De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 april 2013 ALV CDA Kampen Bypass/ IJsseldeltaZuid Agenda Stand van Zaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 april 2013 ALV CDA Kampen Bypass/ IJsseldeltaZuid Agenda Stand van Zaken."— Transcript van de presentatie:

1 18 april 2013 ALV CDA Kampen Bypass/ IJsseldeltaZuid Agenda Stand van Zaken

2 Aanleiding ALV 12.01.2010 ALV 07.12.2012 Agenda PKB PKB Ruimte voor de Rivier (2005): - IJsseldelta zomerbedverdieping (korte termijn) - ruimtelijke reservering voor hoogwatergeul (lange termijn) - noorddiep Gebiedsontwikkeling er gebeurd veel in gebied (Hanzelijn, N50/N23) Kampen niet op slot Nieuwe toegang Kampen Meerwaarde creeeren met hoogwatergeul

3 Historie Agenda 2005/2006: PKB rijksoverheid 3 volgtijdelijke maatregelen Ruimte voor de Rivier bij Kampen 2006 participatie en raadsdebat: Kampen niet op slot, blauwe rivier, nov 2006 Masterplan IJDZ aangenomen: integrale gebiedsontwikkeling mrt 2009: nieuwe berekening: hogere wateropgave voor regio (waterstandsdaling van 29 cm naar 41 cm) Commissie Veerman / IJsselmeerpeilstijging? jun 2009: Rijkswaterstaat: Bypass is toekomstbestendig Vanaf 2010: planvorming, berekeningen, Go/No Go Bypass etc.

4 Enkele besluiten Agenda 26-05-2005 Raadsbesluit strategisch document Kampen 2030 blauwe variant (aangenomen 24 voor 3 tegen) 07-07-2005 Kaderstelling IJsseldelta Zuid (aangenomen 25 voor 2 tegen) (mede na stadsdebat/burgerparticipatie/‘Kamperveense variant’ & blauwe bevaarbare variant) 14-8-2006 Unaniem besluit Tweede Kamer over PKB Ruimte voor de Rivier 4 (inclusief drie maatregelen bij Kampen: zomerbedverdieping, hoogwatergeul, Noord) 02-11-06 Raadsvoorstel Masterplan IJsseldelta-Zuid. (aangenomen met 24 tegen 2). 19-12-2006 Unaniem besluit Eerste Kamer over PKB Ruimte voor de Rivier

5 Verleden Agenda 2004: Nota Ruimte 2005: voorkeursrecht rijk (Hanzelijn) 2006: vaststelling Masterplan 2007: Intentieovereenkomst 2008: advies Delta Commissie 2009: Structuurvisie Kampen Kabinetsbesluit: rijksbijdrage Bestuursovereenkomst 2010 Voorontwerpbestemmingsplan Gebiedsontwikkeling IJDZ in Crisis & Herstelwet Bypass in Nationaal Waterplan Ministerie Infra&Milieu Ministerie ELI Waterschap GS Waterschap ZZ Prov. Overijssel Prov. Flevoland gem. Zwolle gem.Dronten gem. Kampen gem. Oldebroek Staatsbosbeheer

6 2013: Wat nu? Agenda

7 2013: Wat nu? Agenda

8 Vanaf 2010 Agenda 15 januari CDA Ledenvergadering 18 januari 2010: Voorontwerpbestemmingsplan CDA motie ‘second opinion’ op de haalbaarheid van het plan Reeve (VGG) en op de grondexploitatie, incl. financiële risico’s (PWC) Spreekt uit dat de raad voor het Ontwerp Bestemmingsplan een second opinion uit laat voeren door een onafhankelijke partij, waarbij de volgende punten aan de orde komen: - beoordeling van de haalbaarheid van het voorontwerp - herberekening van (second opinion op) de grondexploitatie - beoordeling van de financiële risico’s waarbij als uitgangspunt geldt de besluitvorming van de raad tot nu toe

9 Vanaf 2010 Agenda 3 juni 2010 Hoorzitting Waterveiligheid Deltacommisaris, Rijkswaterstaat, W Groot Salland, TU Delft, CPB. Conclusie: Kampen blijft veilig (wettelijke norm 1: 2000, taak WGS) Bypass levert een nuttige bijdrage aan waterstandsdaling Door de zomerbedverdieping en de aanleg van de bypass wordt de kans op overstroming als gevolg van rivierpeilstijging kleiner. [conclusie hoorzitting waterveiligheid, ondersteund door CU, CDA, SGP, GBK, PvdA, VVD, GL, D66, SP op 16-12-2010] De modellen die gebruikt zijn zijn state of the art. Zij bieden voldoende zekerheid voor het nemen van beslissingen. [conclusie hoorzitting waterveiligheid, ondersteund door CU, CDA, SGP, GBK, PvdA, VVD, GL, D66, SP op 16-12-2010]

10 Besluit Bypass Agenda 2011 Rijkswaterstaat – aanpassing plan Zomerbedverdieping Regio brengt scenario’s in beeld Tweede Kamer, 5 december 2011 en juni 2012 September 2012: besluit Staatssecretaris na behandeling in tweede kamer Bypass is definitief.

11 Vervolg in 2012 Agenda Second opinion (CDA motie!) onafhankelijke toets op aannames Bevolkingsprognoses Primos Woningmarktconferentie CDA fractie, t.a.v. gebied Reeve - verkiezingsprogramma - integrale gebiedsontwikkeling - risico’s beheersen t.a.v. woningbouwontwikkeling (advies second opinion & faseren en temporiseren)

12 2013: Wat nu? Agenda 2010: voorontwerpbestemmingsplan behandeld > Inmiddels Rijk gaat definitief Bypass (Reeve diep) aanleggen! Bestemmingsplan moet gewijzigd worden Nu ligt voor: Ontwerpbestemmingsplan Integrale gebiedsontwikkeling is vertrekpunt, > maar Economische omstandigheden / veranderd perspectief? Ja Wat betekent dat?

13 2013: Wat nu? Agenda Raadsvoorstel: Instemmen met ontwerpplan, grex, risico analyse Bestemmingplan ter visie leggen Kennisnemen van bestuursovereenkomst [PS muv GL/SP] Instemmen met coordinatiebesluit [PS unaniem] Go / No Go moment in 2016 Kennisnemen van second opinions etc College heeft de overtuiging dat het verantwoord is: vanzelfsprekend is de inzet om risico’s en investeringen zoveel mogelijk te beperken

14 Voorstel : Kernpunten Plan Agendapla Plan: 3 deelgebieden - Reeve dorp - Zone N50 / congreslocatie - Steppingstones Zwartendijk Woningbouw 1300 woningen, waarvan 1100 regionaal Globaal plan, marktgericht bij te stellen CPO minimaal 31% Uitrol in 15 jaar (uitigifte ca. 85 per jaar), vanaf 2018 of later

15 2013: Wat nu? Agenda Risico’s zoveel mogelijk ingeschat & afgedekt: Financiële buffer voor tegenvallende scenario’s Uitstel Go / No Go beslissing Provincie bevestigt haar rol in regionale opgave Bestemming woongebied: globaal ruimtelijk concept op hoofdlijnen proefverkaveling met grex toont haalbaarheid ontwerp exploitatieplan: elk jaar herzien door raad (flexibel)

16 2013: Wat nu? Agenda Opnieuw Second Opinion uitgevoerd (Middelkoop) [CDA Motie] Ook college heeft onafhankelijk laten toetsen (Stadkwadraat) Faseren & Temporiseren risico buffers & termijnen zijn aangepast bestemmingsplan flexibel in programma (vraaggericht, CPO) Scenario’s zijn in beeld gebracht Grex die voorligt: sluit op 0 EUR Exit scenario: kosten 30 miljoen EUR Uitstel scenario: kosten 15 miljoen EUR Herprogrammering: kosten 18 miljoen EUR

17 2013: Wat nu? Agenda Insteek fractie: Verstandig zijn, ook/met name in financiële afwegingen Go / No Go Besluit 2016! Tot die tijd investeringen zoveel mogelijk beperken bestemmingsplanprocedure afgerond crisis bedaart? zicht op nieuwe balans CDA wil andere methode woonmarktonderzoek / monitoring CDA wil inzet op Toerisme & Recreatie (nieuwe kansen) (fietspaden) Werkgelegenheid

18 2013: vervolg Agenda Besluitvorming Maandag 22 april, behandeling in raadscommissie RO Donderdag 16 mei, behandeling in raadsvergadering Daarna: ter inzage legging (voor bezwaar) Eind 2013 vaststelling bestemmingsplan Stappen Aanbesteding wordt opgestart 2013; aanleg broed(riet)gebied bij Roggebot 2015; aanleg bypass (door het rijk) 2016: vervolg – afweging gemeente

19 Meer info … Agenda www.cda.nl/kampen www.cda.nl/kampen www.ijsseldeltazuid.nl www.ruimtevoorderivier.nl www.kampen.nl www.ijsseldeltazuid.nl www.ruimtevoorderivier.nl www.kampen.nl www.kampen.nl/uitzending


Download ppt "18 april 2013 ALV CDA Kampen Bypass/ IJsseldeltaZuid Agenda Stand van Zaken."

Verwante presentaties


Ads door Google