De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bypass/ IJsseldeltaZuid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bypass/ IJsseldeltaZuid"— Transcript van de presentatie:

1 Bypass/ IJsseldeltaZuid
Agenda 18 april 2013 ALV CDA Kampen Bypass/ IJsseldeltaZuid Stand van Zaken

2 Agenda Aanleiding ALV ALV PKB PKB Ruimte voor de Rivier (2005): - IJsseldelta zomerbedverdieping (korte termijn) - ruimtelijke reservering voor hoogwatergeul (lange termijn) - noorddiep Gebiedsontwikkeling er gebeurd veel in gebied (Hanzelijn, N50/N23) Kampen niet op slot Nieuwe toegang Kampen Meerwaarde creeeren met hoogwatergeul Ik heb u bijgepraat 12 januari 2010, toen stonden we aan de vooravond van verkiezingen lokaal en vervolgens besluitvorming over het voorontwerpbestemmingsplan. Vervolgens december 2012, tussenstand. Besluitvorming ontwerp uitgesteld door vertraging bij rijk en provincie. De PKB ging uit van 40 maatregelen om NL voor te bereiden op stijging van rivierwaterafvoer van 15kub naar 16 kub per sec bij lobith. In de PKB: reserving van grondgebied voor Hoogwatergeulen (bij Deventer, Zutphen en Kampen) en dijkverlegging bij Noorddiep op termijn. Tot realisatie mogen andere ontwikkelingen de benogigde ruimte voor de rivierarmen niet beperken: dus reservering door rijk via de PKB. Nog even het verleden: 2005: PKB 2015 Zomerbed, 2025 Bypass, 2050 Noorddiep 2009: herberekening: opgave van 28 naar 41 cm hogere waterstanddaling bij Ijsselbrug nodig. Ook Cie Veerman: invloed van evt. ijsselmeerpeilstijging. 15 juni 2009: presentatie aan raad door RWS: onderzoek naar toekomstbestendigheid van de bypass. Verleden: 40 maatregelebn ihkv RvdR: PKB – 3 maatregelen bij Kampen in tijd uitgezet.

3 Agenda Historie 2005/2006: PKB rijksoverheid volgtijdelijke maatregelen Ruimte voor de Rivier bij Kampen 2006 participatie en raadsdebat: Kampen niet op slot, blauwe rivier, nov 2006 Masterplan IJDZ aangenomen: integrale gebiedsontwikkeling mrt 2009: nieuwe berekening: hogere wateropgave voor regio (waterstandsdaling van 29 cm naar 41 cm) Commissie Veerman / IJsselmeerpeilstijging? jun 2009: Rijkswaterstaat: Bypass is toekomstbestendig Vanaf 2010: planvorming, berekeningen, Go/No Go Bypass etc. Ik heb u bijgepraat 12 januari 2010, toen stonden we aan de vooravond van verkiezingen lokaal en vervolgens besluitvorming over het voorontwerpbestemmingsplan. Nog even het verleden: 2005: PKB 2015 Zomerbed, 2025 Bypass, 2050 Noorddiep 2009: herberekening: opgave van 28 naar 41 cm hogere waterstanddaling bij Ijsselbrug nodig. Ook Cie Veerman: invloed van evt. ijsselmeerpeilstijging. 15 juni 2009: presentatie aan raad door RWS: onderzoek naar toekomstbestendigheid van de bypass. Verleden: 40 maatregelebn ihkv RvdR: PKB – 3 maatregelen bij Kampen in tijd uitgezet.

4 Agenda Enkele besluiten
Raadsbesluit strategisch document Kampen blauwe variant (aangenomen 24 voor 3 tegen) Kaderstelling IJsseldelta Zuid (aangenomen 25 voor 2 tegen) (mede na stadsdebat/burgerparticipatie/‘Kamperveense variant’ & blauwe bevaarbare variant) Unaniem besluit Tweede Kamer over PKB Ruimte voor de Rivier 4 (inclusief drie maatregelen bij Kampen: zomerbedverdieping, hoogwatergeul, Noord) Raadsvoorstel Masterplan IJsseldelta-Zuid. (aangenomen met 24 tegen 2). Unaniem besluit Eerste Kamer over PKB Ruimte voor de Rivier Ik heb u bijgepraat 12 januari 2010, toen stonden we aan de vooravond van verkiezingen lokaal en vervolgens besluitvorming over het voorontwerpbestemmingsplan. Nog even het verleden: 2005: PKB 2015 Zomerbed, 2025 Bypass, 2050 Noorddiep 2009: herberekening: opgave van 28 naar 41 cm hogere waterstanddaling bij Ijsselbrug nodig. Ook Cie Veerman: invloed van evt. ijsselmeerpeilstijging. 15 juni 2009: presentatie aan raad door RWS: onderzoek naar toekomstbestendigheid van de bypass. Verleden: 40 maatregelebn ihkv RvdR: PKB – 3 maatregelen bij Kampen in tijd uitgezet.

5 Ministerie Infra&Milieu Ministerie ELI Waterschap GS
Agenda Verleden Ministerie Infra&Milieu Ministerie ELI Waterschap GS Waterschap ZZ Prov. Overijssel Prov. Flevoland gem. Zwolle gem.Dronten gem. Kampen gem. Oldebroek Staatsbosbeheer 2004: Nota Ruimte 2005: voorkeursrecht rijk (Hanzelijn) 2006: vaststelling Masterplan 2007: Intentieovereenkomst 2008: advies Delta Commissie 2009: Structuurvisie Kampen Kabinetsbesluit: rijksbijdrage Bestuursovereenkomst 2010 Voorontwerpbestemmingsplan Gebiedsontwikkeling IJDZ in Crisis & Herstelwet Bypass in Nationaal Waterplan Ik heb u bijgepraat 12 januari 2010, toen stonden we aan de vooravond van verkiezingen lokaal en vervolgens besluitvorming over het voorontwerpbestemmingsplan. Overeenkomsten zijn gesloten tussen de betrokken Overheden te weten: Min Infra&Milieu, Min. ELI, WGS, WZZ, Prov. Overijssel, prov. Flevoland, gem. Zwolle, Dronten, Kampen, Oldebroek, Staatsbosbeheer. Nog even het verleden: 2005: PKB 2015 Zomerbed, 2025 Bypass, 2050 Noorddiep 2009: herberekening: opgave van 28 naar 41 cm hogere waterstanddaling bij Ijsselbrug nodig. Ook Cie Veerman: invloed van evt. ijsselmeerpeilstijging. 15 juni 2009: presentatie aan raad door RWS: onderzoek naar toekomstbestendigheid van de bypass. Verleden: 40 maatregelebn ihkv RvdR: PKB – 3 maatregelen bij Kampen in tijd uitgezet.

6 Agenda 2013: Wat nu? Aanpassingen in het plan: Risico’s die zijn meegenomen Uitstel in tijd > 1100 bootjes

7 Agenda 2013: Wat nu? Het Reevediep wordt een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is bedoeld om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel doeltreffend te kunnen afvoeren via het Dontermeer en het Vossenmeer naar het IJsselmeer. De hoogwatergeul werd tot voor kort aangeduid als “De bypass”, maar heeft nu als offi ciële naam: Reevediep. Om het water in de hoogwatergeul te kunnen laten stromen, wordt aan de kant van de IJssel een inlaatwerk gebouwd. De Kamperstraatweg komt over dit inlaatwerk te liggen. Ten zuiden en noorden van de geul worden dijken aangelegd. Om ervoor te zorgen dat het hoogwater niet in het Drontermeer terecht komt, wordt tussen Flevoland en Overijssel een dam aangelegd in het Drontermeer. Deze wordt voorzien van keerdeuren, die alleen bij extreme omstandigheden worden gesloten. Het Reevediep wordt in twee fasen gerealiseerd. De hoogwatergeul is vanaf 2017 in eerste instantie beperkt inzetbaar, aanvullend op de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. De recreatievaart kan vanaf eind 2017 gebruik maken van het Reevediep. Rond 2025 is de tweede fase afgerond.

8 Agenda Vanaf 2010 15 januari CDA Ledenvergadering januari 2010: Voorontwerpbestemmingsplan CDA motie ‘second opinion’ op de haalbaarheid van het plan Reeve (VGG) en op de grondexploitatie, incl. financiële risico’s (PWC) Spreekt uit dat de raad voor het Ontwerp Bestemmingsplan een second opinion uit laat voeren door een onafhankelijke partij, waarbij de volgende punten aan de orde komen: - beoordeling van de haalbaarheid van het voorontwerp - herberekening van (second opinion op) de grondexploitatie - beoordeling van de financiële risico’s waarbij als uitgangspunt geldt de besluitvorming van de raad tot nu toe Ik heb u bijgepraat 12 januari 2010, toen stonden we aan de vooravond van verkiezingen lokaal en vervolgens besluitvorming over het voorontwerpbestemmingsplan. Resultaat: CDA Motie Second Opinion op de risico’s en uitgangspunten. Onafhankelijke toetsing. Daarnaast uiteraard nog meer moties mee ingediend (communicatie, kwel, natuurcompensatie etc). - Voorontwerpbestemmingsplan: inbreng CDA fractie mede obv ALV ervoor. Extra onafhankelijk onderzoek op de uitgangspunten onder de voornemens van het college (voorkomen van roze bril). CDA motie: raadsbreed aangenomen. Heeft geresulteerd in 2 rapporten; vraagstelling en beantwoording getoetst door werkgroep vanuit de gemeenteraad (AvD). Behandeld in Uitkomst: temporiseren en faseren in deelgebiedontwikkeling, exit scenario kost veel geld. Mooi plan, betaalbaar.

9 Agenda Vanaf 2010 3 juni 2010 Hoorzitting Waterveiligheid Deltacommisaris, Rijkswaterstaat, W Groot Salland, TU Delft, CPB. Conclusie: Kampen blijft veilig (wettelijke norm 1: 2000, taak WGS) Bypass levert een nuttige bijdrage aan waterstandsdaling Door de zomerbedverdieping en de aanleg van de bypass wordt de kans op overstroming als gevolg van rivierpeilstijging kleiner [conclusie hoorzitting waterveiligheid, ondersteund door CU, CDA, SGP, GBK, PvdA, VVD, GL, D66, SP op ] Hoorzitting: verzoek GL. Aanleiding om in te stemmen: aanhoudende geruchten over onveiligheid (badkuipeffect) georganiseerd door werkgroep vanuit de gemeenteraad. De conclusies zijn vastgesteld door de raad en aan de tweede kamer ter beschikking gesteld. Kans op doorbraak is kleiner foor kortere lengte van dijkringen. In berekening was geen rekening gehouden met evacuatie naar verdieping, waterstanddaling door zomerbed, robuuste waterkering in Kampen Zuid (maar bresontwikkeling in zanddijk), beheermaatregelen waterschap. De modellen die gebruikt zijn zijn state of the art. Zij bieden voldoende zekerheid voor het nemen van beslissingen [conclusie hoorzitting waterveiligheid, ondersteund door CU, CDA, SGP, GBK, PvdA, VVD, GL, D66, SP op ]

10 2011 Rijkswaterstaat – aanpassing plan Zomerbedverdieping
Agenda Besluit Bypass 2011 Rijkswaterstaat – aanpassing plan Zomerbedverdieping Regio brengt scenario’s in beeld Tweede Kamer, 5 december en juni 2012 September 2012: besluit Staatssecretaris na behandeling in tweede kamer Bypass is definitief. In de zomer eerste berichten in de krant. In oktober zijn wij bijgepraat door RWS en vertgw namens Regio projectgroep (overijssel). RWS: zomerbedverdieping kan niet integraal worden uitgevoerd blijkt uit onderzoek: gevaar voor drinkwatervoorziening in Zwolle Regio: varianten om dit op te vangen. Versnelde aanleg Bypass, Versnelde aanleg Bypass deels + deels zomerbedverdieping, etc. Flevoland: wilde Bypass in 1x in zijn geheel aanleggen. Planning vervolg, resultaten onderzoek verkorte zomerbedverdieping - definitief besluit (vergunning) bypass (Staatssecretaris) - besluit ontwerpbestemmingsplan (gemeente) CDA: zorgen over zomerbedverdieping. RWS 2x op bezoek en bij ons als fractie. Schadeloket, peilbuismetingen ipv theoriemodellen alleen. Overigens ook daardoor is de Kogge gevonden.

11 Agenda Vervolg in 2012 Second opinion (CDA motie!) onafhankelijke toets op aannames Bevolkingsprognoses Primos Woningmarktconferentie CDA fractie, t.a.v. gebied Reeve - verkiezingsprogramma - integrale gebiedsontwikkeling - risico’s beheersen t.a.v. woningbouwontwikkeling (advies second opinion & faseren en temporiseren) n.a.v. woningmarktconfererentie: gekozen voor Pearl prognoses ipv Primos om rekening mee te houden. Verkiezingsprogramma: Verkiezingsprogramma : De kwaliteit van de bebouwde omgeving kan toenemen als water daarvan deel uitmaakt. De ontwikkeling van de bypass moet onderdeel zijn van een samenhangend beleid. Voorkeur gaat daarbij uit naar de “blauwe rivier”. Raadsprogramma : Indien de Bypass uit oogpunt van duurzame veiligheid noodzakelijk is wordt gekozen voor de blauwe Bypass, waarbij variant 6 (variant Kamperveen) de voorkeur heeft. Er wordt gestreefd naar een zo klein mogelijk ruimtebeslag voor het zoekgebied. Verkiezingsprogramma : het CDA ondersteunt de maatregelen vanuit het Rijk, op basis van het rapport van de commissie Veerman, om Kampen “droge voeten te laten houden”. De voorkeur gaat daarbij uit naar de “blauwe rivier”. De veiligheid van Kampen moet daarbij voorop staan. De stad kan uitbreiden indien de demografische ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. In dat verband moeten de afspraken over woningbouw in het kader van netwerkstad Zwolle-Kampen worden nagekomen.

12 Agenda 2013: Wat nu? 2010: voorontwerpbestemmingsplan behandeld
> Inmiddels Rijk gaat definitief Bypass (Reeve diep) aanleggen! Bestemmingsplan moet gewijzigd worden Nu ligt voor: Ontwerpbestemmingsplan Integrale gebiedsontwikkeling is vertrekpunt, > maar Economische omstandigheden / veranderd perspectief? Woningbouwprogrammering second opinion recente (nov 2011) prognoses Primos: Kampen groeit/blijft groeien woningmarkt conferentie: korte termijn Ja Wat betekent dat?

13 Agenda 2013: Wat nu? Raadsvoorstel:
Instemmen met ontwerpplan, grex, risico analyse Bestemmingplan ter visie leggen Kennisnemen van bestuursovereenkomst [PS muv GL/SP] Instemmen met coordinatiebesluit [PS unaniem] Go / No Go moment in 2016 Kennisnemen van second opinions etc Aanpassingen in het plan: Risico’s die zijn meegenomen Uitstel in tijd College heeft de overtuiging dat het verantwoord is: vanzelfsprekend is de inzet om risico’s en investeringen zoveel mogelijk te beperken

14 Agendapla Voorstel : Kernpunten Plan
Plan: 3 deelgebieden - Reeve dorp - Zone N50 / congreslocatie - Steppingstones Zwartendijk Woningbouw woningen, waarvan 1100 regionaal Globaal plan, marktgericht bij te stellen CPO minimaal 31% Uitrol in 15 jaar (uitigifte ca. 85 per jaar), vanaf 2018 of later Woningbouwprogrammering second opinion recente (nov 2011) prognoses Primos: Kampen groeit/blijft groeien woningmarkt conferentie: korte termijn

15 Agenda 2013: Wat nu? Risico’s zoveel mogelijk ingeschat & afgedekt:
Financiële buffer voor tegenvallende scenario’s Uitstel Go / No Go beslissing Provincie bevestigt haar rol in regionale opgave Bestemming woongebied: globaal ruimtelijk concept op hoofdlijnen proefverkaveling met grex toont haalbaarheid ontwerp exploitatieplan: elk jaar herzien door raad (flexibel) Buffer 10 mio

16 Agenda 2013: Wat nu? Opnieuw Second Opinion uitgevoerd (Middelkoop) [CDA Motie] Ook college heeft onafhankelijk laten toetsen (Stadkwadraat) Faseren & Temporiseren risico buffers & termijnen zijn aangepast bestemmingsplan flexibel in programma (vraaggericht, CPO) Scenario’s zijn in beeld gebracht Grex die voorligt: sluit op 0 EUR Exit scenario: kosten 30 miljoen EUR Uitstel scenario: kosten 15 miljoen EUR Herprogrammering: kosten 18 miljoen EUR Exitkosten: ook claims van rijk: 24 miljoen VROM heeft 22,4 miljoen EUR bijgedragen o.b.v. bijzonder waterrijk woonmilieu provinciebijdrage: miljoenen gemeentelijke bedrijge:10 miljoen > 4,9 miljoen (excl fietspaden)

17 Agenda 2013: Wat nu? Insteek fractie:
Verstandig zijn, ook/met name in financiële afwegingen Go / No Go Besluit 2016! Tot die tijd investeringen zoveel mogelijk beperken bestemmingsplanprocedure afgerond crisis bedaart? zicht op nieuwe balans CDA wil andere methode woonmarktonderzoek / monitoring CDA wil inzet op Toerisme & Recreatie (nieuwe kansen) (fietspaden) Werkgelegenheid Aanpassingen in het plan: Risico’s die zijn meegenomen Uitstel in tijd > 1100 bootjes

18 Agenda 2013: vervolg Besluitvorming
Maandag 22 april, behandeling in raadscommissie RO Donderdag 16 mei, behandeling in raadsvergadering Daarna: ter inzage legging (voor bezwaar) Eind 2013 vaststelling bestemmingsplan Stappen Aanbesteding wordt opgestart 2013; aanleg broed(riet)gebied bij Roggebot 2015; aanleg bypass (door het rijk) 2016: vervolg – afweging gemeente

19 Agenda Meer info …


Download ppt "Bypass/ IJsseldeltaZuid"

Verwante presentaties


Ads door Google