De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK Buisleidingen: stand van zaken AMvB buisleidingen en Structuurvisie Carla Speel Directie Risicobeleid Externe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK Buisleidingen: stand van zaken AMvB buisleidingen en Structuurvisie Carla Speel Directie Risicobeleid Externe."— Transcript van de presentatie:

1 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK Buisleidingen: stand van zaken AMvB buisleidingen en Structuurvisie Carla Speel Directie Risicobeleid Externe veiligheid

2 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 2 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 2 6-8-2014 Buisleidingen in Nederland Leidingennet in Nederland 18.000 km buisleiding (40 km/gem) aardgas 12.000 km productieleidingen 1600 km aardolie(producten) 2500 km overige producten 2000 km Functie verbindingen tussen haven- en industrieclusters incl B en D Energietransport, nationaal en internationaal

3 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 3 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 AMvB: 3 hoofdonderdelen Zorgplicht exploitant voor alle levensfasen leiding Risiconormering Externe Veiligheid(PR/GR) Ruimtelijke doorwerking in bestemmingsplannen Bestaande leidingen

4 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 4 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 Reikwijdte en Verbod (artikel 2 en 3) Soort stoffen aanwijzen bij Ministeriële Regeling aardgas, brandbare vloeistoffen en chemicaliën Verbod om aangewezen gevaarlijke stoffen in een leiding te hebben of te vervoeren als niet aan de eisen van de AMvB wordt voldaan Aanwijsbevoegdheid minister voor uitzonderingen

5 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 5 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 Zorgplicht (artikel 4 en 5) Zorgplicht exploitant alle levensfasen Voorkomen ongewone voorvallen en beperken gevolgen voor mens en milieu Beleidsdocument Veiligheidsbeheersysteem - volgens essentiële eisen uit bijlage (conform BRZO) Naleven NEN 3650 en NTA is voldoende invulling zorgplicht !

6 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 6 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 Risiconormering EV (artikel 6 en 7) PR voor kwetsbaar object < 10 -6 Bij aanleg of vervangen leiding PR 10 -6 binnen belemmerde strook Minister kan regels stellen voor spec. leidingen Aanleg of vervangen mits passend in geldend bestemmingsplan Groepsrisico: verantwoordingsplicht BG Groepsrisico: Minister kan maatregel aan exploitant opleggen Exploitant heeft gegevens beschikbaar

7 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 7 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 Ruimtelijke doorwerking (artikel 14) Bestemmingsplan: Plicht opnemen buisleidingen in bestemmingsplan Opnemen belemmerde strook (min. 4 meter) - bouwverbod met ontheffing - aanlegvergunningstelsel Opnemen PR contour niet verplicht

8 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 8 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 Afstandenbeleid (artikel 11, 12 en 13) Grenswaarde PR 10 -6 voor kwetsbare objecten Richtwaarde PR 10 -6 voor beperkt kwetsbare objecten Verantwoorden Groepsrisico Exploitant verstrekt gegevens

9 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 9 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 Overgangsbepalingen (artikel 16 en 17) Doel: geen kwetsbaar object binnen PR 10 -6 contour Exploitant verantwoordelijk voor sanering Knel- en aandachtspunten - PR saneren binnen 3 jaar (geprojecteerde objecten: na realisatie) - GR aanpakken binnen 5 jaar In r.o. vooruitlopen op saneren mag Best.plan vaststellen binnen 5 jaar

10 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 10 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 Planning AMvB Ontwerp AMvB EV buisleidingen vóór zomerreces aan Tweede Kamer sturen Naar verwachting medio 2010 AMvB van kracht

11 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 11 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 Structuurvisie buisleidingen  Doel:  faciliteren ruimte voor toekomstige leidingen van nationaal belang  Ondersteunen economische ontwikkeling haven- en industriegebieden  Voorkomt transport over weg (congestie) en spoor  Bijdrage nationaal ruimtelijk beleid: verbetering basiskwaliteit hoofdinfrastructuur (voorkomen ruimtelijke versnippering)

12 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 12 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 12 6-8-2014 Uitwerking Structuurschema 1985 naar nu PKB-kaart 1985Streekplannen 2008 Leidingnet 2008

13 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 13 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 13 6-8-2014 Vraagraming; hoofdverbindingen (PRC) A.Ontsluiting haven Rotterdam B.Aanlanding Callantsoog (gas) C.Noord-zuidverbinding (aardgas) D.R’dam- Belgie (B-straat) (div.) E.R’dam- A’dam (oliepr.) F.R’dam - Dld (div.) G.Van en naar Limburg (div.) H.Eemshaven – Dld (chem)

14 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 14 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 14 6-8-2014 Analyse beschikbare ruimte nieuwe leidingen Harde fysieke belemmeringen langs bestaande leidingtraces? Voorbeeld analyse beschikbare ruimte binnen 15 m ter weerszijden van bestaande leidingen (minimaal 4 leidingen)

15 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 15 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 15 6-8-2014 Concept-visiekaart buisleidingen  Concept-visiekaart: gebaseerd op  Benodigde ruimte  Beschikbare ruimte  Nader uit te werken samen met provincies en gemeenten  Borging in bestemmingsplannen  Voorwaarden aan stroken  Leidingen nationaal belang: alleen in stroken aanleggen

16 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 16 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 Segmenten potentiële buisleidingstroken

17 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 17 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 Project visiekaart Jan-maart 2009: 1e kennismakingsronde langs provincies April-juni 2009: 2e onderzoek door Nieuwland naar tegenstrijdige en meekoppelende belangen langs alle potentiële tracés en alternatieven Mei-juni 2009: 2e ronde langs provincies: keuze provincies voor bepaalde alternatieve/varianten Dit levert een kaart op met meer tracés dan de concept-visiekaart, maar minder dan de segmenten kaart. Voor deze kaart zal vervolgens het planmer worden uitgevoerd worden. Uit de planmer kan volgen dat bepaalde alternatieven afvallen vanwege ongunstige milieueffecten De kaart die dan overblijft is de definitieve kaart met de hoofdstructuur die in de structuurvisie wordt opgenomen.

18 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 18 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 Schatting toekomstig aantal leidingen Noord-Zuidverbinding (door Oost-Nederland en door West-Nederland: aardgas; CO2 R’dam – Ruhrgebied/Zuid-Limburg: aardgas, olie(producten), chemicalien; CO2 R’dam - Antwerpen: aardgas, olie(producten), chemicalien; CO2 4 4 4 8 4 8 8 Versie 24 juni 2008

19 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 19 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 Ruimtelijke doorwerking structuurvisie Structuurschema buisleidingen 1985: ruimtelijke doorwerking niet verplicht gesteld -in streekplannen wel ruimtelijke stroken overgenomen -in bestemmingsplannen beperkt doorgewerkt Structuurvisie buisleidingen: doorwerking gereserveerde tracé’s in bestemmingsplannen wettelijk regelen -via AMvB Ruimte (Wro) -2e tranche -voorbereidingen nu reeds gestart -naar verwachting 2011/2012 van kracht

20 CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 20 7e Nationale conferentie Externe Veiligheid 24 juni 2009 20 6-8-2014 Planning structuurvisie buisleidingen 2009 Januari 3 Informatiebijeenkomsten provincies/gemeenten Jan-maartKennismakingsbezoeken provincies (1e ronde) Mei Start plan-mer-project Mei-juniVerdiepingsslag visiekaart met provincies (2e ronde) Juli-novemberVerdiepingsslag met gemeenten (3e ronde) SeptemberBestuurlijk overleg over Structuurvisie en visiekaart NovemberPlanmer gereed NovemberInspraakprocedure plan-mer en concept str-visie 2010 Jan-maartAanpassen concept-structuurvisie Medio 2010Definitieve structuurvisie naar Tweede Kamer


Download ppt "CONFIDENTEEL / COMMERCIEEL VERTROUWELIJK Buisleidingen: stand van zaken AMvB buisleidingen en Structuurvisie Carla Speel Directie Risicobeleid Externe."

Verwante presentaties


Ads door Google