De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarrekening op 31 december 2012 Comptes annuels au 31 décembre 2012 AV – AG 20/04/2013 Verslag van de Secretaris Penningmeester Rapport du Secrétaire.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarrekening op 31 december 2012 Comptes annuels au 31 décembre 2012 AV – AG 20/04/2013 Verslag van de Secretaris Penningmeester Rapport du Secrétaire."— Transcript van de presentatie:

1

2 Jaarrekening op 31 december 2012 Comptes annuels au 31 décembre 2012 AV – AG 20/04/2013 Verslag van de Secretaris Penningmeester Rapport du Secrétaire Trésorier 2

3 3 Opbrengsten / Produits Kosten / Charges Resultaat / Résultat (29540) 31/12/2012 Plus-value Meerwaarde Provision Voorziening Budget/Begroting

4 Synthese van de jaarrekening 2012 Synthèse des comptes annuels 2012 ACTIVA ACTIFS VASTE ACTIVAACTIFS IMMOBILISES458.033 II. Immateriële vaste activa Immobilisations incorporelles 87.830 III. Materiële vaste activa Immobilisations corporelles 359.305 IV. Financiële vaste activa Immobilisations financières 10.898 VLOTTENDE ACTIVAACTIFS CIRCULANTS4.782.441 VII. Vorderingen op max. 1 jaar Créances à un an au plus 99.032 VIII. GeldbeleggingenPlacements de trésorerie 3.100.272 IX. Liquide middelen Valeurs disponibles 1.443.706 X. Overlopende rekeningenComptes de régularisation 139.431 TOTAAL ACTIVATOTAL DE L’ACTIF5.240.474 4

5 Synthese van de jaarrekening 2012 Synthèse des comptes annuels 2012 PASSIVA PASSIFS EIGEN VERMOGEN CAPITAUX PROPRES3.576.459 V. Overgedragen winst Bénéfice reporté 3.576.459 VOORZIENINGEN en UITG.BEL.PROVISIONS et IMPÔTS DIFF.343.000 VII. Voorzieningen voor risico’s en k.Provisions pour risques et charges343.000 SCHULDENDETTES1.320.815 IX. Schulden op ten hoogste één jaar Dettes à un an au plus1.012.714 X. Overlopende rekeningen Comptes de régularisation 308.101 TOTAAL PASSIVATOTAL DU PASSIF5.240.274 5

6 Synthese van de resultatenrekening 2012 Synthèse du compte de résultats 2012 OPBRENGSTEN PRODUITS 5.203.110 70. Bijdragen & rechtenCotisations & droits 5.113.457 74.Diverse recuperatiesAutres produits d’exploitation102.407 75. Financiële opbrengstenProduits financiers87.653 76. Uitzonderlijke opbrengstenProduits exceptionnels 2.000 KOSTEN CHARGES5.232.650 61.Diensten & diverse goederenServices & biens divers3.240.768 62.BezoldigingenRémunérations1.799.227 63.AfschrijvingenAmortissements117.430 63.Verhoging voorzieningenAugmentation des provisions53.000 64.Andere bedrijfskostenAutres charges d’exploitation647 65.Financiële lastenCharges financières5.298 67.RechtspersonenbelastingImpôt personnes morales 16.280 RESULTAAT RESULTAT - 29.540 6

7 Afwijkingen op de begrotingspost opbrengsten Ecarts budgétaires produits Minder opbrengsten / Moins de produits (klassen 70 tot 75) - Bijdragen / Cotisations - 32.840 - Deelnemingsrechten stage / Droits de participation au stage- 5.231 - Vormingsoperatoren / Opérateurs de formation - 2.800 - Verhogingen + achterstallige bijdragen / Majorations et arriérés- 4.503 Meer opbrengsten / Plus de produits (klassen 70 tot 75) - Dossierrechten vennootschappen / Droits de dossier sociétés+ 19.600 - Dossierrechten “toegang stage” / Droits de dossier accès au stage+ 15.115 - Diverse recuperaties / Récupérations diverses+ 67.139* - Financiële opbrengsten / Produits financiers + 26.779 - Overige uitzonderlijke opbrengsten/Autres produits exceptionnels + 2.000 Per saldo + 87.609 * Nagenoeg uitsluitend ingevolge diverse recuperaties en synergiën m.b.t. het gebouw, ten bedrage van € 67.499. Il s’agit principalement de récupérations diverses et synergies relatives à l’immeuble, à hauteur de € 67.499. 7

8 Afwijkingen op de begrotingspost kosten Ecarts budgétaires sur charges Minder kosten / moins de charges - Overige diensten & div. goed. / Autres services & biens divers - 161.524 -Bezoldigingskosten en soc.lasten / Rémunérations et ch.soc.. - 81.724 8

9 Afwijkingen op de begrotingspost kosten Ecarts budgétaires sur charges Meer kosten / plus de charges - Aankopen en publicaties / Achats et publications + 8.141 - Kosten gebouw / Charges immeuble + 39.511* - Afschrijvingen / Amortissements + 7.430 - Toevoeging voorziening voor risico’s en kosten, Dotation provision pour risques et charges, + 293.000 Per saldo + 104.834 * De kosten gebouw waren hoger dan voorzien. Evenwel waren de daaraan gerelateerde diverse opbrengsten eveneens aanmerkelijk hoger dan gebudgetteerd (+ € 67 139 zie vorige slide). * Les charges immeuble étaient plus élevées que prévu. Cependant les produits divers y afférent étaient également considérablement plus importants que budgétés (+ € 67 139 voir slide précédent) ) 9

10 Samenvatting van het resultaat boekjaar 2012 Résumé de l’exercice comptable 2012 Bedrijfsresultaat / Résultat d’exploitation - 97.615 Financieel resultaat / Résultat financier + 82.355 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening/Résultat courant - 15.260 Uitzonderlijk resultaat / Résultat exceptionnel + 2.000 Resultaat vóór belastingen / Résultat avant impôts - 13.260 Belastingen op het resultaat / Impôts sur le résultat - 16.280 Resultaat van het boekjaar / Résultat de l’exercice - 29.540 10

11 Details belegging netto verkoopprijs gebouw Détails placement prix de vente net de l’immeuble € 2.505.620 I. 11/2011 – aankopen OLO’s / achats OLO - Belegging incl. gelopen intrest/Placement intérêts courus incl. 1 308 788 - Belegging nominale waarde / placement valeur nominale 1 368 000 Duur / Durée: min. 5 jaar – max. 10 jaar. Gemiddelde aankoopkoers 11/2011 / Cours moyen d’achat 94,33 % Actuele koers/cours actuel 115,50 % Waardering tegen actuele koers/évaluation au cours actuel 1.579.610 Reëel bruto rendement / rendement réel brut 4,17 % à 5,40 % II. Spaarboekjes – carnets d’épargne (einde 2012) 1.800 750 Rabobank (500.750), BKCP (800 000), ING (500.000) N.B. Saldo liquide middelen / solde valeurs disponibles 1.443.706 nodig voor betaling lopende uitgaven vijf eerste maanden 2013 11

12 12 Besteding van uw bijdragen(in %) Utilisation de vos cotisations (en %) Aankopen & publicaties / Achats & publications 16 % Diensten & div. goed. / Services & biens div.46 % Bezoldigingen / Rémunérations35 % Afschrijvingen / Amortissements 3 % Totaal / Total 100 %

13 13 Ik dank u voor uw aandacht ! Je vous remercie pour votre attention !

14 14 Vergelijking niveau lidgeld 1993 – 2013 Comparaison niveau de la cotisation 1993 - 2013 Vergelijkingspunten: index consumptieprijzen/lidgeld extern lid Points de comparaison: index des prix à la consommation/cotisation membre externe Indexstijging 12/1992  12/2012 Evolution index 12/1992  12/2012+ 50,84 % Lidgeld 1993 18.000 BEF 446,21 Lidgeld 2013  619,73 Stijging lidgeld in % / Augmentation de la cotisation en %+ 38,89 % (+ € 173,52 euro in 20 jaar / en 20 ans) Conclusie / Conclusion: +/- 12 % minder Minder stijging lidgeld extern lid dan stijging index consumptieprijzen Augmentation cotisation d’un membre externe < que l’augmentation de l’index. Zonder rekening te houden met loonindex / Sans tenir compte index salaires


Download ppt "Jaarrekening op 31 december 2012 Comptes annuels au 31 décembre 2012 AV – AG 20/04/2013 Verslag van de Secretaris Penningmeester Rapport du Secrétaire."

Verwante presentaties


Ads door Google