De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Referentiekader Leidsche Rijn Raadsinformatieavond 20 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Referentiekader Leidsche Rijn Raadsinformatieavond 20 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 1 Referentiekader Leidsche Rijn Raadsinformatieavond 20 november 2008

2 2 Onderwerpen Achtergronden Uitgangspunten 1997 Veranderingen sinds 1997 Systematiek structureel budget Voorzieningen Onderscheiden niveaus Jaarlijkse actualisatie Stand van zaken 2008 Toekomst Referentiekader budgetstructuur prijspeil 2009

3 3 Achtergronden: uitgangspunten 1997 Leidsche Rijn bedruipt zich zelf (excl. deel van Vleuten-De Meern): Extra inkomsten: GF en OZB 80 miljoen gulden Extra uitgaven: - 1.000 gulden per inwoner 50 miljoen gulden - 20 miljoen gulden voor aanhechting en grootstedelijk - 10 miljoen gulden voor nadelen gemeentefonds -> later voor onderwijshuisvesting Referentiekader voor uitvoering gemeentelijke taken in Leidsche Rijn op basis van bedrag per inwoner

4 4 Achtergronden: uitgangspunten 1997 Vastgelegd in 1997: Referentiekader budgetstructuur Leidsche Rijn Beschikbare bedrag per inwoner, verdeeld over producten op basis van inventarisatie diensten Geeft structureel budget gericht op eindsituatie per activiteit Budget groeit in zelfde tempo als groei inwoners Daarnaast: frictiekosten en tijdelijke voorzieningen

5 5 Achtergronden: veranderingen sinds 1997 Vleuten-de Meern komt erbij Systematiek per inwoner geldt nu voor 80.000 inwoners Uitsplitsing bedrag per inwoner in bedrag voor jaarlasten en overige lasten Andere middelen (grootstedelijke / onderwijshuisvesting) zijn opgegaan in bedrag per inwoner Actualisatie 2003: extra geld, bijstellen ambities

6 6 Systematiek structureel budget Bedrag per inwoner per product bestaat uit: Bedrag voor jaarlasten (rente en afschrijving), gekoppeld aan permanente voorzieningen Bedrag voor exploitatie en activiteiten Frictiefonds: Afwijkingen ten opzichte van structureel budget Budget ten behoeve van tijdelijke uitgaven Investeringsprogramma referentiekader voorzieningen: Basis voor jaarlasten (rente en afschrijving), gekoppeld aan permanente voorzieningen Ruimtelijke uitgangspunten: m2 grond en m2 brutovloeroppervlak Eenheidsprijzen

7 7 Systematiek structureel budget Voorbeeld sport: Bedrag per inwoner van € 90,50 bestaat uit: Bedrag voor permanente voorzieningen, € 46,50 -> 3,7 miljoen euro in eindsituatie. Bedrag voor exploitatie en activiteiten € 44 euro -> 3,5 miljoen euro in eindsituatie. Permanente voorzieningen sport: Zwembad 0,7 miljoen euro Sportparken 1,6 miljoen euro Sporthallen 1,4 miljoen euro Totaal3,7 miljoen euro

8 8 Voorzieningen: niveaus Wijkniveau, circa 10.000 inwoners Terwijde, Parkwijk/Langerak Kinderclusters, met basisonderwijs, vrije tijd, welzijn Zorgclusters met zorg, welzijn, wonen Stadsdeelniveau, gericht op heel Leidsche Rijn, bv. Sportparken Scholen voor voortgezet onderwijs Grootstedelijk niveau Cultuur: multifunctionele zaal, stadsgalerij Grootstedelijke bibliotheek Natuur- en milieueducatie centrum

9 9 Voorzieningen: jaarlijkse actualisatie Door het PBLR en sector F&P met vakdiensten Ruimtelijke en financiële wijzigingen Op basis van recente ontwikkelingen: leerlingenprognoses, woningbouwplanning, maatschappelijke ontwikkelingen Voorbeelden: In 2007 is de SBO school in Leidsche Rijn centrum omgezet naar een reguliere basisschool, vanwege daling aantal SBO leerlingen In 2008 is budget uitgetrokken voor kunstgrasvelden om wachtlijsten bij sportverenigingen op te lossen

10 10 Voorzieningen: stand van zaken 2008 Nog niet in ontwikkeling: Centrale Zone Haarrijn, Haarzicht Gerealiseerd, in aanbouw of vergevorderde plannen: Langerak/Parkwijk Veldhuizen Vleuterweide Terwijde Het Zand Leidsche Rijn park Conclusie: bijsturingsmogelijkheid wordt kleiner

11 11 Voorzieningen: toekomst Flexibiliteit wordt kleiner Budgetten zijn grotendeels belegd Leidsche Rijn steeds meer ‘bestaande stad’ Knelpunten en wensen in Leidsche Rijn meenemen in integrale afweging

12 12 Referentiekader budgetstructuur prijsbasis 2009 tot einde project LR Bedrag per inwoner, prijspeil 2009: €795,- Aantal inwoners totaal: 80.000 inwoners Totaal structureel budget: €63.600.000

13 13 Bijlage Structurele budgetten Leidsche Rijn 2009 Het totale structurele bedrag dat in de begroting 2009 beschikbaar is vanuit het referentiekader budgetstructuur is afgeleid van de extra inkomsten uit het gemeentefonds en ozb als gevolg van de groei van Leidsche Rijn. Uit dit totale beschikbare bedrag is een bedrag per inwoner berekend. Dit laatste bedrag per inwoner wordt vermenigvuldigd met het aantal inwoners dat per 1 januari 2009 woont in Leidsche Rijn. En dat levert het tot nu toe beschikbare budget vanaf de start van het referentiekader budget structuur. De tot en met 2008 toegevoegde structurele budgetten zijn niet berekend. In de tabel op de volgende pagina’s staan alleen de structurele budgetten ¹ die in de Programmabegroting 2009 zijn toegevoegd aan de dienstbudgetten voor De taken in Leidsche Rijn. Op basis van de woningbouwplanning is de groei van het aantal inwoners in 2009 berekend op 4.945. Het extra budget is het bedrag per inwoner vermenigvuldigd met de toename van het inwonertal. [1] Op een aantal producten vindt een neerwaartse correctie plaats omdat niet meteen het volledige budget nodig is. Het incidentele voordeel dat hieruit volgt wordt ingezet voor incidenteel benodigde budgetten zoals bijvoorbeeld het nadeel op de jaarlasten.

14 14 Bijlage Structurele budgetten Leidsche Rijn 2009 De verdeling van het bedrag per inwoner over de verschillende gemeenteactiviteiten is gebaseerd op een inventarisatie van alle door de diensten aangeleverde activiteiten en ramingen bij de start van het referentiekader en vervolgens omgerekend naar een bedrag per inwoner. Deze opgave van de diensten is enkele malen herzien. Er is niet gekozen voor de kengetallen van CEBEON voor gemeentelijke activiteiten. De situatie voor een nieuw te ontwikkelen locatie is niet vergelijkbaar met een gemiddelde gemeente van omvang van Leidsche Rijn, zoals Delft of Leeuwarden. Belangrijke verschillen zijn met name: De afwijkende bevolkingsopbouw in een nieuwbouwlocatie De hoge kapitaallasten van de investeringen in nieuwe voorzieningen De beleidskeuzes, zoals clustering van voorzieningen Bijzondere afspraken bij sportverplaatsingen Beleid voor stedelijke voorzieningen Duurzaam watersysteem Het in minder mate aanwezig zijn van sociale en veiligheids problemen Er is geen achterstallig onderhoud

15 15 Bijlage Structurele budgetten Leidsche Rijn 2009 Nieuw rijksbeleid leidt in een aantal gevallen tot een mutatie in het gemeentefonds, de zogenaamde corresponderende posten van het gemeentefonds. Dit kan een toevoeging of een onttrekking zijn en daarmee een voordeel of een nadeel opleveren. Deze mutaties worden in het bedrag per inwoner meegenomen. U ziet deze mutaties in de tabel in de kolom ‘mutaties gemeentefonds, prijspeil 2008’. In 2009 gaat het om de volgende corresponderende posten: DMO onderwijs Dit is de uitname in verband met het vervallen van de gemeentelijke verplichting om regulier leerlingenvervoer te bekostigen van scholieren van leerwegondersteunend of praktijkonderwijs. DMO overig (inburgering) De mutatie heeft betrekking op de ceremonie verkrijging Nederlanderschap. BCD Dit betreft de inwerkingtreding van de wet tijdelijk huisverbod. DB&G De mutatie betreft de wijziging van de financiering van het opvragen van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) door overheidsgebruikers.

16 16 Bijlage Structurele budgetten Leidsche Rijn 2009 De bedragen voor jaarlasten worden elk jaar toegevoegd aan een stelpost bij het concern, ten laste waarvan de jaarlasten van opgeleverde voorzieningen komen. Ter illustratie: in 2008 zijn, voor de in 2007 opgeleverde voorzieningen, de volgende bedragen structureel aan de dienstbudgetten toegevoegd: Sportcampus 2,489 miljoen euro Kindercluster Spoor 0,406 miljoen euro Kindercluster Noord 1,130 miljoen euro 2e fase MHC Fletiomare 0,048 miljoen euro

17 17 Bijlage Structurele budgetten Leidsche Rijn 2009


Download ppt "1 Referentiekader Leidsche Rijn Raadsinformatieavond 20 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google