De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modellering overkapping Barendrecht tbv invoer RBMII

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modellering overkapping Barendrecht tbv invoer RBMII"— Transcript van de presentatie:

1 Modellering overkapping Barendrecht tbv invoer RBMII
14 juli 2009 Relevant kennistafel transport Gerard van der Veer

2 MODELLERING OVERKAPPING BARENDRECHT TBV RBMII INVOER
In vogelvlucht: Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 2

3 Spoorcorridor Barendrecht na ombouw
MODELLERING OVERKAPPING BARENDRECHT TBV RBMII INVOER Spoorcorridor Barendrecht na ombouw 9 sporen naast dorpskom Over een lengte van 1500 meter overkapt Station geïntegreerd in overkapping Bovenruimte groen en parkeren, stationsingangen 2 onderdoorgangen Diverse spoorintakkingen op 3 niveau’s “dedicated” sporen voor reizigers, goederen , HSL Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 3

4 MODELLERING OVERKAPPING BARENDRECHT TBV RBMII INVOER
Het sporenschema Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 4

5 MODELLERING OVERKAPPING BARENDRECHT TBV RBMII INVOER
Aanleiding Realisatie Betuweroute, HSL, station en verdubbeling reizigerssporen Complexe situatie noodzaakt specifieke, integrale veiligheidsanalyse Analyse uitgevoerd Resultaten: Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 5

6 Resultaat IVA spoorzone Barendrecht:
Externe veiligheid: PR: conform Betuweroute MER/TB, geen discussiepunt GR: toekomst onzeker door nieuwe plannen (Robel) Interne veiligheid: Overschrijding gestelde norm Gemeente geeft geen medewerking. Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 6

7 Gemeente weigerachtig afgifte bouwvergunning
Oplossing: Onder auspiciën safetycomittee HSL zuid: operationeel veiligheidsplan Monitoring van de veiligheidsgetallen (gr.) basis: rekenwijze IVA Van opstelling en inrichting OperationeelVeiligheidsPlan Van monitormodel groepsrisico spoorcorridor Barendrecht Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 7

8 Monitoring groepsrisico Barendrecht
Intern (groeps)risico: Vnl bepaald door: interne factoren (botsing, ontsporing brand in rijtuig etc) externe factoren: interactierisico’s met goederenvervoer op naastliggende sporen Rekenwijze: Interne factoren: modellering HSL geschaald op vervoersaantallen Ongevallen goederensporen hebben effect op de naastliggende reizigerssporen. Kans op inrijden van een reizigerstrein op de ongevalgevolgen goederen Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 8

9 Monitoring groepsrisico Barendrecht
Primaire opzet monitormodel extern groepsrisico Spoorzone buiten overkapping: RBMII (iva: ipoRBM) Tunnelmondgebied: 20m voor/na overkapping (iva: 1km v/n) Tunnelmondeffect: berekende risico’s x factor 2 Resteffect overkapping 0% (iva): muv 10% bbg Gemaakte keuzes: arbitrair, niet beargumenteerd Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 9

10 Modellering overkapping:
Discussie in werkgroep: is dit de juiste methode? Voorstel Piet Timmers:Neem als uitgangspunt bd-rapport: Inventarisatie toepassingsmogelijkheden RBMII voor berekeningen ten behoeve van het “Basisnet” Aanbevolen werkwijze uit het rapport: bereken spoortunnels net zoals wegtunnels, waarvan een berekening is opgenomen Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 10

11 Modellering overkapping:
Na analyse: werkwijze wegtunnels niet geschikt voor spoortunnels: De constructieve sterkte van de tunnel wordt niet gewaardeerd Voorzieningen in tunnel worden niet gewaardeerd. Tunnelmondgebied van 1 meter als bron voor alle tunnelscenario’s, Spoorspecifieke eigenschappen kunnen niet worden ingepast Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe

12 Modellering overkapping Barendrecht
Aanpak modellering overkapping: Volgt de structuur IVA en bd rapport die -op hoofdlijnen- overeenkomen Een onderbouwde bepaling van het tunnelmondgebied Een beredeneerde aanpak voor de bepaling van de resteffecten uit de overkapping Waardering van de spooreigenschappen zoals gedefinieerd in RBMII Opzet: invoer voor RBM II modelleren, niet RBMII aanpassen ! Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 12

13 Modellering overkapping Barendrecht
Bepaling resteffecten overkapping: beschouwing scenario’s incidenten met gevaarlijke stoffen (categorieën rekenprotocol) in de overkapping. Beredenering effect mitigerende voorzieningen in categorieën Resteffecten treden uit tunnelmond met een bepaalde dynamiek Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 13

14 Modellering overkapping Barendrecht
Categorieën mitigerende voorzieningen in goederenbuizen Constructie, weerstaat “koude bleve” 50 ton propaan Vloeistofkelders, 5 x 90M3, schuimafdekking, speciaal afvoersysteem Ventilatie, berekend op rookvrij houden bovenwinds gebied bij werkende sprinkler Vloeistofdichte vloer onder ballast, speciaal vormgegeven tbv vloeistofafvoer Sprinklers, berekend op warme bleve scenario, koelen ketelwagen, vv schuimvormend middel,automatisch gestart Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 14

15 Modellering overkapping Barendrecht
Conclusie mitigerend effect v.d. voorzieningen: 55% van de BBG wagens hebben een effect buiten de overkapping uit de overkappingmond 100% van de (Z)TG hebben een effect buiten de overkapping uit de overkappingmond De overige ongevalscenario's blijven in de constructie Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 15

16 Modellering overkapping Barendrecht
Bepaling overkappingmondgebied / -effect 1e instantie: 2 factoren werden noodzakelijk geacht: Verhouding gasconcentratie in tijd uitstroming uit overkappingmond / uitstroming vrije veld. Lengte gebied van waaruit uitgestroomde gas naar de omgeving verspreid Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 16

17 Modellering overkapping Barendrecht
Bepaling 2 factoren: Simulatie van 2 voorbeeldstoffen BBG: Propaan en TG: Ammoniak Noot: ZTG (chloor): alleen propaan en ammoniak worden gesimuleerd, een eventuele chlooruitstroming wordt qua gedrag als propaan verondersteld. Effecten naar omgeving wordt niet gerekend in deze modelering, dit gebeurd in RBMII. Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 17

18 Modellering overkapping Barendrecht
Simulering, model 1: 1e model : de overkapping met ventilatie, model 1: Fysieke omgeving in de overkapping, gevuld met een trein. Ventilatie is in werking Lekkage 100kg/sec (gatgrootte uit rekenprotocol) Lekkende ketelwagen staat 50 m voor einde in buis 3. Doel: Input voor model 2: Uitstroomsnelheid gasluchtmengsel uit buismond in de tijd gezien Bepaling gas luchtmengsel Bepaling tegenstroom ja/nee Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 18

19 Modellering overkapping Barendrecht
Simulering, model 2: Bepaling “uitwerplengte” gaswolk uit buismond . Bepaling tijdsduur tot Cgas < LBW Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 19

20 Modellering overkapping Barendrecht
Simulering, voorbeeld uitkomsten: Ammoniak Propaan Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 20

21 Modellering overkapping Barendrecht
Simulering, Model 3 Uitstroming in vrije veld Bepaling wolkgrootte Cgas<LBW Bepaling tijdsduur tot Cgas<LBW Doel was: uit vergelijking model 2 en 3 een factor te bepalen die maatgevend kan zijn voor de Cgas verschil in de tijd tussen een uitstroming uit buismond en uitstroming vrije veld. Deze factor wordt verder niet gebruikt. Staat eventueel ter beschikking voor verdere ontwikkeling. Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 21

22 Modellering overkapping Barendrecht
Uitkomsten simulatie: Uitstroomlengte ammoniak: max. 60meter Uitstroomtijd: ± 10 minuten Uitstroomlengte propaan: max 600 meter Uitstroomtijd: ± 19 minuten Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 22

23 Modellering overkapping Barendrecht
Verwerking resultaten simulatie en waardering van de voorzieningen in de overkapping tbv invoer in RBMII: De effecten uit de overkapping hebben als bron voor de uitstroom naar de omgeving de uitstroomlengte van de voorbeeldgassen. “-overkappingmondgebied-” De waardering van de veiligheidsvoorzieningen zorgt voor een verminderd effect uit de overkappingmonden. De indeling in baanvakken met verschillende ongevalfrequenties staat op zichzelf en staat los van de indeling op basis van de gebiedsindeling “vrije baan”, “overkappingmondgebied”en “overkapping”, die volgt uit de mate waarin stoffen vrijkomen naar de omgeving Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 23

24 Modellering overkapping Barendrecht
Verwerking voor invoer in RBMII Corrigeren op ongevalfrequentie alleen : niet goed omdat dit geldt voor alle categorieën en een correctie per categorie noodzakelijk is Correctie op de baanvaklengten alleen: niet goed omdat ook dan alle categorieën tegelijk gecorrigeerd worden Conclusie: Correctie in principe op wagenaantallen/baanvak Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 24

25 Modellering overkapping Barendrecht
Baanvakindeling op basis van eigenschappen en geografische indeling N jaar f Lo2= ftmg Lengte overkapping (Lo) Lengte overkappingmondgebied (Ltmg) Lengte vrije baan ( Lvb) (std lengte) Ongevalfrequentie is afhankelijk van baanaspecten en snelheid in de onderscheiden gebieden. fLo1 = fovk fovk= fbasis+ftoeslag N overkapping Lo1 Lo2 f tmg f vb REKENGEBIED: overkapping, overkappingmondgebied en deel vrije baangebied ftmg= fbasis+ftoeslag fvb= fbasis+ftoeslag fovk omg 2 omg 1 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 25

26 Modellering overkapping Barendrecht
Verwerking voor invoer in RBMII. Er is uiteindelijk maar een valide manier mogelijk:: Definieer baanvaklengtes op basis van de geldende faalfrequenties Corrigeer per gebied de wagenaantallen Tel de wagenaantallen uit de overkapping op bij de wagenaantallen in het overkappingmondgebied Voer wagenaantallen, baanvaklengten en frequenties in in RBMII Verwerk de uitkomsten uit RBMII in het monitormodel Barendrecht Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 26

27 Modellering overkapping Barendrecht
Verwerking voor invoer in RBMII. Correctie van de aantallen, structuur. Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 27

28 Modellering overkapping Barendrecht overzicht gecorrigeerde aantallen in een bepaald baanvak
Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 28

29 Modellering overkapping Barendrecht
Conclusies. Door bouwdienst voorgestelde modellering niet geschikt voor spoor. Modellering spoor is mogelijk, Barendrecht- benadering (conservatief) kan vervolg krijgen. Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 29

30 Modellering overkapping Barendrecht
Tot slot: Aandachtspunt: Hulpverlening attenderen op lengte v.d. uitstroomgebieden ivm inzet: Vragen? Model, onderliggende rapportages en referenties zijn beschikbaar Bedankt voor uw aandacht Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe 30


Download ppt "Modellering overkapping Barendrecht tbv invoer RBMII"

Verwante presentaties


Ads door Google