De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UNIZO in actie Waarden Welzijn Verantwoor- delijkheid Creativiteit Respect en diversiteit Welvaart Ambities Voluit voor onze zelfstandige ondernemers Voluit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "UNIZO in actie Waarden Welzijn Verantwoor- delijkheid Creativiteit Respect en diversiteit Welvaart Ambities Voluit voor onze zelfstandige ondernemers Voluit."— Transcript van de presentatie:

1 UNIZO in actie Waarden Welzijn Verantwoor- delijkheid Creativiteit Respect en diversiteit Welvaart Ambities Voluit voor onze zelfstandige ondernemers Voluit voor hun rendabiliteit Voluit voor Vlaanderen Uitdagingen Voluit voor elk talent Creativiteit Innovatie Ondernemen Duurzame poort op Europa De overheid In actie Projecten 1.Leeronderneming 2.Ondern. School 3.Ondernemerskoffer 4.Creatieve ondernemersschool 5.HRM-Coach 6.KEEP 7.Senior Coach 8.Jobkanaal 9.Ondernemersplatform diversiteit 10.Jeugdwerkloos- heidsplannen 11.CEVORA 12.Opleidingen voor werkzoek. in distributie 13.E-learning in distributie 14.Stagedatabank 1.Vlaamse Startersdag 2.Vrouwelijke starters 3.Start 45 Plus 4.Overnamemarkt 5.All. On’mers welkom 6.Schakelen on’merschap 7.Innovatiecoach 8.Qualitycoach 9.Vliegende on’mers 10.Connect 11.EIC 12.Grenswijzer 13.Nacht van de Export 14.Exportcoach 15.Laureaat in exportmanagement 16.Exportplatform 17.UNIZO in de wereld 18.Center of Excellence 19.B’ijk bestuur in KMO’s 1.KMO’s en logistiek 2.Project Binnenvaart 3.Pendelplan 4.Energieconsulent 5.Groene taxi’s 1.Kaderconvenant vrije beroepen 2.Stages vr ambtenaren 3.Gemeentelijke dienstverlening 4.Laureaat on’mende gemeente 5.Bereikbaarheids -adviseur AWV 6.Geïntegreerde aanpak hinder openbare werken

2 Leeronderneming Jarenlange praktijkervaring met ‘Leerbedrijf’‘Leerbedrijf’ Project → wetenschappelijk rapport –“Welke stimuli nodig om studenten ondernemingszin bij te brengen?” Duur: januari 2007 – december 2009

3 Ondernemerskoffer Pedagogisch instrument ter bevordering van ondernemingszin op lagere school West-Vlaanderen → heel Vlaanderen Start: najaar 2005, kruissnelheid 2007

4 Creatieve ondernemersschool Accent op ondernemerseigenschappen –Strategie –Creativiteit –Leiderschap Samenwerking met JCI Duur: januari 2007 – december 2007

5 KEEP ‘Keep your excellent people @ work’ HIVA-onderzoek: “KMO’s, kansen op maat van oudere werknemers?” Sensibilisatie, HR-tools, begeleiding Samenvatting Duur: mei 2005 – april 2008

6 Senior Coach Expertise ervaren werknemers gebruiken in KMO’s HIVA-onderzoek: “KMO’s, kansen op maat van oudere werknemers?” Sensibilisatie, HR-tools, begeleiding Samenvatting Duur: mei 2005 – april 2008

7 Ondernemersplatform diversiteit Samenwerking UNIZO, Voka, VKW Meer aandacht voor arbeidspositie kansengroepen Instrumenten: –Diversiteitstest –Toolkit werving en selectie –Brochure over verdraagzaamheid op de werkvloer –Diversiteitsaward per provincie Duur: mei 2006 – december 2007

8 Jeugdwerkloosheidsplannen 13 Vlaamse gemeenten met >20% jeugdwerklozen Specifieke aanpak –bv. vrijgestelden in Limburg en Gent Instrumenten: –Diversiteitstest –Toolkit werving en selectie –Brochure over verdraagzaamheid op de werkvloer –Diversiteitsaward per provincie Duur: mei 2006 – december 2007

9 Opleidingen voor werkzoekenden in de distributie PMO, opleidingsinstituut van UNIZO Distributie Jaarlijks 18 opleidingen voor werkzoekenden –Verkoopsfunctie in food en non-food Jaarlijks 130 aanwervingen door PMO-opleidingen

10 E-learning in de distributie Kleinhandel: kleinschalig –Moeilijk om opleidingen te volgen Eerste E-learningmodule: voedselveiligheid Eerste doel: 5.000 opleidingen

11 Start 45 Plus 45-plussers begeleiden bij start eigen zaak 2 concrete doelstellingen: –1.000 kandidates uit doelgroep startersadvies bieden –300 kandidates op infosessies ‘Starten met een eigen zaak’ Start: juni 2006, kruissnelheid oktober 2006

12 Vrouwelijke starters 2/3 ondernemers zijn mannen Samenwerking met Markant 2 concrete doelstellingen: –1.000 kandidates uit doelgroep startersadvies bieden –300 kandidates op infosessies ‘Starten met een eigen zaak’ Duur: juli 2006 – eind 2007

13 Allochtone ondernemers welkom Samenwerking UNIZO - stadsdiensten - Syntra Duurzaam ondernemerschap door etnisch- culturele minderheden ondersteunen Ondernemerswegwijzer Genomineerd voor Europese Ondernemersprijs Duur: 2005 - 2007

14 Schakelen naar ondernemerschap Samenwerking UNIZO – Activiteitencoöperaties – Startcentra – VDAB – Syntra Vlaanderen Samenwerking sociale – reguliere economie vergroten Experimentele uitwerking in 2 pilootregio’s Duur: juli 2006 – december 2007

15 Connect Vrije beroepen helpen associatie/vennootschap uitwerken Kenniscentrum ‘samenwerken in associatie’ van FVIB Instrumenten: –Netwerkevents, workshops, seminaries –Handboek –Nieuwsbrief, website, online discussieforum Duur: maart 2006 – december 2007

16 EIC KMO’s informeren en begeleiden in Europa Bij UNIZO Internationaal in Kortrijk Jaarlijks meer dan 1000 vragen van ondernemers Duur: 1989 – eind 2007

17 Nacht van de Export Meer KMO’s aanzetten tot internationale handel Eéndagsevenement: –infobeurs, workshops, individueel advies –Contact met dienstverleners, FIT, Delcredere … Maart 2007 Streefdoel eerste editie: 500 deelnemers

18 UNIZO in de wereld Samenwerking met Centraal-, Oost-Europa en het Zuiden UNIZO Internationaal: Hongarije, Polen, Rusland, Estland, Zuid-Afrika, Chili, Slovenië, Bulgarije, Kroatië … Duurtijd projecten: 18-32 maanden Start bilaterale werking: 1997

19 MVO, Center of Excellence Samenwerking UNIZO – VOSEC – Kanaal 127 – De Punt – Centrum Economie en Ethiek Versterken sociale, economische, ecologische component en relatie met stakeholders 4 thema’s: –“Goed omgaan met uw medewerkers is belangrijk voor uw bedrijf” –“Wat is de plaats van uw bedrijf in de samenleving?” –“Duurzame relaties met klanten en leveranciers duren het langst” –“Een gezonde ecologie is belangrijk voor de economie” MVO-gids ‘Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer’

20 Behoorlijk bestuur in de KMO Code Buysse vertalen naar bedrijfsrealiteitCode Buysse Instrumenten: –Toetsingslijsten –Online tools –Pilootproject: 20 KMO’s richten adviesraad op Duur: april 2006 – maart 2008

21 KMO’s en logistiek Stuurgroep definieert knelpunten en mogelijkheden voor KMO’s Onderzoek naar belang van KMO’s in logistieke keten Ontwikkeling instrumenten om professionaliteit bij KMO’s uit logistiek te verhogen

22 Project binnenvaart Samenwerking UNIZO - waterwegbeheerders Modal shift van wegvervoer naar binnenvaart UNIZO-transportdeskundige Start: maart 2006 Oprichting denktank

23 Pendelplan UNIZO werkt mee aan Pendelplan Vlaamse overheid KMO’s informeren over Vlaamse stimulansen woon- werkverkeer te evalueren en opimaliseren Duur: 2006 - 2009

24 Energieconsulent Energiecoach –Sectoriele intentieverklaringen –Quickscans –Eerstelijnsadvies en begeleiding bij aanvragen Vlaamse steun Maand van de energiebesparing Duur: april 2006 – eind 2007

25 Groene taxi’s Openbaar vervoer flexibel aanvullen –Onrendabele buslijnen –Doelgroepenvervoer Succesvoorwaarden: –Innovatie: klant- en milieuvriendelijkheid –Fiscale stimuli Lagere lasten op brandstof en voertuig –Optimaal gebruik infrastructuur Gebruik vrije busbaan

26 Stages voor ambtenaren Proefproject: 3 ambtenaren op KMO-stage Eerste resultaten: dit najaar Na proefproject zoekt UNIZO jaarlijks 20 stageplaatsen voor ambtenaren

27 Gemeentelijke dienstverlening Samenwerking UNIZO – VVSG – Vlaamse overheid Mystery shopping in 101 Vlaamse gemeenten Evaluatie met gemeente en ondernemers Duur: juli 2005 – juni 2007

28 Bereikbaarheidsadviseur AWV Contactpunt, brugfunctie ZO’s – opdrachtgever - aannemer Limburg, Antwerpen, West-Vlaanderen 11 werven Start: mei – juli 2006

29 Geïntegreerde aanpak minder hinder bij openbare werken Samenwerking UNIZO – VVSG – Vlaamse overheid In kader van actieplan ‘Ondernemers- vriendelijke gemeente’ 5 instrumenten: –Opmaak ‘minder hinder’ checklist –Evaluatie en bijsturing Code infrastructuurwerken –Opmaak intentieverklaring ‘minder hinder’ –Opmaak ‘minder hinder’ draaiboek –Aanmaak modellen en clausules voor bestekken en retributiereglementen


Download ppt "UNIZO in actie Waarden Welzijn Verantwoor- delijkheid Creativiteit Respect en diversiteit Welvaart Ambities Voluit voor onze zelfstandige ondernemers Voluit."

Verwante presentaties


Ads door Google