De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mr. A.F. (Ad) Fruijtier FB 4/5/2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mr. A.F. (Ad) Fruijtier FB 4/5/2017."— Transcript van de presentatie:

1 mr. A.F. (Ad) Fruijtier FB 4/5/2017

2 Kosten voor gemene rekening Gelegenheid geven tot sportbeoefening
Agenda Kosten voor gemene rekening Gelegenheid geven tot sportbeoefening Vereenvoudigde ABC-regeling Btw-vrijstelling fondswervende activiteiten Onroerend goed Reisbureauregeling Beleid aftrek van voorbelasting Btw-correctie privégebruik auto Misbruik van recht Suppletieaangifte 4/5/2017

3 Kosten voor gemene rekening
4/5/2017

4 Kosten voor gemene rekening
HR 23 april 1997, nr en HR 14 november 2008, nr : Kosten worden gemaakt ten behoeve van verschillende deelnemers; de kosten worden in eerste instantie door één van de deelnemers (de penvoerder) betaald; de kosten worden voor het werkelijke bedrag omgeslagen over de deelnemers; de kosten worden volgens een tevoren vaststaande verdeelsleutel omgeslagen over de deelnemers; en  het risico van die kosten gaat alle betrokkenen aan, overeenkomstig de overeengekomen verdeelsleutel.

5 Kosten voor gemene rekening
Besluit 25 november 2011, nr. BLKB 2011/641M: Nieuwe overeenkomst Wijziging samenstelling Patiëntenaantallen per 1 januari vaste verdeelsleutel

6 Rb Haarlem 21 november 2011, nr. AWB 11/442
Stichting verleent vrijgestelde onderwijsprestaties en administratieve taken voor andere scholen Tot 2009 dienstverleningsovereenkomst met deelnemende scholen Tot 2009 koepelvrijstelling als bedoeld in art u Sinds 2009: koepelvrijstelling niet meer van toepassing In dat kader brief 17 december 2008: kostenverdelingsovereenkomst personeel in concept Gespecificeerde administratie Bezwaar tegen voldoening 19% btw 4e kwartaal 2009 afgewezen

7 Rb Haarlem 21 november 2011, nr. AWB 11/442
Vooropgesteld leerstuk kvgr mogelijk bij delen personeel door twee of meer ondernemers waarbij het personeel bij één van hen in dienst is Delen van personeel waarbij één formele werkgever, maar materieel twee of meer Materieel werkgeverschap: niet alleen delen financiële risico’s bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag en afvloeiing, maar ook feitelijke dagelijkse leiding, zoals het uitoefenen van gezag Gesteld noch gebleken dat deelnemende scholen zich gedragen als materieel werkgever

8 Rb Haarlem 21 november 2011, nr. AWB 11/442
Uit stukken veeleer beeld afwezigheid bemoeienis deelnemende scholen met betreffende personeel Onder die omstandigheden delen personeel (en de daarmee samenhangende kosten) geen beroep op leerstuk kvgr Bovendien geen verdeling van de te werken arbeidsuren, maar door de afnemers te bepalen diensten (paketten) en/of producten Conclusie: belaste diensten tegen vergoeding

9 Gelegenheid geven tot sportbeoefening
4/5/2017

10 Besluit 27 oktober 2011, nr. BLKB 2011/26M
Toevoeging “de ondernemer die gelegenheid geeft tot sportbeoefening (de exploitant) ervoort zorgt dat” gebruik sportaccommodatie afnemer beperkt tot daarin beoefenen sport Vervallen voorwaarde tbs aanvullende voorzieningen Misbruik van recht: verhuurstructuren gericht op btw-aftrek, terwijl feitelijke beschikkingsmacht clubgebouw bij sportvereniging blijft en sportvereniging financiering investering verzorgt waarbij volgende omstandigheden een rol kunnen spelen: Benoeming bestuurders stichting door vereniging Zelfde adres stichting en vereniging

11 Besluit 27 oktober 2011, nr. BLKB 2011/26M
Stichting financieel afhankelijk vereniging Administratie stichting gevoerd door vereniging Taken stichting uitgevoerd door vereniging Sportaccommodatie wordt gerenoveerd Symbolische vergoeding Geen grensbedragen aan te geven Gangbare prijzen variëren enorm per gemeente Mogelijk sprake indien sterke neerwaartse afwijking van gemiddeld in gemeente en/of andere soortgelijke gemeenten: bijv. laagste prijs tbs sportveld € en tbs voor € 100

12 HR 2 december 2011, nr. 11/00311 Y geeft hardlooptrainingen aan “leden” en heeft 15 trainers Trainingen starten en eindigen op sportcomplex met kantine, kleedruimtes en douchefaciliteiten Tijdens trainingen fysiotherapeut op sportcomplex Trainingen zelf op openbare weg onder begeleiding trainer Af en toe huur sportaccommodatie voor informatieavonden en hardloopclinics in kader door hem geboden trainingen Brief 6 maart 2007: over 2006: € (19%) aangegeven, maar niet voldaan omdat bij 6% en aftrek geen btw verschuldigd is op basis van KOR

13 HR 2 december 2011, nr. 11/00311 Ontvangstbevestiging brief 5 april 2007: bezwaarschrift toerekenen aan op te leggen aanslag 25 april 2007: naheffingsaanslag van € 3.870 5 november 2007: bezwaar tegen naheffingsaanslag

14 Hof ’s Hertogenbosch 17 december 2010, nr. 09/00228
Bezwaar ontvankelijk op grond van art. 6:11 Awb Gebruik pionnetjes (pylonen) hulp bij intervaltrainingen; geen afbakening in zin van Wandelvierdaagse-arrest Beroep op Hof Leeuwarden 11 mei 2010, nr. 09/00013 (zeilschool met jachthaven en gemarkeerd vaarwater) slaagt niet Ten overvloede: EC heeft op 24 juni 2010 n.a.v. deze hofuitspraak geoordeeld dat NL sportvrijstelling(?) te ruim toepast Hardlooptrainingen belast met 19% btw

15 HR 2 december 2011, nr. 11/00311 Wandelvierdaagse-arrest: gelegenheid geven tot sportbeoefening uitleggen als ‘recht om gebruik te maken van sportaccommodatie’ Buiten redelijke twijfel (acte claire!) is hiervan sprake als dienst bestaat in het gelegenheid bieden sport te beoefenen onder terbeschikkingstelling van een accommodatie Y stelt in staat tot het beoefenen van hardloopsport in georganiseerd verband en bezigt daartoe -kennelijk gehuurde- locatie van waaruit de deelnemers vertrekken en waar zij ook weer terugkomen en zich verzorgen, en waar de door de belanghebbende verzorgde sportieve en paramedische begeleiding van deelnemers plaatsvindt

16 HR 2 december 2011, nr. 11/00311 Dit is gelegenheid geven tot sportbeoefening in vorenbedoelde zin Dat eigenlijke sporten op openbare weg plaatsvindt doet hieraan niet af Volgt vernietiging naheffingsaanslag

17 HR 2 december 2011, nr. 11/00311 Wandelvierdaagse-arrest: terrein van aankomst en vertrek met de daarbij behorende voorzieningen, alsmede parkoersen die sportbeoefenaars afleggen, zijn voor de duur van die sportbeoefening gereserveerd voor die sportbeoefening → sportaccommodatie Besluit 27 oktober 2011, nr. BLKB 2011/26M, toelichting op post b.3: idem Conclusie: door afzwakking Wandelvierdaagse-arrest is beleid verouderd: reserving parkoers voor sportbeoefenaars voor duur sportbeoefening niet langer vereist

18 Vereenvoudigde ABC-regeling
NL FR levering goederen levering goederen B C 4/5/2017

19 Vereenvoudigde ABC-regeling
Tot 2012: Btw-aangifte : levering A-B en levering B-C verwerken als ICL’s Opgaaf ICP: levering A-B rubriek 3a (ICL) en levering B-C rubriek 3b (intracommunautaire ABC-levering) Sinds 2012: Geen nummerverwerving B in NL, mits voldaan aan listingverplichting B vermeld niets in btw-aangifte!

20 Btw-vrijstelling fondswervende activiteiten
4/5/2017

21 Btw-vrijstelling fondswervende activiteiten
Art v Wet OB: Bijkomstige prestaties ter verkrijging financiële steun Door instellingen voor intramurale zorg en jeugdwerk, sportverenigingen, erkende instellingen van sociale of culturele aard, onderwijsinstellingen voor wettelijk geregeld onderwijs, organisaties van religieuze of levensbeschouwelijke aard en syndicale organisaties Ontvangsten overschrijden grensbedrag niet: leveringen: € diensten: € / € (sportverenigingen)

22 Btw-vrijstelling fondswervende activiteiten
Besluit 13 juni 2007, nr. CPP2007/1077M Persbericht 29 oktober 2009, nr. IP/09/1644: NL past de btw-vrijstelling voor fondswervende activiteiten ten onrechte toe op: organisaties die voor hun primaire activiteiten op andere dan de in art v Wet OB genoemde gronden zijn vrijgesteld fondswervende organisaties Besluit 20 december 2011, nr. BLKB 2011/2594M

23 Btw-vrijstelling fondswervende activiteiten
Intrekking goedkeuring toepassen vrijstelling door: Instellingen die voor hun hoofdactiviteiten geen btw-ondernemer zijn Fondswervende organisaties (steunstichting / stichting vriend van …) Instellingen waarvan de activiteiten zijn vrijgesteld op ander gronden dan genoemd in art v Wet OB Wereldwinkels Amateurtoneel- amateurmuziek-, carnavals- en kleindierenverenigingen

24 Btw-vrijstelling fondswervende activiteiten
Overgangsregeling: goedkeuring toepassen btw-vrijstelling fondswervende activiteiten tot 1 juli 2012 door: Fondswervende organisaties Wereldwinkels

25 Onroerend goed 4/5/2017

26 Btw-vrijstelling levering onroerend goed
Levering onroerende goederen vrijgesteld, tenzij: Nieuw gebouw met erbij behorend terrein (art. 11, lid 1, onderdeel a, 1° Wet OB) Bouwterrein (art. 11, lid 1, onderdeel a, 1° jo. art. 11, lid 4 Wet OB) Optie belaste levering (art. 11, lid 1, onderdeel a, 2° Wet OB)

27 Onroerend goed 4/5/2017 Onroerend goed Bebouwde grond
Nieuw gebouw met erbij behorend terrein Oud gebouw met erbij behorend terrein Onbebouwde grond Bouwterrein Geen bouwterrein 4/5/2017

28 HvJ EG 16 januari 2003, nr. C-315/00 (Maierhofer):
Begrip onroerend goed HvJ EG 16 januari 2003, nr. C-315/00 (Maierhofer): Verhuur prefabgebouwen Art btw-richtlijn en art a Wet OB: “vast met de grond verbonden bouwwerk” Begrip “gebouw” communautair begrip Niet gemakkelijk demonteerbaar of verplaatsbaar HvJ EG 3 maart 2005, nr. C-428/02 (Fonden Marselisborg Lystbådehavn): Begrip “onroerend goed”: zaak vastverbonden aan welbepaald gedeelte aardoppervlak

29 Bouwterrein Art Wet OB: bouwterrein is onbebouwde grond waaraan/waarvoor met het oog op bebouwing: bewerkingen plaatsvinden/hebben plaatsgevonden Voorzieningen getroffen zijn die dienstbaar zijn aan de grond Voorzieningen in de omgeving getroffen zijn Omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is verleend

30 Samenloop van btw en overdrachtsbelasting
Van rechtswege belaste leveringen (art a WBR en art WBR)  vrijstelling tenzij … als bedrijfsmiddel in gebruik genomen; en de verkrijger heeft recht op vooraftrek; of vergoeding is lager dan waarde in het economisch verkeer

31 Hof ‘s Gravenhage 2 maart 2012, nr. BK-11/00384
4/5/2017

32 Hof ‘s Gravenhage 2 maart 2012, nr. BK-11/00384
1998: verkoop perceel met twee oude gebouwen (voorheen in gebruik als school en internaat) Koper voornemen tot volledige sloop en bouw één of meerdere nieuwe (kantoor)panden Verkoper vraagt sloopvergunning aan en sluit sloopovereenkomst met aannemer Koper draagt kosten door vermeerdering koopsom met sloopkosten 30 september 1999: ‘s ochtends bestrating tussen gebouwen verwijderd en van één gebouw gedeelte zijgevel met kraan ingedrukt en ‘s middags juridische levering Na levering verdere sloop en asbestverwijdering en nieuwbouw

33 Hof Amsterdam 18 oktober 2004, nr. 03/01746
Werkzaamheden aan gebouw Noord zo’n ondergeschikte wijziging → geen vervaardiging nieuwe onroerende zaak Bedoeling volledige sloop gebouwen doet hieraan niet af Geen onbebouwde grond → geen bouwterrein Wetgever met art Wet OB zijn bevoegdheid tot omschrijven begrip bouwterrein niet te buiten gegaan Geen aanleiding tot stellen prejudiciële vragen Conclusie: levering vrijgesteld van btw; verkrijging belast met ovb

34 HR 3 oktober 2008, nr. 41.510 Prejudiciële vragen:
Is levering van gebouw dat gedeeltelijk is gesloopt met het oog op vervanging van dit gebouw door een nieuw gebouw belast? Is het relevant wie de opdracht tot sloop heeft gegeven, met dien verstande dat levering alleen belast is indien verkoper opdracht tot sloop heeft gegeven? Is het relevant wie nieuwbouwplannen heeft ontwikkeld, met dien verstande dat levering alleen belast is als de verkoper nieuwbouwplannen ontwikkeld heeft? Indien antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, is elke levering na aanvang sloop dan belast of pas nadat sloop substantieel gevorderd is?

35 HvJ EG 19 november 2009, nr. C-461/08 (Don Bosco Onroerend Goed BV)
Levering gedeeltelijk gesloopt pand dat volledig voor rekening verkoper zal worden gesloopt één handeling: levering onbebouwde grond Verwijzende rechter moet uitmaken of sprake is van bouwterrein Omschrijving begrip bouwterrein door EU-lidstaten met volledige inachtneming doelstelling vrijstellingsbepaling: enkel leveringen van onbebouwde grond die niet als ondergrond voor opstal zijn bestemd vrijgesteld

36 HR 10 juni 2011, nr bis Voorwerp verkrijging art a Wet BRV: uitgaan van hetgeen voor de OB wordt geacht te zijn geleverd In dit geval niet van belang hoever sloop oude gebouw ten tijde van verkrijging was gevorderd Beslissend staat waarin en omstandigheden waaronder terrein uiteindelijk door verkoper aan koper is opgeleverd Verwijzing naar Hof ‘s Gravenhage voor beantwoording vraag of bouwterrein is verkregen met inachtneming van r.o. 42 en 43 arrest HvJ EG

37 Hof ‘s Gravenhage 2 maart 2012, nr. BK-11/00384
Voorts is op grond van schriftelijke uitlatingen en het ter zitting behandelde het volgende vast komen te staan: Na levering heeft sloopbedrijf met het oog op nieuwbouw alle bestrating verwijderd en tevens –conform offerte aan verkoper- de op het terrein aanwezige bomen (op enkele beeldbepalende exemplaren na) en struiken gerooid. Aldus is er een kale vlakte ontstaan, die geschikt is voor beoogde nieuwbouw Ter zitting heeft inspecteur opvattingen herzien Levering bouwterrein belast met btw; verkrijging vrijgesteld van ovb Partijen concluderen eenparig dat naheffing niet in stand kan blijven; hof geen reden voor ander oordeel

38 HR 9 september 2011, nr. 10/02888 4/5/2017

39 HR 9 september 2011, nr. 10/02888 13 november 2006: levering openbaar parkeerterrein en voormalige bibliotheek gemeente Maasdriel aan Woningstichting Maasdriel Koopovereenkomst levering van het verkochte in bouwrijpe staat, met het oog op het voornemen van koper om woningen te bouwen, evt. in combinatie met kantoren en parkeerfaciliteiten gemeente Maasdriel sloopt gebouw en verwijdert bestrating parkeerterrein Verkoopprijs € excl. btw + sloopkosten € excl. btw

40 Verkrijging vrijgesteld op grond van 15-1-a Wet BRV?
HR 9 september 2011, nr. 10/02888 2 maart 2007 levering: gebouw gesloopt heipalen gebouw nog (deels) aanwezig bestrating parkeerterrein nog aanwezig (nog) geen bouwvergunning (concepten van) bouwtekeningen Na levering perceel voormalige bibliotheek geëgaliseerd in opdracht en voor rekening Woningstichting Maasdriel Verkrijging vrijgesteld op grond van 15-1-a Wet BRV?

41 Rb Arnhem 3 september 2009, nr. AWB 08/5773
Perceel voormalige bibliotheek Voorafgaand aan levering geen bewerking aan de grond met oog op bebouwing; afvoeren slooppuin en opruimen terrein geen nasloopse bewerking Opvullen sleuven door verwijdering (deel) heipalen gedaan met oog op veiligheid Door sloop geen vervaardiging Parkeerterrein geen bewerking aan de grond met oog op bebouwing bestaande voorzieningen niet getroffen met oog op bebouwing Conclusie: geen bouwterrein(en) verkregen

42 Hof Arnhem 8 juni 2010, nr. 09/00361 Op basis van HvJ EG 19 november 2009, nr. C-461/08 (Don Bosco) aan koper onbebouwde grond geleverd Niet aannemelijk gemaakt dat na sloop andere werkzaamheden zijn verricht dan verwijderen puin In het bijzonder niet aannemelijk gemaakt dat alle of deel heipalen zijn verwijderd en daardoor ontstane sleuven zijn opgevuld met zand Enkele verwijderen slooppuin geen bewerking aan grond met oog op bebouwing Bestaande voorzieningen (rioleringsbuizen en diverse kabels nutsbedrijven) geen verband met bebouwing Conclusie: geen bouwterrein verkregen

43 In cassatie uitsluitend in geschil of bouwterreinen zijn verkregen
HR 9 september 2011, nr. 10/02888 In cassatie uitsluitend in geschil of bouwterreinen zijn verkregen Volgens jurisprudentie Hoge Raad sloop geen bewerking aan de grond met oog op bebouwing HvJ EG 28 maart 1996, nr. C-478/93 (Gemeente Emmen): “Al dan niet bouwrijp gemaakte terreinen”: bewerking die terreinen evt. hebben ondergaan niet van belang Lidstaten moeten doel art. 13, B, letter h ZRL eerbiedigen HvJ EG 19 november 2009, nr. C-461/08 (Don Bosco): Mag EU-lidstaat levering onbebouwde grond vrijstellen indien sloop heeft plaatsgevonden met oog op nieuwbouw? Prejudiciële vraag

44 HR 9 maart 2012, nr. 10/04834 4/5/2017

45 HR 9 maart 2012, nr. 10/04834 FE: NV (toegelaten instelling Woningwet) en verschillende B.V.’s Beheert ca woningen en 225 bedrijfsruimten bestemd voor verhuur Belaste verhuur gemeubileerde ruimten van monumentaal gebouw (Westerkerk?) voor houden evenementen, zoals congressen, bruiloften, modeshows, recepties, diners, concerten of presentaties Tegen vergoeding bijkomende diensten, zoals catering, tbs bij derden gehuurd materiaal, portiers 2001: € btw (restauratie)kosten in aftrek gebracht

46 Rechtbank Haarlem 29 oktober 2008, nr. AWB 07/6723
Diensten FE essentiële karakter verhuur onroerende zaken; faciliteiten bijkomstig Geen toegang tot evenement à la Stockholm Lindöpark Geen beroep op Mededeling 40 Activiteiten van FE bestaan niet uit tbs congres- en vergader- en tentoonstellingsruimte Tbs congres- en vergader- en tentoonstellingsruimte FE niet in kader hotel-, restaurant of cafébedrijf FE geen ondernemer wier hoofdactiviteit niet tbs congres- en vergader- en tentoonstellingsruimte, maar wel verrichten van belaste prestaties inhoudt Vermindering naheffingsaanslag tot €

47 Hof Amsterdam 23 september 2010, nr. P08/01281
Hoofdprestatie tbs locaties in monumentale (kerk)gebouwen: verhuur onroerende zaken Aanvullende diensten tegen vergoeding bijkomstig Mededeling 40 reeds niet van toepassing omdat niet aannemelijk is dat hoofdactiviteit FE verrichten belaste prestaties is Vraag of uitzondering voor kerkgebouwen van toepassing is behoeft geen behandeling Niet in geschil in dat geval vermindering naheffingsaanslag tot €

48 HR 9 maart 2012, nr. 10/04834 FE verhuurt congres-, vergader- en tentoonstellingsruimte → gelijke gevallen Dat activiteiten FE niet voornamelijk bestaan uit belaste prestaties geen rechtvaardiging uitsluiting Mededeling 40 Aftrek logisch gevolg van toepassing Mededeling 40 Inspecteur heeft in strijd met gelijkheidsbeginsel in Mededeling 40 neergelegde begunstigende behandeling onthouden Volgt vernietiging naheffingsaanslag

49 Conclusie A-G Van Hilten 29 april 2009, nr. 08/00864:
HR 9 maart 2012, nr. 10/04834 Conclusie A-G Van Hilten 29 april 2009, nr. 08/00864: Voor kerkgenootschappen etc. rechtvaardigingsgrond uitsluiting Mededeling 40: door subsidiëring/financiering niet-commerciële huurprijzen Hof had moeten onderzoeken of huurprijzen niet-commercieel zijn Onevenredig voordeel (aftrek) geen rechtvaardiging beperking Mededeling 40 tot ondernemer wiens (andere) hoofdactiviteit niet bestaat uit de verhuur van congres-, vergader- en tentoonstellingsruimte, maar uit het verrichten van belaste prestaties en voor wie de hiervoor bedoelde verhuur een nevenactiviteit vormt

50 Reisbureauregeling 1 april 2012

51 Reisbureauregeling 1 april 2012
Oud Reis: all-inclusieve reis is één vervoersdienst 6% / 0% tarief Nieuw Eén dienst Plaats van dienst : Nederland! Marge belast 19% /0% Ingekochte reishandelingen Eigen prestaties

52 Reisbureauregeling 1 april 2012
Ruim begrip reisbureau Touroperators Op eigen naam richting de reizigers handelen Bemiddeling op naam van ander ≠ reisbureau

53 Reisbureauregeling 1 april 2012
Eindafnemer van de reishandeling Wholesaler ≠ eindafnemer maar kan reisbureau zijn! Werkgever kan reiziger zijn

54 Reisbureauregeling 1 april 2012
Eigen prestatie: zelf reishandelingen verzorgen zonder gebruik maken derden Reisbureauregeling niet van toepassing op eigen prestaties Normale regels: plaats van dienst Registratie in buitenland kan gevolg zijn Normale waarde: markwaarde soortgelijke prestaties Kostprijsbenadering bij ontbreken normale waarde Historische kostprijs: kosten/investeringsniveau verleden

55 Reisbureauregeling 1 april 2012
Individuele methode per reis Globalisatiemethode per aangifte tijdvak Reissom € consumentenprijs hotel € incl. lokale btw -/- vervoer € incl. lokale btw -/- Marge € X 19/119 = € 23,95 NL btw verschuldigd Btw niet op factuur Geen aftrek btw op ingekochte reisdiensten; wel aftrek btw op algemene kosten

56 Casus Reissom € 750 Moutainbiken :eigen prestatie
€ afschrijving fietsen € loonkosten instructeur € 15,50 winstmarge € ,50 -/- belastbaar naar lokale regels registratieverplichting Vervoer € /- inclusief lokale btw Verblijf € /- Marge inclusief 19/119 NL btw € 194,40 Verschuldigde btw € ,05 Verhouding eigen prestaties/ eigen prestaties + ingekochte reishandelingen = 40/ 540 x 100% = 7,4 % Omzet toerekenbaar aan de eigen prestatie bedraagt 7,4% x € 750 = € 55, 50

57 Globalisatieregeling
Som van de verkochte reishandelingen per tijdvak Som van de kosten van de ingekochte reishandelingen per tijdvak, inclusief lokale btw Marge inclusief 19/119 btw per tijdvak Carry forward Jaarberekening Beschikking teruggaaf

58 Bemiddelingsdienst 4/5/2017 NL reisbemiddelaar B2B Afnemer in NL
19% NL btw, tenzij handelingen niet in EU (0%) Afnemer in EU Btw verlegd, tenzij handelingen niet in EU Afnemer buiten EU Out of scope European VAT B2C Verkoper reis in NL Verkoper reis in andere EU-lidstaat Lokale EU btw, tenzij handelingen niet in EU (0%) Verkoper reis buiten EU 4/5/2017

59 Besluit 22 maart 2012, nr. BLKB 2012/272M
Door toevoeging aan ingekochte reishandelingen mogelijk eigen prestatie Verhuur vakantiewoning op bungalowpark of appartementencomplex door exploitant eigen prestatie indien: huur voor minimaal 3 aaneengesloten jaren verhuur aan consument voor eigen rekening en risico minimaal 7 van volgende aanvullende diensten: groenvoorziening, receptie, horecadiensten, sport- en spelfaciliteiten, bewaking, schoonmaakwerkzaamheden, informatie/welkomstpakket, afvalverwerking, gastenregistratie (incl. reserveringssysteem) en klachtenafhandeling

60 Besluit 22 maart 2012, nr. BLKB 2012/272M
Verhuur hotels eigen prestatie indien: Huur pand voor minimaal 3 aaneengesloten jaren Exploitatie als hotel Verhuur hotelkamers aan consument Minimaal volgende aanvullende diensten voor eigen rekening en risico: receptie, horecadiensten, sport- en spelfaciliteiten, (voor zover aanwezig), bewaking en schoonmaakwerkzaamheden Indien huur < 3 aaneengesloten jaren: beoordeling eigen prestatie aan hand van feiten en omstandigheden

61 Besluit 22 maart 2012, nr. BLKB 2012/272M
Personenvervoer per vliegtuig eigen prestatie indien: Vervoer reizigers met gehuurd vliegtuig Onderhoud vliegtuig en bemanning en catering (aan boord) van vliegtuig gedurende hele periode voor rekening en risico inhurende reisbureau en niet door (aan) verhuurder (gelieerd bedrijf) wordt verzorgd Idem: ander vervoer dan vervoer per vliegtuig Bemiddeling Belast overeenkomstig de btw-heffing onderliggende reisdienst Meerdere btw-tarieven voor één bemiddelingsdienst?

62 Beleid aftrek voorbelasting
4/5/2017

63 Besluit 25 november 2011, nr. BLKB 2011/641M
Splitsing btw bij economische en niet-economische handelingen: pre pro rata-methoden (omzet, werkelijk gebruik, opbrengsten en kosten) Bibliotheken en uitlenen kinderboeken Leegstand Voor ingebruikneming: bestemming Na ingebruikneming: negeren Instandhoudingskosten altijd algemene kosten?

64 Besluit 25 november 2011, nr. BLKB 2011/641M
Verschil huwelijkse voorwaarden en huwelijk in algehele gemeenschap van goederen Ondernemersverenigingen/BIZ-stichtingen/ondernemersfondsen transparant voor aftrek indien geen btw-ondernemer Afzien integratieheffing voor wettelijk geregeld onderwijs privaatrechtelijke onderwijsinstelling indien geen aftrek en ook niet meenemen in noemer pro rata

65 Besluit 25 november 2011, nr. BLKB 2011/641M
Intrekking goedkeuring btw-ondernemerschap bij gratis toegankelijke evenementen indien 70% wordt bestreden met belaste inkomsten!

66 Btw-correctie tot 1 juli 2011
4/5/2017

67 Privégebruik auto eenmansondernemer
Art Wet OB en art. 15 Uitv.Besch. OB: Btw-aftrek aanschafkosten en kosten gebruik en onderhoud 12% x IB/LB-bijtelling in laatste tijdvak boekjaar Hof ‘s Gravenhage 12 juli 2002, nr. 00/1743: idem maten/firmanten Besluit 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M: 75%-regeling zakelijk gebruik privéauto en privégebruik margeauto

68 HvJ EU 16 februari 2012, nr. C-594/10 (T.G. van Laarhoven)
Forfaitaire aftrekuitsluiting: 12% x IB-bijtelling Belastingadviseur 2006: privégebruik (>500 km) Seat Leon en Ford Mondeo Bezwaar tegen voldoening € 538 wegens strijd met ZRL HR 29 oktober 2010, nr. 08/01579: Forfaitaire aftrekuitsluiting richtlijnconform Prejudiciële vragen: strijd met standstillbepaling? gevolg strijd met standstillbepaling?

69 HvJ EU 16 februari 2012, nr. C-594/10 (T.G. van Laarhoven)
Belastingmechanisme art. 15 Uitv.Besch. OB geen aftrekuitsluiting Herformulering prejudiciële vragen: HR wenst uitleg te vernemen van bepalingen ZRL inzake heffing over privégebruik Voor het verrichten van de dienst gemaakte uitgaven: zekere beoordelingsvrijheid EU-lidstaten Forfaitaire berekeningsmethode mag tot op zekere hoogte, mits evenredig zijn aan omvang privégebruik betrokken goed Verwijzende rechter moet wijze van berekening toetsen aan ZRL

70 Privégebruik auto personeel
Art. 16 Wet OB en art. 1-1-c BUA: geen btw-aftrek voor zover privégebruik auto personeel Besluit 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M: goedkeuring aansluiting bij forfaitaire regeling in inkomsten- en loonbelasting 75%-regeling privégebruik (zakelijke) margeauto Art. 2 BUA: geen aftrekuitsluiting voor zover eigen bijdrage Art. 4 BUA: drempelbedrag € 227 per personeelslid per jaar

71 Privégebruik auto personeel
Aftrekuitsluiting privégebruik (bestel)auto BUA richtlijnconform: HvJ EU 15 april 2010, nr. C-538/08 (X Holding) en C-33/09 (Oracle Nederland BV) HR 24 september 2010, nr bis

72 Hof Amsterdam 23 februari 2012, nr. 11/00539
4/5/2017

73 Hof Amsterdam 23 februari 2012, nr. 11/00539
Fiscale eenheid is eigenaar van personenauto Auto in 2008 gebruikt voor privédoeleinden personeel In vierde kwartaal € voldaan en bezwaar gemaakt In geschil: hoogte aftrekcorrectie 17 juli 2009: afwijzing bezwaar

74 Rb Haarlem 1 juni 2011, nr. AWB 09/3866 Beroep op goedkeuring analoge toepassing autokostenforfait ex art. 15 Uitv.Besch. OB 1968 Verschillen milieuvriendelijke auto’s en milieuonvriendelijke auto’s voor btw-aftrekcorrectie voor privégebruik irrelevant Beroep op begunstigend beleid voor milieuvriendelijke auto’s mogelijk omdat de doelgroep niet zeer beperkt is Bescherming milieu geen objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond voor btw-regelgeving

75 Hof Amsterdam 23 februari 2012, nr. 11/00539
Aan privégebruik toe te rekenen btw niet aftrekbaar Beroep op goedkeuring besluit 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M: aansluiting btw-correctie bij forfaitaire regeling in inkomsten- en loonbelasting Auto komt niet in aanmerking voor lagere bijtelling Geen beroep analoge toepassing art. 15 Uitv.Besch OB Geen beroep mogelijke onverbindendheid art. 15 Uitv.Besch. OB Art. 1-1-c BUA niet in strijd met art. 26 btw-richtlijn

76 Hof Amsterdam 23 februari 2012, nr. 11/00539
Besluit beoogd kennelijk praktische regeling te treffen Sinds 2008 onderscheid IB-bijtelling op basis van CO2-uitstoot In latere jaren verdere differentiatie, waarbij in sommige gevallen (elektrische auto’s) het privégebruik op nihil gesteld wordt Wetgever heeft dit voor IB uitdrukkelijk gewild ter stimulering gebruik auto’s met zo laag mogelijke CO2-uitstoot Voor btw ontstaan bij gelijke kosten aanzienlijke verschillen in btw-correctie privégebruik naar gelang CO2-uitstoot Toepassing forfait benadering voorbelasting mbt privégebruik auto; ter zitting door inspecteur erkend

77 Hof Amsterdam 23 februari 2012, nr. 11/00539
Niet aannemelijk dat kosten milieuvriendelijke auto aanleiding geven tot in aanmerking nemen zoveel gunstiger forfait dan bij andere auto’s met dezelfde waarde Begunstigend beleid voor auto’s met lagere CO2-uitstoot Voor btw-heffing geen verschil tussen auto met lagere CO2-uitstoot en andere auto Gelijke gevallen: beroep mogelijk op begunstigende regeling Verband feitelijke kosten en forfaitair vastgestelde kosten geheel verloren Begunstigende regeling kan niet geacht worden te berusten op onjuiste rechtsopvatting

78 Hof Amsterdam 23 februari 2012, nr. 11/00539
Evenmin aannemelijk dat regeling zonder onjuiste rechtsopvatting achterwege zou zijn gebleven Niet goed denkbaar dat staatssecretaris niet heeft beseft dat begunstigende regeling in strijd was met btw-richtlijn en doel en strekking BUA Hoger beroep inspecteur ongegrond Let op: bij wettelijke regeling (art. 15 Uitv.Besch. OB) wetgever meer beoordelingsvrijheid dan bij begunstigend beleid!

79 Btw-correctie per 1 juli 2011
4/5/2017

80 Heffing over privégebruik
Art. 4-2-a/b Wet OB: privégebruik (incl. woon-werkverkeer) (bestel)auto waarvoor aftrek is genoten/diensten om niet is een (fictieve) dienst Art. 8-7 Wet OB: 19% btw over voor privégebruik autokosten Art. 5a-1-a Uitv.Besch. OB: kosten privégebruik aanschaf, verbetering, herstel en onderhoud auto excl. btw (ook gebruikskosten zoals brandstof)? 5a-2 Uitv.Besch. OB: aanschafkosten 1/5 5a-4 Uitv.Besch. OB: na 4 jaren + jaar ingebruikneming aanschafkosten nihil Art. 5b Uitv.Besch. OB: voor verrichten van dienst gemaakte kosten

81 Heffing over privégebruik
Art Wet OB: verschuldigdheid fictieve diensten laatste dag kalenderjaar Dus: privégebruik bedrijfsgoed/interne dienst opnemen in laatste btw-aangifte kalenderjaar! Aanpassing 13-4 Wet OB: kalenderjaar wordt boekjaar Rubriek 1d: privégebruik!

82 Heffing over privégebruik bij eigen bijdrage
Art. 8-4-a Wet OB: bij eigen bijdrage privégebruik auto verbonden personen minimaal normale waarde Anti-misbruikmaatregel met terugwerkende kracht tot 1 juli 2011 Website Belastingdienst: niet-kostendekkende vergoeding Maar HvJ EG 29 mei 1997, nr. C-63/96 (Werner Skripalle)… Handvat MinFin: indien btw uit eigen bijdrage > 2,7% x catalogusprijs (incl. btw en bpm): eigen bijdrage hoger dan de normale waarde Besluit 20 december 2011, nr. BLKB 2011/641M

83 Woon-werkverkeer Tot 1 juli 2011: bij aansluiting IB/LB-bijtelling woon-werkverkeer geen privégebruik Sinds 1 juli 2011: woon-werkverkeer ondernemer/personeel privégebruik Woon-werkverkeer: heen- en/of terugreis van woon- of verblijfplaats ondernemer/personeel naar vaste werkplaats/bedrijfsadres onderneming Alleen woon-werkverkeer: 214 dagen-regeling HvJ EG 16 oktober 1997, nr. C-285/95 (Julius Fillibeck)!

84 Heffing over privégebruik
Kilometeradministratie: 19% btw over werkelijke kosten privégebruik Geen kilometeradministratie: goedkeuring 2,7% x catalogusprijs (incl. btw en bpm) Eigen bijdrage niet meer dan normale waarde: 2,7% x catalogusprijs (incl. btw en bpm) Margeauto/privéauto ondernemer: btw-aftrek conform bestemming (ervaringsgegevens) volledige btw-aftrek en 1,5% x catalogusprijs (incl. btw en bpm) in laatste tijdvak Forfaits naar tijdsgelang berekenen

85 Heffing over privégebruik
Ingekochte leasediensten: art. 4-2-a Wet OB dan wel art. 4-2-b Wet OB dan wel art Wet OB Maar HvJ EU 16 februari 2012, nr. C-118/11 (Eon Asset Menidjmunt OOD): btw huur/leasekosten woon-werkverkeer directeur aftrekbaar indien rechtstreekse en onmiddellijke samenhang met gehele bedrijfsactiviteit Er komt nog een vraag- en antwoordbesluit!

86 Regeling bezwaar privégebruik auto
In ieder geval 3 proefprocedures: Geen btw over privégebruik auto personeel 1e halfjaar 2011 op grond van gelijkheidsbeginsel Geen btw over privégebruik auto eenmansondernemer 1e halfjaar 2011 op grond van strijd met standstillbepaling en gelijkheidsbeginsel Geen btw over normale waarde (met terugwerkende kracht tot) 1 juli 2011 indien lagere vergoeding voor privégebruik Over andere mogelijke proefprocedures wordt overleg gevoerd met brancheorganisaties

87 Regeling bezwaar privégebruik auto
Bezwaar groep cliënten indienen bij: Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening Postbus 3087 6401 DN Heerlen

88 Regeling bezwaar privégebruik auto
1 Brief gemachtigde: gegevens gemachtigde: beconnummer, naam en telefoonnummer contactpersoon handtekening en dagtekening aanduiding bezwaar (zonder gronden!) tegen voldoening btw privégebruik auto in laatste aangifte 2011 gemachtigde en cliënten stemmen in met aanhouding bezwaarschrift tot max. 1 jaar na definitief arrest HR gemachtige en cliënt stemmen in met afzien horen, ook bij voortijdig intrekking instemming aanhouden bezwaar minimaal btw-nummer cliënten op papier (exceloverzicht) én digitaal (usb, CD-ROM, DVD etc.) als bijlage bij brief

89 Regeling bezwaar privégebruik auto
Let op: gebroken boekjaar → aftrekcorrectie 1e helft 2011 (deels) mogelijk pas in latere aangifte; wordt wettelijk geregeld Let op: ambtshalve tegemoetkoming indien succesvolle afloop beroepsprocedures, maar niet-ontvankelijk vanwege geen bezwaarschrift per cliënt Let op: bezwaar bij teruggaaf btw in laatste aangifte 2011 Let op: indien meer bezwaren dan alleen privégebruik auto contact opnemen met inspecteur

90 Misbruik van recht 4/5/2017

91 Stichting Ziekenhuis B levering medische instrumenten + 19% btw
HR 10 februari 2012, nr. 08/05317 Stichting Ziekenhuis B lening Ziekenhuis 100% Leverancier 1 verhuur + 19% btw 100% Leverancier 2 X BV levering medische instrumenten + 19% btw 4/5/2017

92 HR 10 februari 2012, nr. 08/05317 1990: oprichting BV 15 januari 2001: aandelen in handen Stichting Ziekenhuis B Stichting heeft 3 bestuursleden: notaris, RA en adjunct-directeur ziekenhuis Raamovereenkomst huur ziekenapparatuur; specificatie in bijlagen Huur voor 5 jaren + verlenging met 5 jaren, tenzij opzegging Huurprijs: vaste kosten (afschrijving, administratiekosten en managementfee) Verhoging huurprijs met evt. fiscaal nadeel Verrekening huursommen met aflossing lening

93 HR 10 februari 2012, nr. 08/05317 Onderhoud en reparaties voor rekening ziekenhuis Fabrieksgaranties overgedragen aan ziekenhuis Ziekenhuis vrijwaart BV van aansprakelijkheden en verzekert zich tegen schade/tenietgaan Na afloop huurperiode: recht tot koop voor WEV met een minimum van boekwaarde + 5% excl. btw Pandrecht ten behoeve van ziekenhuis ter zekerheid nakoming leenovereenkomst Ziekenhuis doet alles in verband met aankoop 12 april 2006: ziekenhuis houdt alle aandelen in BV en vormt het bestuur van BV

94 HR 10 februari 2012, nr. 08/05317 25 januari 2007: verzoek FE Teruggaafverzoeken 2e kwartaal 2001 t/m 2e kwartaal 2002 afgewezen evenals bezwaar tegen afwijzing

95 HR 10 februari 2012, nr. 08/05317 Rb Haarlem 1 november 2007, nrs. AWB 06/1106 t/m AWB 06/1109 en AWB 06/11011: beroep ongegrond Goederen niet aan BV geleverd, maar aan ziekenhuis Hof Amsterdam 17 november 2008, nrs. 07/01012 t/m 07/01016: uitspraak Rb bevestigd Goederen geleverd aan BV Belastingvoordeel in strijd met doel ZRL: volledige aftrek & 5 jaren btw over huursommen Vorming FE van meet af aan voorzien; niet pas misbruik van recht bij vorming FE

96 HR 10 februari 2012, nr. 08/05317 Hof Amsterdam 17 november 2008, nrs. 07/01012 t/m 07/01016: uitspraak Rb bevestigd Wezenlijke doel constructie belastingvoordeel Conclusie A-G Van Hilten 1 oktober 2009, nr. 08/05317: aanhouden tot Weald Leasing Ltd-arrest Huur in plaats van koop levert geen belastingvoordeel op Vorming FE leidt tot belastingvoordeel in strijd met doel ZRL Wezenlijke doel constructie is belastingvoordeel Herdefiniëren: wegdenken FE

97 HR 10 februari 2012, nr. 08/05317 Voordeligste weg mag, maar geen, met het oogmerk van belastingverijdeling, kunstmatige en van elk reëel belang ontblote weg die ertoe leidt dat in strijd met doel en strekking van de wet wordt gehandeld In dergelijk geval belastingheffing op zodanige wijze dat (meest) juiste wetstoepassing wordt bereikt → wegnemen voordelige én nadelige gevolgen belastingheffing HR heeft fraus legis/misbruik van recht nooit uitgesloten voor omzetbelasting Ingeval misbruik van recht geen beroep op Unierecht In cassatie niet bestreden vorming FE van meet af aan voorzien

98 HR 10 februari 2012, nr. 08/05317 In cassatie niet bestreden oordeel dat constructie uitsluitend verricht werd met oog op belastingvoordeel Bij correctie aftrek irrelevant wie misbruik heeft gepleegd en wie (het meest) van verkregen belastingvoordeel heeft geprofiteerd Conclusie: cassatieberoep ongegrond

99 Suppletieaangifte 4/5/2017

100 Suppletieaangifte Art. 10a Awr: informatieverplichting indien te weinig btw betaald/teruggevraagd in naheffings/teruggaaftermijn Vergrijpboete maximaal 100% indien te weinig btw betaald Art. 15 Uitv.Besl. OB: verplichting indienen suppletieaangifte op de door inspecteur aangegeven wijze

101


Download ppt "Mr. A.F. (Ad) Fruijtier FB 4/5/2017."

Verwante presentaties


Ads door Google