De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

in/bij deze gezamenlijke middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "in/bij deze gezamenlijke middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 in/bij deze gezamenlijke middagdienst.
WELKOM in/bij deze gezamenlijke middagdienst.

2 Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne
Welkom en mededelingen Zangbundel Joh. de Heer 62 Stil gebed Votum en groet Zingen psalm 100 Gebed Bijbellezing 1 Johannes 5 : 1 - 4 Zingen Evangelische Liedbundel 400

3 Orde van de dienst (2 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne
Preek Zingen psalm 145 : 2 Gebeden Collecten Zingen psalm 103 : 1 Geloofsbelijdenis Zingen psalm 103 : 2 Zegen

4 Rechtvaardigheid waakt over
Spreuk van de week Rechtvaardigheid waakt over wie de juiste weg gaat, goddeloosheid laat de zondaar dwalen. (Uit: Spreuken van koning Salomo 13 : 6)

5 Gemeenteavond a.s. dinsdag
Alle leden van de Singelkerk worden uitgenodigd voor een ledenvergadering op 2 juli 2013. De belangrijkste agendapunten: Bespreking van het enkele weken geleden uitgereikte jaarverslag 2012. Br. Joan Bonhof, evangelist/ missionair werker, over ICF Utrecht, een activiteit van de CGK Utrecht-West (Mattheüskerk).

6 Welkom en mededelingen

7 Zangbundel Johan de Heer lied 62

8 1 Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde
1 Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde! Gij kwaamt op aarde tot redding der wereld, om haar van zonden eeuwig te bevrijden, dank, Here Jezus!

9 2 Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde
2 Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde! Gij gaaft Uw leven ten prijs onzer zielen: dies is geen vijand nu ooit meer te vrezen voor Uw verlosten.

10 3 Jezus, mijn Heiland, leer ons U te kennen leer ons te leven, te lijden, te wachten, om U voor eeuwig lof en eer te geven, U en de Vader.

11 Stil gebed Votum en groet

12 Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Treedt nader tot gij Hem omringt,
Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4 Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Treedt nader tot gij Hem omringt, gij aard' alom, zijn rijksdomein, zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

13 Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4 Roept uit met blijdschap: "God is Hij. Hij schiep ons, Hem behoren wij, zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt."

14 Treedt statig binnen door de poort.
Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4 Treedt statig binnen door de poort. Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. Heft hier voor God uw lofzang aan: Gebenedijd zijn grote naam.

15 Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet.
Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4 Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet. Zijn goedheid is als morgendauw: elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

16 Gebed

17 De lezing uit de Bijbel is 1 Johannes 5 : 1 - 4
volgens de Nieuwe BijbelVertaling.

18 3 Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden.
1 Johannes 5 1 Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. 2 Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. 3 Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden.

19 4 Zijn geboden zijn geen zware last,
1 Johannes 5 4 Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. 5 Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

20 Evangelische Liedbundel 400 : 1, 2, 3 en 4
O Heiland, trouwe Heer, moog' onze tong U prijzen, doch zij ook door de daad U lof en eer gebracht! Als uit het dorre hart geen liefdedaden rijzen, dan zijn de lied'ren dood, de zangen zonder kracht.

21 Evangelische Liedbundel 400 : 1, 2, 3 en 4
Vertrouwend op uw gunst, zou ik, o Heer, betreden de weg des heils en toch miskennen uw gebod? Ootmoedig nijgend bij uw goedertierenheid, maar nimmer buigen voor uw heil'ge wet, o God?

22 Evangelische Liedbundel 400 : 1, 2, 3 en 4
Ging zij met Christus ginds op Golgotha verloren, de liefde rein en teer, een toevlucht voor elk hart? Zij stierf niet aan het kruis, neen, aan het kruis herboren, zoekt z' als een dierbaar goed de tranen en de smart.

23 Evangelische Liedbundel 400 : 1, 2, 3 en 4
Ik hoor de roep van 't leed, der wereld bange vragen, alom wijst God m' in and're mensen broeders aan. Ziet, welk een grootse taak: wat wankel is te schragen, en bouwen 's Heren Kerk. Vat aan het werk, vat aan!

24 Preek

25 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
Psalm 145 : 2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, van al de wondren die Gij hebt verricht, opdat men alom spreke van uw kracht, en roeme in uw overwinningsmacht. Uw grootheid, HEER, gaat boven mijn begrippen, uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen en juichend zal men overal bezingen uw recht, o HEER, uw trouw aan stervelingen.

26 Gebeden

27 Er wordt nu gecollecteerd voor:
Stichting TIMON. (Singel)kerk. TIMON helpt jongeren, jong- volwassenen en ouders bij problemen met opvoeden en opgroeien op de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Ook zijn er voorzieningen in de vorm van woongroepen in diverse plaatsen. Deze hulpverlening vindt haar motivatie en inspiratie in de christelijke levensovertuiging.

28 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,
Psalm 103 : 1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

29 Geloofsbelijdenis (1 van 3)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

30 Geloofsbelijdenis (2 van 3)
is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

31 Geloofsbelijdenis (3 van 3)
Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

32 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
Psalm 103 : 2 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, dat uw bestaan, met glorie begenadigd, gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, op Israël zijn zegen uitgestort.

33 Zegen, te beantwoorden met:

34 Kerkdiensten volgende week zondag:
09.30 uur Jeruzalemkerk ds. M. Janssens. 10.00 uur Singelkerk ds. A.Th. van Olst. 17.00 uur Jeruzalemkerk (gezamenlijke dienst) ds. H. de Jong.


Download ppt "in/bij deze gezamenlijke middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google