De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 01

Verwante presentaties


Presentatie over: "Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 01"— Transcript van de presentatie:

1 Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 01
Modulewijzer ribCO1 3z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 01 Studiejaar Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek 5e semester deeltijd

2 Onderwerpen Uitleg modulewijzer Introductie van de opdracht
Schematiseren van constructies Voor- en nadelen, eisen, materiaaleigenschappen van staal en hout Dimensionering, schatten afmetingen staal Dimensionering, schatten afmetingen hout

3 Uitleg modulewijzer Inleiding Bouwwerken moeten sterk zijn
Bouwwerken moeten stijf (vormvast) zijn Bouwwerken moeten stabiel zijn Belastingen worden bepaald door locatie, afmetingen en functie van het gebouw

4 Uitleg modulewijzer Kwalificatie van de cursus
Berekeningschema’s opstellen, dimensioneren en materialiseren Uitwerken van een basisconcept in bestek en tekeningen of onderdelen daarvan. Toetsing van een bouwwerk aan: Wettelijke eisen en maatschappelijke eisen Veiligheidseisen Bouwtechnische en constructieve eisen Functioneel samenwerken met collega’s Mondeling, schriftelijk, beeldend en functioneel communiceren met gebruikmaking van geëigende middelen.

5 Uitleg modulewijzer De module biedt:
Kennis en vaardigheden die een basis geven om vraagstukken in de beroepspraktijk aan te kunnen pakken. In deze module staat een project centraal Praktische oplossingen voor concrete vraagstukken.

6 Uitleg modulewijzer Algemene doelstelling (1)
Samenwerken, taken verdelen, activiteiten plannen en uitvoeren binnen gestelde termijnen. Een representatief verslag opstellen. Een eenvoudige bouwwerk vorm geven en er een constructieve opzet voor maken.

7 Uitleg modulewijzer Algemene doelstelling (2)
Van balken, vloeren en liggers op twee steunpunten de randvoorwaarden bepalen, belastingschema’s tekenen en de constructie dimensioneren. Belastingen bepalen en weet de in de voorschriften opgenomen eisen toe te passen. Voor het bepalen van de krachtsverdeling in de constructie, de momenten, dwarskrachten, normaalkrachten en verplaatsingen handmatig te berekenen.

8 Uitleg modulewijzer Algemene doelstelling (3)
Voor staalconstructies de sterkte, stijfheid en stabiliteit te berekenen en te toetsen, alsmede de nodige verbindingsmiddelen. Van houtconstructies de sterkte en stijfheid te bepalen en te toetsen. Voor tweezijdig opgelegde betonnen liggers en vloeren de plaats en de benodigde hoeveelheid wapening te bepalen. Alle hiervoor benodigde informatie te verzamelen.

9 Uitleg modulewijzer Algemene doelstelling (4)
Informatieve constructietekeningen maken. Het eerste ontwerp van de constructie tekenen, De vorm De juiste posities Overspanningrichting Materiaalgegevens

10 Uitleg modulewijzer Algemene doelstelling (5)
Complete constructietekeningen maken Werktekeningen van staalconstructies Vorm- en wapeningstekeningen van betonconstructies. Tekenvaardigheid aantonen met het maken van tekeningen in autocad.

11 Uitleg modulewijzer Draaiboek en organisatie
De studenten zijn ingedeeld in groepen Alle groepen krijgen elk een eigen docent Achttal lessen en vier besprekingen “besprekingsdocent” is niet de “lesdocent” Opdrachten Studenten werken in duo’s aan de opdracht

12 Uitleg modulewijzer 1e collegebijeenkomst
Introductie en constructief vormgeven in staal en hout. Uitleg modulewijzer Introductie van de opdracht Schematiseren van constructies Voor- en nadelen, eisen, materiaaleigenschappen van staal en hout Dimensionering, schatten afmetingen staal Dimensionering, schatten afmetingen hout

13 Uitleg modulewijzer 2e collegebijeenkomst
Constructief vormgeven in beton en constructietekeningen Relatie tussen moment en wapening in balk/ligger Voor- en nadelen, eisen, eigenschappen, veiligheid Nuttige hoogte Verschil/overeenkomst balk en plaatligger Schematiseren / opleglengte / systeemlengte Schatten afmetingen vloeren en balken Tekenen: van staal constructietekeningen Vormtekeningen betonnen vloeren en balken.

14 Uitleg modulewijzer 3e collegebijeenkomst Sterkte en stabiliteit
Inleiding sterkteberekeningen Stabiliteit van gebouwen Windverbanden berekenen.

15 Uitleg modulewijzer 4e collegebijeenkomst
Belastingen en belastingscombinaties, moment en dwarskracht Representatieve, extreme en momentane belastingen Dakbelastingen Belastingsfactoren + belastingscombinaties: UGT, BGT Verband tussen belastingen, mechanica en materialen Toevallig inklemmingsmoment M- en D berekenen en tekenen; M-lijnen beton met toevallig inklemmingsmoment.

16 Uitleg modulewijzer 5e collegebijeenkomst
Sterkte en stijfheid van staal en hout Berekenen weerstand stalen ligger Vergeet-me-nietjes toepassen Berekenen en controleren van doorbuiging Bepalen en berekenen van boutverbindingen Sterkteberekening en toetsing van een houten ligger Doorbuiging van een houten ligger Kruip van een houten ligger

17 Uitleg modulewijzer 6e collegebijeenkomst Beton – Buiging
Toepassen van benaderingformule Berekening balken en vloeren mbv GTB tabellen Minimum en maximum wapeningspercentage Wapeningkeuze – verdeelwapening Controle scheurvorming Bepalen verankeringslengte / laslengte

18 Uitleg modulewijzer 7e collegebijeenkomst
Relatie tussen dwarskracht en beugels Berekening beugelwapening Voorbeeldtoets Wapeningstekening vloeren Wapeningstekening balken, incl. beugelwapening

19 Uitleg modulewijzer 8e collegebijeenkomst Alle onderwerpen
Nadere uitleg over één of meer voorgaande onderwerpen Uitwerken proeftentamen

20 Uitleg modulewijzer Conceptbesprekingen (1)
Colleges worden afgewisseld met een viertal conceptbesprekingen van de opdrachten. Het bijwonen van de besprekingen is essentieel Studenten overleggen de concepten Geen concept is geen bespreking is geen punten Conceptbespreking is 10% van het opdrachtcijfer

21 Uitleg modulewijzer Conceptbesprekingen (2)
1e bespreking taak 1 A t/m D 2e bespreking taak 1 A t/m F 3e bespreking taak 2 A t/m D en 3 A en B 4e bespreking taak 3 C t/m G

22 Uitleg modulewijzer Tentamen
Uiterste inleverdatum verslag valt samen met de dag van het tentamen Te laat is aftrek van een ½ punt per week Uiterst termijn is 15 dagen na inleverdatum (na die datum wordt geen werk meer geaccepteerd.

23 Uitleg modulewijzer Toetsing en beoordeling
Volgen van alle colleges is gewenst 2x afwezig is geen groepscijfer Vaker afwezig is verspelen herkansing Geen opdracht is geen tentamencijfer

24 Uitleg modulewijzer Opdrachtcijfer
De groep krijgt een cijfer voor het gemaakte verslag. Groepscijfer is voor beide studenten hetzelfde

25 Uitleg modulewijzer Tentamen
De student krijgt vragen en berekeningsopdrachten die hij/zij zelfstandig moet kunnen beantwoorden/uitwerken. Het tentamen gaat over colleges en opdrachten behandelde stof. Boeken/dictaten mogen tijdens tentamen worden ingezien. Tabellenboek en rekenmachine noodzakelijk Meenemen mobiele telefoon niet toegestaan Bij overtreding volgt uitsluiting

26 Uitleg modulewijzer Eindcijfer
Eindcijfer = groepscijfer * 40% + tentamencijfer * 60% Tentamen en groepscijfer beiden => 4.5 Groepscijfer < 4 geen herkansing Indien één of beide onderdelen een cijfer <4 wordt behaald zal het eindcijfer nooit > 4 zijn.

27 Uitleg modulewijzer Inleveren opdracht
Opdrachten op voorgeschreven datum inleveren Niets inleveren is automatisch een één. Te laat ingeleverd werk wordt automatisch als een herkansing beschouwd

28 Uitleg modulewijzer Verslag (1)
Een voorblad met modulecode, naam, studentennummer. InleidingGeef een omschrijving van je project Wie is de opdrachtgever Wat wordt er en/of waar wordt het project gerealiseerd. Hoe is de constructie opgebouwd, hoe wordt de stabiliteit verzorgd. Wat ga je berekenen (geef ook een schetsje of tekening)

29 Uitleg modulewijzer Verslag (2) Uitgangspunten van het ontwerp
Gebruikte normen en voorschriften Materialen Ontwerpcriteria Belastingfactoren Berekening maten + schetsen en tekeningen met maten belastingen

30 Uitleg modulewijzer Verslag (3) Inhoudsopgave Paginanummers
Literatuurlijst Ziet er netjes uit en heeft een logische opzet. Is niet losbladig Berekeningen goed leesbaar en handgeschreven.

31 Uitleg modulewijzer Beoordeling tekenwerk op:
Uitvoering (tekenvaardigheid en netheid) Bruikbaarheid (is het te maken ? Materiaal ?) Inhoud (volledigheid) Op het werk beschikt men nooit over een berekening, alle informatie moet dus op de tekening staan !

32 Uitleg modulewijzer Herkansing
Gemaakte opdrachten die onvoldoende zijn (≤ 5.5) Alleen herkansing indien opdrachteindcijfer ≥ 4 Herkansing tentamen bij elk tentamencijfer ≤ 5.5 Behaalde deelcijfers blijven één jaar staan, daarna moeten opdracht en tentamen beiden opnieuw gedaan worden. Herkansing tentamen vindt plaats in het volgende semester. Te vaak afwezig geen recht op herkansing en moet het vak in het volgend studiejaar opnieuw in zijn geheel volgen. Cijfer herkansing bestaat uit het gemiddelde van het oorspronkelijk cijfer en het herkansingscijfer. Elk onderdeel mag maximaal 1x worden herkanst

33 Opdracht en taken Uitbreiding kantoorgebouw Afmeting / geometrie
H m betonvloer B m 5 × a = A m H m

34 Opdracht en taken De uitbreiding;
Wordt gerealiseerd door een extra bouwlaag Bestaat uit 6 spanten (kolommen en liggers) met daarop gordingen en houten planken als dakbedekking.

35 Opdracht en taken De oefening bestaat uit het;
Tekenen en berekenen van de hoofdligger Tekenen en berekenen van de gordingen Tekenen en berekenen van de dakbelasting Voor de hoofdligger worden de mogelijkheden voor het uitvoeren in staal of beton onderzocht.

36 Opdracht en taken Geometrie:
A = ,1 × (het kleinste tweede cijfer van de studentnummers binnen de groep) in m B = ,5 × (het grootste derde cijfer van de studentnummers binnen de groep) in m H = 4,0 m (bovenkant vloer tot bovenkant dakvloer); bovenkant bestaande dakvloer is 4,8 m + peil. h.o.h. gordingen = 0,10 + 0,05 × (het grootste vierde cijfer van de studentnummers binnen de groep) in m

37 Opdracht en taken Belastingen:
De constructie wordt ingedeeld in veiligheidsklasse 3. Gewicht van dakbedekking (houten planken + gordingen): 0,5 + 0,05 × (het kleinste vijfde cijfer van de studentnummers binnen de groep) in kN/m2

38 Project en taken De veranderlijke belastingen op de vloer kN/m2: het kleinste van 1e + het kleinste van 2e cijfer van de studentnummer binnen de groep: Kleinste 1e + kleinste 2e cijfer 1,6,11,16 of 9 2,7,12,17 of 4 3,8,13 of 18 4,9 of 14 5,10 of 15 qrep 3.5 3.75 4.0 4.25 4.5

39 Projecten en taken Locatie
De windbelasting kN/m2: het grootste van 1e + het grootste van 2e cijfer van de studentnummer binnen de groep: Grootste 1e + Grootste 2e cijfer 1,6,11,16 of 9 2,7,12,17 of 4 3,8,13 of 18 4,9 of 14 5,10 of 15 Locatie Leeuwarden Arnhem Alkmaar Maastricht Rotterdam

40 Project en taken Materiaal en eigenschappen Betonkwaliteit: C28/35
Betonstaalkwaliteit: FeB500 Staalkwaliteit: S235 Boutkwaliteit: 8.8 Hout: C24


Download ppt "Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 01"

Verwante presentaties


Ads door Google