De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarrekening op 31 december 2012 Comptes annuels au 31 décembre 2012 AV – AG 20/04/2013 Verslag van de Secretaris Penningmeester Rapport du Secrétaire.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarrekening op 31 december 2012 Comptes annuels au 31 décembre 2012 AV – AG 20/04/2013 Verslag van de Secretaris Penningmeester Rapport du Secrétaire."— Transcript van de presentatie:

1

2 Jaarrekening op 31 december 2012 Comptes annuels au 31 décembre 2012 AV – AG 20/04/2013 Verslag van de Secretaris Penningmeester Rapport du Secrétaire Trésorier 2

3 3 Opbrengsten / Produits Kosten / Charges Resultaat / Résultat (29540) 31/12/2012 Plus-value Meerwaarde Provision Voorziening Budget/Begroting

4 Synthese van de jaarrekening 2012 Synthèse des comptes annuels 2012 ACTIVA ACTIFS VASTE ACTIVAACTIFS IMMOBILISES II. Immateriële vaste activa Immobilisations incorporelles III. Materiële vaste activa Immobilisations corporelles IV. Financiële vaste activa Immobilisations financières VLOTTENDE ACTIVAACTIFS CIRCULANTS VII. Vorderingen op max. 1 jaar Créances à un an au plus VIII. GeldbeleggingenPlacements de trésorerie IX. Liquide middelen Valeurs disponibles X. Overlopende rekeningenComptes de régularisation TOTAAL ACTIVATOTAL DE L’ACTIF

5 Synthese van de jaarrekening 2012 Synthèse des comptes annuels 2012 PASSIVA PASSIFS EIGEN VERMOGEN CAPITAUX PROPRES V. Overgedragen winst Bénéfice reporté VOORZIENINGEN en UITG.BEL.PROVISIONS et IMPÔTS DIFF VII. Voorzieningen voor risico’s en k.Provisions pour risques et charges SCHULDENDETTES IX. Schulden op ten hoogste één jaar Dettes à un an au plus X. Overlopende rekeningen Comptes de régularisation TOTAAL PASSIVATOTAL DU PASSIF

6 Synthese van de resultatenrekening 2012 Synthèse du compte de résultats 2012 OPBRENGSTEN PRODUITS Bijdragen & rechtenCotisations & droits Diverse recuperatiesAutres produits d’exploitation Financiële opbrengstenProduits financiers Uitzonderlijke opbrengstenProduits exceptionnels KOSTEN CHARGES Diensten & diverse goederenServices & biens divers BezoldigingenRémunérations AfschrijvingenAmortissements Verhoging voorzieningenAugmentation des provisions Andere bedrijfskostenAutres charges d’exploitation Financiële lastenCharges financières RechtspersonenbelastingImpôt personnes morales RESULTAAT RESULTAT

7 Afwijkingen op de begrotingspost opbrengsten Ecarts budgétaires produits Minder opbrengsten / Moins de produits (klassen 70 tot 75) - Bijdragen / Cotisations Deelnemingsrechten stage / Droits de participation au stage Vormingsoperatoren / Opérateurs de formation Verhogingen + achterstallige bijdragen / Majorations et arriérés Meer opbrengsten / Plus de produits (klassen 70 tot 75) - Dossierrechten vennootschappen / Droits de dossier sociétés Dossierrechten “toegang stage” / Droits de dossier accès au stage Diverse recuperaties / Récupérations diverses * - Financiële opbrengsten / Produits financiers Overige uitzonderlijke opbrengsten/Autres produits exceptionnels Per saldo * Nagenoeg uitsluitend ingevolge diverse recuperaties en synergiën m.b.t. het gebouw, ten bedrage van € Il s’agit principalement de récupérations diverses et synergies relatives à l’immeuble, à hauteur de €

8 Afwijkingen op de begrotingspost kosten Ecarts budgétaires sur charges Minder kosten / moins de charges - Overige diensten & div. goed. / Autres services & biens divers Bezoldigingskosten en soc.lasten / Rémunérations et ch.soc

9 Afwijkingen op de begrotingspost kosten Ecarts budgétaires sur charges Meer kosten / plus de charges - Aankopen en publicaties / Achats et publications Kosten gebouw / Charges immeuble * - Afschrijvingen / Amortissements Toevoeging voorziening voor risico’s en kosten, Dotation provision pour risques et charges, Per saldo * De kosten gebouw waren hoger dan voorzien. Evenwel waren de daaraan gerelateerde diverse opbrengsten eveneens aanmerkelijk hoger dan gebudgetteerd (+ € zie vorige slide). * Les charges immeuble étaient plus élevées que prévu. Cependant les produits divers y afférent étaient également considérablement plus importants que budgétés (+ € voir slide précédent) ) 9

10 Samenvatting van het resultaat boekjaar 2012 Résumé de l’exercice comptable 2012 Bedrijfsresultaat / Résultat d’exploitation Financieel resultaat / Résultat financier Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening/Résultat courant Uitzonderlijk resultaat / Résultat exceptionnel Resultaat vóór belastingen / Résultat avant impôts Belastingen op het resultaat / Impôts sur le résultat Resultaat van het boekjaar / Résultat de l’exercice

11 Details belegging netto verkoopprijs gebouw Détails placement prix de vente net de l’immeuble € I. 11/2011 – aankopen OLO’s / achats OLO - Belegging incl. gelopen intrest/Placement intérêts courus incl Belegging nominale waarde / placement valeur nominale Duur / Durée: min. 5 jaar – max. 10 jaar. Gemiddelde aankoopkoers 11/2011 / Cours moyen d’achat 94,33 % Actuele koers/cours actuel 115,50 % Waardering tegen actuele koers/évaluation au cours actuel Reëel bruto rendement / rendement réel brut 4,17 % à 5,40 % II. Spaarboekjes – carnets d’épargne (einde 2012) Rabobank ( ), BKCP ( ), ING ( ) N.B. Saldo liquide middelen / solde valeurs disponibles nodig voor betaling lopende uitgaven vijf eerste maanden

12 12 Besteding van uw bijdragen(in %) Utilisation de vos cotisations (en %) Aankopen & publicaties / Achats & publications 16 % Diensten & div. goed. / Services & biens div.46 % Bezoldigingen / Rémunérations35 % Afschrijvingen / Amortissements 3 % Totaal / Total 100 %

13 13 Ik dank u voor uw aandacht ! Je vous remercie pour votre attention !

14 14 Vergelijking niveau lidgeld 1993 – 2013 Comparaison niveau de la cotisation Vergelijkingspunten: index consumptieprijzen/lidgeld extern lid Points de comparaison: index des prix à la consommation/cotisation membre externe Indexstijging 12/1992  12/2012 Evolution index 12/1992  12/ ,84 % Lidgeld BEF 446,21 Lidgeld 2013  619,73 Stijging lidgeld in % / Augmentation de la cotisation en %+ 38,89 % (+ € 173,52 euro in 20 jaar / en 20 ans) Conclusie / Conclusion: +/- 12 % minder Minder stijging lidgeld extern lid dan stijging index consumptieprijzen Augmentation cotisation d’un membre externe < que l’augmentation de l’index. Zonder rekening te houden met loonindex / Sans tenir compte index salaires


Download ppt "Jaarrekening op 31 december 2012 Comptes annuels au 31 décembre 2012 AV – AG 20/04/2013 Verslag van de Secretaris Penningmeester Rapport du Secrétaire."

Verwante presentaties


Ads door Google