De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ld “Houvast door brood en beker” Ev. Liedbundel 357 : 1, 2, 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ld “Houvast door brood en beker” Ev. Liedbundel 357 : 1, 2, 4"— Transcript van de presentatie:

1 Ld “Houvast door brood en beker” Ev. Liedbundel 357 : 1, 2, 4
Zondag 6 mei 2012 Psalm 132 : 3, 4, 9 Psalm 105 : 1, 3, 15, 18 Ev. Liedbundel 290 Ld “Houvast door brood en beker” Ev. Liedbundel 357 : 1, 2, 4 Ld “In mijn angst heb ik gesproken” Psalm 136: 1, 12, 13 Johannes 6: 47 – 58 (HSV)

2 Voorganger: ds. H. de Bruijne Ouderling: Anne Geurtsen
Welkom in deze dienst Voorganger: ds. H. de Bruijne Ouderling: Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen Intro

3 Welkom en mededelingen

4 Psalm 132 : 3, 4, 9 Efratha heeft uw naam gemeld, het veld weerklonk: de HEER is daar! - Kom ga nu mee ter bedevaart; nu staat zijn zetel opgesteld waar Davids mare wordt bewaard.

5 Psalm 132 : 3, 4, 9. Zo zal ik naar Gods woning gaan en buigen voor zijn groot gezag en juichen dat ik leven mag, zo zal ik voor mijn Koning staan, Hem prijzen op zijn kroningsdag!

6 Psalm 132 : 3 4, 9. Sion is van den HEER voorgoed, Hij heeft het aan zijn eer gewijd: "Hier is Mijn rust in eeuwigheid, hier geef ik brood in overvloed en spijze al wie honger lijdt!

7 Stil gebed, votum en groet

8 Psalm 105 : 1, 3 Looft God den HEER, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. Meldt ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht. Gij die van harte zoekt den HEER, verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

9 Psalm 105 : 1, 3 God, die aan ons zich openbaarde, regeert en oordeelt heel de aarde. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. 't Verbond met Abraham zijn vrind bevestigt Hij van kind tot kind.….

10 10 geboden

11 God gaf een wolk die hen geleidde,
Psalm 105 : 15, 18 God gaf een wolk die hen geleidde, een vuur in 't duister aan hun zijde. Zo trokken zij in vrede voort, en steeds heeft God hun wens verhoord. Hij zond hun kwakkels in de nood, en uit de hemel hemels brood.

12 Die gunst heeft God zijn volk bewezen,
Psalm 105 : 15, 18 Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos Hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Prijs God om al zijn majesteit. Hij leidt ons tot in eeuwigheid.

13 Gebed

14 We lezen uit de Herziene Staten Vertaling Johannes 6 : 47 – 58
Lezen uit de bijbel We lezen uit de Herziene Staten Vertaling Johannes 6 : 47 – 58

15 Johannes 6 47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. 48 Ik ben het Brood des levens. 49 Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. 50 Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft.

16 51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. 52 De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden: Hoe kan Hij ons Zijn vlees te eten geven?

17 53 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. 54 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 55 Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank.

18 56 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem
56 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 57 Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. 58 Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.

19 Evangelische Liedbundel 290 : 1, 2, 3, 4
Het brood dat ons voor ogen staat en zich geduldig breken laat, is uw gedaante, lieve Heer, Gij daalt als manna in ons neer

20 Evangelische Liedbundel 290 : 1, 2, 3, 4
De beker die de ronde doet, het is de omloop van uw bloed het spreekt van een geheimenis, uw hartslag die ons leven is.

21 Evangelische Liedbundel 290 : 1, 2, 3, 4
Uw bloed, het raakt de lippen aan, de deurposten van ons bestaan, de dood gaat aan ons hart voorbij, o Lam van God, U loven wij.

22 Evangelische Liedbundel 290 : 1, 2, 3, 4
Gij die een broodhuis voor ons zijt, een wijngaard die het hart verblijdt, Heer Jezus, die ons drenkt en voedt, Gijzelf zijt onze overvloed.

23 De kinderen van 4-12 jaar kunnen nu naar bijbelklas
De kinderen van 4-12 jaar kunnen nu naar bijbelklas. Het gaat vandaag over Eneas en Dorcas n.a.v. Handelingen 9: 32-43

24 Verkondiging

25 Houvast door brood en beker Naar zondag 28 en 29 Bron: ”Wegwijzer naar Christus” Tekst: Dr. H. van ’t Veld. Melodie: Psalm 38

26 Christus heeft het Zelf bevolen: “Wie geloven, moeten komen aan mijn dis. Want voor hen heb Ik mijn leven, prijsgegeven. Houd dat in gedachtenis”.

27 2 Steeds weer maken brood en beker, mij heel zeker van het heil voor mij bereid: Christus, aan het kruis gestorven, heeft verworven ook voor mij de zaligheid.

28 Wie ’t gekruisigd lichaam eten, mogen weten: zo word ik met Christus één. Drinkend ’t bloed door Hem vergoten, wordt genoten, dat de Geest met Hem vereent.

29 Christus heeft het brood gebroken en gesproken: “Eet mijn lichaam tot Ik kom”. Christus heeft de wijn geschonken en gedronken, met ons in een nieuw verbond.

30 Paulus heeft het nagesproken: ’t Brood, gebroken, schept een band met Hem alleen. Ook de wijn die wordt geschonken en gedronken maakt ons dankbaar met Hem één.

31 Zoals in de doop het water in geen mate bloed wordt dat Hij heeft gestort, mag het brood wel lichaam heten, maar wij weten dat het niet zijn lichaam wordt.

32 Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn. Van zijn heilswerk door zijn lijden laat Hij beide teken en ook zegel zijn.

33 Zoals brood en wijn dit leven voedsel geven, wordt de ziel door hem gevoed. Zichtbaar zijn het brood, de beker, even zeker is ons heil, ons eeuwig goed.

34 Evangelische liedbundel 357 : 1, 2, 4
Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die 't heelal verheugde, bron van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen. Hij, die zoekend doolt in 't duister, vindt het licht bij U alleen.

35 Evangelische liedbundel 357 : 1, 2, 4
ln de harmonie der sferen klinkt een loflied U gewijd. Sterren, eng'len, allen eren U, de Heer der heerlijkheid. Velden, wouden, beken, bergen, stromen, zeeÎn, alles juicht. Vogels, bloemen en fonteinen, 't werk dat van uw vreugd getuigt.

36 Evangelische liedbundel 357 : 1, 2, 4
Open nu ook onze ogen voor het ware vreugdelicht, opdat wij uw Naam verhogen, juichend voor uw aangezicht. Want in Christus komt Gij nader hem, die onder zonde zucht. leder wilt Gij zijn een Vader, die in Jezus tot U vlucht.

37 Gebeden

38 Viering van het Heilig Avondmaal

39 Ik geloof dat God mijn Vader
Bron: "Adem van boven" Gezang 26. Tekst: A.F. Troost. Melodie: Gezang 460 LB

40 Lied: Ik geloof dat God mijn Vader 1, 2, 3
Ik geloof dat God mijn Vader, bron van al het goede is, die van hemel en van aarde schepper, herder, hoeder is: Hij zal weiden, medelijden, teder als een moeder is

41 Lied: Ik geloof dat God mijn Vader 1, 2, 3
Ik geloof dat Jezus Heer is, die zachtmoedig binnenrijdt, aan wie alle dank en eer is: zaad, tot ondergang bereid- opgestaan en opgevaren keert Hij weer in heerlijkheid.

42 Lied: Ik geloof dat God mijn Vader 1, 2, 3
Ik geloof: de Geest, de Trooster, en één kerk, de ware bruid, de vergeving van de zonden, paaslicht dat ons graf ontsluit,- eeuwig samen zing ik: Amen, roep ik, God, uw glorie uit!

43 Avondmaalcollecte voor Stichting De Hoop

44 Viering van het Heilig Avondmaal

45

46

47 Viering van het Heilig Avondmaal

48 Schriftberijmingen 9 : In mijn angst heb ik gesproken
U de lof, de eer te geven, dát is leven: loven in uw heiligdom! Laat ons bij het spel der snaren alle jaren zingen voor de Levensbron.

49 De kinderen komen terug uit de bijbelklas De collecte is vandaag voor de diaconie

50 Psalm 136 : 1, 12, 13. Looft den HEER, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

51 Psalm 136 :1, 12, 13. Looft den Heer, die al wat leeft dagelijks zijn spijze geeft, die ons laaft en die ons voedt. Eeuwig is Hij trouw en goed.

52 Psalm 136 : 1 ,12, 13. Aan den God des hemels zij eer en dank en heerschappij, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

53 Zegen te beantwoorden met

54 Vanmiddag om 17.00 uur dienst met
Ds. H. J. Vazquez Er is vandaag koffiedrinken bij de kerk


Download ppt "Ld “Houvast door brood en beker” Ev. Liedbundel 357 : 1, 2, 4"

Verwante presentaties


Ads door Google