De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagmiddag 11 augustus 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagmiddag 11 augustus 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Zondagmiddag 11 augustus 2013

2 in/bij deze gezamenlijke middagdienst.
WELKOM in/bij deze gezamenlijke middagdienst.

3 Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. K.T. de Jonge
Welkom en mededelingen Zingen gezang 446 Stil gebed Votum en groet Zingen Evangelische Liedbundel 230 Gebed Bijbellezing 1 Samuël 24 Zingen psalm 27 : 6 en 7

4 Orde van de dienst (2 van 2) Voorganger ds. K.T. de Jonge
Verkondiging (n.a.v. 1 Samuël 24 : 5 - 7) Zingen psalm 130 : 1, 3 en 4 Voorbeden en dankzeggingen Collecten Zingen gezang 255 : 1, 2 en 3 Geloofsbelijdenis Zingen gezang 255 : 4 Zegen

5 wie goede raad ter harte neemt,
Spreuk van de week Betweters maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt, is wijs. (Uit: Spreuken van koning Salomo 13 : 10)

6 Gemeenteweekend 2013 Thema: ‘Vredestichters’. Vrijdagavond 13 en zaterdag 14 september 2013. Koetshuis van Youth for Christ in Driebergen. Aanmelden s.v.p. bij Marleen Marsman, Maria Rugenstein of Wouter Roorda.

7 Welkom en mededelingen

8 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor,
Gezang 446 : 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor, uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor;

9 uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst,
Gezang 446 : 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst, die onze dood en zonde deelt en onze vrees verdrijft.

10 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet,
Gezang 446 : 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet, mijn priester die mijn schuld ontbindt, mijn weg waarop ik treed;

11 al wat ik doe, al wat ik wil, het is te zwak, te koud,
Gezang 446 : 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 al wat ik doe, al wat ik wil, het is te zwak, te koud, maar sterk en vurig wordt de ziel wanneer zij U aanschouwt.

12 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, een zon diep in de nacht,
Gezang 446 : 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, een zon diep in de nacht, roep ik uw nadering reeds uit omdat ik U verwacht.

13 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor,
Gezang 446 : 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor, als ik van alles scheiden moet gaat nog die naam mij voor.

14 O naam, eeuwige ademtocht, een sterveling ben ik,
Gezang 446 : 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 O naam, eeuwige ademtocht, een sterveling ben ik, als eens mijn eigen adem stokt dan draagt mij uw muziek.

15 Stil gebed Votum en groet

16 © Maranatha! Music/Universal Songs (met toestemming van CCLicentie) Oorspr. titel: You are my hiding place

17 Gebed

18 De lezing uit de Bijbel is 1 Samuël 24
(volgens de Nieuwe BijbelVertaling).

19 1 Samuël 24 1 David trok zich met zijn mannen terug in de rotsholen in de buurt van Engedi. 2/3 Toen Saul bij terugkeer van zijn veldtocht tegen de Filistijnen hoorde dat David zich in de woestijn bij Engedi bevond, koos hij drieduizend van de beste mannen van Israël uit en ging met hen in het rotsachtige gebied waar de steenbokken leven, op zoek naar David en zijn mannen.

20 1 Samuël 24 4 Onderweg kwam hij langs een spelonk die door een muurtje was afgeschermd. Daar ging hij naar binnen en hurkte neer om zijn behoefte te doen. En juist achter in die spelonk hadden David en zijn mannen zich verstopt.

21 1 Samuël 24 5 Davids mannen zeiden tegen hem: ‘Dit is je kans! Dit is het moment waar de HEER op doelde toen hij zei: “Ik zal je vijand aan je uitleveren; je kunt met hem doen wat je goeddunkt.”’ David stond op en sneed stilletjes een reep van Sauls mantel af. 6 Zijn hart bonsde ervan,

22 1 Samuël 24 7 en hij zei tegen zijn mannen: ‘De HEER verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de HEER zelf als koning aangewezen.’ 8 Zo maande David zijn mannen tot kalmte en weerhield hij ze ervan om Saul te overvallen. Saul was opgestaan en weer naar buiten gegaan.

23 1 Samuël 24 9 Nu haastte ook David zich naar buiten en riep hem achterna: ‘Mijn heer en koning!’ Toen Saul omkeek, knielde David neer, boog diep voorover 10 en zei: ‘Waarom schenkt u gehoor aan de mensen die beweren dat ik u kwaad wil doen?

24 1 Samuël 24 11 Vandaag hebt u aan den lijve kunnen ondervinden dat de HEER u in die spelonk aan mij had overgeleverd. Ze zeiden dat ik u moest vermoorden, maar ik was met u begaan en ik zei bij mezelf dat ik mijn hand niet tegen mijn heer moest opheffen, omdat u immers de gezalfde van de HEER bent.

25 1 Samuël 24 12 Kijk zelf maar, vader, hier heb ik een stuk van uw mantel; ik heb een reep van uw mantel afgesneden, maar ik heb u niet vermoord. Ziet u wel dat ik niets kwaads of verkeerds tegen u in de zin heb? Ik heb u niets misdaan, maar u jaagt me op en staat me naar het leven.

26 1 Samuël 24 13 Laat de HEER beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat en laat de HEER mij op u wreken; ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. 14 Zoals het oude spreekwoord luidt: Slechte mensen, slechte daden. Nee, ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. 15 Tegen wie is de koning van Israël eigenlijk uitgerukt? Op wie maakt u jacht? Een dode hond, een nietige vlo!

27 1 Samuël 24 16 De HEER zal uitspraak doen en beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. Hij zal mijn zaak onderzoeken en verdedigen en mij recht verschaffen tegenover u.’ 17 Nadat David was uitgesproken, vroeg Saul: ‘Is het jouw stem die ik daar hoor, David, mijn zoon?’ Toen barstte hij in tranen uit

28 1 Samuël 24 18 en zei: ‘Jij staat meer in je recht dan ik, want jij hebt kwaad met goed vergolden. 19 Je hebt zojuist getoond dat je het goed met me voorhebt: de HEER had me aan jou uitgeleverd, en toch heb je me niet gedood. 20 Wie laat ooit zijn vijand gaan als hij hem op zijn weg vindt? Moge de HEER je belonen voor wat je vandaag voor mij hebt gedaan.

29 1 Samuël 24 21 Nu weet ik zeker dat jij koning zult worden en dat je het koningschap van Israël vast in handen zult houden. 22 Maar zweer me bij de HEER dat je mijn nakomelingen niet zult uitroeien, zodat mijn naam binnen de familie behouden blijft.’ 23 David zwoer wat Saul van hem vroeg. Toen ging Saul terug naar huis en David en zijn mannen trokken weer de bergen in.

30 Wijs mij de wegen die ik zal betreden,
Psalm 27 : 6 en 7 Wijs mij de wegen die ik zal betreden, maak nu de paden effen voor mijn voet. Als mij benauwt een drieste leugenrede, leer mij de woorden die ik zeggen moet. O geef mij aan mijn lasteraars niet prijs, als zij mij kwellen met een vals bewijs. Mijn God, zij blazen nijd en snuiven haat: wees Gij de helper die mij niet verraadt.

31 O als ik niet met opgeheven hoofde
Psalm 27 : 6 en 7 O als ik niet met opgeheven hoofde zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! O als ik van zijn goedheid niet geloofde, dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! Hij is getrouw, de bron van alle goed! Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, wacht op den HEER en houd u onversaagd.

32 Verkondiging naar aanleiding van 1 Samuël 24 : 5 – 7 met als thema Wachten op God.

33 1 Samuël 24 5 Davids mannen zeiden tegen hem: ‘Dit is je kans! Dit is het moment waar de HEER op doelde toen hij zei: “Ik zal je vijand aan je uitleveren; je kunt met hem doen wat je goeddunkt.”’ David stond op en sneed stilletjes een reep van Sauls mantel af. 6 Zijn hart bonsde ervan, 7 en hij zei tegen zijn mannen: ‘De HEER verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de HEER zelf als koning aangewezen.’

34 Uit diepten van ellende roep ik tot U, o HEER.
Psalm 130 : 1, 3 en 4 Uit diepten van ellende roep ik tot U, o HEER. Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer. O laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed. Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, red!

35 Ik heb mijn hoop gevestigd op God den HEER die hoort.
Psalm 130 : 1, 3 en 4 Ik heb mijn hoop gevestigd op God den HEER die hoort. Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord. Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

36 Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit!
Psalm 130 : 1, 3 en 4 Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! De HEER is vast besloten tot goedertierenheid! Hoort aan de goede tijding: Hij geeft in zijn geduld aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.

37 Voorbeden en dankzeggingen

38 Geestelijke verzorging varenden (zie hierna). (Singel)kerk.
Er wordt gecollecteerd voor: Geestelijke verzorging varenden (zie hierna). (Singel)kerk. Varende kerkleden (zowel binnenvaart als zeevaart) hebben een beperkt contact met hun thuisgemeenten. Daarom is ds. H. van der Ham aangesteld voor het verlenen van pastoraat aan schippers (en hun gezinnen). Ook aan andere varenden verleent hij hulp. Daarnaast gaat hij voor in Nederlandse kerkdiensten in Duitsland, speciaal bedoeld voor varenden.

39 eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drieeenge in zijn troon.
Gezang 255 : 1, 2 en 3 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drieeenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drieeenge in zijn troon!

40 Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt,
Gezang 255 : 1, 2 en 3 Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

41 Ere zij de Heer der englen, ere zij de Heer der kerk,
Gezang 255 : 1, 2 en 3 Ere zij de Heer der englen, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk!

42 Geloofsbelijdenis (1 van 3)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

43 Geloofsbelijdenis (2 van 3)
is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

44 Geloofsbelijdenis (3 van 3)
Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

45 Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer,
Gezang 255 : 4 Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

46 Zegen, te beantwoorden met:

47 Kerkdiensten volgende week zondag:
09.30 uur Jeruzalemkerk. 10.00 uur Singelkerk. 17.00 uur Jeruzalemkerk (gezamenlijke dienst).


Download ppt "Zondagmiddag 11 augustus 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google