De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Boven denken, boven dromen” Gezang 399: 3 Gezang 399: 6

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Boven denken, boven dromen” Gezang 399: 3 Gezang 399: 6"— Transcript van de presentatie:

1 “Boven denken, boven dromen” Gezang 399: 3 Gezang 399: 6
Zondag 3 juni 2012 Gezang 399: 1 en 2 Psalm 33: 1, 2, 4 en 8 Psalm 40: 2 “Boven denken, boven dromen” Gezang 399: 3 Gezang 399: 6 Schriftlezing: Psalm 33

2 Welkom in deze dienst. Voorganger: ds. H. de Bruijne Ouderling: Wouter Roorda Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen

4 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Gezang 399: 1 en 2 Wij loven U, o God, belijden U als Heer. Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen, onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

5 U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer,
Gezang 399: 1 en 2 U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer, profeten, martelaars vermelden daar uw eer. Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden, in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden. Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen, onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meêdogen!

6 Stil gebed Votum en groet

7 Psalm 33: 1, 2, 4 en 8 Komt nu met zang en roert de snaren, gij volk, dat leeft van ’s HEREN recht. Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen een lofzang in de mond gelegd. Word’ als nooit tevoren door wie Hem behoren ’t feestlied ingezet! Meldt de blijde mare bij de klank der snaren, steekt de loftrompet.

8 Psalm 33: 1, 2, 4 en 8 Zingt al wie leeft van Gods genade, want waarheid is al wat Hij zegt. Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, op liefde rust zijn heilig recht. Die zich openbaarde overal op aarde, alles spreekt van Hem. Heemlen hoog verheven, vol van blinkend leven, schiep Hij door zijn stem.

9 Psalm 33: 1, 2, 4 en 8 Wat ook de volkeren beramen, Hij slaat het stuk met sterke hand. Hij zal hun trots beraad beschamen, zijn raadsbesluit houdt eeuwig stand. Heel het mensenleven, aller volken streven rust in Gods beleid. Zalig die Hem eren, ’t volk, het erf des HEREN, nu en voor altijd.

10 Psalm 33: 1, 2, 4 en 8 Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heilge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde uwe liefd’ ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten nu en voor altijd.

11 Gebed Gebed

12 We lezen uit De Nieuwe Bijbelvertaling Psalm 33

13 Psalm 33 1 Juich, rechtvaardigen, voor de HEER, de oprechten moeten hem loven. 2 Huldig de HEER bij de klank van de lier, speel voor hem op de tiensnarige harp. 3 Zing voor hem een nieuw lied, speel en zing met overgave.

14 Psalm 33 4 Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar. 5 Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.

15 Psalm 33 6 Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren. 7 Hij verzamelt het zeewater en sluit het in, hij bergt de oceanen in schatkamers weg.

16 8 Laat heel de aarde vrezen voor de HEER,
Psalm 33 8 Laat heel de aarde vrezen voor de HEER, en wie de wereld bewonen hem duchten, 9 want hij sprak en het was er, hij gebood en daar stond het.

17 Psalm 33 10 De HEER doet de plannen van volken teniet, hij verijdelt wat naties beramen, 11 maar het plan van de HEER houdt eeuwig stand, wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht.

18 Psalm 33 12 Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, de natie die hij verkoos als de zijne. 13 Uit de hemel ziet de HEER omlaag en slaat hij de sterveling gade.

19 Psalm 33 14 Vanaf zijn troon houdt hij het oog op allen die de aarde bewonen. 15 Hij die de harten van allen vormt, hij doorziet al hun daden.

20 Psalm 33 16 Koningen winnen niet door een machtig leger, brute kracht redt krijgsheren niet. 17 Van geen nut zijn paarden voor de overwinning, hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst.

21 Psalm 33 18 Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw: 19 hij zal hen redden in doodsgevaar, bij hongersnood zal hij hun leven sparen.

22 Psalm 33 20 Wij verwachten vol verlangen de HEER, hij is onze hulp en ons schild. 21 Ja, om hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij. 22 Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd.

23 Psalm 40: 2 Zalig de man die op den HEER vertrouwt, geen acht slaat op de eigenwaan van die hun eigen wegen gaan, maar die de leugen uit zijn leven houdt. Mijn God, ik wil U roemen en al uw daden noemen, niets is aan U gelijk. Wil ik ze tellen, HEER, ik zie er telkens meer, 't gaat boven mijn bereik.

24 Preek Preek

25

26

27 “Boven denken, boven dromen”
Bron: “Zingen in zonlicht” Tekst: Fokkelien Oosterwijk Melodie: Gezang 230

28 “Boven denken, boven dromen”: 1, 2 en 3
Boven denken, boven dromen bent U, Heer, ons voorgegaan. Hoger dan ons hart kan komen hecht U zich aan ons bestaan. Zouden wij U dan niet prijzen, U van harte eer bewijzen nu uw liefde overwon, U zo nieuw met ons begon?

29 “Boven denken, boven dromen”: 1, 2 en 3
Zo de hemel staat geheven hoog boven ons mensenwerk, zo hoog hebt U ons geschreven in uw hand en maakt ons sterk. Wat ons ook aan kwaad mag deren, laat uw Geest in ons regeren! Weer van ons wat ons verwart en wees koning in ons hart!

30 “Boven denken, boven dromen”: 1, 2 en 3
Zie ons hier op aarde hopen op het leven in uw Geest, breek vertrouwen in ons open waar wij zijn van U verweesd. Geef ons raad in onze zorgen, deel ons wachten op de morgen! Wees een trooster en een licht op een stralend vergezicht!

31 Gebeden Gebeden

32 Er zal nu gecollecteerd worden voor: 1. Stichting Timon
Timon helpt jongeren en ouders bij problemen met opvoeden en opgroeien op de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Zie ook het medelingenblad. 2. Kerk

33 Gezang 399: 3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

34 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

35 Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden

36 Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

37 Gezang 399: 6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag! Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen: ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen! …

38 Gezang 399: 6 Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.

39 Zegen

40 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "“Boven denken, boven dromen” Gezang 399: 3 Gezang 399: 6"

Verwante presentaties


Ads door Google