De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 23 maart 2014 middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 23 maart 2014 middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 23 maart 2014 middagdienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger: ds. K.T. de Jonge (Nieuwegein)
Ouderling: Wilhelm van Eeken Organist: Wim Brunsveld

3 Gezang 480: 1, 2 en 5 Psalm 95: 1, 2 en 3 Psalm 72: 1, 2, 3, 4, 5 en 7 Gezang 442: 1, 2, 3 en 4 Geloofsbelijdenis Matteüs 22: 15 – 22 Romeinen 13: 1 – 7 1 Petrus 2: 11 – 17

4 Welkom en mededelingen

5 1 Gij hebt, o Vader van het leven, de aarde aan de mens gegeven,
Gezang 480: 1, 2 en 5 1 Gij hebt, o Vader van het leven, de aarde aan de mens gegeven, het land, de zee is zijn domein. Gij hebt hem aan het woord doen komen om tussen werk'lijkheid en dromen getuige van uw Geest te zijn.

6 2 Uw wijsheid en uw welbehagen bepalen 's mensen levensdagen
Gezang 480: 1, 2 en 5 2 Uw wijsheid en uw welbehagen bepalen 's mensen levensdagen en wijzen hem zijn woonplaats aan. Hij is ten prooi aan duizend vrezen, toch mag hij vrij en veilig wezen en heersen over het bestaan.

7 5 O God, wij bouwen als ontheemden, wij wonen en wij blijven vreemden,
Gezang 480: 1, 2 en 5 5 O God, wij bouwen als ontheemden, wij wonen en wij blijven vreemden, bestemd voor hoger burgerrecht. Wil ons, o Koning der getijden, een woning in de stad bereiden waar Gij het fundament van legt.

8 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

9 1 Steekt nu voor God de loftrompet, Hem die ons in de vrijheid zet.
Psalm 95: 1, 2 en 3 1 Steekt nu voor God de loftrompet, Hem die ons in de vrijheid zet. Komt voor zijn aanschijn met verblijden. Brengt Hem de dank van al wat leeft, Hem, die ons heil gegrondvest heeft. Viert Hem, de koning der getijden.

10 2 Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan, de goden zijn Hem onderdaan;
Psalm 95: 1, 2 en 3 2 Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan, de goden zijn Hem onderdaan; de hoge bergen houdt Hij staande. Het hart der aard' is in zijn hand. Hij riep de zee, Hij schiep het land. Hij is het, die de weg ons baande.

11 3 Komt, werpen wij ons voor den Heer
Psalm 95: 1, 2 en 3 3 Komt, werpen wij ons voor den Heer die ons gemaakt heeft biddend neer, wij, die het volk zijn van zijn weide. Want onze God, Hij gaat ons voor, Hij trekt met ons de diepte door. Zijn hand zal ons als schapen leiden.

12 Gebed Gebed

13 We lezen nu uit de Nieuwe Bijbelvertaling:
Matteüs 22: 15 – 22 Romeinen 13: 1 – 7 1 Petrus 2: 11 – 17

14 Debat met farizeeën, herodianen en sadduceeën
Matteüs 22: 15 – 22 Debat met farizeeën, herodianen en sadduceeën 15 Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. 16 Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal herodianen naar hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God.

15 Matteüs 22: 15 – 22 We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen. 17 Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?’ 18 Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, huichelaars? 19 Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een denarie aan. 20 Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’

16 Matteüs 22: 15 – 22 21 Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ 22 Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg.

17 1 Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid
Psalm 72: 1 en 2 1 Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan 's konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid. Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuvlen top. Hij zal geweldenaars vertreden, maar armen richt hij op.

18 2 Zolang de zon des daags zal rijzen, de maan schrijdt door de nacht,
Psalm 72: 1 en 2 2 Zolang de zon des daags zal rijzen, de maan schrijdt door de nacht, moet al het volk hem eer bewijzen, hem loven elk geslacht. Hij moge mild zijn als de regen, het land tot lafenis. Vrede zal bloeien allerwegen, totdat geen maan meer is.

19 Romeinen 13: 1 – 7 13 1 Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. 2 Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af. 3 Wie doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben?

20 Romeinen 13: 1 – 7 Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen, 4 want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God, en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn. 5 U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw geweten.

21 Romeinen 13: 1 – 7 6 Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. 7 Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.

22 3 Heerse van zee tot zee zijn vrede, van land tot land zijn lof,
Psalm 72: 3 en 4 3 Heerse van zee tot zee zijn vrede, van land tot land zijn lof, de volken zullen tot hem treden, zijn vijand likt het stof. Tarsis en Scheba' s verre stranden, brengt hem uw overvloed. Gij koningen van alle landen, valt deze heer te voet.

23 4 Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei.
Psalm 72: 3 en 4 4 Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei. Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij. Hij helpt, met hun bestaan bewogen, die zijn in vrees verward. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij draagt hen in zijn hart.

24 1 Petrus 2: 11 – 17 De goede levenswandel 11 Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. 12 Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.

25 1 Petrus 2: 11 – 17 13 Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit, 14 en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. 15 God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert.

26 1 Petrus 2: 11 – 17 16 Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. 17 Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.

27 5 Leve de koning in ons midden, geef hem Arabisch goud.
Psalm 72: 5 en 7 5 Leve de koning in ons midden, geef hem Arabisch goud. Laten wij daaglijks voor hem bidden, nu hij de scepter houdt. Het veld zal blinken van het koren. Men zal het als een woud zelfs op de bergen ruisen horen, het ganse land is goud.

28 7 Laat ons de grote naam bezingen van Hem die Isrel leidt,
Psalm 72: 5 en 7 7 Laat ons de grote naam bezingen van Hem die Isrel leidt, want Hij alleen doet grote dingen, zijn roem vervull' de tijd. Looft God de Heer, Hij openbaarde zijn wonderen, zijn eer. Zijn heerlijkheid vervult de aarde. Ja, amen, looft de Heer.

29 De tekst voor de preek is Matteüs 22: 21
21 Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’

30 Preek Preek

31 en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede.
Gezang 442: 1, 2, 3 en 4 1 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

32 sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen.
Gezang 442: 1, 2, 3 en 4 2 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.

33 3 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart,
Gezang 442: 1, 2, 3 en 4 3 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt.

34 met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen.
Gezang 442: 1, 2, 3 en 4 4 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

35 Gebeden Gebeden

36 Er zal nu worden gecollecteerd. De collecten zijn bestemd voor:
Theologische Universiteit Kerk

37 zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

38 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel,
Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

39 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

40 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

41 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 23 maart 2014 middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google