De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6 oktober 2009 VORMING aanspreekpunten Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "6 oktober 2009 VORMING aanspreekpunten Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 6 oktober 2009 VORMING aanspreekpunten Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid

2 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 2 Programma 9u45: Welkom en kennismaking 10u15: Het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid 12u30: Middagpauze 13u45: De Kind- en Jongere-effectrapportage (JoKER) 16u30: Slot

3 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 3 Voormiddag: Het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid 10u15: het IVRK als kader en de opdracht van het Kinderrechtencommissariaat door Leen Ackaert. 11u20: het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid door Seppe Dams en Joost Van Haelst 11u35: getuigenis van een ervaren aanspreekpunt door Rita Van Durme 12u15: de rol van de Vlaamse Jeugdraad door Barbara Poppe

4 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 4 Het IVRK en het Kinderrechtencommissariaat Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (20/11/1989) als kader De opdracht van het Kinderrechtencommissariaat Toelichting door Leen Ackaert

5 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 5 Het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid 1. Decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid: “de integrale en geïntegreerde visie en de daarop gebaseerde systematische en planmatige maatregelen van een overheid die expliciet effect beogen op de jeugd, met bijzondere aandacht voor het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen te New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij decreet van 15 mei 1991, als ethisch en wettelijk kader.”

6 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 6 2. Voor een goed begrip: categoriaal beleid

7 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 7 3. Basisinstrumenten volgens het decreet Het Vlaams jeugdbeleidsplan De verslaggeving over de uitvoering van het jeugdbeleidsplan en de uitvoering van de rechten van het kind en de internationale initiatieven Kind- en jongere-effectrapporten De aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid Een ‘staat van de jeugd’ als monitor van de leefwereld van de jeugd

8 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 8 4. Het JBP en het verslag Het geïntegreerd jeugdbeleid krijgt vorm via een Vlaams Jeugdbeleidsplan (JBP) -Een document van de héle Vlaamse Regering -Doelstellingen in de verschillende beleidsdomeinen -Bijzondere aandacht voor jeugdwerk & de rechten van het kind Inspraak/participatie is van belang Ten laatste 1,5 jaar na aantreden van een nieuwe regering Het huidige plan (JBP2): 2006-2009, 17 hoofdstukken:

9 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 9 Het huidige plan (2006-2009) 1. De integratie van het Vlaams jeugdbeleid en het Vlaams kinderrechtenbeleid 2. Jeugdwerkbeleid 3. Jeugdinformatie 4. Participatie 5. Diversiteit 6. Internationaal 7. Beleidskruispunten en –rotondes: integraal jeugdbeleid in de praktijk: 8. Op Kamp 9. Fuiven

10 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 10 10. Sport 11. Cultuur 12. Mobiliteit 13. Werkgelegenheid 14. Onderwijs 15. Ruimte 16. Welzijn 17. Wetenschap Volgende plan: ten laatste eind 2010 gepresenteerd aan de Vlaamse Regering en zal lopen van 2011 tot 2014.

11 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 11 Het nieuwe plan… Het plan van aanpak Een omgevingsanalyse Een beleidsnota Jeugd

12 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 12 Verslag Wat? Jaarlijkse rapportering over: -Uitvoering Vlaams Jeugdbeleidsplan -Implementatie IVRK -Internationale initiatieven… (Dept. iV e.a.) Wie? Aanspreekpunten voor hun hele entiteit; algemene coördinatie door Afdeling Jeugd Resultaat: Uiteindelijk voorstel van gecoördineerd verslag voorleggen aan reflectiegroep, minister van Jeugd en uiteindelijk aan de Vlaamse regering.

13 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 13 5. Kind- en jongere- effectrapportage JoKER = Belangrijk instrument van het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid. Meer hierover in de namiddag

14 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 14 6. Aanspreekpunten Waar? Minimaal in elk departement en elk daartoe door de Vlaamse Regering aangeduid agentschap. Wie? Worden aangeduid door hun leidend ambtenaren Wat? -Informeren -Sensibiliseren (in 2 richtingen!) -Beleidsvoorbereiding (bijdrage aan toekomstige jeugdbeleidsplannen) -Aanspreekbaarheid over effecten op kinderen en jongere - Netwerkfunctie -Monitoring en rapportering OPGELET: verschillende invulling per beleidsdomein

15 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 15 7. Reflectiegroep Doel: -reflectie over, evaluatie van en voeding van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. -Klankbord voor beleidsmakers (geen adviesraad) -Netwerkvorming -Informatieuitwisseling

16 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 16 Reflectiegroep Leden: - coördinatie en secretariaat door Afdeling Jeugd (IVA Sociaal- Cultureel Werk); - persoonlijke medewerker van de minister van Jeugd; - alle aanspreekpunten Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid; - vertegenwoordigers van middenveld- en belangenorganisaties: Vlaamse Jeugdraad, Steunpunt Jeugd, Vlaamse Vereniging Jeugddiensten en –consulenten (VVJ), Unicef België, Jint, VGC, Kinderrechtencoalitie (KiReCo), Vlaams Informatiepunt Jeugd (VIP) Jeugdonderzoeksplatform en Kenniscentrum Kinderrechten Kinderrechtencommissariaat & Nationale Commissie inzake de Rechten van het Kind (waarnemend);

17 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 17 8. Staat van de Jeugd Jeugdonderzoeksplatform (KULeuven, UGent, VUB) 4-jaarlijks (eerste keer: 2006, 2503 14-25 jarigen) 14 thema’s (participatie, gezinsrelaties, delinquentie, politieke betrokkenheid,…) Tweede afname in 2008: 12-30- jarigen Resultaten: begin 2010

18 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 18 Nationale Commissie Rechten v/h kind Samenwerkingsakkoord 2005 tussen federale overheid en deelstaten Aanbeveling Comité Rechten v/h Kind (1995/2002) Werkzaam sinds 2007: -Staf: voorzitter & secretariaat -9 stemgerechtigde leden (Vlaanderen: 2) -Circa 90 adviesgerechtigde leden -Bureau (Vlaanderen ondervoorzitter uit aJ) -Werkgroepen Taken Inbreng middenveld

19 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 19 Het kind(-en jongere)effectrapport / (JO)KER Sinds 1997 decretale verplichting om een kindeffectrapport op te maken bij voorontwerpen van decreet. Als ze het belang van kinderen en jongeren (-25 jaar) rechtstreeks raken. –Jongeren als doelgroep van decreet –Maar ook steeds belanghebbenden »Voorbeelden van beleidsdomeinen: vrijetijdsbesteding, gezondheid, welzijn, mobiliteit, werk, school,milieu,…

20 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 20 Het kind(-en jongere)effectrapport / (JO)KER Waarom is dit nodig? ›Specifieke aandacht voor leefwereld van kinderen bij het voorbereiden van nieuwe regelgeving ›Rechten van het Kind (IVRK) bewaken ›Inspraak van kinderen in opmaak van besluitvorming in het licht plaatsen ›In het achterhoofd houden bij uitvoering, handhaving en evaluatie ›Inzicht in de situaties waarin de regelgeving van toepassing is ›Nadenken over de te verwachten effecten op kinderen en jongeren

21 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 21 Het kind(-en jongere)effectrapport / (JO)KER Kortom: JoKER = wetsmatiging? JoKER is een vorm van reguleringsimpactanalyse (RIA) JoKER analyseert dus de effecten van een regelgeving op kinderen en jongeren. Dit resulteert in de aanvulling van de RIA, Of een opmaak van een aparte JoKER –Wanneer wat? Te vinden in de handleiding! –Maar steeds dezelfde RIA – structuur!

22 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 22 Het kind(-en jongere)effectrapport / (JO)KER Decreet kan pas goedgekeurd worden door regering als er JoKER-advies bijzit. Als het goedgekeurd wordt, moet er wel steeds een actuele en aangepaste JoKER voorgelegd worden aan het Parlement.

23 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 23 Het kind(-en jongere)effectrapport / (JO)KER Wie maakt de RIA? –In eerste plaats de dossierbehandelaar belast met het voorontwerp van decreet Wie controleert? –Afdeling Jeugd –D.m.v. eigen inbox: joker@vlaanderen.bejoker@vlaanderen.be »Alle vragen over wetsmatiging, komen ook bij ons binnen. –Antwoord binnen de vier werkdagen

24 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 24 Formele vormvereisten Raad van State ziet toe op formele vormvereisten Moet in orde zijn, voor het aan de regering kan worden overgemaakt -JoKER wordt formeel geïntegreerd in het RIA-sjabloon -JoKER maakt er dus deel van uit Geen RIA vereist? Toch nagaan of de JoKER-verplichting moet nageleefd worden. Adviesraden mogen deze verplichte naleving van JoKER opvolgen (algemene adviesbevoegdheid in jeugdzaken van de Vlaamse Jeugdraad)

25 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 25 Wat ligt er nu voor? Ontwerp van handleiding en sjabloon voor het maken van een JoKER Deze zijn beide in feite een uitbreiding op de RIA- handleiding/sjabloon Bedoeling is om één document te maken waarin JoKER- handleiding via opmaak duidelijk wordt Opmerkingen zijn vandaag uiteraard nog welkom! Formele vormvereisten opgelijst in deze handleiding.

26 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 26 JoKER-richtlijnen volgens sjabloon 1. Titel 2. Aanleiding en doel -Aanleiding ›Wat zijn gevolgen en risico’s van huidige toestand voor k&j ›Welk onderzoek/publicatie/signalen ›Argumenteer obv consultatieproces -Doel ›Rechtstreeks gericht op leefwereld van k&j? 3. Opties -Belang van alternatieve optie voor JoKER

27 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 27 4. Effecten -Belang van minderjarigen als belanghebbenden maar ook van jongeren tot en met 24 jaar -Refererend naar 4 centrale principes -4.1 Doelgroepen en belanghebbende partijen ›Hét kind, dé minderjarige, de jongere bestaat niet ›Belang van verschillen naar leeftijd, maar eveneens aandacht voor achterstellingsmechanismen -4.2/4.3/4.4/… Effecten nuloptie/beleidskeuze/alternatief ›Alle doelgroepen met directe en indirecte effecten ›Belang van levensdomeinen ›Belang van IVRK

28 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 28 5. Uitwerking, uitvoering en monitoring -Zicht krijgen op stappen na goedkeuring van gekozen optie -Juridisch-technische uitwerking -Uitvoering, Handhaving, Opvolging -Hoe wordt rekening gehouden met effecten op k&j? -Hoe worden k&j geïnformeerd? 6. Consultatie ›Beroep op aanspreekpunten of coördinatie voor meer uitleg ›Vlaamse Jeugdraad & KRC ›Instellingen Vlaams Jeugdbeleid ›Onderzoeksgroepen ›Organisaties

29 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 29 7. Overige informatie IF (zie RIA) 8. Samenvatting: ook hier een verwijzing naar de belangen van kinderen en jongeren (moet in de nota aan de Vlaamse Regering. Ook als er geen RIA nodig is) 9. Contactinformatie: vermelding naam opsteller & aanspreekpunt

30 Vorming aanspreekpunten 6 oktober 2009 30 www.jeugdbeleid.be


Download ppt "6 oktober 2009 VORMING aanspreekpunten Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google