De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Perceptie en individuele besluitvorming

Verwante presentaties


Presentatie over: "Perceptie en individuele besluitvorming"— Transcript van de presentatie:

1 Perceptie en individuele besluitvorming
Gedrag in organisaties, 10e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge Hoofdstuk 4 Perceptie en individuele besluitvorming

2 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om:
‘perceptie’ te definieren en aan te geven waar onze perceptie door wordt beinvloed. Te beschrijven hoe onbewuste beslisregels ons oordeel over anderen kunnen helpen of verstoren. Uit te leggen hoe perceptie het besluitvormingsproces beїnvloedt.

3 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om:
Veelvoorkomende vertekeningen en beoordelingsfouten op te sommen. De drie ethische besluitvormingscriteria tegen elkaar af te zetten. Creativiteit te omschrijven en het driecomponentenmodel van creativiteit toe te lichten

4 Wat is perceptie? Het proces waarin mensen hun zintuiglijke indrukken ordenen en interpreteren om zin te geven aan hun omgeving. Hun waarneming van de werkelijkheid, niet de werkelijkheid zelf.

5 Factoren die perceptie beїnvloeden:

6 De attributietheorie:
Wanneer we iemands gedrag observeren, proberen we te bepalen of er interne of externe oorzaken zijn. Dit hangt af van: Kenmerkendheid: is dit gedrag uitzonderlijk? Consensus: komt dit gedrag ook bij anderen voor? Consistentie: komt dit gedrag vaak voor?

7 Attributietheorie

8 Vertekening van attributies
Fundamentele attributiefout: We onderschatten de invloed van externe factoren en overschatten die van interne factoren. Vertekening uit eigenbelang: De neiging succes aan jezelf toe te schrijven, en mislukking aan een externe factor.

9 ‘Makkelijke’ beslisregels
Selectieve perceptie: We zien wat we willen zien, ingegeven door interesses, achtergrond, ervaring en attitudes. Halo-effect: Op basis van één kenmerk een algemene indruk vormen. Contrasteffecten: Het oordeel over gedrag wordt beїnvloed door gedrag van anderen. Stereotyperen: Generaliseren / ‘hokjesdenken’

10 Besluitvorming Besluitvorming kent de volgende karakteristieken:
Rationele besluitvorming en beperkte rationaliteit Creativiteit zorgt voor meer ideeёn Veel voorkomende vertekeningen en fouten Aangevuld met gebruik van intuїtie Individuele verschillen

11 Het rationele besluitvormingsproces
Definieer het probleem Bepaal de criteria Ken de criteria een gewicht toe Bedenk alternatieven Toets elk alternatief aan de criteria Bereken de optimale beslissing

12 Het rationele besluitvormingsmodel
Dit model gaat uit van deze uitgangspunten: Het probleem is duidelijk afgebakend De criteria en alternatieven zijn bekend Het belang van de criteria is meetbaar De criteria zijn permanent Er zijn geen tijds- of kostenbeperkingen Er is een maximaal rendement te halen

13 Fouten bij besluitvorming
Beperkte rationaliteit: we kiezen vaak voor een bevredigende keuze, niet voor een optimale. We kiezen uit nature een korte weg tijdens de besluitvorming. Hierdoor ontstaan vertekeningen.

14 Vertekeningen bij beslissen
Zelfoverschatting Verankeren / de fixatie op 1e indrukken Bevestiging van standpunten zoeken Informatiebeschikbaarheid Representativiteitsvertekening Escalatie van inzet Ontkenning van toeval Wijsheid achteraf

15 Hoe vooroordelen en fouten te verminderen:
Concentreren op doelstellingen Zoeken naar informatie die onze overtuigingen ontkracht Proberen geen betekenis te ontlenen aan willekeurige gebeurtenissen Mogelijkheden te vergroten (door middel van creativiteit)

16 Intuїtieve besluitvorming
Vult rationele besluitvorming aan en is een onbewust proces waar ervaring aan ten grondslag ligt. Vooral als er sprake is van: onzekerheid; weinig precedenten; als variabelen wetenschappelijk niet voorspelbaar zijn; ‘feiten’ beperkt zijn; ‘feiten’ geen duidelijke richting op wijzen; analytische gegevens van weinig nut zijn; er meerdere plausibele oplossingen zijn; bij tijdsdruk.

17 Individuele verschillen
Persoonlijkheid is van invloed op de besluitvorming. Vrouwen wikken en wegen meer. Dit verschil tussen de seksen wordt echter minder naar gelang de leeftijd.

18 Beperkingen vanuit de organisatie
Prestatiebeoordeling Beloningssysteem Officiёle voorschriften Tijdsbeperking opgelegd door systeem Historische precedenten

19 Ethische keuzes Drie criteria die je kunt toepassen (en die onderling kunnen botsen): Nuttigheidscriterium: uitsluitend consequenties tellen. Gunstig voor productiviteit en efficiёntie. Grondrechten: met respect voor rechten en vrijheden. Rechtvaardigheid: eerlijk en onpartijdig.

20 Creativiteit… … helpt de rationele beslisser nieuwe en zinvolle ideeёn te produceren.

21 Gevolgen voor managers
Rekening houden met de perceptie van baan en bedrijf door werknemers. De eigen besluitvorming te verbeteren door aanpassing aan land en organisatie, bewust te zijn van vertekeningen en fouten, rationele analyse met intuїtie te combineren, de creativiteit te verbeteren.


Download ppt "Perceptie en individuele besluitvorming"

Verwante presentaties


Ads door Google