De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 18 mei 2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 18 mei 2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 18 mei 2014 morgendienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst.
Voorganger: Kand. Drs. J.P. Rozema Ouderling: Wilhelm van Eeken Organist: Wim Brunsveld

3 Efeziërs 3:14-21 (HSV) Psalm 122: 1, 2 (Oude Berijming)
Gez. 182: 1, 2, 3, 6 Psalm 40: 1, 3 Gez. 461: 2, 6, 1 Preek: Gemeente, vol van Gods heerlijkheid Opw. 488 Schriftberijming 26: 1, 4, 5 Efeziërs 3:14-21 (HSV)

4 Welkom en mededelingen

5 Psalm 122: 1, 2 (Oude Berijming)
1. Ik ben verblijd, wanneer men mij Godvruchtig opwekt: "Zie wij staan Gereed, om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons, en doe als wij." Jeruzalem, dat ik bemin; Wij treden uwe poorten in;

6 Psalm 122: 1, 2 (Oude Berijming)
Daar staan, o Godsstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, Wel saam gevoegd: wie haar beschouwt, Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.

7 Psalm 122: 1, 2 (Oude Berijming)
2. De stammen, naar Gods Naam genoemd, Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt Naar d'ark, die van Gods gunst getuigt, Waar elk Zijn Naam belijdt en roemt; Want d' acht’bre zetel van 't gericht, Is daar voor Davids huis gesticht,

8 Psalm 122: 1, 2 (Oude Berijming)
De rechterstoelen staan daar binnen. Bidt, met een algemene stem, Om vrede voor Jeruzalem. Het ga hun wel, die u beminnen.

9 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

10 1. Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood,
Gezang 182: 1, 2, 3, 6 1. Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood, Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood, Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

11 2. Gij die alles hebt gedragen al de haat en al de hoon,
Gezang 182: 1, 2, 3, 6 2. Gij die alles hebt gedragen al de haat en al de hoon, die beschimpt wordt en geslagen, Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, als de minste mens gebonden, aangeklaagd om onze zonde. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

12 3. Die gewillig waart ten dode, in het duister van de pijn
Gezang 182: 1, 2, 3, 6 3. Die gewillig waart ten dode, in het duister van de pijn U ten offer hebt geboden, hoe verlaten moet Gij zijn, troosteloos aan 't kruis gehangen opdat wij uw troost ontvangen. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

13 6. Dank zij U, o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan,
Gezang 182: 1, 2, 3, 6 6. Dank zij U, o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan, die Uzelf ons hebt gegeven ons in alles bijgestaan, dank voor wat Gij hebt geleden, in uw kruis is onze vrede. Voor uw angst en diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn.

14 De geboden Exodus 20 Matteüs 22 Stil gebed Votum en groet

15 1 Toen sprak God deze woorden: 2 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. 3 Vereer naast mij geen andere goden. 4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.

16 5 Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 6 maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

17 7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. 8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen.

18 11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. 12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

19 13 Pleeg geen moord. 14 Pleeg geen overspel. 15 Steel niet
13 Pleeg geen moord. 14 Pleeg geen overspel. 15 Steel niet. 16 Leg over een ander geen vals getuigenis af. 17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’

20 Samenvatting, uit Matteüs 22: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

21 1. Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht,
Psalm 40: 1, 3 1. Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht, Hij heeft gehoord naar mijn gebed, mij uit de modderpoel gered, mijn voet weer op een vaste grond gebracht. Hij heeft mij doen herleven, mij in de mond gegeven

22 een nieuw lied tot zijn eer. Laat ieder die het zag,
Psalm 40: 1, 3 een nieuw lied tot zijn eer. Laat ieder die het zag, stil zijn van diep ontzag en hopen op de Heer.

23 3. Het is geen offervuur wat U behaagt,
Psalm 40: 1, 3 3. Het is geen offervuur wat U behaagt, Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor en zelf ontsluit Gij mij het oor: Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd. Mijn God, ik draag uw wetten, om op uw wil te letten,

24 Het boek schrijft over mij. Gij hoordet hoe ik zei;
Psalm 40: 1, 3 gedurig bij mij om. Het boek schrijft over mij. Gij hoordet hoe ik zei; "O Here, zie, ik kom!"

25 Gebed Gebed

26 We lezen uit de Herziene Statenvertaling: Efeziërs 3: 14-21
Schriftlezing We lezen uit de Herziene Statenvertaling: Efeziërs 3: 14-21 De lezing wordt verzorgd door Els Veurink-Geurtsen

27 15 naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,
Efeziërs 3: 14-21 14 Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 15 naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent,

28 opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God
Efeziërs 3: 14-21 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God

29 Efeziërs 3: 14-21 20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

30 2 O wond’re liefd', o wijsheid Gods, toen zond' ons 't licht benam,
Gezang 461: 2, 6, 1 2 O wond’re liefd', o wijsheid Gods, toen zond' ons 't licht benam, hebt Gij 't verlossend pad gebaand: een tweede Adam kwam.

31 6 In het verborg'ne van de hof, aan 't kruis in stervensnood,
Gezang 461: 2, 6, 1 6 In het verborg'ne van de hof, aan 't kruis in stervensnood, heeft Hij aan ons de weg geleerd door lijden en door dood.

32 1 O hoogt' en diepte, looft nu God, aanbidt zijn heiligheid!
Gezang 461: 2, 6, 1 1 O hoogt' en diepte, looft nu God, aanbidt zijn heiligheid! Zijn woord werd nimmer nog gepeild, zijn weg is majesteit.

33 De kinderen gaan nu naar de bijbelklas.
Er zal verteld worden over: ‘Mordechai gehaat en geëerd.’ (Ester 5:9-6:14)

34 vol van Gods heerlijkheid’
Verkondiging ‘Gemeente, vol van Gods heerlijkheid’ Preek

35 Efeziërs 3 16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

36 Gemeente, vol van Gods heerlijkheid
Door de kracht van de Heilige Geest Zichtbaar in de liefde tot de Zoon Gericht op de eer van de Vader

37 Gemeente, vol van Gods heerlijkheid Door de kracht van de Heilige Geest
16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

38 Gemeente, vol van Gods heerlijkheid Zichtbaar in de liefde tot de Zoon
16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

39 Gemeente, vol van Gods heerlijkheid Gericht op de eer van de Vader
16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

40 Gemeente, vol van Gods heerlijkheid
Door de kracht van de Heilige Geest Zichtbaar in de liefde tot de Zoon Gericht op de eer van de Vader

41 Opwekking 488 – de kracht van Uw liefde
Heer, ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer, ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

42 Opwekking 488 – de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde

43 Opwekking 488 – de kracht van Uw liefde
Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

44 Opwekking 488 – de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde. 2x

45 Dankzegging en voorbeden

46 De kinderen komen terug uit de bijbelklas.
Collecte De kinderen komen terug uit de bijbelklas. We staan onze gaven af voor: Werelddiaconaat Emeritikas

47 1. Wij mogen tot Gods woning gaan, vrijmoedig binnentreden,
Schriftberijming 26: 1, 4, 5 1. Wij mogen tot Gods woning gaan, vrijmoedig binnentreden, want Christus heeft de weg gebaand, Hij heeft voor ons geleden. Hij is het die ons volgen doet. Verzoend door zijn vergoten bloed is al wat wij misdeden.

48 4. Laat ons belijden deze hoop, van twijfel zij geen sprake,
Schriftberijming 26: 1, 4, 5 4. Laat ons belijden deze hoop, van twijfel zij geen sprake, want God vervult wat Hij belooft, men kan er staat op maken. Elk spoor' de ander in de strijd tot liefde aan, tot dienstbaarheid, tezamen biddend, wakend.

49 5. Laat ons zo Gods gemeente zijn, trouw in zijn naam vergaderd.
Schriftberijming 26: 1, 4, 5 5. Laat ons zo Gods gemeente zijn, trouw in zijn naam vergaderd. De tijd snelt haastig naar zijn eind, de grote dag komt nader. Laat luider onze roep zijn: kom, o Zoon, leid ons naar 't heiligdom, het huis van onze Vader.

50 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

51 Vanmiddag begint de dienst om 17. 00 uur
Vanmiddag begint de dienst om uur. In deze dienst gaat kandidaat J.P. Rozema, uit Nieuwerkerk voor. Thema: Liefde kent geen vrees n.a.v.: 1 Joh.4:7-5:3


Download ppt "Zondag 18 mei 2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google