kwaad overwon, als ik daar kom in het licht van uw zon, stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. Stralend van vreugde, getooid als een bruid,

45 Gebeden

46 Opwekking 705 Aan de maaltijd wordt het stil, als de Meester knielen wil, en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt:

47 Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen.

48 Refrein: Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,

49 In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

50 Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen.

51 Refrein: Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,

52 Refrein: Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,

53 Slot: Zo heb Ik ook jou liefgehad.

54 10 geboden

55 Collecten De kinderen komen terug uit de bijbelklas De collecten zijn vandaag voor: 1 Kerkjeugd en Onderwijs o.a. tbv het CGJO, LCJ, IFES-Nederland 2 Emeritikas Bij de uitgang is er nog een deurcollecte voor het CGJO

56 Evangelische liedbundel 144 : 1, 2, 3
De Geest des Heren die het leven en vrijheid is en helder licht, weerspiegelt in ons opgeheven, niet meer omsluierd aangezicht. God is de Geest die ons geleidt van heerlijkheid tot heerlijkheid.

57 Evangelische liedbundel 144 : 1, 2, 3
Het licht dat wij aanschouwen mogen, dat door geen duister wordt bedekt, het evangelie voor ons ogen, dat ons voorgoed tot leven wekt, is Christus in wiens heerlijkheid het beeld van God ons begeleidt.

58 Evangelische liedbundel 144 : 1, 2, 3
De God, die sprak in den beginne: 'Licht schijne in de duisternis', verlicht ook heden hart en zinnen van ieder die in Christus is. Wij zien in Christus' aangezicht Gods eigen ongeschapen licht.

59 Zegen Te beantwoorden met

60 U bent uitgenodigd om nu
gezamenlijk een kopje koffie te drinken. Vanmiddag om uur dienst alhier met ds. A. Jansen uit Woerden.


Download ppt "Gez. 320 Ps. 89: 1, 7 (Oude berijming) Ps. 118: 7, 8, 9 Ps. 127: 1, 2"

Verwante presentaties


Ads door Google