De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Handreiking Evenementenveiligheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Handreiking Evenementenveiligheid"— Transcript van de presentatie:

1 Project Handreiking Evenementenveiligheid

2 Aanleiding

3 Onderdeel van het Eenduidige werkwijze.. Vanuit partners als … Portefeuillehouders Overleg Crisisbeheersing (neemt initiatief tot Handreiking naar aanleiding van recente ervaringen rond evenementen.

4 POC?

5 Wat verlangen we van onze partners?
25 x een andere regie? 25 x een andere werkwijze? 25 x een andere samenwerking?

6 Maar: doen we niet allemaal hetzelfde?
We doen toch allemaal het zelfde? Procestaal. Maar: doen we niet allemaal hetzelfde? Alleen de couleur locale kan verschillen

7 Niet het wiel opnieuw uitvinden!
Uitgangspunt project in Nederland is voldoende kennis aanwezig voor een veilig verloop van evenementen. Uitgangspunt van het project is dat. Om die kennis te ontsluiten is - in opdracht van het POC - gebruik gemaakt van de structuur van programmaraden & netwerken en strategische beleidsgroepen & expertgroepen (zie bijlage II). Niet het wiel opnieuw uitvinden!

8 Gebruik maken van bestaande kennis en ervaring!
verwerven, verwerken en veredelen van bestaande handreikingen, evaluaties en onderzoek of andere good practices in het veld. De werkwijze van het projectteam is gericht op het verwerven, verwerken en veredelen van bestaande handreikingen, evaluaties en onderzoek of andere best practices in het veld om de voor evenementenveiligheid relevante informatieproducten te identificeren en vervolgens methodisch te beschrijven naar doel, minimale inhoud, actoren, hulpmiddelen en kwaliteitseisen. Na uitwerking vormen die zogenaamde ‘productbeschrijvingen’ de checklists.

9 Betrekken veld via verschillende wegen, o. a. via LinkedIn & via www
Betrekken veld via verschillende wegen, o.a. via LinkedIn & via

10 Context Handreiking Op welke vragen wilt u een antwoord? Wat bedreigt het evenement en/of de regio en hoe erg is dat? Wat moeten we dan kunnen en wat hebben we daarvoor nodig? Wie doet dan wat en wie informeert wie?

11 Wat bedreigt de regio en hoe erg is dat?
Het risicoprofiel

12 Alles begint bij het risicoprofiel! Toch?

13 Dan nog risico-inschatting, via…
Simpele Excel-modellen Optelling en gemiddelde van risicovariabelen Gewogen Excel-modellen Idem, maar belangrijke krijgen hoger gewicht Mediatormodellen Causale relaties tussen enkele variabelen en mediërende invloed daarop van derde variabelen Interactieve modellen Causale relaties tussen alle variabelen en mediërende invloed tussen die variabelen

14 Risico-inschattingen: zeer complex
Wat betekent dat voor de veiligheid? Deze situatie wordt anders, hoe dan? Scenariodenken Welke variabelen vormen de ‘vonk’, het ’lont’ of de ‘brandbare materie’?

15 All Hazard benadering:
Indekken tegen ieder gevaar zonder zeker te zijn of dit op de juiste manier gebeurt

16 Om dit te kunnen beslissen heb ik advies nodig van partners, van wie ik verwacht dat zij zich nauwkeurig een beeld vormen van de aard van het evenement en dus maatwerk kunnen leveren.” Inzet (schaarse) capaciteit vanuit onbetrouwbare en niet valide risico-inschatting; inzet uit een meer moreel dan rationeel motief?

17 Evenement, een risicovolle situatie?

18 Is Sail een risico-evenement?

19 “Voordat je iets als evenement benoemt maak je een inschatting van de risico's die ermee zijn gemoeid. 100 schepen in het Spaarne op weg naar Sail is gewoon going concern.”

20 Hoe gaan we om met spontane ‘evenementen’,
zoals Facebook-borrel of Flashmob?

21 Evenement als ramp- en crisistype:
Een voorzienbare of onvoorzienbare gebeurtenis, die toegankelijk is voor een verzameling mensen, plaatsheeft binnen een bepaalde tijd en binnen een bepaalde omgeving en die kan leiden tot risico’s voor het leven of de gezondheid van (veel) personen, het milieu, (grote) materiële of vitale belangen van de samenleving en maatregelen of voorzieningen vergt van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. Hoe ga je dit type bijeenkomsten,  waarbij er wel een oproep maar geen organisator is, reguleren als gemeente?”

22 Wat moeten we dan kunnen en wat hebben we daarvoor nodig?
Capaciteit! Staat toch in: Beleidsplan? Crisisplan? Rampenbestrijdingsplannen?

23 Capaciteit is het vermogen..
om bepaalde prestaties te behalen, binnen een bepaalde omgeving, binnen een bepaalde tijd en continueren daarvan over een bepaalde periode.

24 Relatie risico en capaciteit?

25 Anticipatie Anticipatiekracht: Risico’s vermijden
Inschatten van wat komt er op ons af: treintunnel? Wildavsky Scenario Oa. overschot bussen Dam: hekken? ME, etcet. Anticipatiekracht: Risico’s vermijden

26 Slagkracht: Risico’s reduceren

27 Improvisatiekracht: Risico’s overdragen

28 Veerkracht: Risico’s dragen Soms weet je niet wat er op je afkomt
Overstromingen, hutje weer opbouwen Dam: crisiscommunicatie v. spreker; terug naar gewenste; snel afvoeren slachtoffers en Koninklijke familie; Veerkracht: Risico’s dragen

29 Veerkracht strategie:
Onbekende risico’s zijn fact of life en passen in de vitale samenleving

30 Legitimiteit van beleid en strategie…
Naast veiligheid ook nog andere belangen!

31 En als dan het dan toch misgaat….

32 P = VxRxM² Wet van Pleuris 1.0 P= pleuris-sterkte V= verwijtbaarheid
R= relevantie M= mediageniekheid

33 Verwijtbaarheid Is er een persoon of instantie die de schuld kan krijgen? Hebben verantwoordelijken draagvlak? Houdt men nog steeds dingen achter?

34 “Een dag die zo feestelijk begon, is geëindigd in een drama
“Een dag die zo feestelijk begon, is geëindigd in een drama. Mijn gedachten gaan uit naar….”

35 Relevantie Is gebeurtenis symbolisch voor andere zaken of ontwikkelingen? In hoeverre is er maatschappelijke onrust waar gebeurtenis op aansluit? Tast gebeurtenis vertrouwen van burger aan?

36 Aanslag tijdens Koninginnedag 2009:
Koninginnedag zal nooit meer hetzelfde zijn

37 Mediageniekheid Symbolische plaatjes met impact over de gevolgen (slachtoffers of schade)? Is er überhaupt informatie te krijgen (foto’s, interviews, toegang terrein)? Worden de media door andere hypes gedomineerd?

38 “En daar gaat een auto tegen het monument.
Er liggen mensen op de grond.”

39 Facebook, Twitter, YouTube, Hyves, Flickr, Qik, MySpace zorgen voor Pleuris 2.0

40 P=VxRx(SMxM)² Wet van Pleuris 2.0 P= pleuris-sterkte
V= verwijtbaarheid R= relevantie SM= sociale mediageniekheid M= mediageniekheid

41 Wie doet wat en wie informeert wie, binnen het netwerk?

42 Het netwerk?

43 Wie doet wat?

44 Netcentrisch werken Informatie is het coördinerend mechanisme binnen het netwerk; wie informeert wie?

45 Uitwerking van de handreiking: Symboliek of Realisme?

46 U wilt er in de praktijk wat aan hebben?
Tja.. dan moeten we eerst ‘processen ordenen’

47 Procesordening? Erg hè, die plaatjes
In het model zijn niet de termen strategisch, tactisch en operationeel gebruikt, omdat deze sturingniveaus binnen organisaties verschillen in hiërarchie. Zo kent defensie als hiërarchie: strategisch, operationeel en tactisch. Om die reden worden in het model neutrale termen gebruikt: Richten, we weten welke bestuurlijke en operationele prestaties we willen behalen Inrichten, we zijn voorbereid er klaar voor Verrichten, we doen het; de intake en inzet van: Uitvoerend werk Ondersteunend werk Verbeterwerk Het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren zijn generieke bedrijfsprocessen. Het ‘uitvoerend werk’ heeft betrekking op de primaire- c.q. kernprocessen van de organisatie en is in het model abstract weergegeven. Vanuit het perspectief van de veiligheidsregio betreffen dit (unieke) producten en diensten op het terrein van de bevolkingszorg, brandweerzorg, geneeskundige zorg en politiezorg. In de kolom ‘verrichten uitvoerend werk’ kunnen dan ook, tegen de achtergrond van het referentiekader regionaal crisisplan 2009, de volgende kernprocessen worden weergegeven: Bevolkingszorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: Communicatie Publieke zorg Omgevingszorg Brandweerzorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: Brand- en Emissiebestrijding Redding/Technische Hulpverlening Ontsmetting Geneeskundige zorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: (Spoedeisende) Medische hulpverlening Publieke gezondheidszorg[1] Politiezorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: Ordehandhaving (Nood)Hulpverlening Strafrechtelijke handhaving rechtsorde In het model zijn niet de termen strategisch, tactisch en operationeel gebruikt, omdat deze sturingniveaus binnen organisaties verschillen in hiërarchie. Zo kent defensie als hiërarchie: strategisch, operationeel en tactisch. Om die reden worden in het model neutrale termen gebruikt: Richten, we weten welke bestuurlijke en operationele prestaties we willen behalen Inrichten, we zijn voorbereid er klaar voor Verrichten, we doen het; de intake en inzet van: Uitvoerend werk Ondersteunend werk Verbeterwerk Het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren zijn generieke bedrijfsprocessen. Het ‘uitvoerend werk’ heeft betrekking op de primaire- c.q. kernprocessen van de organisatie en is in het model abstract weergegeven. Vanuit het perspectief van de veiligheidsregio betreffen dit (unieke) producten en diensten op het terrein van de bevolkingszorg, brandweerzorg, geneeskundige zorg en politiezorg. In de kolom ‘verrichten uitvoerend werk’ kunnen dan ook, tegen de achtergrond van het referentiekader regionaal crisisplan 2009, de volgende kernprocessen worden weergegeven: Bevolkingszorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: Communicatie Publieke zorg Omgevingszorg Brandweerzorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: Brand- en Emissiebestrijding Redding/Technische Hulpverlening Ontsmetting Geneeskundige zorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: (Spoedeisende) Medische hulpverlening Publieke gezondheidszorg[1] Politiezorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: Ordehandhaving (Nood)Hulpverlening Strafrechtelijke handhaving rechtsorde In het model zijn niet de termen strategisch, tactisch en operationeel gebruikt, omdat deze sturingniveaus binnen organisaties verschillen in hiërarchie. Zo kent defensie als hiërarchie: strategisch, operationeel en tactisch. Om die reden worden in het model neutrale termen gebruikt: Richten, we weten welke bestuurlijke en operationele prestaties we willen behalen Inrichten, we zijn voorbereid er klaar voor Verrichten, we doen het; de intake en inzet van: Uitvoerend werk Ondersteunend werk Verbeterwerk Het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren zijn generieke bedrijfsprocessen. Het ‘uitvoerend werk’ heeft betrekking op de primaire- c.q. kernprocessen van de organisatie en is in het model abstract weergegeven. Vanuit het perspectief van de veiligheidsregio betreffen dit (unieke) producten en diensten op het terrein van de bevolkingszorg, brandweerzorg, geneeskundige zorg en politiezorg. In de kolom ‘verrichten uitvoerend werk’ kunnen dan ook, tegen de achtergrond van het referentiekader regionaal crisisplan 2009, de volgende kernprocessen worden weergegeven: Bevolkingszorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: Communicatie Publieke zorg Omgevingszorg Brandweerzorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: Brand- en Emissiebestrijding Redding/Technische Hulpverlening Ontsmetting Geneeskundige zorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: (Spoedeisende) Medische hulpverlening Publieke gezondheidszorg[1] Politiezorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: Ordehandhaving (Nood)Hulpverlening Strafrechtelijke handhaving rechtsorde Procesordening? Erg hè, die plaatjes [1] Waaronder begrepen de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) [1] Waaronder begrepen de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) [1] Waaronder begrepen de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) Van ‘wie doet wat?’, naar ‘wie informeert wie?’

48 Weest gerust… Dat gaan we nu niet uitleggen!
In het model zijn niet de termen strategisch, tactisch en operationeel gebruikt, omdat deze sturingniveaus binnen organisaties verschillen in hiërarchie. Zo kent defensie als hiërarchie: strategisch, operationeel en tactisch. Om die reden worden in het model neutrale termen gebruikt: Richten, we weten welke bestuurlijke en operationele prestaties we willen behalen Inrichten, we zijn voorbereid er klaar voor Verrichten, we doen het; de intake en inzet van: Uitvoerend werk Ondersteunend werk Verbeterwerk Het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren zijn generieke bedrijfsprocessen. Het ‘uitvoerend werk’ heeft betrekking op de primaire- c.q. kernprocessen van de organisatie en is in het model abstract weergegeven. Vanuit het perspectief van de veiligheidsregio betreffen dit (unieke) producten en diensten op het terrein van de bevolkingszorg, brandweerzorg, geneeskundige zorg en politiezorg. In de kolom ‘verrichten uitvoerend werk’ kunnen dan ook, tegen de achtergrond van het referentiekader regionaal crisisplan 2009, de volgende kernprocessen worden weergegeven: Bevolkingszorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: Communicatie Publieke zorg Omgevingszorg Brandweerzorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: Brand- en Emissiebestrijding Redding/Technische Hulpverlening Ontsmetting Geneeskundige zorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: (Spoedeisende) Medische hulpverlening Publieke gezondheidszorg[1] Politiezorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: Ordehandhaving (Nood)Hulpverlening Strafrechtelijke handhaving rechtsorde In het model zijn niet de termen strategisch, tactisch en operationeel gebruikt, omdat deze sturingniveaus binnen organisaties verschillen in hiërarchie. Zo kent defensie als hiërarchie: strategisch, operationeel en tactisch. Om die reden worden in het model neutrale termen gebruikt: Richten, we weten welke bestuurlijke en operationele prestaties we willen behalen Inrichten, we zijn voorbereid er klaar voor Verrichten, we doen het; de intake en inzet van: Uitvoerend werk Ondersteunend werk Verbeterwerk Het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren zijn generieke bedrijfsprocessen. Het ‘uitvoerend werk’ heeft betrekking op de primaire- c.q. kernprocessen van de organisatie en is in het model abstract weergegeven. Vanuit het perspectief van de veiligheidsregio betreffen dit (unieke) producten en diensten op het terrein van de bevolkingszorg, brandweerzorg, geneeskundige zorg en politiezorg. In de kolom ‘verrichten uitvoerend werk’ kunnen dan ook, tegen de achtergrond van het referentiekader regionaal crisisplan 2009, de volgende kernprocessen worden weergegeven: Bevolkingszorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: Communicatie Publieke zorg Omgevingszorg Brandweerzorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: Brand- en Emissiebestrijding Redding/Technische Hulpverlening Ontsmetting Geneeskundige zorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: (Spoedeisende) Medische hulpverlening Publieke gezondheidszorg[1] Politiezorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: Ordehandhaving (Nood)Hulpverlening Strafrechtelijke handhaving rechtsorde In het model zijn niet de termen strategisch, tactisch en operationeel gebruikt, omdat deze sturingniveaus binnen organisaties verschillen in hiërarchie. Zo kent defensie als hiërarchie: strategisch, operationeel en tactisch. Om die reden worden in het model neutrale termen gebruikt: Richten, we weten welke bestuurlijke en operationele prestaties we willen behalen Inrichten, we zijn voorbereid er klaar voor Verrichten, we doen het; de intake en inzet van: Uitvoerend werk Ondersteunend werk Verbeterwerk Het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren zijn generieke bedrijfsprocessen. Het ‘uitvoerend werk’ heeft betrekking op de primaire- c.q. kernprocessen van de organisatie en is in het model abstract weergegeven. Vanuit het perspectief van de veiligheidsregio betreffen dit (unieke) producten en diensten op het terrein van de bevolkingszorg, brandweerzorg, geneeskundige zorg en politiezorg. In de kolom ‘verrichten uitvoerend werk’ kunnen dan ook, tegen de achtergrond van het referentiekader regionaal crisisplan 2009, de volgende kernprocessen worden weergegeven: Bevolkingszorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: Communicatie Publieke zorg Omgevingszorg Brandweerzorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: Brand- en Emissiebestrijding Redding/Technische Hulpverlening Ontsmetting Geneeskundige zorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: (Spoedeisende) Medische hulpverlening Publieke gezondheidszorg[1] Politiezorg, het richten, inrichten, ondersteunen en verbeteren van: Ordehandhaving (Nood)Hulpverlening Strafrechtelijke handhaving rechtsorde Weest gerust… [1] Waaronder begrepen de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) [1] Waaronder begrepen de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) [1] Waaronder begrepen de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) Dat gaan we nu niet uitleggen! Van ‘wie doet wat?’, naar ‘wie informeert wie?’

49 Veel belangrijker: wat levert die ordening op?
Wie heeft welke rol bij (intake) evenementenvergunning, risicoprofiel, risicobeleid, (integraal) operationeel advies, evenementenkalender en andere relevante ‘informatie- producten’ binnen het systeem. Welke (minimale) inhoud, kwaliteitseisen en hulpmiddelen stellen wij daaraan binnen de veiligheidsregio?

50 Het project levert checklists op voor de vakvolwassen werker in dit systeem!
Op basis van ‘productbeschrijving’: Doel van het ‘informatieproduct’ Minimale inhoud daarvan Actoren (procesrollen daarbij) Relevante hulpmiddelen daarbij Kwaliteitseisen aan ‘informatieproduct’.

51 Wat er nog meer gebeurt! Kortom: vooral een enorme belangstelling!
Project ‘Slim geregeld, goed verbonden’ Project NCTb, ‘nationale evenementen’ Project(en) ‘evenementenkalender’ Project ‘netcentrisch werken’ Regionale en lokale initiatieven Private initiatieven (VVEM) Aanbevelingen C2000 Aanbevelingen Fenomeenonderzoek COT, Beke en PA Overige aanbevelingen uit evaluaties Onderzoek IOOV en IGZ Inrichting Platform Evenementenveiligheid Et cetera Kortom: vooral een enorme belangstelling!

52 Voor meer informatie: herman.van.hijum@politieacademie.nl

53 Meestal zijn evenementen één groot feest!
En vergeet niet: Meestal zijn evenementen één groot feest! (Zelfs wanneer de beste [weer] geen kampioen is geworden) 


Download ppt "Project Handreiking Evenementenveiligheid"

Verwante presentaties


Ads door Google