De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfspresentatie 01 Jean Paul van ‘t Hof 01-01-2009 Actualiteiten Loonheffingen Maurice Deden Houten 14 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfspresentatie 01 Jean Paul van ‘t Hof 01-01-2009 Actualiteiten Loonheffingen Maurice Deden Houten 14 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfspresentatie 01 Jean Paul van ‘t Hof 01-01-2009 Actualiteiten Loonheffingen Maurice Deden Houten 14 april 2009

2 Agenda Wijzigingen 1 januari 2009 en verder (Belastingplan en overige maatregelen) Wijzigingen 1 januari 2010 Werken met zelfstandigen en derden Vaste kostenvergoedingen Ontslagvergoedingen 30%-regeling Personeelsincentives

3 Wijzigingen 2009 – (I) Auto van de zaak 14% bijtelling CO2 ≤ 95 gr/km (diesel) en CO2 ≤ 110 gr/km (overig) 20% bijtelling CO2 ≤ 116 gr/km (diesel) en CO2 ≤ 140 gr/km (overig) 25% bijtelling Overige Let op: “ten minste” voor alle categorieën Let op: bewijslast geringe uitstoot inhoudingsplichtige Extra eindheffingsmogelijkheid voor beveiligde auto’s Vereenvoudigde rittenregistratie mogelijk bij bestelauto’s

4 Wijzigingen 2009 – (IIA) DGA blijft toch in de loonheffing Wie is dga? Regeling aanwijzing dga dga is statutair bestuurder die: Met echtgenoot aandelen met ≥ 50% van stemrecht Niet tegen wil in kan worden ontslagen (geen versterkte meerderheid overige aandeelhouders) (Nagenoeg) gelijk aantal stemmen – nevengeschiktheid Bloed en aanverwanten 3 e graad ≥ 2/3 aandelen

5 Wijzigingen 2009 – (IIB) DGA blijft toch in de loonheffing Niet verplicht verzekerd werknemersverzekeringen Administratieve lastenverlichting S&O afdrachtvermindering Toekomst? Doorbetaaldloonregeling gewijzigd Artikel 32d Wet LB ipv artikel 87 URLB Geen beschikking in ab-verhoudingen Gesplitste SV - LB mogelijk

6 Wijzigingen 2009 – (III) Loon-in en loon-over Loon belast in tijdvak waarin betaald (loon-in) Loon-over methode ook in 2009 (1) In januari betaald loon-over vorig kalenderjaar mag in laatste aangifte vorig jaar worden meegenomen (2) Betaling loon-over verstreken loontijdvak binnen jaar mag worden toegerekend aan ander loontijdvak Bestendig gevolgde gedragslijn Vanaf 2010 vervalt loon-over methode (2)

7 Wijzigingen 2009 – (IV) WGA premie/lasten Max 50% verhalen op werknemer uit netto t/m 2008 loopt nog procedure WW-premie Werknemersgedeelte nihil Uitvragen jaarloongegevens blijft mogelijk Veel fouten in loonaangiftes (BSN‚ geboortedatum) Op verzoek belastingdienst: brief in de loop van 2009 Regeling vervalt eind 2011

8 Wijzigingen 2009 – (V) EDM (eerstedagsmelding) Afgeschaft Inspecteur mag 5-jarige EDM verplichting opleggen: Vergrijpboete voor niet of late betaling loonheffingen Strafrechtelijk vervolgd ivm illegale werknemers Boete opgelegd ivm illegale werknemers Naheffingsaanslag omdat werknemers niet in loonadministratie

9 Wijzigingen 2009 – (VI) Afdrachtvermindering S&O Definitie S&O verruimd Berekeningswijze vereenvoudigd Toepassing afdrachtvermindering uitgebreid Niet in Nederland wonende bestuurders Niet in Nederland wonende commissarissen

10 Wijzigingen 2009 – (VII) EVC procedure Erkenning van Verworven Competenties Procedure EVC stelt competenties vast die zijn opgedaan door bijv. werkervaring EVC draagt bij aan arbeidspotentie werknemer Deblokkeren spaarloon Afdrachtvermindering EVC Vanaf 2009: ook onbelaste vergoeding/verstrekking

11 Wijzigingen 2009 – (VII) Reiskostenregeling Minimaal 60% van werkdagen (was 70%) 100% vergoeding Dubbele huisvesting Eindheffing mogelijk indien verstrekking/vergoeding betrekking heeft op periode > 2 jaar Verhuiskostenregeling Onbelaste vergoeding € 7.750 (was € 5.445) Werkelijke kosten overbrengen inboedel Verhuizing in kader dienstbetrekking. In ieder geval: Oude afstand was >25 km Nieuwe afstand is < 10 km Binnen 2 jaar

12 Wijzigingen 2009 – (VIII) Oudere werknemers In dienst nemen uitkeringsgerechtigde ≥ 50 jaar Premiekorting € 6.500 In dienst hebben werknemer ≥ 62 jaar Premiekorting € 2.750 Slechts 1 korting per werknemer Minimaal 36 uur per week In dienst nemen uitkeringsgerechtigde ≥ 50 jaar Mogelijk loonkostensubsidie 50% minimumloon

13 Wijzigingen 2009 – (VIII) Bijzondere ziektekosten Vrijstelling vervallen Overgangsregeling tot en met eind maart 2009 Artiesten en sporters Kleine vergoedingsregeling € 163 (was € 136)

14 Wijzigingen 2009 – (IX) Excessieve vertrekvergoeding Vertrekvergoeding hoger dan jaarloon Jaarloon/toetsloon minimaal € 508.500 30% eindheffing SAR (Stock Appreciation Right) Bonus in geld Hoogte bonus afhankelijk van waarde aandeel Kosten aftrekbaar van VPB Uitz: werknemer loon op jaarbasis > € 508.500 Altijd belast voor loonbelasting

15 Wijzigingen 2010 – (I) Correctieberichten Doel correctiebericht: juiste polisadministratie Praktijk: veel correctieberichten Loonaangifteketen complex en zwaar belast Polisadministratie achteraf vaak gewijzigd Correctieberichten lopend jaar afgeschaft Misbruik: naheffingsaanslag en boete Correctieverplichting verstreken kalenderjaren blijft Correctiebericht niet meer tegelijk met aangifte

16 Wijzigingen 2010 – (II) Automatische verlening VAR VAR wordt automatisch door belastingdienst verstrekt: 3 achtereenvolgende jaren gelijkluidende VAR Voor zelfde soort werkzaamheden Werkzaamheden onder overeenkomstige condities VAR wordt afgegeven voor aanvang aanvraagtermijn Afgifte VAR automatisch gecontinueerd Niet per 2009 door werkwijze belastingdienst

17 Wijzigingen 2010 – (III) Backservice pensioen Eindloonregeling Bij salarisverhoging backserviceverplichting Pensioengevend loon > € 508.500 Extra eindheffing 15% over forfaitaire backservice premie

18 Werken met zelfstandigen en derden (I) Dienstbetrekking (loon, arbeid, gezag) Freelancer VAR – 4 soorten VAR alleen is niet voldoende: Kopie VAR + identiteitsbewijs Geldigheidstermijn VAR Werkzaamheden komen overeen Geen recht op uitkering Niet voor buitenlands belastingplichtigen

19 Werken met zelfstandigen en derden (II) Inlenen personeel Aansprakelijkheid: Ketenaansprakelijkheid Inlenersaansprakelijkheid Preventieve/vrijwarende maatregelen? G-rekening Rechtstreeks storten Verklaring goed betalingsgedrag? Depotstelsel?

20 Vaste kostenvergoedingen (I) In kader dienstbetrekking Kosten eenmaal vergoeden: Declaratiebasis Credit card Vaste kostenvergoeding Intermediaire kosten Reglement

21 Vaste kostenvergoedingen (II) Vaste kostenvergoeding: Vooraf vastgesteld Eenmalige hoge kosten kwalificeren ook Niet bovenmatig Naar aard en omvang Kostenonderzoek/steekproef Homogene groepen Eindheffingsmogelijkheid bij overschrijding

22 Ontslagvergoeding (I) Bepaal eerst het karakter van de ontslagvergoeding: immateriële schadevergoeding (aantasting eer en goede naam)‚ nabetaling van loon of te derven loon? Indien immateriële schadevergoeding: onbelast Nabetaling van loon: denk aan vakantiegeld‚ nabetaling bonus‚ etc. Dan geen stamrechtregeling van toepassing! Voor expats: wel 30%-regeling Te derven loon: dan stamrechtvrijstelling van toepassing

23 Ontslagvergoeding (II) Voorwaarden stamrechtvrijstelling Gederfd of te derven loon Aanspraak op periodieke uitkeringen Uitkeringen uiterlijk ingaan in jaar gerechtigde 65 Overlijden: echtgenoot of kinderen ≤ 30 jaar Binnenlands ondernemingsvermogen

24 Ontslagvergoeding (III) Indien werkgever niet meewerkt, dan is het toch mogelijk de stamrechtvrijstelling toe te passen Rentevergoeding geen onderdeel van het stamrecht Gedeeltelijke stamrechtvrijstelling mogelijk op ontslagvergoeding

25 30% regeling (I) Extraterritoriale kosten Onbelaste vergoeding van 30% salaris + vergoeding Voorwaarden: Werknemer is vanuit het buitenland aangeworven Loon is onderworpen aan Nederlandse loonbelasting Specifiek deskundig / schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt Aanvragen beschikking bij de Belastingdienst Maximaal 120 maanden

26 30% regeling (II) Ontslagvergoeding / periode non-activiteit Forfaitaire 30%-regeling + ET-kosten: dubbele huisvesting‚ verhuiskostenvergoeding‚ kosten van het doen van de aangifte Inkomstenbelasting‚ etc. Nabetaling van loon Commissaris Werkelijke Extraterritoriale kosten 30%-regeling voor uitgezonden werknemers

27 Personeelsincentives Telefonie/internet Werkkleding? Product eigen bedrijf Bedrijfsfitness Kerstpakket Personeelsfestiviteiten Maaltijden

28 Contactgegevens Courdid employment tax with a personal fit www.courdid.com mr. Maurice R.M. Deden 070-315 34 74 06-30 440 444 maurice@courdid.com


Download ppt "Bedrijfspresentatie 01 Jean Paul van ‘t Hof 01-01-2009 Actualiteiten Loonheffingen Maurice Deden Houten 14 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google