De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma > Algemene context en strategie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma > Algemene context en strategie"— Transcript van de presentatie:

1

2 Programma > Algemene context en strategie
> Toegang tot Tax-on-web > Een stand van zaken > Enquête 2005 > Tax-on-web in praktijk > Vragen?

3 Programma ALGEMENE CONTEXT

4 Twee uitdagingen Begin 2000, stond de FOD Financiën voor een dubbel probleem: I. Een veel te lang gebrek aan investeringen. Onvoldoende middelen voor een goeie werking. => Noodzaak herinvestering in Financiën: - Vijfjarenplan informatica - Coperfin II. Een ongunstige leeftijdspiramide.

5 Strategie = Massaal investeren in onze modernisering (hoofdzakelijk in ICT) om: > onze taken op een andere manier te kunnen volbrengen. > het hoofd te bieden aan onze ongunstige leeftijdspiramide. > op termijn onze opdrachten te kunnen uitvoeren met een kleiner personeelsbestand.

6 Nieuwe manier van werken Gestandaardiseerde verwerking
Volgens het éénmalig verstrekkingsprincipe verzamelen en elektronisch beheren: > van persoonlijke, fiscale pre-arrival gegevens en aangiften. > in een uniek dossier met correcte, volledige, actuele en coherente gegevens. > om de schuld of het tegoed te kunnen berekenen. => realisaties: Tax-on-web; scanning BTW/PB aangiften.

7 Tax-on-web: historiek en evolutie
> Tax-on-web is een internet-toepassing die toelaat de aangifte in de personenbelasting on line in te dienen. > De eerste versie was beschikbaar voor het aanslagjaar 2003 ( beperkt tot deel 1 van de aangifte).

8 Tax-on-web: historiek en evolutie
> Nieuwe mogelijkheden voor het aanslagjaar 2004: Een grotere gebruiksvriendelijkheid. Delen 1 en 2 van de aangifte. Toevoegen van bijlagen. De mogelijkheid voor belastingplichtige met volmachthouder te werken. De mogelijkheid voor de volmachthouder de aangifte in te dienen.

9 Tax-on-web: historiek en evolutie
> Uitdagingen en doelstellingen voor het aanslagjaar 2005: Integratie van de belastinghervorming PB: de decumul. Verbeteringen: - Interne interface voor TOW. Snelle invoerschermen. Berekeningsmodule on-line. Uitbreiding naar “forfaits”. Zoekscherm voor volmachthouders.

10 TOEGANG TOT TAX-ON-WEB

11 Drie soorten gebruikers
Elke gebruiker zal over een eigen onthaalpagina en over eigen toepassingsmogelijkheden beschikken: Belastingplichtigen Volmachthouders Ambtenaren

12 Geen aangifte via TOW voor volgende belastingplichtigen
Eén of beide echtgenoten zijn overleden in 2005 of 2006. De belastingplichtige is weduwe of weduwnaar geworden in 2005 of 2006. De belastingplichtigen zijn feitelijk gescheiden sinds minder dan één jaar op 01/01/2006 en hebben een afzonderlijke aangifte gekregen. De belastingplichtigen hebben geen papieren aangifte gekregen.

13 Toepassingsmogelijkheden (1)
De aangifte on-line onderschrijven. Werken in de aangifte vanuit de TaxWorkBox. Centraliseren van alle volmachten voor dezelfde onderneming. Status van de aangifte duidelijk aantonen. Zoekfuncties ivm de volmachten. Deel 2 toevoegen of weglaten. Bewaren van de gegevens. Valideren van de gegevens (per vak, volledige aangifte).

14 Toepassingsmogelijkheden (2)
Berekenen van de belasting. Simulatie belastingberekening voordat aangifte onderschreven wordt. Mogelijkheid aangifte geheel te bekijken en af te drukken in PDF (tijdens invullen en na onderschrijving). Bijlagen toevoegen, bekijken en afdrukken (in PDF formaat) na onderschrijven. Bijstand: on-line uitleg beschikbaar over velden, foutmeldingen, FAQ’s.

15 Tax-on-web & usermanagement ondernemingen
= een beveiligde toepassing die beroep doet op het User Management Ondernemingen. Gebruikersnaam en wachtwoord noodzakelijk om toegang te hebben tot deze beveiligde toepassing. Voor Tax-on-web worden de boekhoudkantoren beschouwd als dienstverleners die van de belastingplichtigen een volmacht krijgen. Lien contractuel Gebruikers Lokale beheerder Aanduiding Belastingplichtige Volmacht Boekhoudkantoor Contractuele band

16 Boekhoudkantoren: te volgen stappen
Creatie lokale beheerder voor boekhoudkantoren (via portaal Sociale Zekerheid). Creatie volmachten tussen belastingplichtigen en boekhoudkantoren (via gewestelijke directies Financiën). Indienen belastingaangifte door boekhoudkantoor via toepassing Tax-on-web (via federaal portaal).

17 Invullen van het formulier “aanduiden van lokale beheerder”
De ondertekenaar is, binnen het boekhoudkantoor, een bestuurder, een zaakvoerder of een vennoot. Dezelfde persoon zal de formulieren van de 2de fase (creatie volmachten tussen belastingplichtigen en boekhoudkantoren via gewestelijke directies) eveneens ondertekenen. NB: Om toegang tot Tax-on-web te hebben, moet het boekhoudkantoor een onderneming zijn.

18 Contactcenter Eranova Koninklijke Prinsstraat 102
Invullen van het formulier “aanduiden van lokale beheerder” Downloaden op site: Dit formulier, ingevuld en getekend, terugsturen naar: SmalS-MvM Contactcenter Eranova Koninklijke Prinsstraat 102 1050 Brussel Info nodig? 0257/

19 Verwerking formulieren “lokale beheerder”
Indien het formulier onvolledig en/of incorrect ingevuld is, wordt het boekhoudkantoor telefonisch gecontacteerd. Indien het formulier volledig en correct ingevuld is, ontvangt de lokale beheerder de brieven met gebruikersnaam en wachtwoord na 5 werkdagen. Daarna moet de lokale beheerder zich zo vlug mogelijk registreren op (de procedure bevindt zich op de site).

20 Registratie van een lokale beheerder en nieuwe gebruikers

21 Registratie van een lokale beheerder en nieuwe gebruikers

22 Het creëren van een volmacht
= aanduiding van een volmachthouder door een volmachtgever. Doel? Aangifte PB van klanten elektronisch invullen en indienen. Hoe? Aan de hand van een speciaal daartoe ontworpen formulier. Formulier downloaden van Door beide partijen behoorlijk invullen en ondertekenen. Eventueel, duur van de volmacht aanduiden. In functie van de fiscale woonplaats van de volmachtgever, opsturen naar de bevoegde gewestelijke directie der directe belastingen (adressenlijst bij het formulier gevoegd).

23 Verwerken van volmachten
Op niveau van de gewestelijke directies directe belastingen. 50 tal ambtenaren aangeduid. Adressen en contactgegevens bij formulier. Gegevens worden in een systeem gebracht dat toelaat volmachten te creëren, te consulteren en te schrappen. Systeem controleert identiteit en hoedanigheid van volmachtgevers (RRnr.) en volmachthouders (KBO-nr. en RRnr.). Van zodra volmacht gecrëeerd is wordt toegang tot TOW geactiveerd. Via het systeem wordt aan de volmachtgevers een geschreven bevestiging toegezonden van de aanduiding van hun volmachthouder.

24 Verwerken/Schrappen van volmachten
> Gezinsaangifte voor beide partners: opdat de volmachthouder de aangifte zelf zou kunnen indienen, moet hij van beiden een volmacht hebben. Zoniet kan hij slechts indienen voor diegene die hem heeft gemandateerd. De andere partner zal mee moeten ondertekenen met zijn persoonlijke token om te kunnen indienen. Een in het systeem opgenomen volmacht kan achteraf worden geschrapt op schriftelijke vraag van de volmachtgever of van de volmachthouder. Deze schrappingen geschieden eveneens door de aangeduide ambtenaren van de FOD Financiën (formulier naar de gewestelijke directies der directe belastingen sturen).

25 Tax-on-web voor ondernemingen: Proces
Dienstverlener Smals Financiën KBO Zaakvoerder - Vennoot -Bestuurder Aanvraag lokale beheerder 1 2. Aanmaken lokale beheerder Opsturen userid – paswoord lokale beheerder 3 4 Aanvraag mandaten Lokale beheerder 5 Verwerken mandaten 6 Gebruikers creëren (userid – paswoord) 3bis Autorisatie TOW toekennen 7 Boekhouders Usermgmt ondernemingen Mandaat-beheer

26 STAND VAN ZAKEN

27 Evolutie Tax-on-web

28 Statistiek: de 3 gebruikers
05/04/2006 1.Burgers: 2.Ambtenaar: 3.Mandataris:

29 TOW Ambtenaar

30 TOW: de burger

31 Professionelen van de sector - strategie
Communicatiecam-pagnes (federaties, pers) Incentives van de Overheid Alle boekhoudkantoren worden geïnformeerd over de voordelen van ToW en aangemoedigd om zich te registreren Procedures voor registratie vereenvoudigen De procedures beter uitleggen Alle boekhoudkantoren registreren zich als gebruikers Helpdesk toegankelijker maken tijdens piekperiodes Procedure voor volmachten vereenvoudigen (elektronisch beheer) De boekhoudkantoren dienen al hun aangiften in via ToW Technische verbeteringen (bijlagen, formulieren) Optimalisatie van de compatibiliteit van ToW met andere applicaties Vormingssessies organiseren over functionnaliteiten van ToW De boekhoudkantoren beseffen dat ToW hun werkprocedures verbetert

32 Communicatie TOW 2005 > In samenspraak met instituten (IAB – BIBF).
> Via beroepsorganisaties. > 21 presentaties: ongeveer professionelen.

33 TOW evolutie ‘lokale beheerders’

34 TOW – evolutie ingediende volmachten

35 TOW mandataris – ingediende aangiften

36 TOW mandataris – ingediende aangiften

37 TOW mandataris – van 16 tot 31/10

38 251.636 aangiften = 386.740 volmachten

39 Evolutie lokale beheerders

40 DE TOW ENQUETE 2005

41 Tax-on-web 2005 – de enquête
Motivatie TOW: uitstel, ontvangstbewijs, flexibiliteit en toekomstgericht. Tevredenheid over Tax-on-web: 7/10. Uitstekende dienstverlening op gewestelijke directies.

42 Aantal deelnemers

43 Waar kreeg u nuttige informatie?

44 Hoger – lager?

45 Percentage TOW - klanten

46 De berekening en Tax-on-web

47 Tax-on-web in 2004 en 2005

48 TAX-ON-WEB IN PRAKTIJK

49 Wat is een TaxWorkBox? De TaxWorkBox geeft de gevolmachtigde ondernemingen toegang tot de aangiften van de belastingplichtigen die hen volmacht hebben gegeven. De TaxWorkBox kan beschouwd worden als: een algemeen overzicht van alle aangiften PB waarvoor volmacht gegeven werd. een toepassing die toelaat toegang te krijgen tot de aangiften om ze te kunnen invullen, wijzigen, onderschrijven.

50 Toegang tot de TaxWorkBox
De onthaalpagina van Tax-on-web openen en klikken op ‘toegang tot mijn TaxWorkBox’. Gebruikersnaam en paswoord ingeven. Van zodra het systeem u herkent en u toegang verkrijgt wordt de TaxWorkBox zichtbaar.

51 Mogelijkheden TaxWorkBox
Toegang krijgen tot een aangifte. (x) Toevoegen/weglaten deel 2. (x) Een selectie maken in de lijst van de volmachten. De volmachtenlijst overlopen. Het aantal volmachten per pagina bepalen. Een overzicht van de status van de aangiften krijgen. Een onderschreven aangifte bekijken. (x) De bijlagen van een onderschreven aangifte bekijken. (x) De elektronische aangiften en bijlagen van vorige aanslagjaren bekijken. (x) (x) met tussentijdse stap: repertoriumnummer

52 TaxWorkBox : bijkomende veiligheid

53 TaxWorkBox: mogelijkheden

54 TaxWorkBox: niet ingediende aangiften

55 TaxWorkBox: ingediende aangiften

56 TaxWorkBox: lijst downloaden

57 Werken in de aangifte van een belastingplichtige
De vakken van de aangifte invullen. De informatie bewaren. Nazien of de aangifte geen vergissingen bevat. Nota’s toevoegen. Bijlagen toevoegen. Een simulatie van de belastingberekening maken. De aangifte onderschrijven. De aangifte bekijken (PDF) in voorlopige versie. Hulp krijgen.

58 Vooraf ingevulde gegevens aangifte
Bestand aanslagjaar en persoonlijke informatie belastingplichtige (nationaal nummer, repertoriumnummer, lokale taxatiedienst,…). Opgelet: niet te verwarren met vak I van de aangifte. Voorafbetalingen (bij foutieve gegevens kunnen deze opgegeven bedragen gewijzigd worden). Wedden en pensioenen betaald door de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven. Pensioenen betaald door de Rijksdienst Voor Pensioenen.

59 Validatieregels

60 Lijst met fouten

61 Simulatie van de berekening

62 Visualiseren van vorige aangiften/bijlagen

63 Visualiseren van vorige aangiften/bijlagen

64 Visualiseren van vorige aangiften/bijlagen

65 Belastingplichtige heeft zelf al toegang tot zijn Taxbox
> De volmachthouder kan: via de TaxWorkBox vaststellen of de belastingplichtige in zijn eigen aangifte heeft gewerkt, waarvan de status dus zal gewijzigd zijn. de gegevens, ingevoerd door de belastingplichtige, wijzigen. De belastingplichtige heeft altijd (indien hij zelf over een token beschikt) toegang tot zijn Taxbox. Hij kan in zijn aangifte werken. Hij kan de aangifte bekijken als ze al werd onderschreven (door hem of zijn volmachthouder).

66 Bijlagen bij aangifte? Wat kan?
> Deel 1 en deel 2 van de aangifte: mogelijkheden: Bepaalde documenten thuis bewaren. Per vak van de aangifte is er een tekstvak voorzien (ook deel 1). 3. Finform-documenten. 4. Word/Excel-documenten kunnen in PDF-formaat worden meegestuurd.

67 FINFORM- documenten : gestandaardiseerd (zelf ontwikkeld en facultatief)
Detail van de brutowinst / ontvangsten. Detail van de beroepskosten. Afschrijvingstabellen : Lineair stelsel Degressief stelsel Voertuigen fiscale beperking - Schema’s van: overdracht van in België gelegen ongebouwde onroerende goederen of zakelijke rechten met betrekking tot zulke goederen overdracht van in België gelegen gebouwde onroerende goederen of zakelijke rechten met betrekking tot zulke goederen overdracht van een gebouw dat is opgericht op een grond die onder bezwarende titel werd verkregen

68 Eigen documenten (uw boekhouding)
U kan uw eigen word/excel documenten in PDF-formaat meesturen (enkel dit formaat wordt aanvaard). U kan die documenten zelf aanmaken. Er bestaan hulpmiddelen die u toelaten om documenten naar een PDF-formaat om te zetten. Sommige zijn gratis ter beschikking op internet. Selecteer volgens de aard van de bijlage: - Eigen documenten – brutowinst/ontvangsten / beroepskosten / afschrijvingstabellen Balans, resultatenrekening en toelichting Afschrift van de rekeningen ‘Kapitaal’ en ‘privé’ Lijst van de debiteuren en crediteuren Eigen documenten – andere Forfait (berekeningsblad)

69 Elektronische bijlage

70 Stappenvoorbeeld toevoegen elektronische bijlage

71 Stappenvoorbeeld toevoegen elektronische bijlage

72 TAX Files: proces

73 TAX Files

74 TAX Files: procedure

75 TAX Files: procedure

76 TAX Files: procedure

77 TAX Files: toestand

78 TAX Files: toestand

79 TAX Files: toestand

80 TAX Files: toestand

81 Visualiseren van de aangifte Verbetering

82 Synthese TOW 2005 > Tax-on-web Volmachthouder 2005: een « grand cru » Communicatie via beroepsorganisaties met uitstekend resultaat. Een gebruiksvriendelijker systeem (snelle invoer, zoekmachine,…). - Uitbreiding doelgroep: de forfaits. - Berekeningmodule kon beter. - Soms traag bij intensief gebruik.

83 Tax-on-web 2006: voor jullie!
> Mandaatbeheer gebruiksvriendelijker. > Meer gegevens vooraf ingevuld (CDVU & RVP). > Massaal indienen via TAX Files. > Integratie in berekeningsprogramma’s. > Verfijning status aangiften in de TaxWorkBox. > Consultatie vorige aangiften en bijlagen.


Download ppt "Programma > Algemene context en strategie"

Verwante presentaties


Ads door Google