De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OP TOV!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OP TOV!."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OP TOV!

2 BIDDEN

3 Seksualiteit Wat is seksualiteit nu precies Hoe ver kun je gaan
Gods driestappenplan

4 Wat is seksualiteit nu precies
De dikke van Dale; Alles wat het geslachtsverkeer betreft Aantrekkingskracht Elkaar verliefd aankijken Voorzichtige eerste kus

5 Hoe ver kun je gaan? Gewoon doen waar je zin in hebt Moet kunnen
Als jij het maar lekker vindt

6 Genesis 2;18,21-25 18 Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij. 21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees. 22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. 23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. 24 Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn. 25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet.

7 Gods driestappenplan 1e stap de man verlaat zijn vaderen moeder
2e stap hij zal zijn vrouw aanhangen, hij hecht zich aan zijn vrouw 3e stap zij zijn tot een vlees

8 Heidelberger catechismus zondag 41
Wat leert ons het zevende gebod? Gij zult niet echtbreken? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is, en dat wij daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijkse staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Dewijl ons lichaam en onze ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren; daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten, en wat de mens daartoe trekken kan.

9 Hooglied 2;1-6 1 Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen.
2 Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren. 3 Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen; ik heb groten lust in Zijn schaduw, en zit er onder, en Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. 4 Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij. 5 Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. 6 Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en Zijn rechterhand omhelze mij.

10 Gods doel met seksualiteit
Om voort te planten Om van te mogen genieten Dat je jezelf kan zijn bij de ander Om samen een te zijn

11 Zingen psalm 139;1,2,14 Niets is o oppermajesteit
Bedekt voor uw alwetendheid Gij kent mij, Gij doorgrond mijn daan Gij weet mijn zitten en mijn staan Wat ik beraad of wil betrachten Gij kent van verre mijn gedachten

12 Psalm 139;2,14 G,omringt mijn gaan en liggen,Gij
O Heer zijt altoos nevens mij Uw onbepaalde wetenschap Kent mijnen weg van stap tot stap Geen woord is nog mijn tong ontgleden Of Gij,Gij weet alreeds mijn reden Doorgrondt m’ en ken mijn hart o Heer Is ‘t geen ik denk niet tot Uw eer Beproef m’en zie of mijn gemoed Iets kwaads iets onbehoorlijks voed En doe mij toch met vaste schreden De weg ter zaligheid betreden

13 als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt,
God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg. Al moet ik door de wildernis-Hij leidt mij. Hij toont mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit vergaan maar zijn liefde blijft bestaan en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.


Download ppt "WELKOM OP TOV!."

Verwante presentaties


Ads door Google