De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

in/bij deze middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "in/bij deze middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 in/bij deze middagdienst.
WELKOM in/bij deze middagdienst.

2 Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne
Welkom en mededelingen Zingen psalm 37 : 10 en 11 Stil gebed Votum en groet Zingen psalm 9 : 1, 6 en 7 Gebed Bijbellezing Genesis 4 : 1 – 16 Zingen ‘Het zesde gebod’

3 Orde van de dienst (2 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne
Preek (over het zesde gebod) Zingen ‘De Tien Geboden’ Gebeden Collecten Zingen psalm 72 : 1 Geloofsbelijdenis Zingen psalm 72 : 7 Zegen

4 Voor meer informatie: Het mededelingenblad; Anne Geurtsen; Margriet de Hoop; Aaldert van der Vegt; Cors Visser.

5 dat hij de juiste weg gaat,
Spreuk van de week Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert naar goede raad. (Uit: Spreuken van koning Salomo 12 : 15)

6 Volgende week zondagochtend
om uur een gezamenlijke dienst met de leden van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Utrecht (Centrum) in de Rehobothkerk (Briljantlaan).

7 Welkom en mededelingen

8 Wijs spreekt de man die leeft naar Gods geboden,
Psalm 37 : 10 en 11 Wijs spreekt de man die leeft naar Gods geboden, wiens mond Gods wetten handhaaft, onverkort. God richt zijn hart, meer heeft hij niet van node. God steunt zijn voet, dat hij niet nederstort. Al zoekt de goddeloze hem te doden, God laat niet toe dat Hij geoordeeld wordt.

9 God schenkt het land aan wie zijn weg bewaren.
Psalm 37 : 10 en 11 God schenkt het land aan wie zijn weg bewaren. Zie en verblijd u om der bozen val. Ik zag een grootvorst der geweldenaren, hoe hij zich breed maakte met voos gebral. Maar toen ik opkeek was hij heengevaren. Ik zocht hem nog, maar ik vond niemendal.

10 Stil gebed Votum en groet

11 Met heel mijn hart zing ik uw eer, prijs ik uw wonderwerken, HEER.
Psalm 9 : 1, 6 en 7 Met heel mijn hart zing ik uw eer, prijs ik uw wonderwerken, HEER. Ik wil mij in uw naam verblijden, U, hoogste God, mijn psalmen wijden.

12 Psalmzingt Hem die in Sion woont! Meldt alle volken hoe Hij troont:
Psalm 9 : 1, 6 en 7 Psalmzingt Hem die in Sion woont! Meldt alle volken hoe Hij troont: geen arme die vergeefs zal smeken, geen bloedschuld die Hij niet zal wreken.

13 HEER, die mij haten zijn mijn dood.
Psalm 9 : 1, 6 en 7 HEER, die mij haten zijn mijn dood. Geef mij toch uitkomst uit de nood, geef mij een ingang der genade, dat ik mag zingen van uw daden.

14 Gebed

15 De lezing uit de Bijbel is Genesis 4 : 1 – 16
volgens de Nieuwe BijbelVertaling.

16 3 Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had geoogst.
Genesis 4 1 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER, ‘zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’ 2 Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. 3 Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had geoogst.

17 Genesis 4 4 Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer op, 5 maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. 6 De HEER vroeg hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker?

18 Genesis 4 7 Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ 8 Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood.

19 Genesis 4 9 Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet, ‘antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’ 10 ‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt.

20 13 Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar.
Genesis 4 11 Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. 12 Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’ 13 Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar.

21 Genesis 4 14 U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’ 15 Maar de HEER beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan.

22 Genesis 4 16 Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden.

23 God eist, dat door gebaar of woord ik nooit mijn naaste zal onteren,
‘Het zesde gebod’ : 1 en 2 God eist, dat door gebaar of woord ik nooit mijn naaste zal onteren, hem niet zal haten of bezeren, noch vol van wraak hem wreed vermoord. En Hij verbiedt dat ik mijn leven onnodig blootstel aan gevaar. Dus draagt de overheid het zwaard, weert elke aanslag op het leven.

24 Jaloersheid, haat en toorn en wraak zij zijn de wortel van het doden
‘Het zesde gebod’ : 1 en 2 Jaloersheid, haat en toorn en wraak zij zijn de wortel van het doden en worden door God ook verboden: Hij heeft de mens niet zo gemaakt. Als ik mijn naaste zal beminnen met liefde die voor scha behoedt en doe ook aan mijn vijand goed, gaat de vervulling echt beginnen.

25 Preek (over het zesde gebod)

26 Uit de Heidelbergse Catechismus,
zondag 40: 105. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste niet met gedachten, woorden of gebaren, en nog veel minder door daden, hetzij zelf, hetzij door tussen-komst van anderen, onteer, haat, kwets of dood; maar dat ik alle wraakzucht afleg, ook mijzelf geen kwaad doe en moedwillig in gevaar begeef. De overheid draagt dan ook het zwaard om doodslag tegen te gaan.

27 Uit de Heidelbergse Catechismus,
zondag 40: 106. Maar in dit gebod gaat het toch alleen over de doodslag? Door de doodslag te verbieden leert God ons ook dat Hij de wortel van de doodslag, zoals afgunst, haat, toorn en wraakzucht, verafschuwt en dat dit alles voor Hem als doodslag geldt.

28 Uit de Heidelbergse Catechismus,
zondag 40: 107. Is het dan genoeg als wij onze naaste, zoals gezegd, niet doden? Neen, door afgunst, haat en toorn te verbieden, gebiedt God onze naaste lief te hebben als onszelf en hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid te bewijzen, zoveel mogelijk te voorkomen wat hem schaden kan en zelfs onze vijanden goed te doen.

29

30

31 Gij zult niet doodslaan en niet haten
‘De Tien Geboden’ : 8 Gij zult niet doodslaan en niet haten de mens, die God geschapen heeft. Nooit mag de liefde u verlaten. Doe goed aan hem die naast u leeft.

32 Gebeden

33 Er wordt gecollecteerd voor:
de emeritikas. de (Singel)kerk. De collecte voor de emeritikas betreft de oudedagsvoorziening voor predikanten. Ook predikantsweduwen en –wezen en langdurig zieke predikanten krijgen een uitkering uit de emeritikas.

34 Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid
Psalm 72 : 1 Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan 's konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid. Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuvlen top. Hij zal geweldenaars vertreden, maar armen richt Hij op.

35 zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
Geloofsbelijdenis (1) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

36 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel,
Geloofsbelijdenis (2) is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

37 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, algemene,
Geloofsbelijdenis (3) Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

38 Laat ons de grote naam bezingen van Hem die Isrel leidt,
Psalm 72 : 7 Laat ons de grote naam bezingen van Hem die Isrel leidt, want Hij alleen doet grote dingen, zijn roem vervull' de tijd. Looft God de HEER, Hij openbaarde zijn wonderen, zijn eer. Zijn heerlijkheid vervult de aarde. Ja, amen, looft de HEER.

39 Zegen, te beantwoorden met:

40 Kerkdiensten volgende week: 09.30 uur Rehobothkerk (Briljantlaan);
17.00 uur Singelkerk. Beide diensten met ds. H. de Bruijne als voorganger.


Download ppt "in/bij deze middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google