De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 10 februari middagdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 10 februari middagdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 10 februari middagdienst

2 Organist: Rienk Bakker
Welkom in deze dienst Voorganger: ds. H. de Bruijne Ouderling: W.B. Roorda Organist: Rienk Bakker

3 Welkom en mededelingen Psalm 71: 1, 4 en 9 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 71: 1, 4 en 9 Stil gebed, votum en groet Psalm 78: 1 en 2 Gebed Lezing: Psalm 71: Zingen: Naar zondag 39 Preek over zondag 39

4 Zingen: De tien geboden Gebeden Collectes: Kerkjeugd en Onderwijs
Orde van de dienst - 2 Zingen: De tien geboden Gebeden Collectes: Kerkjeugd en Onderwijs Emeritikas Zingen: Geloofsbelijdenis Zegen

5 Spreuk van de week “Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn eigen woorden, van wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf.” Spreuken 12: 14

6 Welkom Mededelingen

7 Psalm 71: 1, 4 en 9 Heer, laat mij schuilen in uw hoede, begeef mij niet, o God, maak nimmer mij ten spot. Leid in uw trouw mijn weg ten goede, verleen mij uw nabijheid en stel mij in de vrijheid.

8 Psalm 71: 1, 4 en 9 Sinds mij mijn moeder had ontvangen en vormde in haar schoot, waart Gij mijn hulp in nood. U Heer, U loven mijn gezangen; verlosser van mijn leven, uw naam zij hoog verheven.

9 Psalm 71: 1, 4 en 9 Ik roem de grootheid van uw daden, ik meld aan iedereen uw recht, uw recht alleen. Gij weest mij reeds als kind uw paden; nog prijs ik U, ik zegen, o Heer, uw wondre wegen.

10 Stil gebed Votum en groet

11 Psalm 78: 1 en 2 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. Verborgenheden wil ik openbaren, een van oudsher ons doorgegeven mare, roemrijke daden door de Heer volbracht, zijn grote wondren en zijn grote kracht.

12 Psalm 78: 1 en 2 Laat ons wat onze vaderen vertelden doorgeven en aan onze kindren melden. 't Getuigenis aan Israël geschonken, het heil dat van de hemel heeft geklonken, het is een licht dat ons ten leven leidt, - ons en al wie door ons wordt ingewijd.

13 Gebed

14 Schriftlezing Psalm 71: 1 -18

15 1 Bij u, Heer, schuil ik, maak mij nooit te schande, 2 red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te hulp. 3 Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent u.

16 4 Mijn God, bevrijd mij uit de hand van schurken, uit de greep van wrede onderdrukkers. 5 U bent mijn enige hoop, Heer, mijn God, van jongs af vertrouw ik op u.

17 6 Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de moederschoot was u het die mij droeg, u wil ik altijd loven. 7 Voor velen ben ik een teken, u bent mijn veilige schuilplaats. 8 Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister.

18 9 Verstoot mij niet nu ik oud word, verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt. 10 Mijn vijanden spreken over mij, ze loeren op mij en spannen samen, 11 ze zeggen: ‘God heeft hem verlaten, jaag hem op, grijp hem, niemand die hem redt.’

19 12 God, blijf niet ver van mij, mijn God, kom mij haastig te hulp, 13 laat mijn tegenstanders van schaamte bezwijken, wie mijn ongeluk zoeken, met schande worden bedekt.

20 14 Ik blijf naar u uitzien, altijd, u lof brengen, meer en meer
14 Ik blijf naar u uitzien, altijd, u lof brengen, meer en meer. 15 Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid, van uw reddende daden, dag aan dag, hun aantal kan ik niet tellen. 16 Spreken zal ik over uw macht, Heer, mijn God, de rechtvaardigheid roemen van u alleen.

21 17 God, u onderwees mij van jongs af aan, en steeds nog vertel ik uw wonderen. 18 Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van uw arm.

22 Het vijfde gebod Naar zondag 39 Uit “Wegwijzer naar Christus”
Het vijfde gebod Naar zondag 39 Uit “Wegwijzer naar Christus”. Tekst: Dr. H. van ’t Veld. Melodie gezang 460.

23 Het vijfde gebod (naar zondag 39): 1 en 2
Eer uw ouders, overheden, volg hen in gehoorzaamheid, geef hen uw genegenheden, blijf hen trouw te aller tijd. Eer uw vader, eer uw moeder, dan is zegen u bereid.

24 Het vijfde gebod (naar zondag 39): 1 en 2
Volg hen, ondanks uw gebreken, in hun goede straf en leer. Weet dat hun gezag betekent, dat God Zelf u zo regeert. Eer wie over u gesteld zijn, toon hun uw respect steeds weer.

25 Preek met het thema Eer uw vader en uw moeder.

26

27 Gij zult uw ouders eer betonen, opdat uw Heer, die eeuwig leeft,
De Tien Geboden: 7 Gij zult uw ouders eer betonen, opdat uw Heer, die eeuwig leeft, u vele dagen zal doen wonen in ’t land dat Hij, uw God, u geeft. Uit: Gereformeerd Kerkboek. Melodie psalm 140.

28 Gebeden

29 Kerkjeugd en Onderwijs Emeritikas ===========================
Collectes Kerkjeugd en Onderwijs Emeritikas =========================== Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs houden contact met de landelijke CG jeugdorganisaties en met andere, en steunen het studentenwerk van IFES-Nederland. De emeritikas verzorgt de pensioenvoorziening van de predikanten.

30 Apostolische geloofsbelijdenis Ontleend aan de website van de NGK Assen. Tekst: Casper Kollsbergen. Melodie: gezang 429 of 297.

31 Apostolische geloofsbelijdenis: 1, 2, 3 en 4
‘k Geloof in God – Hij is de Vader, almachtig Koning op zijn troon, Schepper van hemel en van aarde – en in zijn eengeboren Zoon, die ik als mijn Verlosser eer, in Jezus Christus, onze Heer.

32 Apostolische geloofsbelijdenis: 1, 2, 3 en 4
die, van de Heilge Geest ontvangen, als mens geboren uit een maagd, onder Pilatus heeft geleden, door onze schuld werd aangeklaagd, stierf aan het kruis, lag in het graf, tot in de dood daalde Hij af.

33 Apostolische geloofsbelijdenis: 1, 2, 3 en 4
‘k Geloof dat Hij ten derde dage weer opgestaan is uit de dood, is naar de hemel opgevaren, zit aan de rechterhand van God, vanwaar Hij met bazuingeschal eenmaal ten oordeel komen zal.

34 Apostolische geloofsbelijdenis: 1, 2, 3 en 4
Ook wordt de Geest door mij beleden, ‘k Geloof een kerk die God ons geeft, ware gemeenschap van de heilgen, dat God mijn zonden steeds vergeeft, mijn lichaam van de dood bevrijdt en dat ik leef in eeuwigheid.

35 Zegen te beantwoorden met

36 Dinsdag vastenavond Woensdag aswoensdag


Download ppt "Zondag 10 februari middagdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google