De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieudienst Midden-Holland -(milieu)advisering in ontwikkeling -ROM en MILO advisering Wendy Ruwhof (directeur MDMH) Laurent de Jong (hoofd afdeling ROM)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieudienst Midden-Holland -(milieu)advisering in ontwikkeling -ROM en MILO advisering Wendy Ruwhof (directeur MDMH) Laurent de Jong (hoofd afdeling ROM)"— Transcript van de presentatie:

1 Milieudienst Midden-Holland -(milieu)advisering in ontwikkeling -ROM en MILO advisering Wendy Ruwhof (directeur MDMH) Laurent de Jong (hoofd afdeling ROM) 25 maart 2008

2

3 Kenmerken Midden-Holland: 3 13 gemeenten Circa 245.000 inwoners Circa 8600 inrichtingen Groene Hart Vele ruimtelijke ontwikkelingen Milieudienst: Een van de oudste milieudiensten In 2002 doorstart gemaat Circa 90 medewerkers

4 De milieudienst Midden-Holland 4

5 Werkwijze regio Midden-Holland 5 Gemeenten hebben alle milieuwerkzaam- heden bij de MD ondergebracht: - wettelijke é n keuzetaken Bij de gemeenten 1 contactpersoon (milieuco ö rdinator) Besluiten/overleggen via Awm en BCM Uitvoering conform jaarprogramma 2-maandelijke voortgangsrapportage

6 Ontwikkelingen/toekomst MD 6 Verbreding takenpakket: Groeien naar omgevingsdienst Ontwikkeling naar kenniscentrum Uitbreiden werkzaamheden: BWT-taken Wabo-taken Klimaatadvisering Uitbreiding RO-advisering en toetsing (archeologie, ecologie, groen)

7 Programma 1. De Milieudienst Midden-Holland 2. ROM- en MILO-advisering 3. Werkwijze afdeling ROM 4. Toekomst afdeling ROM

8 Wat is ROM? 8 Combinatie van Ruimtelijke Ordening en Milieu Vertaald naar: Het gezamenlijke optrekken van RO en Milieu bij ruimtelijke ontwikkelingen met als doel een betere leefomgevingskwaliteit en duurzaamheid te realiseren

9 Milieu-aspecten bij RO 1. Geluid 2. Bodem 3. Luchtkwaliteit 4. Externe Veiligheid 5. Geur/stof 6. Bedrijvigheid 7. Licht 8. Leefbaarheid 9. Duurzaamheid 10. Ecologie 11. Energie 12. Groen 13. Water 14. Archeologie

10 Integraal milieuadvies Geluid- advies Bodem- advies Gezondheids- advies E.V.- advies Lucht- kwaliteits- advies Geur- advies Inrichting- advies Stof- advies Energie advies Leefbaar- heids advies

11 Producten van ROM 1. Beoordeling ruimtelijke onderbouwing 2. Beoordeling bestemmingsplan 3. Quickscan milieu 4. Milieuonderzoek i.h.k.v. de R.O. 5. Milieuonderzoek i.h.k.v. een bestemmingsplan 6. Advisering zienswijzen 7. Verzorgen milieukundige uitvoeringsbegeleiding 8. Verzorging milieuvisie 9. Beoordeling MER 10. Opstellen startnotitie MER 11. Opstellen planMER

12 M ilieukwaliteit I n de L eef O mgeving

13 Aanleiding MILO Decentralisatie: lokaal doen wat lokaal mogelijk is Wens van RO en milieu om intensiever samen te werken Verbeteren (milieu)kwaliteit van de ruimtelijke plannen in Midden-Holland Subsidies (GIS-MIL-traject)

14 Regionaal GIS-MILO-traject 14 Resultaten: 1.Inventarisatie nul- situatie + presentatie op GIS-platform 2.Actualisatie gebiedstypen 3.Regionale Handreiking milieukwaliteiten

15 Praktisch gebruik Handreiking Gebiedsgericht milieubeleid/milieuvisie: Bij toekomstige ontwikkelingen In bestaande situaties Kan per ontwikkeling worden toegepast Kan per milieuthema worden toegepast Alleen als er ambitie en voldoende draagvlak is (kan ook gecreëerd worden) 15

16 Voorbeelden GeoWeb 16

17 Voorbeelden GeoWeb 17

18 Voorbeelden GeoWeb 18

19 Programma 1. De Milieudienst Midden-Holland 2. ROM- en MILO-advisering 3. Werkwijze afdeling ROM 4. Toekomst afdeling ROM

20 Waarom ROM door de Milieudienst?Reden:Organisatorisch/kwaliteit/meerwaarde Matige verzorging milieu door RO-bureaus  van beoordeling naar advisering RO-vraag gemeenten Veel specialismen in huis 1 advisering/tekststijl 20

21 Voordelen ROM-advisering door de MD: Databeheer milieu voor de regio Grote pool van specialisten Gebiedskennis 1 contactpersoon die alles regelt en dus ook 1 integraal product Afstemming vooraf met de provincie Financiën 21

22 Organisatie ROM-Advisering Maar…, hoe deze wens te concretiseren? 1.Intern organiseren 2.Extern organiseren en bevorderen 22

23 Intern organiseren Zorgdragen voor een projectorganisatie Zorgen voor voldoende kennis Genereren ROM-producten Omzetting bevorderen van beoordeling naar advisering Veel aandacht aan relatiebeheer Klein beginnen Kwaliteit is een absolute vereiste! Geluid, bodem, lucht, externe veilig-heid, bedrijvigheid RO-kennis Gemeentekennis 23

24 Extern organiseren Voorlichting en foldermateriaal Relatiebeheer externen Producten actief aanbieden, bij voorkeur aanhaken bij bestaande producten en contacten Afspraken nakomen Ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeenten inventariseren Site bestuderen Plaatselijk informatiekrant structuurvisie 24

25 ROM-organisatie binnen de MD Afdeling ROM bestaat uit projectleiders en enkele specialisten (dubo/energie) Afdeling ROM bestaat uit projectleiders en enkele specialisten (dubo/energie) Werken volgens het matrix-principe: specialisten worden ingehuurd vanuit de lijnorganisatie Werken volgens het matrix-principe: specialisten worden ingehuurd vanuit de lijnorganisatie Veelvuldig (afstemming)soverleg Veelvuldig (afstemming)soverleg Projectmatige werkwijze: Projectmatige werkwijze: -1 contactpersoon/eindverantwoordelijke -offerte/werkbeschrijving -Opdrachtverzoeken -Standaarden 25

26 ROM-organisatie binnen de MD Doorlooptijden: Offerte binnen een week / Jaarprogramma Offerte binnen een week / Jaarprogramma Standaardproducten: 4 tot 6 weken na opdrachtverlening én aanlevering gegevens Standaardproducten: 4 tot 6 weken na opdrachtverlening én aanlevering gegevens Complexe projecten / haalbaarheidsstudies in overleg Complexe projecten / haalbaarheidsstudies in overleg MER in overleg MER in overleg Verrekening na afronding project Verrekening na afronding project 26

27 ROM-organisatie buiten de MD Per gemeente vast aanspreekpunt bij de afdeling ROM Per gemeente vast aanspreekpunt bij de afdeling ROM Vooraf aan elk project een werkbeschrijving of offerte Vooraf aan elk project een werkbeschrijving of offerte Product wordt binnen de afgesproken tijd geleverd (of tijdig in overleg van afgeweken) Product wordt binnen de afgesproken tijd geleverd (of tijdig in overleg van afgeweken) Steekproefsgewijs tevredenheidsonderzoek bij ontvanger (projectafhankelijk) Steekproefsgewijs tevredenheidsonderzoek bij ontvanger (projectafhankelijk) Regelmatige voorlichting; onderhoud site en brochures Regelmatige voorlichting; onderhoud site en brochures Nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen worden direct gecommuniceerd en verwerkt in de ROM- producten Nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen worden direct gecommuniceerd en verwerkt in de ROM- producten 27

28 StvZ regio Midden-Holland: Sterk groeiend Elke gemeente maakt structureel gebruik van ROM advisering 9 van de 13 gemeenten hebben (nagenoeg) al hun ROM-advisering bij de MD ondergebracht Voor 6 gemeenten wordt gebiedsgericht milieubeleid verzorgd In 2007 definitieve inbedding in organisatie 28

29 Ervaringen en adviezen 1. Rustig aan! 2. Eerst ROM en dan MILO 3. Maak milieu partij in het proces 4. Ken je markt 5. Communiceer! 6. Zorg voor (tijdige) borging van de werkzaamheden binnen de organisatie 7. Zorg voor goede procedurele afspraken: zowel intern als extern 8. Betrek de politiek bij de ontwikkelingen! 29

30 Programma 1. De Milieudienst Midden-Holland 2. ROM- en MILO-advisering 3. Werkwijze afdeling ROM 4. Toekomst afdeling ROM

31 Toekomst ROM/MILO (1) Verdere groei afdeling ROM (in 2008 circa 11.000 uur) Verbreding adviespakket met archeologie en ecologie, mogelijk verkeer en mobiliteit Volledige RO-toetsing é n advisering Werkzaamheden voor 80% opgenomen in het jaarprogramma Uitbreiding werkzaamheden naar klantgemeenten 31

32 Toekomst ROM/MILO (2) Gebiedsgericht beleid voor minstens 50% van de regio Advisering (plan)MER ’ s, Uitbreiding dubo-advisering en ontwikkeling klimaatbeleid Voorbereiding nieuwe Wro  uitbreiding pakket van ROM-werkzaamheden Verdere ontwikkeling kenniscentrum en voorlichting/communicatie 32

33 Toekomst ROM/MILO (3) Bedreigingen/aandachtspunten: Groei van de werkzaamheden en werkpakket gaat (te) hard Onvoldoende geschikt personeel (ook qua inhuur) voor handen Werkdruk  bewaken kwaliteit Te veel kennis bij 1 persoon nWro = kans en bedreiging! 33

34 Vragen?


Download ppt "Milieudienst Midden-Holland -(milieu)advisering in ontwikkeling -ROM en MILO advisering Wendy Ruwhof (directeur MDMH) Laurent de Jong (hoofd afdeling ROM)"

Verwante presentaties


Ads door Google