De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buisleidingen: stand van zaken AMvB buisleidingen en Structuurvisie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buisleidingen: stand van zaken AMvB buisleidingen en Structuurvisie"— Transcript van de presentatie:

1 Buisleidingen: stand van zaken AMvB buisleidingen en Structuurvisie
Carla Speel Directie Risicobeleid Externe veiligheid

2 Buisleidingen in Nederland
Leidingennet in Nederland km buisleiding (40 km/gem) aardgas km productieleidingen 1600 km aardolie(producten) 2500 km overige producten 2000 km Functie verbindingen tussen haven- en industrieclusters incl B en D Energietransport, nationaal en internationaal 2 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 2

3 AMvB: 3 hoofdonderdelen
Zorgplicht exploitant voor alle levensfasen leiding Risiconormering Externe Veiligheid(PR/GR) Ruimtelijke doorwerking in bestemmingsplannen Bestaande leidingen 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009

4 Reikwijdte en Verbod (artikel 2 en 3)
Soort stoffen aanwijzen bij Ministeriële Regeling aardgas, brandbare vloeistoffen en chemicaliën Verbod om aangewezen gevaarlijke stoffen in een leiding te hebben of te vervoeren als niet aan de eisen van de AMvB wordt voldaan Aanwijsbevoegdheid minister voor uitzonderingen 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009

5 Zorgplicht (artikel 4 en 5)
Zorgplicht exploitant alle levensfasen Voorkomen ongewone voorvallen en beperken gevolgen voor mens en milieu Beleidsdocument Veiligheidsbeheersysteem - volgens essentiële eisen uit bijlage (conform BRZO) Naleven NEN 3650 en NTA is voldoende invulling zorgplicht ! 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009

6 Risiconormering EV (artikel 6 en 7)
PR voor kwetsbaar object < 10-6 Bij aanleg of vervangen leiding PR 10-6 binnen belemmerde strook Minister kan regels stellen voor spec. leidingen Aanleg of vervangen mits passend in geldend bestemmingsplan Groepsrisico: verantwoordingsplicht BG Groepsrisico: Minister kan maatregel aan exploitant opleggen Exploitant heeft gegevens beschikbaar 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009

7 Ruimtelijke doorwerking (artikel 14)
Bestemmingsplan: Plicht opnemen buisleidingen in bestemmingsplan Opnemen belemmerde strook (min. 4 meter) - bouwverbod met ontheffing - aanlegvergunningstelsel Opnemen PR contour niet verplicht 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009

8 Afstandenbeleid (artikel 11, 12 en 13)
Grenswaarde PR voor kwetsbare objecten Richtwaarde PR voor beperkt kwetsbare objecten Verantwoorden Groepsrisico Exploitant verstrekt gegevens 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009

9 Overgangsbepalingen (artikel 16 en 17)
Doel: geen kwetsbaar object binnen PR 10-6 contour Exploitant verantwoordelijk voor sanering Knel- en aandachtspunten - PR saneren binnen 3 jaar (geprojecteerde objecten: na realisatie) - GR aanpakken binnen 5 jaar In r.o. vooruitlopen op saneren mag Best.plan vaststellen binnen 5 jaar 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009

10 Planning AMvB Ontwerp AMvB EV buisleidingen vóór zomerreces aan Tweede Kamer sturen Naar verwachting medio 2010 AMvB van kracht 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009

11 Structuurvisie buisleidingen
Doel: faciliteren ruimte voor toekomstige leidingen van nationaal belang Ondersteunen economische ontwikkeling haven- en industriegebieden Voorkomt transport over weg (congestie) en spoor Bijdrage nationaal ruimtelijk beleid: verbetering basiskwaliteit hoofdinfrastructuur (voorkomen ruimtelijke versnippering) 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009

12 Uitwerking Structuurschema 1985 naar nu
PKB-kaart Streekplannen Leidingnet 2008 12 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 12

13 Vraagraming; hoofdverbindingen (PRC)
Ontsluiting haven Rotterdam Aanlanding Callantsoog (gas) Noord-zuidverbinding (aardgas) R’dam- Belgie (B-straat) (div.) R’dam- A’dam (oliepr.) R’dam - Dld (div.) Van en naar Limburg (div.) Eemshaven – Dld (chem) 13 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 13

14 Analyse beschikbare ruimte nieuwe leidingen
Harde fysieke belemmeringen langs bestaande leidingtraces? Voorbeeld analyse beschikbare ruimte binnen 15 m ter weerszijden van bestaande leidingen (minimaal 4 leidingen) 14 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 14

15 Concept-visiekaart buisleidingen
Concept-visiekaart: gebaseerd op Benodigde ruimte Beschikbare ruimte Nader uit te werken samen met provincies en gemeenten Borging in bestemmingsplannen Voorwaarden aan stroken Leidingen nationaal belang: alleen in stroken aanleggen 15 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 15

16 Segmenten potentiële buisleidingstroken
7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009

17 Project visiekaart Jan-maart 2009: 1e kennismakingsronde langs provincies April-juni 2009: 2e onderzoek door Nieuwland naar tegenstrijdige en meekoppelende belangen langs alle potentiële tracés en alternatieven Mei-juni 2009: 2e ronde langs provincies: keuze provincies voor bepaalde alternatieve/varianten Dit levert een kaart op met meer tracés dan de concept-visiekaart, maar minder dan de segmenten kaart. Voor deze kaart zal vervolgens het planmer worden uitgevoerd worden. Uit de planmer kan volgen dat bepaalde alternatieven afvallen vanwege ongunstige milieueffecten De kaart die dan overblijft is de definitieve kaart met de hoofdstructuur die in de structuurvisie wordt opgenomen. 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009

18 4 4 4 8 8 8 4 Schatting toekomstig aantal leidingen
Noord-Zuidverbinding (door Oost-Nederland en door West-Nederland: aardgas; CO2 R’dam – Ruhrgebied/Zuid-Limburg: aardgas, olie(producten), chemicalien; CO2 R’dam - Antwerpen: aardgas, olie(producten), chemicalien; CO2 4 4 4 8 8 8 4 Versie 24 juni 2008 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009

19 Ruimtelijke doorwerking structuurvisie
Structuurschema buisleidingen 1985: ruimtelijke doorwerking niet verplicht gesteld -in streekplannen wel ruimtelijke stroken overgenomen -in bestemmingsplannen beperkt doorgewerkt Structuurvisie buisleidingen: doorwerking gereserveerde tracé’s in bestemmingsplannen wettelijk regelen -via AMvB Ruimte (Wro) -2e tranche -voorbereidingen nu reeds gestart -naar verwachting 2011/2012 van kracht 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009

20 Planning structuurvisie buisleidingen
2009 Januari 3 Informatiebijeenkomsten provincies/gemeenten Jan-maart Kennismakingsbezoeken provincies (1e ronde) Mei Start plan-mer-project Mei-juni Verdiepingsslag visiekaart met provincies (2e ronde) Juli-november Verdiepingsslag met gemeenten (3e ronde) September Bestuurlijk overleg over Structuurvisie en visiekaart November Planmer gereed November Inspraakprocedure plan-mer en concept str-visie 2010 Jan-maart Aanpassen concept-structuurvisie Medio 2010 Definitieve structuurvisie naar Tweede Kamer 20 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 20


Download ppt "Buisleidingen: stand van zaken AMvB buisleidingen en Structuurvisie"

Verwante presentaties


Ads door Google